Comunicat de presă


Indicatori monetari – septembrie 2016

25.10.2016

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii septembrie 2016 un sold de 296027,7 milioane lei. Faţă de luna august 2016 aceasta s-a majorat cu 0,1 la sută (0,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu septembrie 2015 masa monetară s-a majorat cu 12,2 la sută (12,9 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 septembrie 2016
(mil. lei)
sep. 2016/
aug. 2016
%
sep. 2016/
sep. 2015
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 164 148,7 1,2 25,3
Numerar în circulaţie ** 51 787,9 0,1 18,2
Depozite overnight *** 112 360,8 1,7 28,9
M2 (masa monetară intermediară) 295 925,7 0,1 12,2
M1 164 148,7 1,2 25,3
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 131 777,0 -1,2 -0,6
M3 (masa monetară în sens larg) 296 027,7 0,1 12,2
M2 295 925,7 0,1 12,2
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 102,0 -1,5 -22,8

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 septembrie 2016
(mil. lei)
sep. 2016/
aug. 2016
%
sep. 2016/
sep. 2015
%
Masa monetară (M3) 296 027,7 0,1 12,2
Active externe nete** 135 241,4 -0,1 36,4
Active interne nete*** 160 786,3 0,3 -2,3

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datorie emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna septembrie 2016 cu 0,7 la sută (0,8 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2016, până la nivelul de 216846,6 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 1,3 la sută (1,4 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 0,1 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 8 milioane euro). La 30 septembrie 2016, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 1,2 la sută (1,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2015, pe seama majorării cu 13,2 la sută a componentei în lei (13,8 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 11,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 11,7 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 septembrie 2016
(mil. lei)
sep. 2016/
aug. 2016
%
sep. 2016/
sep. 2015
%
Credit neguvernamental (total) ** 216 846,6 0,7 1,2
Credit neguvernamental în lei: 121 899,2 1,3 13,2
- gospodării ale populaţiei 63 607,0 1,8 27,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 58 292,2 0,7 0,7
Credit neguvernamental în valută: 94 947,4 -0,1 -11,0
- gospodării ale populaţiei 47 762,4 -1,2 -13,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 47 185,0 1,1 -8,7

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna septembrie 2016 cu 2,5 la sută faţă de luna august 2016, până la 88886,1 milioane lei. La 30 septembrie 2016, creditul guvernamental a crescut cu 1,3 la sută (1,9 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2015.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna septembrie 2016 cu 33,8 milioane lei faţă de luna august 2016, până la nivelul de 258529,6 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 septembrie 2016
(mil. lei)
sep. 2016/
aug. 2016
%
sep. 2016/
sep. 2015
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 258 529,6 0,0 11,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 174 312,7 -0,2 14,5
- gospodării ale populaţiei 97 086,3 0,2 10,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 77 226,4 -0,7 19,9
Depozite în valută ale rezidenţilor: 84 216,9 0,5 4,8
- gospodării ale populaţiei 57 188,0 0,4 7,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 27 028,9 0,8 0,0

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,2 la sută, până la 97086,3 milioane lei. La 30 septembrie 2016, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 10,5 la sută (11,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2015.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 0,7 la sută, până la 77226,4 milioane lei. La 30 septembrie 2016, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au majorat cu 19,9 la sută (20,6 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2015.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,5 la sută, până la nivelul de 84216,9 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,6 la sută, până la 18915,4 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 4,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 4,0 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 7,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 6,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 3,8 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au diminuat cu 0,8 la sută).

Notă:
În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.


1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10147,6 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2016), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 78738,5 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2016).


Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna octombrie 2016, va apărea la data de 24 noiembrie 2016.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.

Banca Centrală Europeană a lansat „Our Statistics” - un website conceput în cooperare cu băncile centrale naționale din Eurosistem, prin care statisticile sale devin mai accesibile. Acesta poate fi accesat la adresa: https://www.euro-area-statistics.org/?lg=ro.