Comunicat de presă


Indicatori monetari - noiembrie 2015

28.12.2015

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii noiembrie 2015 un sold de 269 762,6 milioane lei. Faţă de luna octombrie 2015 aceasta s-a majorat cu 1,7 la sută (1,4 la sută în termeni reali), iar în raport cu noiembrie 2014 masa monetară s-a majorat cu 8,2 la sută (9,5 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 noiembrie 2015
(mil. lei)
nov. 2015/
oct. 2015
%
nov. 2015/
nov. 2014
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 136 061,8 2,9 24,0
Numerar în circulaţie ** 45 455,1 2,8 17,3
Depozite overnight *** 90 606,7 3,0 27,6
M2 (masa monetară intermediară) 269 636,2 1,7 8,2
M1 136 061,8 2,9 24,0
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 133 574,4 0,5 -4,2
M3 (masa monetară în sens larg) 269 762,6 1,7 8,2
M2 269 636,2 1,7 8,2
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 126,4 -3,5 8,4

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 noiembrie 2015
(mil. lei)
nov. 2015/
oct. 2015
%
nov. 2015/
nov. 2014
%
Masa monetară (M3) 269 762,6 1,7 8,2
Active externe nete** 113 551,2 0,7 18,3
Active interne nete*** 156 211,4 2,5 1,9

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datorie emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna noiembrie 2015 cu 1,9 la sută (1,6 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie 2015, până la nivelul de 218 507,1 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 2,2 la sută (1,9 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 1,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 1,3 la sută). La 30 noiembrie 2015, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 2,3 la sută (3,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2014, pe seama majorării cu 18,7 la sută a componentei în lei (20,1 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 10,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 11,0 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 noiembrie 2015
(mil. lei)
nov. 2015/
oct. 2015
%
nov. 2015/
nov. 2014
%
Credit neguvernamental (total) 218 507,1 1,9 2,3
Credit neguvernamental în lei: 111 117,9 2,2 18,7
- gospodării ale populaţiei 51 964,7 2,1 30,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 59 153,2 2,3 10,1
Credit neguvernamental în valută: 107 389,2 1,6 -10,6
- gospodării ale populaţiei 55 656,1 2,3 -10,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 51 733,1 0,8 -11,2

*date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna noiembrie 2015 cu 2,4 la sută faţă de luna octombrie 2015, până la 86 438,2 milioane lei. La 30 noiembrie 2015, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 4,9 la sută (6,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2014.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna noiembrie 2015 cu 1,6 la sută faţă de luna octombrie 2015, până la nivelul de 237 352,9 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 noiembrie 2015
(mil. lei)
nov. 2015/
oct. 2015
%
nov. 2015/
nov. 2014
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 237 352,9 1,6 7,3
Depozite în lei ale rezidenţilor: 156 786,0 2,3 7,8
- gospodării ale populaţiei 89 276,2 1,3 7,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 67 509,8 3,6 8,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 80 566,9 0,2 6,2
- gospodării ale populaţiei 54 257,1 0,7 7,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 26 309,8 -1,0 2,9

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,3 la sută, până la 89 276,2 milioane lei. La 30 noiembrie 2015, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 7,4 la sută (8,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2014.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 3,6 la sută, până la 67 509,8 milioane lei. La 30 noiembrie 2015, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 8,4 la sută (9,6 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2014.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 0,2 la sută, până la nivelul de 80 566,9 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au diminuat cu 0,1 la sută, până la 18 121,2 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 6,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 5,7 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 7,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 7,3 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 2,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au majorat cu 2,4 la sută).

Notă:
În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 810,9 milioane lei (soldul la 30 noiembrie 2015), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 76 627,3 milioane lei (soldul la 30 noiembrie 2015).


Banca Centrală Europeană a lansat recent „Our Statistics” - un website conceput în cooperare cu băncile centrale naționale din Eurosistem, prin care statisticile sale devin mai accesibile. Acesta poate fi accesat la adresa: https://www.euro-area-statistics.org/?lg=ro.