Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă în perioada ianuarie-noiembrie 2008

15.01.2009

În perioada ianuarie-noiembrie 2008 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 15 995 milioane euro, în creştere cu 7,8 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2007. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 16 913 milioane euro, mai mare cu 6,0 la sută faţă de ianuarie-noiembrie 2007. De menţionat că în perioada ianuarie-noiembrie 2008, dinamica exporturilor a devansat cu 3,7 puncte procentuale dinamica importurilor.

- milioane euro -
  ianuarie - noiembrie 2007* ianuarie - noiembrie 2008**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 42 377 57 210 14 833 49 394 65 389 15 995
A. Bunuri şi servicii 33 572 48 992 -15 420 39 515 55 714 -16 199
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 27 258 43 209 -15 951 31 585 48 498 -16 913
b. Servicii 6 314 5 783 531 7 930 7 216 714
- transport 1 746 2 189 -443 2 492 2 467 25
- turism-călătorii 1079 1022 57 1 240 1 372 -132
- alte servicii 3 489 2 572 917 4 198 3 377 821
B. Venituri 2 215 6 069 -3 854 2 040 7 241 -5 201
C. Transferuri curente 6 590 2 149 4 441 7 839 2 434 5 405

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - noiembrie 2008 a fost acoperit în proporţie de 54,0 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 8 645 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 51,3 la sută, iar creditele intra-grup1 48,7 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 30 noiembrie 2008 nivelul de 49 718 milioane euro, în creştere cu 29,2 la sută faţă de 31 decembrie 2007.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 noiembrie 2008 un sold de 10 783 milioane euro şi a reprezentat 21,7 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 26,5 la sută la 31 decembrie 2007).

Datoria externă negarantată public a însumat 33 063 milioane euro la 30 noiembrie 2008, fiind cu 32,0 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2007.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 noiembrie 2008*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - noiembrie 2008

- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
ianuarie - noiembrie 2008p
Sold la 31.12.2007r Sold la 30.11.2008p
1. Datoria publică directăa) 8 180 8 934 1 992
2. Datoria public garantatăb), din care: 2 018 1 849 346
sector publicc) 1 967 1 815 329
sector privatd) 51 34 17
3. Datoria negarantată public 25 057 33 063 6 715
4. Datoria externă (1+2+3) 35 255 43 846 9 053
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 3 218 5 872 972e
Total datorie externă (4+5) 38 473 49 718 10 025

*) Soldul datoriei externe pe termen mediu şi lung este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).

a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 25,4 la sută în perioada ianuarie - noiembrie 2008, comparativ cu 23,2 la sută în anul 2007.

Gradul de acoperire4 a fost 5,8 luni de import de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2008, faţă de 6,1 luni la 31 decembrie 2007.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.