Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 8 din 7.oct.2016
Monitorul Oficial, Partea I 807 13.oct.2016
Intrare în vigoare la 13.oct.2016
Regulamentul nr. 8/2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

    Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (2) lit. a) şi art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. Preambulul regulamentului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (2) lit. a) şi ale art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    Banca Naţională a Românei emite prezentul regulament."
   2. În tot cuprinsul regulamentului, cu excepţia denumirii Băncii Naţionale a României, termenul "bancă" se înlocuieşte cu sintagma "instituţie de credit".
   3. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 27. - (1) Neraportarea repetată sau raportarea eronată a bazei de calcul şi a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere constituie o încălcare a prezentului regulament.
    (2) Modificarea unor operaţiuni contabile şi/sau a unor raportări statistice, în scopul vădit de a diminua nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii, dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie, potrivi legii penale, infracţiuni, constituie o încălcare a prezentului regulament.
    (3) Faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României."
   4. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) În situaţia în care o instituţie de credit înregistrează deficit de rezerve în două perioade de aplicare consecutive, aceasta poate fi supusă unei verificări, prin inspecţie la sediul instituţiei de credit, din partea Băncii Naţionale a României.
    (2) În situaţia în care o instituţie de credit înregistrează deficite de rezerve mai mult de două ori în decursul ultimelor 12 luni, Banca Naţională a României poate aplica sancţiunile prevăzute la art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României."
   5. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 29. - Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României poate aproba un regim distinct al rezervelor minime obligatorii, pentru o perioadă determinată, inclusiv prin exceptarea de la aplicarea dobânzii penalizatoare sau prin exceptări de la includerea în baza de calcul a unor obligaţii ale instituţiei de credit, suplimentar celor prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezentul regulament, pentru instituţiile de credit ce fac obiectul aplicării măsurilor de prevenire a crizelor sau a celor de gestionare a crizelor, precum şi pentru orice alte situaţii excepţionale care justifică, de la caz la caz, o asemenea măsură adoptată din consideraţii obiective, în care scopul regimului rezervelor minime obligatorii nu ar mai fi îndeplinit."
   Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2016.
   
p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

    Bucureşti, 7 octombrie 2016.
    Nr. 8.