Comunicat de presă


Indicatori monetari - februarie 2016

23.03.2016

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii februarie 2016 un sold de 283 734,3 milioane lei. Faţă de luna ianuarie 2016 aceasta s-a diminuat cu 0,1 la sută (+0,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu februarie 2015 masa monetară s-a majorat cu 9,7 la sută (12,7 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 29 februarie 2016
(mil. lei)
feb. 2016/
ian. 2016
%
feb. 2016/
feb. 2015
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 148 609,9 0,0 25,5
Numerar în circulaţie ** 46 973,4 -0,7 13,5
Depozite overnight *** 101 636,5 0,3 31,8
M2 (masa monetară intermediară) 283 622,9 -0,1 9,7
M1 148 609,9 0,0 25,5
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 135 013,0 -0,2 -3,6
M3 (masa monetară în sens larg) 283 734,3 -0,1 9,7
M2 283 622,9 -0,1 9,7
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 111,4 -7,1 -11,3

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 29 februarie 2016
(mil. lei)
feb. 2016/
ian. 2016
%
feb. 2016/
feb. 2015
%
Masa monetară (M3) 283 734,3 -0,1 9,7
Active externe nete** 113 043,7 2,6 25,0
Active interne nete*** 170 690,6 -1,8 1,4

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datorie emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna februarie 2016 cu 0,4 la sută (-0,2 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2016, până la nivelul de 215 250,9 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 1,2 la sută (1,4 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 2,1 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,6 la sută). La 29 februarie 2016, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 2,4 la sută (5,2 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2015, pe seama majorării cu 20,7 la sută a componentei în lei (24,0 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 11,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 12,5 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 29 februarie 2016
(mil. lei)
feb. 2016/
ian. 2016
%
feb. 2016/
feb. 2015
%
Credit neguvernamental (total) 215 250,9 -0,4 2,4
Credit neguvernamental în lei: 111 328,7 1,2 20,7
- gospodării ale populaţiei 54 085,4 2,3 33,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 57 243,3 0,2 10,6
Credit neguvernamental în valută: 103 922,2 -2,1 -11,9
- gospodării ale populaţiei 53 159,8 -2,9 -13,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 762,4 -1,1 -9,8

*date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna februarie 2016 cu 1,1 la sută faţă de luna ianuarie 2016, până la 89 601,5 milioane lei. La 29 februarie 2016, creditul guvernamental a înregistrat o scădere de 1,8 la sută (+1,0 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2015.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna februarie 2016 cu 0,1 la sută faţă de luna ianuarie 2016, până la nivelul de 250676,6 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 29 februarie 2016
(mil. lei)
feb. 2016/
ian. 2016
%
feb. 2016/
feb. 2015
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 250 676,6 0,1 9,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 166 756,9 -0,8 10,6
- gospodării ale populaţiei 92 776,8 -0,2 6,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 73 980,1 -1,4 16,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 83 919,7 1,8 7,5
- gospodării ale populaţiei 55 174,7 -0,4 5,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 28 745,0 6,2 10,6

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 92 776,8 milioane lei. La 29 februarie 2016, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 6,4 la sută (9,3 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2015.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 1,4 la sută, până la 73 980,1 milioane lei. La 29 februarie 2016, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 16,4 la sută (19,6 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2015.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 1,8 la sută, până la nivelul de 83 919,7 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 3,2 la sută, până la 18 777,4 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 7,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 6,7 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 5,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 5,2 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 10,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au majorat cu 9,8 la sută).

Notă:
În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.


1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 980,1 milioane lei (soldul la 29 februarie 2016), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 79 621,4 milioane lei (soldul la 29 februarie 2016).


Banca Centrală Europeană a lansat recent „Our Statistics” - un website conceput în cooperare cu băncile centrale naționale din Eurosistem, prin care statisticile sale devin mai accesibile. Acesta poate fi accesat la adresa: https://www.euro-area-statistics.org/?lg=ro.