Comunicat de presă


Indicatori monetari - octombrie 2015

24.11.2015

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii octombrie 2015 un sold de 265 206,2 milioane lei. Faţă de luna septembrie 2015 aceasta s-a majorat cu 0,5 la sută (0,3 la sută în termeni reali), iar în raport cu octombrie 2014 masa monetară s-a majorat cu 8,4 la sută (10,2 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 octombrie 2015
(mil. lei)
oct. 2015/
sep. 2015
%
oct. 2015/
oct. 2014
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 132 228,2 0,9 24,4
Numerar în circulaţie ** 44 219,0 0,9 18,3
Depozite overnight *** 88 009,2 0,9 27,7
M2 (masa monetară intermediară) 265 075,2 0,5 8,4
M1 132 228,2 0,9 24,4
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 132 847,0 0,2 -3,9
M3 (masa monetară în sens larg) 265 206,2 0,5 8,4
M2 265 075,2 0,5 8,4
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 131,0 -0,9 0,4

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 octombrie 2015
(mil. lei)
oct. 2015/
sep. 2015
%
oct. 2015/
oct. 2014
%
Masa monetară (M3) 265 206,2 0,5 8,4
Active externe nete** 112 731,2 13,7 19,1
Active interne nete*** 152 475,0 -7,4 1,6

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datorie emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna octombrie 2015 cu 0,1 la sută (-0,2 la sută în termeni reali) faţă de luna septembrie 2015, până la nivelul de 214 449,2 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 1,0 la sută (0,7 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,9 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,2 la sută). La 31 octombrie 2015, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 0,3 la sută (2,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2014, pe seama majorării cu 16,7 la sută a componentei în lei (18,6 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 12,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 12,7 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 octombrie 2015
(mil. lei)
oct. 2015/
sep. 2015
%
oct. 2015/
oct. 2014
%
Credit neguvernamental (total) 214 449,2 0,1 0,3
Credit neguvernamental în lei: 108 732,8 1,0 16,7
- gospodării ale populaţiei 50 902,3 2,2 28,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 57 830,5 -0,1 8,0
Credit neguvernamental în valută: 105 716,4 -0,9 -12,3
- gospodării ale populaţiei 54 378,2 -1,0 -11,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 51 338,2 -0,7 -12,8

*date provizorii

Creditul guvernamental1 a scăzut în luna octombrie 2015 cu 3,7 la sută faţă de luna septembrie 2015, până la 84 430,0 milioane lei. La 31 octombrie 2015, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 5,4 la sută (7,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2014.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna octombrie 2015 cu 0,5 la sută faţă de luna septembrie 2015, până la nivelul de 233697,3 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 octombrie 2015
(mil. lei)
oct. 2015/
sep. 2015
%
oct. 2015/
oct. 2014
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 233 697,3 0,5 7,2
Depozite în lei ale rezidenţilor: 153 272,4 0,6 7,1
- gospodării ale populaţiei 88 113,2 0,3 7,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 65 159,2 1,2 7,3
Depozite în valută ale rezidenţilor: 80 424,9 0,1 7,4
- gospodării ale populaţiei 53 861,8 1,0 7,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 26 563,1 -1,7 7,0

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,3 la sută, până la 88 113,2 milioane lei. La 31 octombrie 2015, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 7,1 la sută (8,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2014.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,2 la sută, până la 65159,2 milioane lei. La 31 octombrie 2015, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 7,3 la sută (9,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2014.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 0,1 la sută, până la nivelul de 80 424,9 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 18 145,6 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 7,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 6,9 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 7,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 7,1 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 7,0 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au majorat cu 6,6 la sută).

Notă:
În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 895,1 milioane lei (soldul la 31 octombrie 2015), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 74 534,9 milioane lei (soldul la 31 octombrie 2015).


Banca Centrală Europeană a lansat recent „Our Statistics” - un website conceput în cooperare cu băncile centrale naționale din Eurosistem, prin care statisticile sale devin mai accesibile. Acesta poate fi accesat la adresa: https://www.euro-area-statistics.org/?lg=ro.