Comunicat de presă


Indicatori monetari - martie 2015

27.04.2015

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii martie 2015 un sold de 255 389,7 milioane lei. Faţă de luna februarie 2015 aceasta s-a diminuat cu 1,2 la sută (-1,6 la sută în termeni reali), iar în raport cu martie 2014 masa monetară s-a majorat cu 6,5 la sută (5,7 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 martie 2015
(mil. lei)
mar. 2015/
feb. 2015
%
mar. 2015/
mar. 2014
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 116 766,1 -1,4 16,0
Numerar în circulaţie ** 40 668,3 -1,6 14,7
Depozite overnight *** 76 097,8 -1,2 16,7
M2 (masa monetară intermediară) 255 275,1 -1,2 6,7
M1 116 766,1 -1,4 16,0
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 138 509,0 -1,1 -0,1
M3 (masa monetară în sens larg) 255 389,7 -1,2 6,5
M2 255 275,1 -1,2 6,7
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 114,6 -8,7 -73,3

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 martie 2015
(mil. lei)
mar. 2015/
feb. 2015
%
mar. 2015/
mar. 2014
%
Masa monetară (M3) 255 389,7 -1,2 6,5
Active externe nete** 96 602,0 6,9 28,1
Active interne nete*** 158 787,7 -5,6 -3,4

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datorie emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental în lei acordat de instituţiile de credit s-a majorat la 31 martie 2015 cu 7,5 la sută (6,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2014 pe seama majorării cu 17,4 la sută (16,5 la sută în termeni reali) a creditului acordat gospodăriilor populaţiei, în timp ce componenta în valută exprimată în lei s-a diminuat cu 10,8 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 9,8 la sută). Creditul neguvernamental total s-a redus cu 3,4 la sută (- 4,1 la sută în termeni reali). Faţă de 28 februarie 2015, creditul neguvernamental total a crescut cu 0,1 la sută (- 0,3 la sută în termeni reali) până la nivelul de 210 496,8 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 2,7 la sută (2,2 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută (exprimat în lei) a scăzut cu 1,8 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 1,2 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 martie 2015
(mil. lei)
mar. 2015/
feb. 2015
%
mar. 2015/
mar. 2014
%
Credit neguvernamental (total) 210 496,8 0,1 -3,4
Credit neguvernamental în lei: 94 731,5 2,7 7,5
- gospodării ale populaţiei 41 563,4 2,6 17,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 53 168,1 2,7 0,8
Credit neguvernamental în valută: 115 765,3 -1,8 -10,8
- gospodării ale populaţiei 60 830,1 -1,3 -9,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 54 935,2 -2,4 -12,4

*date provizorii

Creditul guvernamental1 a scăzut în luna martie 2015 cu 1,0 la sută, până la 90 301,4 milioane lei. La 31 martie 2015, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 10,2 la sută (9,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2014.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au redus în luna martie 2015 cu 0,9 la sută faţă de luna februarie 2015, până la nivelul de 226 694,2 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 martie 2015
(mil. lei)
mar. 2015/
feb. 2015
%
mar. 2015/
mar. 2014
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 226 694,2 -0,9 5,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 148 605,2 -1,4 6,9
- gospodării ale populaţiei 87 153,0 -0,1 7,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 61 452,2 -3,3 6,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 78 089,0 0,0 4,0
- gospodării ale populaţiei 52 193,8 0,2 5,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 25 895,2 -0,4 0,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au diminuat cu 0,1 la sută, până la 87 153,0 milioane lei. La 31 martie 2015, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 7,4 la sută (6,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2014.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 3,3 la sută, până la 61 452,2 milioane lei. La 31 martie 2015, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 6,2 la sută (5,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2014.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 16,4 milioane lei, până la nivelul de 78 089,0 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,7 la sută, până la 17 708,1 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 4,0 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 5,1 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 5,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 7,0 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 0,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au majorat cu 1,3 la sută).

Notă:
În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.


1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 670,9 milioane lei (soldul la 31 martie 2015), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 80 630,5 milioane lei (soldul la 31 martie 2015).


Banca Centrală Europeană a lansat recent „Our Statistics” - un website conceput în cooperare cu băncile centrale naționale din Eurosistem, prin care statisticile sale devin mai accesibile. Acesta poate fi accesat la adresa: https://www.euro-area-statistics.org/?lg=ro.