Comunicat de presă


Indicatori monetari – aprilie 2016

26.05.2016

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2016 un sold de 285451,1 milioane lei. Faţă de luna martie 2016 aceasta a crescut cu 1,7 la sută (1,8 la sută în termeni reali), iar în raport cu aprilie 2015 masa monetară s-a majorat cu 10,8 la sută (14,5 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 aprilie 2016
(mil. lei)
apr. 2016/
mar. 2016
%
apr. 2016/
apr. 2015
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 152 166,6 4,2 28,0
Numerar în circulaţie ** 48 123,7 3,4 16,8
Depozite overnight *** 104 042,9 4,6 33,9
M2 (masa monetară intermediară) 285 342,3 1,7 10,8
M1 152 166,6 4,2 28,0
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 133 175,7 -1,1 -3,9
M3 (masa monetară în sens larg) 285 451,1 1,7 10,8
M2 285 342,3 1,7 10,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 108,8 -2,1 -9,9

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 aprilie 2016
(mil. lei)
apr. 2016/
mar. 2016
%
apr. 2016/
apr. 2015
%
Masa monetară (M3) 285 451,1 1,7 10,8
Active externe nete** 118 001,4 3,1 21,2
Active interne nete*** 167 449,7 0,7 4,5

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datorie emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna aprilie 2016 cu 0,1 la sută (0,2 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2016, până la nivelul de 216439,3 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 1,7 la sută (1,8 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 1,7 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,8 la sută). La 30 aprilie 2016, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 3,0 la sută (6,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2015, pe seama majorării cu 21,1 la sută a componentei în lei (25,1 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 12,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 13,2 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 aprilie 2016
(mil. lei)
apr. 2016/
mar. 2016
%
apr. 2016/
apr. 2015
%
Credit neguvernamental (total) ** 216 439,3 0,1 3,0
Credit neguvernamental în lei: 115 747,4 1,7 21,1
- gospodării ale populaţiei 57 217,3 2,5 35,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 58 530,1 0,9 9,6
Credit neguvernamental în valută: 100 691,9 -1,7 -12,0
- gospodării ale populaţiei 51 465,3 -1,3 -14,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 49 226,6 -2,2 -9,1

*date provizorii; ** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna aprilie 2016 cu 2,0 la sută faţă de luna martie 2016, până la 92152,2 milioane lei. La 30 aprilie 2016, creditul guvernamental a crescut cu 7,5 la sută (11,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2015.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna aprilie 2016 cu 1,3 la sută faţă de luna martie 2016, până la nivelul de 251532,3 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 aprilie 2016
(mil. lei)
apr. 2016/
mar. 2016
%
apr. 2016/
apr. 2015
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 251 532,3 1,3 10,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 167 639,1 1,6 11,4
- gospodării ale populaţiei 94 727,0 1,9 7,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 72 912,1 1,2 16,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 83 893,2 0,8 7,5
- gospodării ale populaţiei 55 717,5 0,8 6,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 28 175,7 0,8 9,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,9 la sută, până la 94727,0 milioane lei. La 30 aprilie 2016, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 7,8 la sută (11,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2015.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,2 la sută, până la 72912,1 milioane lei. La 30 aprilie 2016, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 16,5 la sută (20,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2015.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,8 la sută, până la nivelul de 83893,2 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,7 la sută, până la 18737,0 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 7,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 6,1 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 6,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 5,2 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 9,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au majorat cu 7,9 la sută).

Notă:
În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna mai 2016, va apărea la data de 23 iunie 2016.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.

Banca Centrală Europeană a lansat „Our Statistics” - un website conceput în cooperare cu băncile centrale naționale din Eurosistem, prin care statisticile sale devin mai accesibile. Acesta poate fi accesat la adresa: https://www.euro-area-statistics.org/?lg=ro.


1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9803,5 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2016), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 82348,7 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2016).