Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-octombrie 2008

12.12.2008

În perioada ianuarie-octombrie 2008 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 14 437 milioane euro, în creştere cu 10,9 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2007.

Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 15 485 milioane euro, mai mare cu 10,2 la sută faţă de ianuarie-octombrie 2007. De menţionat că în perioada ianuarie-octombrie 2008, dinamica exporturilor a devansat cu 3,1 puncte procentuale dinamica importurilor.

- milioane euro -

  ianuarie - octombrie 2007* ianuarie - octombrie 2008**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 38 290 51 303 -13 013 45 284 59 721 -14 437
A. Bunuri şi servicii 30 268 43 709 -13 441 36 033 51 075 -15 042
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 24 472 38 518 -14 046 29 020 44 505 -15 485
b. Servicii 5 796 5 191 605 7 013 6 570 443
- transport 1 592 1 955 -363 2 299 2 252 47
- turism-călătorii 986 920 66 1 154 1 478 -324
- alte servicii 3 218 2 316 902 3 560 2 840 720
B. Venituri 2 026 5 651 -3 625 1 892 6 443 -4 551
C. Transferuri curente 5 996 1 943 4 053 7 359 2 203 5 156
  * date revizuite 
 ** date provizorii
*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - octombrie 2008 a fost acoperit în proporţie de 56,5 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 8 157 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 51,3 la sută, iar creditele intra-grup1 48,7 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 octombrie 2008 nivelul de 49 097 milioane euro, în creştere cu 27,7 la sută faţă de 31 decembrie 2007.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 octombrie 2008 un sold de 10 748 milioane euro şi a reprezentat 21,9 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 26,5 la sută la 31 decembrie 2007).

Datoria externă negarantată public a însumat 32 413 milioane euro la 31 octombrie 2008, fiind cu 29,5 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2007.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 octombrie 2008*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - octombrie 2008

- milioane euro -

  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
ianuarie - octombrie 2008p
Sold la 31.12.2007r Sold la 31.10.2008p
1. Datoria publică directăa) 8 178 8 899 1 836
2. Datoria public garantatăb), din care: 2 018 1 849 336
sector publicc) 1 967 1 815 319
sector privatd) 51 34 17
3. Datoria negarantată public 25 037 32 413 6 303
4. Datoria externă (1+2+3) 35 233 43 161 8 475
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 3 219 5 936 909e
Total datorie externă (4+5) 38 452 49 097 9 384

*) Soldul datoriei externe pe termen mediu şi lung este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).
a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat
d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat
r - date revizuite
p - date provizorii
e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 26 la sută în perioada ianuarie - octombrie 2008, comparativ cu 23,2 la sută în anul 2007.

Gradul de acoperire4 a fost 5,7 luni de import de bunuri şi servicii la 31 octombrie 2008, faţă de 6,1 luni la 31 decembrie 2007.


Note:
1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.