BNR CENTRALĂ


organizează concurs pentru ocuparea unui post de
asistent director,
cu contract de muncă pe durată nedeterminată,
la Direcţia Plăţi

Termen limită pentru înscriere: 12 martie 2013

Data publicării: 27 feb.2013Atribuţiile principale ale postului

 • asigură primirea, înregistrarea, distribuirea şi arhivarea documentelor primite sau expediate în/din Direcţia Plăţi;
 • redactează/verifică documente oficiale şi diverse materiale specifice direcţiei, atât în limba română, cât şi în limba engleză;
 • asigură necesarul administrativ pentru organizarea întâlnirilor la care participă reprezentanţii Direcţiei Plăţi (rezervare sală, protocol, primire invitaţi, etc.);
 • asigură comunicarea internă atât la nivelul direcţiei, cât şi între aceasta şi alte structuri organizatorice ale BNR;
 • asigură aprovozionarea cu rechizite şi obiecte de inventar ale direcţiei;
 • întocmeşte situaţii administrative aferente direcţiei (prezenţa lunară, programarea concediilor etc);
 • centralizează şi transmite răspunsurile/lucrările direcţiei aferente solicitărilor cu caracter administrativ (Regulamentul de organizare şi fiuncţionare, necesarul anual de mijloace fixe, obiecte de inventare etc.);
 • asigură condiţiile necesare şi elaborează documentaţia aferentă deplasărilor conducerii direcţiei (rezervări, formulare de înregistrare, note mandat, note de deplasare, etc);
 • oferă sprijin personalului direcţiei în privinţa sarcinilor cu caracter administrativ.

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă, cu media de absolvire a studiilor minimum 8 (calculată ca medie aritmetică a mediei obținută la licență și media anilor de studii);
 • cunoştinţe de operare pe calculator (pachetul MS Office, utilizare Internet);
 • cunoaşterea aprofundată a limbii române;
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

Competenţe comportamentale

 • capacitate de evaluare şi analiză în vederea optimizării activităţii;
 • comunicare eficientă şi ascultare activă;
 • capacitatea de colaborare şi participare proactivă;
 • capacitatea de a rezolva analitic şi structurat problemele apărute.

Alte condiţii de înscriere la concurs

 • postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului să fie salariaţi sau să nu fie într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională cu postul ocupat de soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului. Relaţia dintre posturi este analizată de către Direcţia Resurse Umane care aprobă participarea candidatului la concurs;
 • să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală, sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Înscrierile se fac personal la Direcţia Resurse Umane - Serviciul management resurse umane - Str. Doamnei nr.2, sect.3, Bucureşti, până la data de 12 martie 2013 (inclusiv), între orele 900 - 1100.

Precizăm că niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe concursuri organizate de B.N.R.

La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

 • Chestionar tip: formular editabil ;
 • 1 fotografie tip paşaport (se ataşează la Chestionar);
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor solicitate sau atestate de echivalare ale diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • alte documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs, dacă este cazul;
 • carte de muncă (copie);
 • raport salariat (REVISAL);
 • carte de identitate (original şi copie);
 • certificatul de căsătorie (copie), dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs.

Procedura de desfăşurare

În data de 12 martie 2013 candidaţii vor fi contactaţi (prin e-mail), pentru a primi detalii legate de desfăşurarea primei probe de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu data de 14 martie 2013 şi va avea următoarele probe, cu respectarea secvenţialităţii de mai jos:

 1. test profesional;
 2. testare psihologică;
 3. interviu de selecţie, realizat de către Direcţia Resurse Umane;
 4. interviu profesional.

I. Testul profesional se desfăşoară prin susţinerea unui test de specialitate, în formă scrisă, prin care se va realiza verificarea cunoştinţelor de specialitate (60% din notă), a cunoştinţelor de limbă engleză (30% din notă), precum şi a cunoştinţelor de informatică (10% din notă).

Nota minimă de promovare este 7,00.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

II. Testarea psihologică are în vedere testarea candidaţilor prin prisma cerinţelor psiho-comportamentale, rezultate din fişa postului pentru care se candidează.

III. Interviul de selecţie: La interviul de selecţie se va evalua profilul rezultat la testarea psihologică a candidatului şi gradul de compatibilitate cu postul, urmărind:

 1. motivaţia candidatului;
 2. percepţia candidatului despre activitatea pe care o va desfăşura;
 3. personalitatea candidatului;
 4. competenţele comportamentale.

Proba se apreciază cu calificativul admis/ respins.

IV. Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului.

Nota minimă de promovare este 7,00.

Rezultatul final al concursului constă în media aritmetică a notelor obţinute la testul profesional şi la interviul profesional.

Datele de susţinere a probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

Rezultatele se transmit prin e-mail, termenul de depunere a contestaţiei pentru proba scrisă fiind calculat de la data primirii e-mail-ului.

Contestaţii

Candidaţii pot depune contestaţie, transmisă prin e-mail pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro, în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatului testului profesional (indiferent de modalitatea prin care au fost informaţi de rezultat).

Candidaţii pot contesta numai rezultatul propriei lucrări scrise, comparaţia cu lucrările altor candidaţi nefiind luată în considerare.

Termenul de soluţionare a contestaţiei este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.

Rezultatele obţinute la interviul de selecţie şi la interviul profesional nu pot fi contestate.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. 021/313.04.10 int. 2527, 2538, 2533 şi 2534.


TEMATICA

 1. Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României, obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României
 2. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de secretariat;
 3. Protecţia informaţiilor clasificate informaţii secrete de stat, informaţii secrete de serviciu, informaţii şi date confidenţiale.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004);
 2. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (Monitorul Oficial nr. 248 din 12 aprilie 2001);
 3. Manual de secretariat şi asistenţă managerială, coordonator Adina Berciu-Drăghicescu, la adresa de internet: http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/secretariat/16.htm.
 4. Pagina web a BNR: http://www.bnr.ro.