Comunicat de presă


Investiţiile străine directe în România în anul 2014

30.09.2015

Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică. Obiectivul principal al acesteia a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2014 şi a fluxurilor (mişcărilor) ISD în cursul exerciţiului financiar 2014, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

Cercetarea statistică ISD a fost realizată în conformitate cu prevederile metodologice ale Manualului balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale al Fondului Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6). Detaliile sunt prezentate în secțiunea PRECIZĂRI METODOLOGICE.

1. Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2014 a atins nivelul de

2. Soldul final al investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2014 a înregistrat valoarea de

  60 198 milioane euro, din care:
 •    43 243 milioane euro aport la capitalurile proprii, inclusiv profitul reinvestit (71,8%);
 •    16 955 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (28,2%).

2.1. Repartizarea soldului investiţiilor străine directe pe principalele activităţi economice

Din punct de vedere al orientării pe activităţi economice (conform CAEN Rev.2), ISD s-au localizat cu precădere în industria prelucrătoare (32,0% din soldul total ISD). În cadrul acestei industrii cele mai bine reprezentate ramuri sunt prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (5,7% din soldul total ISD), industria mijloacelor de transport (5,4%), metalurgia (4,5%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (4,0%), ciment, sticlă, ceramică (2,6%) şi fabricarea produselor din lemn, inclusiv mobilă (2,5%)

Investiţii străine directe în România
la 31 decembrie 2014

Repartizare pe principalele activităţi economice

  Total
milioane euro % din total ISD
TOTAL, din care: 60 198 100,0
Industrie 29 324 48,7
Industria extractivă 3 345 5,6
Industria prelucrătoare, din care: 19 275 32,0
- alimente, băuturi şi tutun 2 430 4,0
- ciment, sticlă, ceramică 1 579 2,6
- fabricare produse din lemn, inclusiv mobilă 1 519 2,5
- fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice și electrice 1 421 2,4
- maşini, utilaje şi echipamente 1 432 2,4
- metalurgie 2711 4,5
- mijloace de transport 3 244 5,4
- prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice 3 420 5,7
- textile, confecţii şi pielărie 983 1,6
- alte ramuri ale industriei prelucrătoare 536 0,9
Energie electrică, gaze şi apă 6 704 11,1
Activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative și servicii suport 3 074 5,1
Agricultură, silvicultură şi pescuit 1 504 2,5
Comerţ 7 058 11,7
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 5 917 9,8
Hoteluri şi restaurante 541 0,9
Intermedieri financiare si asigurări 7 798 13,0
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 3 598 6,0
Transporturi 1 029 1,7
Alte activităţi 355 0,6

Pe lângă industrie, activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi asigurările (reprezintă 13,0% din totalul ISD), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (11,7%), construcţii şi tranzacţii imobiliare (9,8%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (6,0%).

Imobilizările corporale şi necorporale din întreprinderile ISD, cu un sold la finele anului 2014 în valoare de 30 883 milioane euro, reprezintă 51,3% din soldul total al ISD, ceea ce conduce la un grad semnificativ de stabilitate a investiţiei străine directe.

2.2. Repartizarea soldului investiţiilor străine directe pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedere teritorial se observă orientarea ISD cu precădere spre regiunea de dezvoltare BUCUREȘTI-ILFOV (59,2%), alte regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD fiind regiunea CENTRU (9,7%), regiunea VEST (7,7%), regiunea SUD-MUNTENIA (7,0%) şi regiunea NORD-VEST (5,6%).

Menționăm că ISD au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiţie directă, ceea ce nu corespunde totdeauna cu locul de desfăşurare a activităţii economice.

  milioane euro % din TOTAL
TOTAL, din care: 60 198 100,0
BUCUREŞTI-ILFOV 35 665 59,2
CENTRU 5 833 9,7
VEST 4 646 7,7
SUD-MUNTENIA 4 194 7,0
NORD-VEST 3 384 5,6
SUD-EST 2 898 4,8
SUD-VEST-OLTENIA 1 954 3,3
NORD-EST 1 624 2,7

2.3. Repartizarea soldului investiţiilor străine directe pe ţări de origine

Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara de rezidență a deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă din România.

Primele 5 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2014 sunt: Olanda (23,6% din soldul ISD la sfârşitul anului 2014), Austria (16,1 %), Germania (12,4%), Cipru (7,1%) şi Franţa (6,8%).

Nr. crt.     milioane euro % din TOTAL
TOTAL, din care: 60 198 100,0
1 NL Olanda 14 224 23,6
2 AT Austria 9 694 16,1
3 DE Germania 7 482 12,4
4 CY Cipru 4 274 7,1
5 FR Franţa 4 119 6,8
6 IT Italia 2 776 4,6
7 CH Elveţia 2 151 3,6
8 LU Luxemburg 2 150 3,6
9 GR Grecia 1 644 2,7
10 GB Marea Britanie 1 509 2,5
11 ES Spania 1 471 2,4
12 BE Belgia 1 281 2,1
13 US Statele Unite ale Americii 1 080 1,8
14 CZ Cehia 838 1,4
15 HU Ungaria 838 1,4
16 SE Suedia 576 1,0
17 TR Turcia 508 0,8
Alte ţări * 3 583 6,0

* ţări a căror investiţie este mai mică de 500 de milioane de euro

3. Tipuri de investiţii străine directe

Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD, parte componentă a aportului la capitalurile proprii în valoare de 4 222 milioane euro, este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii, dezvoltare de firme și restructurare de firme.

În anul 2014 investiţiile greenfield și cele din categoria fuziuni şi achiziţii (M&A) au înregistrat un nivel redus, de 77 respectiv 196 milioane euro; ponderea predominantă în fluxul participaţiilor la capital în 2014 este reprezentată de restructurările de firme cu o valoare de 2 438 milioane euro, respectiv 58% din participaţii și de dezvoltările de firme cu 1 511 milioane euro, reprezentând 36% din participaţii.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Metodologia utilizată la realizarea cercetării statistice ISD 2014 este cea prevăzută de Manualul balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale editat de Fondul Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6). Pentru detalii privind metodologia compilării datelor ISD accesați link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR

 • Investiţia străină directă: relaţie investiţională de durată între o entitate rezidentă şi o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit.


  Sunt considerate investiţii străine directe: capitalul social vărsat şi rezervele ce revin unui investitor nerezident care deţine cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta şi întreprinderea în care a investit, precum şi profitul reinvestit de către acesta.


  În conformitate cu metodologia privind compilarea ISD(BPM6), sunt considerate investiţii străine directe și investițiile de capital, precum și creditele, provenite de la companiile nerezidente a căror putere de vot sau participație la capitalul social al companiei rezidente este de sub 10%, dar care fac parte din grupul unui investitor direct în compania rezidentă respectivă (companii surori).


  De asemenea, intră în sfera investiţiilor străine directe şi companiile rezidente asupra cărora investitorul nerezident exercită o influenţă semnificativă pe cale indirectă şi anume filialele şi asociatele rezidente ale întreprinderii rezidente în care investitorul nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris (întreprinderi ISD de gradul II).


 • Investitorul străin direct: persoană juridică, persoană fizică sau grup de persoane ce acţionează concertat, care deţine cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris (respectiv din capitalul de dotare al entităţilor fără personalitate juridică), într-o întreprindere situată în afara propriei ţări de rezidenţă.

 • Întreprinderea investiţie străină directă: este o întreprindere rezidentă, cu sau fără personalitate juridică, în care un investitor nerezident deţine cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris, respectiv din capitalul de dotare în cazul întreprinderilor fără personalitate juridică (sucursale). Deţinerea a cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris, respectiv din capitalul de dotare, este primordială în stabilirea relaţiei de investiţie directă.


 • Întreprinderea investiţie străină directă de gradul II: este o întreprindere rezidentă, cu personalitate juridică, în care un investitor străin direct controlează, prin intermediul unei întreprinderi investiţie străină directă, cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris. Întreprinderile investiţie străină directă de gradul II sunt filiale sau asociate ale întreprinderilor investiţie străină directă. Filialele reprezintă companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin peste 50% din voturi sau din capitalul social subscris, iar asociatele sunt companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin între 10 şi 50 % din voturi sau din capitalul social subscris.


 • Companii surori: companii din cadrul aceluiași grup, rezidente în țări diferite, între care nu există o relație directă de control sau influență, respectiv niciuna dintre companii nu are cel puţin 10% din voturi sau o participație de cel puțin 10% la capitalul celeilalte.


 • Investiţia directă reversibilă: relaţia investiţională de sens invers investiţiei străine directe pe care o întreprindere investiţie directă rezidentă o are cu investitorul străin direct, dacă întreprinderea rezidentă are o putere de vot de sub 10% la investitorul străin direct sau o participaţie de sub 10% la capitalul social al investitorului străin direct.


 • Componentele investiţiilor străine directe:

  • Capitaluri proprii: capitalul social subscris şi vărsat, atât în numerar cât şi prin contribuţii în natură, deţinut de nerezidenţi în companii rezidente, precum şi cota aferentă din rezerve; în mod corespunzător, în cazul sucursalelor, se ia în considerare capitalul de dotare aflat la dispoziţia acestora.


  • Creditul net: creditele primite de către întreprinderea investiţie străină directă de la investitorul străin direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte acesta, mai puţin creditele acordate de către întreprinderea investiţie străină directă investitorului străin direct sau unei alte firme din cadrul grupului respectiv de firme.
   Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate ca fiind investiţii directe.

 • Tipurile investiţiilor străine directe (diferenţiate după contribuţia fluxului de participaţii străine la capital în întreprinderile investiţie străină directă):

  • Greenfield: înfiinţarea de întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini (investiţii pornite de la zero);

  • Fuziuni şi achiziţii: preluarea integrală sau parţială de întreprinderi de către investitori străini de la rezidenţi;

  • Dezvoltare de firme: majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor străini în întreprinderi investiţie străină directă;

  • Restructurare de firme: finanțarea de către investitorii străini, prin aport de capital, a întreprinderilor investiţie străină directă cu pierderi, în vederea rentabilizării lor.

Baza de sondaj a cercetării statistice a cuprins 41 360 de întreprinderi investiţie străină directă. Volumul total de întreprinderi ISD cercetate, atât exhaustiv cât şi aleator, a fost de 6 909.

Au fost cercetate exhaustiv 6 074 întreprinderi investiţie străină directă, cuprinzând întreprinderile cu cel puţin 20 de salariaţi (5 733 de unităţi), toate instituţiile de credit cu capital străin (34 de unităţi), toate societăţile cu capital străin din domeniul asigurărilor (37 de unităţi), precum şi întreprinderile considerate atipice (toate întreprinderile investiţie străină directă care au cifra de afaceri sau capitalul social de cel puţin 30 milioane lei, indiferent de numărul de salariaţi existenţi, respectiv 270 de unităţi).

A fost cercetată aleator mulţimea de întreprinderi investiţie străină directă având între 5 şi 19 salariaţi inclusiv, aceasta fiind reprezentată de eşantionul format din 835 de unităţi din totalul de 8 021 de unităţi.

Deosebit de cele de mai sus, au fost cercetate exhaustiv şi întreprinderile ISD de gradul II (363 de unităţi).

Rata de răspuns a cercetării statistice ISD a fost de 97,1% .

Gradul de eroare al rezultatelor cercetării statistice privind investiţiile străine directe în România la 31 decembrie 2014 (fluxuri şi solduri) este de ± 3%, principalii indicatori cercetaţi fiind garantaţi cu o probabilitate de 95%.


Rezultatele cercetării statistice ISD 2014 vor fi prezentate intr-o formă mai detaliată în Publicații periodice – Investițiile străine directe în România începând cu data de 15.10.2015.


*  nivel rezultat prin diminuarea participaţiilor la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 4 222 milioane euro, cu suma de 1 376 milioane euro care reprezintă valoarea negativă a profitului reinvestit, cauzată de faptul că profitul întreprinderilor ISD (5 518 milioane euro) a fost depăşit de valoarea cumulată a dividendelor repartizate de întreprinderile ISD (2 176 milioane euro) şi de pierderile înregistrate de aceste întreprinderi (4 718 milioane euro).

**  rambursările de credite au fost superioare creditelor primite.