Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-septembrie 2008

12.11.2008

În perioada ianuarie-septembrie 2008 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 12 704 milioane euro, în creştere cu 14,8 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2007.

Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 13 661 milioane euro, mai mare cu 11,7 la sută faţă de ianuarie-septembrie 2007.

De menţionat că pe cumulat nouă luni din anul 2008, dinamica exporturilor a devansat cu 2,4 puncte procentuale dinamica importurilor.

- milioane euro -
  ianuarie - septembrie 2007* ianuarie - septembrie 2008**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 33 946 45 017 -11 071 40 317 53 021 -12 704
A. Bunuri şi servicii 26 746 38 446 -11 700 31 932 45 196 -13 264
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 21 630 33 857 -12 227 25 581 39 242 -13 661
b. Servicii 5 116 4 589 527 6 351 5 954 397
- transport 1 432 1 714 -282 2 009 2 001 8
- turism-călătorii 869 812 57 1 032 1 348 -316
- alte servicii 2 815 2 063 752 3 310 2 605 705
B. Venituri 1 846 4 950 -3 104 1 696 5 845 -4 149
C. Transferuri curente 5 354 1 621 3 733 6 689 1 980 4 709

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - septembrie 2008 a fost acoperit în proporţie de 56,6 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 7 194 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 52,7 la sută, iar creditele intra-grup1 47,3 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 30 septembrie 2008 nivelul de 48 102 milioane euro, în creştere cu 25,2 la sută faţă de 31 decembrie 2007.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 septembrie 2008 un sold de 10 626 milioane euro şi a reprezentat 22,1 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 26,5 la sută la 31 decembrie 2007).

Datoria externă negarantată public a însumat 31 501 milioane euro la 30 septembrie 2008, fiind cu 25,9 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2007.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 septembrie 2008*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - septembrie 2008
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
ianuarie - septembrie 2008p
Sold la 31.12.2007r Sold la 30.09.2008p
1. Datoria publică directăa) 8 180 8 816 1 501
2. Datoria public garantatăb), din care: 2 017 1 810 330
sector publicc) 1 966 1 774 315
sector privatd) 51 36 15
3. Datoria negarantată public 25 014 31 501 5 335
4. Datoria externă (1+2+3) 35 211 42 127 7 166
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 3 219 5 975 889e
Total datorie externă (4+5) 38 430 48 102 8 055

*) Soldul datoriei externe pe termen mediu şi lung este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 25,2 la sută în perioada ianuarie - septembrie 2008, comparativ cu 23,2 la sută în anul 2007.

Gradul de acoperire4 a fost 5,6 luni de import de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2008, faţă de 6,1 luni la 31 decembrie 2007.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.

  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.

  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.

  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.