BNR CENTRALA


organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de economist,
cu contract de muncă pe durată nedeterminată,
la Direcţia Studii Economice, Serviciul studii

Termen limită pentru înscriere: 3 aprilie 2013

Data publicării: 20 martie.2013Atribuţiile principale ale postului

 • contribuie la realizarea prognozelor pe termen scurt ale inflaţiei şi produsului intern brut;
 • participă la elaborarea şi întreţinerea sistemului de modele pentru realizarea prognozelor pe termen scurt ale principalilor indicatori macroeconomici;
 • participă la redactarea analizelor incluse în publicaţiile BNR;
 • participă la realizarea analizelor şi proiecţiilor solicitate de BCE în cadrul exerciţiilor de prognoză bianuale;
 • participă la pregătirea de materiale şi furnizarea de informaţii statistice către instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, agenţii de rating şi alte instituţii.

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în științe economice;
 • master în domeniul finanţelor şi/sau doctoratul în ştiinţe economice (finalizat sau în derulare) constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de macroeconomie, statistică teoretică şi economică, econometrie;
 • cunoştinţe de operare în Word, Excel, Powerpoint, EViews;
 • cunoașterea bună a limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • capacitate de evaluare şi analiză în vederea optimizării activităţii;
 • comunicare eficientă şi ascultare activă;
 • capacitate de colaborare şi participare proactivă;
 • capacitate de a rezolva analitic şi structurat problemele apărute.

Alte condiţii de înscriere la concurs

 • postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului să fie salariaţi sau să nu fie într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională cu postul ocupat de soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului. Relaţia dintre posturi este analizată de către Direcţia Resurse Umane care aprobă participarea candidatului la concurs;
 • să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Înscrierile se fac personal la Direcţia Resurse Umane - Serviciul management resurse umane - Str. Doamnei nr.2, sect.3, Bucureşti, până la data de 3 aprilie 2013 (inclusiv), între orele 900 - 1100.

Precizăm că niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe concursuri organizate de BNR.

La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

 • Chestionar tip: formular editabil ;
 • 1 fotografie tip paşaport (se ataşează la Chestionar);
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • alte documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs, dacă este cazul;
 • carte de muncă (copie);
 • raport salariat (REVISAL);
 • carte de identitate (original şi copie);
 • certificatul de căsătorie (copie), dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs.

Procedura de desfăşurare

În data de 5 aprilie 2013 candidaţii vor fi contactaţi (prin e-mail) pentru a primi detalii legate de desfăşurarea primei probe de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu data de 9 aprilie 2013 şi va avea următoarele probe, cu respectarea secvenţialităţii de mai jos:

 1. test profesional;
 2. testare psihologică și interviu de selecţie;
 3. interviu profesional.

I. Testul profesional se desfăşoară prin susţinerea unui test de specialitate, în formă scrisă, prin care se va realiza verificarea cunoştinţelor de specialitate (70% din notă) și a cunoştinţelor de limbă engleză (30% din notă).

Nota minimă de promovare este 7,00.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

II. a. Testarea psihologică are în vedere testarea candidaţilor prin prisma cerinţelor psiho-comportamentale, rezultate din fişa postului pentru care candidează.

b. Interviul de selecţie se susține cu reprezentanții Direcției Resurse Umane și urmărește:

 • confirmarea profilului psihologic și compatibilitatea acestuia cu postul;
 • competenţe şi abilităţi specifice postului vacant.
 • motivaţia candidatului;
 • percepţia candidatului cu privire la activitatea pe care o va desfăşura.

Proba se apreciază cu calificativul admis/ respins.

III. Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului.

Nota minimă de promovare este 7,00.

Rezultatul final al concursului constă în media aritmetică a notelor obţinute la testul profesional şi la interviul profesional.

Datele de susţinere a probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

Rezultatele se transmit prin e-mail, termenul de depunere a contestaţiei pentru proba scrisă fiind calculat de la data primirii e-mail-ului.

Contestaţii

Candidaţii pot depune contestaţie, transmisă prin e-mail pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro, în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatului testului profesional (indiferent de modalitatea prin care au fost informaţi de rezultat).

Candidaţii pot contesta numai rezultatul propriei lucrări scrise, comparaţia cu lucrările altor candidaţi nefiind luată în considerare.

Termenul de soluţionare a contestaţiei este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.

Rezultatele obţinute la interviul de selecţie şi la interviul profesional nu pot fi contestate.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. 021/313.04.10 int. 2527, 2538, 2533 şi 2534.


TEMATICA

 1. Macroeconomie şi economie monetară
  1. Principalele balanţe/conturi macroeconomice. Conturile naţionale. Balanţa de plăţi. Bugetul de stat. Situaţia monetară. Corelaţiile dintre acestea.
  2. Cererea şi oferta de bani. Agregatele monetare. Teoria cantitativă a banilor. Factorii care determină cererea de bani. Emisiunea monetară. Creditul. Multiplicarea bazei monetare.
  3. Piaţa monetară şi politica monetară. Rata dobânzii. Dobânda nominală şi dobânda reală. Tipuri de dobânzi şi relaţiile dintre acestea şi alte variabile macroeconomice. Obiective şi instrumente ale politicii monetare. Mecanisme de transmisie a politicii monetare.
  4. Cursul de schimb. Curs nominal, curs real, curs efectiv. Teorii ale parităţii puterii de cumpărare şi ale parităţii internaţionale a ratelor dobânzilor. Relaţiile dintre cursul de schimb, competitivitate şi balanţa de plăţi. Regimuri de curs de schimb: tipuri, comparaţii (avantaje, dezavantaje), compatibilitate cu diverse strategii de politică monetară.
  5. Inflaţia. Cauze şi efecte. Relaţiile cu economia reală. Regimuri de politici macroeconomice bazate pe reguli versus regimuri discreţionare. Problema inconsistenţei dinamice a politicilor.
  6. Ţintirea directă a inflaţiei. Avantaje şi dezavantaje, precondiţii, implementare. Strategia aplicată de Banca Naţională a României: caracteristici şi rezultate.
  7. Integrarea economică şi monetară. Convergenţa nominală şi reală în procesul integrării europene. Mecanismul cursului de schimb ERM II.
 2. Econometrie şi modelare
  1. Noţiuni de algebră matriceală, optimizare şi ecuaţii diferenţiale (ordinul 1 şi 2).
  2. Regresia liniară şi teste-diagnostic.
  3. Metodologia Box-Jenkins.
  4. Sisteme de ecuaţii simultane.
  5. Staţionaritate, non-staţionaritate, cointegrare.
  6. Vector autoregresiv (VAR) şi vector autoregresiv cu autocorecţie (VEC).
 3. Legislaţie
  1. Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României, obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României
  2. Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene – www.ecb.int

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004)
 2. Bernanke, B., T. Laubach, F. Mishkin, A. Posen – Inflation Targeting: Lessons from the International Experience, Princeton University Press, 1999
 3. Bernanke, B., M. Woodford (editori) – The Inflation-Targeting Debate, The University of Chicago Press, 2005
 4. Blanchard, O. – Macroeconomics, 4th Edition, Prentice Hall, 2005
 5. Dornbusch, R., S. Fischer, R. Startz – Macroeconomics, Nineth Edition, McGraw-Hill, Inc, 2003
 6. Enders, W. – Applied Econometric Time Series, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2003
 7. Gandolfo, G. – International Finance and Open-Economy Macroeconomics, Springer-Verlag, 2001
 8. Green, D., K. Petrick – Banking and Financial Stability in Central Europe. Integrating Transition Economies into the European Union, Cheltenham, Edward Elgar, 2002
 9. Green, W. H. – Econometric Analysis, Fourth Edition, Prentice Hall International, 2000
 10. Maddala, G.S. – Introduction to Econometrics, Third Edition, John Wiley & Sons, 2001
 11. Mankiw, G. – Macroeconomics, Fifth Edition, Worth Publishing, 2002
 12. Mishkin, F. S. – The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Eighth Edition, Addison-Wesley, 2006
 13. Banca Naţională a României – Raport anual, Raport asupra inflaţiei, Raport asupra stabilităţii financiare, Buletine lunare, Raport privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională a României, Caiete de studii