BNR CENTRALA


organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de
inspector,
cu contract de muncă pe durată nedeterminată,
la Direcţia Supraveghere, Serviciul monitorizarea aplicării sancțiunilor internaționale, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului

Termen limită pentru înscriere: 6 septembrie 2013

Data publicării: 26 august 2013Atribuţiile principale ale postului

 • participă la pregătirea, desfăşurarea şi finalizarea acţiunilor de inspecţie la faţa locului, în baza programului de inspecţie anual aprobat de conducerea Băncii Naţionale a României;
 • participă la pregătirea, desfăşurarea şi finalizarea acţiunilor de inspecţie/monitorizare off site, conform programului aprobat de conducerea Băncii Naţionale a României;
 • încheie rapoarte de supraveghere, conform procedurilor de lucru aprobate de conducerea Băncii Naţionale a României, cu specificarea încadrării aspectelor constatate în actele normative în vigoare şi identifică principalele aspecte de risc în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi a implementării sancţiunilor internaţionale;
 • participă, după caz, din dispoziţia conducerii Băncii Naţionale a României în comisia de supraveghere specială instituită la o instituţie de credit;
 • cooperează cu autorităţi de supraveghere din alte ţări la realizarea de acţiuni de inspecţie la instituţii de credit sau sucursale ale instituţiilor de credit persoane juridice străine.

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor economice sau juridice;
 • cunoştinţe în domeniul utilizării computer-ului (editare texte, tabele, utilizare Internet etc);
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • experienţă profesională de minimum 3 ani vechime în domeniul bancar.

Competenţe comportamentale

 • capacitate de evaluare şi analiză în vederea optimizării activităţii;
 • comunicare eficientă şi ascultare activă;
 • capacitatea de colaborare şi participare proactivă;
 • capacitatea de a rezolva analitic şi structurat problemele apărute.

Alte condiţii de înscriere la concurs

 • postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului să fie salariaţi sau să nu fie într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională cu postul ocupat de soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului. Relaţia dintre posturi este analizată de către Direcţia Resurse Umane care aprobă participarea candidatului la concurs;
 • să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Înscrierile se fac personal la Direcţia Resurse Umane - Serviciul management resurse umane - Str. Doamnei nr.2, sect.3, Bucureşti, până la data de 6 septembrie 2013 (inclusiv), între orele 900 - 1100.

Precizăm că niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe concursuri organizate de B.N.R.

La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

 • Chestionar tip: formular editabil ;
 • 1 fotografie tip paşaport (se ataşează la Chestionar);
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • alte documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs, dacă este cazul;
 • carte de muncă (copie);
 • raport salariat (REVISAL);
 • carte de identitate (original şi copie);
 • certificatul de căsătorie (copie), dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs.

Procedura de desfăşurare

În data de 9 septembrie 2013 candidaţii vor fi contactaţi (prin e-mail), pentru a primi detalii legate de desfăşurarea primei probe de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu data de 11 septembrie 2013 şi va avea următoarele probe, cu respectarea secvenţialităţii de mai jos:

 1. test profesional;
 2. testare psihologică şi interviu de selecţie;
 3. interviu profesional.

I. Testul profesional se desfăşoară prin susţinerea unui test de specialitate, în formă scrisă, prin care se va realiza verificarea cunoştinţelor de specialitate (70% din notă) și a cunoştinţelor de limbă engleză (30% din notă).

Nota minimă de promovare este 7,00.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

II. a) Testarea psihologică are în vedere testarea candidaţilor prin prisma cerinţelor psiho-comportamentale, rezultate din fişa postului pentru care se candidează.

    b) Interviul de selecţie: se susţine cu reprezentanţii Direcţiei Resurse Umane şi urmăreşte:

 • confirmarea profilului psihologic și compatibilitatea acestuia cu postul;
 • competenţele şi abilităţile specifice postului vacant;
 • motivaţia candidatului;
 • percepţia candidatului cu privire la activitatea pe care o va desfăşura.
 

Proba se apreciază cu calificativul admis/ respins.

III. Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului.

Nota minimă de promovare este 7,00.

Rezultatul final al concursului constă în media aritmetică a notelor obţinute la testul profesional şi la interviul profesional.

Datele de susţinere a probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

Rezultatele se transmit prin e-mail, termenul de depunere a contestaţiei pentru proba scrisă fiind calculat de la data primirii e-mail-ului.

Contestaţii

Candidaţii pot depune contestaţie, transmisă prin e-mail pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro, în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatului testului profesional (indiferent de modalitatea prin care au fost informaţi de rezultat).

Candidaţii pot contesta numai rezultatul propriei lucrări scrise, comparaţia cu lucrările altor candidaţi nefiind luată în considerare.

Termenul de soluţionare a contestaţiei este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.

Rezultatele obţinute la interviul de selecţie şi la interviul profesional nu pot fi contestate.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. 021/313.04.10 int. 2527, 2533, 2523 şi 2534.


TEMATICA

 1. Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României, obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României
 2. Cadrul legal în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului – jurisdicţii de aplicare;
 3. Cooperarea internaţională pe linia prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 4. Cunoaşterea clientelei – factor determinant în lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului;
 5. Cadrul legal privind sancţiunile internaţionale – jurisdicţii de aplicare şi monitorizare;
 6. Mecanismul instituirii şi implementării sancţiunilor internaţionale.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004);
 2. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată în Monitorul Oficial nr.702 din 12 octombrie 2012;
 3. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.825 din 08 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Lege nr.217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, publicată în Monitorul Oficial nr.890 din 30 decembrie 2010;
 5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1027 din 27 decembrie 2006, aprobată prin Lege nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Lege nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.259 din 21 aprilie 2009;
 7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 685 din 12 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului României nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, inclusiv regulamentul, publicate în Monitorul Oficial nr.444 din 13 septembrie 2008;
 9. Hotărârea Guvernului României nr.1437/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial nr.778 din 20 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, publicat în Monitorul Oficial nr. 527 din 14 iulie 2008, cu modificări ulterioare;
 11. Regulament Băncii Naționale a României nr.28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor (modificat de Regulamentul nr.7/2011, publicat în Monitorul Oficial nr.510 din 19 iulie 2011;
 12. Regulamentul UE nr.267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului UE nr.961/2010, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 945/2012 al consiliului din 15 octombrie 2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 14. Ordinul Preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr.95/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare, publicat în Monitorul Oficial nr.87 din 2 februarie 2011.