Comunicat de presă


Indicatori monetari - martie 2016

25.04.2016

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii martie 2016 un sold de 280765,8 milioane lei. Faţă de luna februarie 2016 aceasta s-a diminuat cu 1,0 la sută (-1,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu martie 2015 masa monetară s-a majorat cu 9,9 la sută (13,3 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 martie 2016
(mil. lei)
martie 2016/
febr. 2016
%
martie 2016/
martie 2015
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 145969,3 -1,8 25,0
Numerar în circulaţie ** 46540,3 -0,9 14,4
Depozite overnight *** 99429,0 -2,2 30,7
M2 (masa monetară intermediară) 280654,7 -1,0 9,9
M1 145969,3 -1,8 25,0
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 134685,4 -0,2 -2,7
M3 (masa monetară în sens larg) 280765,8 -1,0 9,9
M2 280654,7 -1,0 9,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 111,1 -0,3 -3,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 martie 2016
(mil. lei)
martie 2016/
febr. 2016
%
martie 2016/
martie 2015
%
Masa monetară (M3) 280765,8 -1,0 9,9
Active externe nete** 114450,5 1,2 18,5
Active interne nete*** 166315,3 -2,6 4,7

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datorie emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna martie 2016 cu 0,5 la sută (0,4 la sută în termeni reali) faţă de luna februarie 2016, până la nivelul de 216308,1 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 2,3 la sută (2,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 1,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,5 la sută). La 31 martie 2016, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 2,8 la sută (5,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2015, pe seama majorării cu 20,2 la sută a componentei în lei (23,9 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 11,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 12,7 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 martie 2016
(mil. lei)
martie 2016/
febr. 2016
%
martie 2016/
martie 2015
%
Credit neguvernamental (total) 216308,1 0,5 2,8
Credit neguvernamental în lei: 113834,5 2,3 20,2
- gospodării ale populaţiei 55816,7 3,2 34,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 58017,8 1,4 9,1
Credit neguvernamental în valută: 102473,6 -1,4 -11,5
- gospodării ale populaţiei 52132,0 -1,9 -14,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50341,6 -0,8 -8,4

*date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna martie 2016 cu 0,8 la sută faţă de luna februarie 2016, până la 90315,7 milioane lei. La 31 martie 2016, creditul guvernamental a crescut cu 14,3 milioane lei faţă de 31 martie 2015.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au redus în luna martie 2016 cu 1,0 la sută faţă de luna februarie 2016, până la nivelul de 248247,8 milioane lei

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 martie 2016
(mil. lei)
martie 2016/
febr. 2016
%
martie 2016/
martie 2015
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 248247,8 -1,0 9,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 165044,7 -1,0 11,1
- gospodării ale populaţiei 92999,6 0,2 6,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 72045,1 -2,6 17,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 83203,1 -0,9 6,5
- gospodării ale populaţiei 55262,7 0,2 5,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 27940,4 -2,8 7,9

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,2 la sută, până la 92999,6 milioane lei. La 31 martie 2016, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 6,7 la sută (10,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2015.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 2,6 la sută, până la 72045,1 milioane lei. La 31 martie 2016, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 17,2 la sută (20,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2015.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au diminuat cu 0,9 la sută, până la nivelul de 83203,1 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au redus cu 1,0 la sută, până la 18597,9 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 6,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 5,0 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 5,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 4,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 7,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au majorat cu 6,3 la sută).

Notă:
În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.


1Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9950,9 milioane lei (soldul la 31 martie 2016), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 80364,8 milioane lei (soldul la 31 martie 2016).


Banca Centrală Europeană a lansat recent „Our Statistics” - un website conceput în cooperare cu băncile centrale naționale din Eurosistem, prin care statisticile sale devin mai accesibile. Acesta poate fi accesat la adresa: https://www.euro-area-statistics.org/?lg=ro.