Comunicat de presă


Indicatori monetari – august 2016

23.09.2016

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii august 2016 un sold de 295 711,4 milioane lei. Faţă de luna iulie 2016 aceasta s-a majorat cu 0,5 la sută (0,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu august 2015 masa monetară s-a majorat cu 12,7 la sută (13,0 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 august 2016
(mil. lei)
aug. 2016/
iul. 2016
%
aug. 2016/
aug. 2015
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 162 189,4 0,3 24,8
Numerar în circulaţie ** 51 758,0 0,2 18,1
Depozite overnight *** 110 431,4 0,3 28,2
M2 (masa monetară intermediară) 295 607,8 0,5 12,8
M1 162 189,4 0,3 24,8
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 133 418,4 0,8 0,9
M3 (masa monetară în sens larg) 295 711,4 0,5 12,7
M2 295 607,8 0,5 12,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 103,6 4,5 -15,6

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 august 2016
(mil. lei)
aug. 2016/
iul. 2016
%
aug. 2016/
aug. 2015
%
Masa monetară (M3) 295 711,4 0,5 12,7
Active externe nete** 135 411,1 4,4 37,7
Active interne nete*** 160 300,3 -2,5 -2,3

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datorie emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna august 2016 cu 0,3 la sută (- 0,4 la sută în termeni reali) faţă de luna iulie 2016, până la nivelul de 215 384,7 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,7 la sută (0,6 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 1,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,4 la sută). La 31 august 2016, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 0,7 la sută (0,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2015, pe seama majorării cu 14,3 la sută a componentei în lei (14,5 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 12,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 12,9 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 august 2016
(mil. lei)
aug. 2016/
iul. 2016
%
aug. 2016/
aug. 2015
%
Credit neguvernamental (total) ** 215 384,7 -0,3 0,7
Credit neguvernamental în lei: 120 375,8 0,7 14,3
- gospodării ale populaţiei 62 464,7 2,0 28,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 57 911,1 -0,7 2,3
Credit neguvernamental în valută: 95 008,9 -1,6 -12,5
- gospodării ale populaţiei 48 337,2 -1,8 -13,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 46 671,7 -1,5 -11,1

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna august 2016 cu 5,6 la sută faţă de luna iulie 2016, până la 86 710,7 milioane lei. La 31 august 2016, creditul guvernamental a crescut cu 0,1 la sută (0,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2015.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna august 2016 cu 0,5 la sută faţă de luna iulie 2016, până la nivelul de 258 495,8 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 august 2016
(mil. lei)
aug. 2016/
iul. 2016
%
aug. 2016/
aug. 2015
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 258 495,8 0,5 11,8
Depozite în lei ale rezidenţilor: 174 733,2 1,3 15,1
- gospodării ale populaţiei 96 938,7 -0,5 10,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 77 794,5 3,6 21,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 83 762,6 -1,1 5,4
- gospodării ale populaţiei 56 949,3 0,1 6,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 26 813,3 -3,5 2,4

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,5 la sută, până la 96 938,7 milioane lei. La 31 august 2016, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 10,5 la sută (10,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2015.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 3,6 la sută, până la 77 794,5 milioane lei. La 31 august 2016, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au majorat cu 21,4 la sută (21,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2015.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au diminuat cu 1,1 la sută, până la nivelul de 83 762,6 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 0,8 la sută, până la 18 808,3 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 5,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 4,9 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 6,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 6,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 2,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au majorat cu 1,9 la sută).

Notă:
În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.


1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 063,2 milioane lei (soldul la 31 august 2016), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 76 647,5 milioane lei (soldul la 31 august 2016).


Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna septembrie 2016, va apărea la data de 25 octombrie 2016.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.

Banca Centrală Europeană a lansat „Our Statistics” - un website conceput în cooperare cu băncile centrale naționale din Eurosistem, prin care statisticile sale devin mai accesibile. Acesta poate fi accesat la adresa: https://www.euro-area-statistics.org/?lg=ro.