Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 2 din 15.apr.2015
Monitorul Oficial, Partea I 270 22.apr.2015
Intrare în vigoare la 4.mai.2015
Ordinul nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României

    Având în vedere dispoziţiile art. 40 şi ale art. 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

   Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. În tot cuprinsul ordinului, sintagma "participant eligibil (contrapartidă eligibilă)" se înlocuieşte cu sintagma "participant eligibil".
   2. În tot cuprinsul ordinului, trimiterile la "Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările şi completările ulterioare", respectiv la "Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare" se înlocuiesc cu trimiteri la "Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare", respectiv la "Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000."
   3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Participanţii eligibili vor transmite ofertele la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă, prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României, precum mesagerie electronică (pentru comunicarea mesajelor standardizate de tip XML, mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc., cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut la art. 1."
   4. La articolul 4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul ofertelor transmise prin mesaje standardizate de tip XML care sunt procesate automat prin intermediul Sistemului de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente - Sistemul OPMA."
   5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 8. - În situaţia în care, ulterior anunţării rezultatelor licitaţiei şi notificărilor transmise participanţilor eligibili, aceştia nu pot onora oferta transmisă Băncii Naţionale a României şi declarată câştigătoare, Banca Naţională a României va aplica prevederile art. 41 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000."
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 4 mai 2015.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 15 aprilie 2015.
    Nr. 2.