Comunicat de presă


Indicatori monetari - iunie 2015

23.07.2015

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2015 un sold de 260 982,7 milioane lei. Faţă de luna mai 2015 aceasta a crescut cu 1,2 la sută (4,3 la sută în termeni reali), iar în raport cu iunie 2014 masa monetară s-a majorat cu 8,8 la sută (10,6 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 iunie 2015
(mil. lei)
iun. 2015/
mai 2015
%
iun. 2015/
iun. 2014
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 125 091,5 4,4 22,7
Numerar în circulaţie ** 42 257,6 0,6 18,1
Depozite overnight *** 82 833,9 6,4 25,1
M2 (masa monetară intermediară) 260 845,1 1,2 8,9
M1 125 091,5 4,4 22,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 135 753,6 -1,5 -1,3
M3 (masa monetară în sens larg) 260 982,7 1,2 8,8
M2 260 845,1 1,2 8,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 137,6 5,5 -51,8

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 iunie 2015
(mil. lei)
iun. 2015/
mai 2015
%
iun. 2015/
iun. 2014
%
Masa monetară (M3) 260 982,7 1,2 8,8
Active externe nete** 96 446,4 1,2 17,6
Active interne nete*** 164 536,3 1,2 4,3

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datorie emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna iunie 2015 cu 1,1 la sută (4,1 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2015, până la nivelul de 215 106,2 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 3,9 la sută (7,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 1,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 2,1 la sută). La 30 iunie 2015, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 0,1 la sută (+1,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2014, pe seama majorării cu 13,2 la sută a componentei în lei (15,0 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 9,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 11,6 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 iunie 2015
(mil. lei)
iun. 2015/
mai 2015
%
iun. 2015/
iun. 2014
%
Credit neguvernamental (total) 215 106,2 1,1 -0,1
Credit neguvernamental în lei: 102 426,0 3,9 13,2
- gospodării ale populaţiei 45 956,3 5,0 24,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 56 469,7 3,0 5,4
Credit neguvernamental în valută: 112 680,2 -1,4 -9,8
- gospodării ale populaţiei 59 061,2 -2,7 -8,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 53 619,0 0,2 -11,3

*date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna iunie 2015 cu 1,6 la sută faţă de luna mai 2015, până la 87 786,0 milioane lei. La 30 iunie 2015, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 9,1 la sută (10,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2014.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna iunie 2015 cu 1,3 la sută faţă de luna mai 2015, până la nivelul de 230 966,9 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 iunie 2015
(mil. lei)
iun. 2015/
mai 2015
%
iun. 2015/
iun. 2014
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 230 966,9 1,3 7,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 151 914,6 1,4 8,5
- gospodării ale populaţiei 88 035,4 0,4 8,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 63 879,2 2,8 9,1
Depozite în valută ale rezidenţilor: 79 052,3 1,2 6,6
- gospodării ale populaţiei 53 358,2 1,1 8,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 25 694,1 1,3 3,5

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,4 la sută, până la 88 035,4 milioane lei. La 30 iunie 2015, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 8,2 la sută (9,9 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2014.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 2,8 la sută, până la 63 879,2 milioane lei. La 30 iunie 2015, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 9,1 la sută (10,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2014.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 1,2 la sută, până la nivelul de 79 052,3 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,4 la sută, până la 17671,2 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 6,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 4,5 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 8,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 6,0 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 3,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au majorat cu 1,5 la sută).

Notă:
În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 917,0 milioane lei (soldul la 30 iunie 2015), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 77 869,0 milioane lei (soldul la 30 iunie 2015).


Banca Centrală Europeană a lansat recent „Our Statistics” - un website conceput în cooperare cu băncile centrale naționale din Eurosistem, prin care statisticile sale devin mai accesibile. Acesta poate fi accesat la adresa: https://www.euro-area-statistics.org/?lg=ro.