Comunicat de presă


Comunicat prin care sunt informate instituțiile de credit asupra ghidurilor Autorității Bancare Europene ce vor fi avute în vedere în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României

22.03.2016

1. Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) (EBA/GL/2014/13)

Ghidul SREP este adresat autorităților competente și prezintă procedurile și metodologiile comune pentru funcționarea procesului de supraveghere și evaluare (SREP) prevăzute la art. 97 și art. 107 alin. (1) lit. (a) din Directiva 2013/36/UE și transpuse, în mod fidel, în cadrul de reglementare național în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare (art. 166 și art. 1663 (1) lit. a).

Ghidul acoperă în detaliu toate aspectele aferente SREP, ca și proces de supraveghere permanent care reunește într-o imagine de ansamblu cuprinzătoare toate constatările făcute în urma activităților de supraveghere efectuate cu privire la o instituție.

Cadrul comun SREP prevăzut de ghid, este construit în jurul următoarelor elemente:

  1. analiza modelului de afaceri;
  2. evaluarea guvernanței interne;
  3. evaluarea riscurilor pentru capital și a adecvării capitalului pentru acoperirea acestor riscuri;
  4. evaluarea riscurilor pentru lichiditate și a adecvării lichidității pentru acoperirea acestor riscuri;

Ghidul a fost emis de Autoritatea Bancară Europeană la data de 19 decembrie 2014 și varianta în limba română a acestuia poate fi consultată la următoarea adresă: http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1051392/EBA-GL-2014-13+GL+on+Pillar+2+%28SREP%29%20-+RO.pdf/cb364880-fb50-440c-b1bb-72f5520a67fd

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.

2. Ghidul privind indicatorii de declanșare pentru utilizarea măsurilor de intervenție timpurie conform art. 27 alin. (4) din Directiva 2014/59/UE (EBA/GL/2015/03)

Ghidul este adresat autorităților competente și promovează aplicarea coerentă, în practicile de supraveghere, a indicatorilor de declanșare în procesul decizional privind aplicarea măsurilor de intervenție timpurie prevăzute la art. 27 alin. (1) din Directiva 2014/59/UE și transpuse, în mod fidel, în cadrul de reglementare național prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (art. 149 alin.(2). Conform art. 27 alin. (1) din Directiva 2014/59/UE, în situațiile în care o instituție încalcă sau este susceptibilă de a încălca, în viitorul apropiat, cerințele Regulamentului (UE) nr. 575/2013, ale Directivei 2013/36/UE, titlul II din Directiva 2014/65/UE sau oricare dintre art. 3 - 7, art.14 - 17 și art. 24, 25 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, inclusiv actele juridice naționale de implementare a Directivei 2013/36/UE sau standardele tehnice elaborate de ABE, autoritățile competente vor avea la dispoziție cel puțin seria de măsuri de intervenție timpurie prevăzute la art. 27 alin. (1) din Directiva 2014/59/UE. Evaluarea conform căreia o instituție „încalcă sau este susceptibilă de a încălca, în viitorul apropiat” cerințele Regulamentului (UE) nr. 575/2013 sau ale Directivei 2013/36/UE este efectuată de către autoritățile competente pe baza evaluării complexe a acestora, inclusiv prin intermediul SREP, astfel cum a fost descris în art. 97 din Directiva 2013/36/UE și cum a fost prevăzut în mod detaliat în ghidul SREP.

Totodată, ghidul clarifică cerințele ce trebuie respectate de autoritățile competente atunci când stabilesc praguri privind indicatorii financiari și de risc care sunt supuși unei monitorizări de rutină în cadrul procesului de supraveghere și evaluare (SREP), astfel cum a fost prevăzut în ghidul SREP, precum și procedurile de urmat în cazul unor încălcări ale acestor praguri.

Ghidul identifică următorii indicatori de declanșare pentru decizia autorităților competente cu privire la aplicarea măsurilor de intervenție timpurie:

  1. scorul general SREP și combinațiile predefinite ale scorului general SREP și ale scorurilor pentru elementele individuale ale SREP;
  2. schimbări semnificative sau anomalii identificate în monitorizarea indicatorilor financiari și nefinanciari cheie în cadrul SREP, care reflectă faptul că s-au îndeplinit condițiile de intervenție timpurie;
  3. evenimente semnificative care indică faptul că s-au îndeplinit condițiile de intervenție timpurie.

Ghidul a fost emis de Autoritatea Bancară Europeană la data de 29 iulie 2015 și varianta în limba română a acestuia poate fi consultată la următoarea adresă: http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1151520/EBA-GL-2015-03_RO+_GL+on+early+intervention+measures.pdf/c13174ae-97eb-4a3d-8794-47bb6815835f

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.