Act legislativ


 


Parlamentul României
Lege nr. 231 din 7.dec.2010
Monitorul Oficial, Partea I 826 10.dec.2010
Intrare în vigoare la 13.dec.2010
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu următoarele completări:
   1. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:
    "- La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «(5) Nu intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă băncile centrale din statele membre. Alte instituţii permanent excluse de la aplicarea Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177 din 30 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la art. 2 al acestei directive, nu beneficiază de regimul instituţiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru scopurile dispoziţiilor cuprinse în cap. II din titlul III, partea I, aceste instituţii, cu excepţia băncilor centrale din statele membre, sunt considerate instituţii financiare.»"
   2. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:
    "81. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «Art. 24. - (1) Fiecare instituţie de credit trebuie să dispună de un cadru formal de administrare a activităţii riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente şi coerente, procese eficace de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă, mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative şi contabile riguroase şi politici şi practici de remunerare care să promoveze şi să fie în concordanţă cu o administrare sănătoasă şi eficace a riscurilor.
    (2) Cadrul de administrare, procesele şi mecanismele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie cuprinzătoare şi adaptate la natura, extinderea şi complexitatea activităţii desfăşurate de instituţia de credit. Principiile, criteriile tehnice şi alte cerinţe care trebuie avute în vedere se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. Mecanismele de control intern trebuie să asigure cel puţin organizarea funcţiilor de administrare a riscurilor, de asigurare a conformităţii şi de audit intern.
    (3) Banca Naţională a României este abilitată să colecteze informaţii cu privire la numărul persoanelor pe instituţie de credit care se încadrează în categorii de remuneraţie de minimum 1 milion de euro sau echivalent, inclusiv informaţii cu privire la domeniul de activitate în care sunt implicate aceste persoane şi la principalele elemente ale remuneraţiei, incluzând, fără a se limita la: salarii, bonusuri, compensaţii pe termen lung, contribuţii la pensii, şi comunică aceste informaţii Comitetului Supraveghetorilor Bancari Europeni.
    (4) Banca Naţională a României utilizează informaţiile cantitative agregate cu privire la remunerare, defalcate pe domenii de activitate, furnizate de instituţiile de credit potrivit cerinţelor de transparenţă şi de publicare, pentru a determina evoluţia politicilor şi practicilor în materie de remunerare, şi comunică aceste informaţii Comitetului Supraveghetorilor Bancari Europeni.»"
   3. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins:
    "101. La articolul 37, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    «(4) În scopul evaluării calităţii persoanelor şi entităţilor implicate sau având legătură cu proiectul de autorizare prezentat, la cererea Băncii Naţionale a României, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor furnizează acesteia informaţii cu privire la riscul de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, referitoare la persoanele sau entităţile în cauză.»"
   4. La articolul I, după punctul 12 se introduc două noi puncte, punctele 121 şi 122, cu următorul cuprins:
    "121. La articolul 69, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
    «(21) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte solicitarea de informaţii referitoare la persoanele şi entităţile implicate sau având legătură cu proiectul de autorizare a sucursalei instituţiei de credit din statul terţ.»
    122. La articolul 72, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «Art. 72. - (1) La evaluarea calităţii instituţiei de credit din statul terţ, inclusiv a persoanelor care deţin participaţii calificate la respectiva instituţie de credit, se au în vedere criteriile prevăzute la art. 26 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, precum şi cel puţin următoarele:»."
   5. La articolul I, după punctul 13 se introduc două noi puncte, punctele 131 şi 132, cu următorul cuprins:
    "131. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «Art. 104. - Cadrul de administrare al unei instituţii de credit, procesele de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum şi politicile şi practicile de remunerare ale acesteia se stabilesc prin actele constitutive şi reglementările sale interne, în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.»
    132. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «Art. 106. - Fără a se aduce atingere principiilor, regulilor şi practicilor agreate la nivelul Uniunii Europene în materie de guvernanţă corporatistă în instituţiile de credit, aşa cum rezultă acestea din reglementările emise de Banca Naţională a României, consiliul de administraţie şi directorii sau, după caz, comitetul de supraveghere şi directoratul instituţiei de credit au competenţele şi atribuţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale şi sunt responsabili de ducerea la îndeplinire a tuturor cerinţelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările emise în aplicarea acesteia.»"
   6. La articolul I, după punctul 15 se introduc şapte noi puncte, punctele 151-157, cu următorul cuprins:
    "151. Articolul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «Art. 123. - În scopul asigurării stabilităţii şi siguranţei activităţii desfăşurate şi/sau a îndeplinirii obligaţiilor asumate, fiecare instituţie de credit trebuie să menţină un nivel adecvat al fondurilor sale proprii, potrivit art. 126.»
    152. La articolul 143, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    «(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică cu respectarea dispoziţiilor art. 122.»
    153. La articolul 148, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    «(11) Prevederile alin. (1) se aplică cu respectarea dispoziţiilor art. 122.»
    154. Articolul 149 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «Art. 149. - Instituţiile de credit sunt responsabile pentru procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc propriu.»
    155. La articolul 150, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    «(3) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică şi în privinţa solicitării de informaţii referitoare la persoanele sau entităţile implicate ori având legătură cu modificările operate în situaţia instituţiei de credit faţă de condiţiile care au stat la baza autorizării.»
    156. La articolul 159, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «(2) Instituţiile de credit trebuie să adopte politici formale pentru a se conforma cerinţelor de transparenţă şi de publicare stabilite şi trebuie să dispună de politici de evaluare a gradului de adecvare a datelor şi informaţiilor publicate, inclusiv în ceea ce priveşte verificarea şi frecvenţa lor. De asemenea, instituţiile de credit trebuie să adopte politici pentru a evalua dacă informaţiile publicate oferă participanţilor la piaţă o imagine completă asupra profilului lor de risc; în caz contrar, instituţiile de credit trebuie să publice informaţiile necesare suplimentar faţă de informaţiile obligatorii publicate potrivit alin. (1), obligaţie care priveşte însă numai informaţii semnificative şi care nu sunt considerate ca fiind proprietatea instituţiei de credit sau confidenţiale, potrivit criteriilor tehnice stabilite prin reglementările prevăzute la alin. (1).»
    157. După articolul 163 se introduce un nou articol, articolul 1631, cu următorul cuprins:
    «Art. 1631. - Prevederile art. 159-163 se aplică cu respectarea dispoziţiilor art. 122.»"
   7. La articolul I, după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 281 şi 282, cu următorul cuprins:
    "281. La articolul 225, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    «(2) Măsurile şi sancţiunile prevăzute la alin. (1), de natură pecuniară sau de altă natură, trebuie să fie eficace şi proporţionale cu faptele şi deficienţele constatate, avându-se în vedere gravitatea şi consecinţele acestora, precum şi circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei, şi să fie de natură a avea un efect descurajant.»
    282. La articolul 226 alineatul (2), după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) şi e2), cu următorul cuprins:
    «e1) să dispună instituţiei de credit limitarea componentei variabile a remuneraţiei la un procentaj din veniturile totale nete, dacă nivelul acesteia nu este în concordanţă cu menţinerea unei baze de capital sănătoase;
    e2) să dispună instituţiei de credit să utilizeze profiturile nete pentru întărirea bazei de capital;»."
   8. La articolul I, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 291, cu următorul cuprins:
    "291. La articolul 226, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
    «(31) În scopul determinării nivelului adecvat al fondurilor proprii, pe baza verificării şi evaluării efectuate conform art. 166, Banca Naţională a României determină dacă este necesară impunerea unei cerinţe specifice de fonduri proprii, peste nivelul minim necesar pentru acoperirea riscurilor la care instituţia de credit este sau ar putea fi expusă, luând în considerare următoarele elemente:
    a) aspectele cantitative şi calitative ale procesului intern de evaluare al instituţiei de credit, prevăzut la art. 148;
    b) cadrul de administrare, procesele şi mecanismele instituţiei de credit, prevăzute la art. 24;
    c) rezultatele verificărilor şi evaluărilor efectuate conform art. 166.»"
   9. La articolul I, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 301, cu următorul cuprins:
    "301. La articolul 229, alineatul (3) se abrogă."
   10. La articolul I, după punctul 32 se introduc două noi puncte, punctele 321 şi 322, cu următorul cuprins:
    "321. La articolul 231, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    «(3) Suspendarea exercitării drepturilor de vot încetează de la data la care achiziţionarea unei participaţii calificate sau majorarea acesteia este aprobată în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la art. 25 alin. (3)-(9).»
    322. După articolul 231 se introduce un nou articol, articolul 2311, cu următorul cuprins:
    «Art. 2311. - (1) Dispoziţiile art. 231 alin. (1) şi (3) se aplică şi în cazul unui achizitor potenţial care, deşi s-a conformat obligaţiei de notificare, potrivit art. 25 alin. (1), procedează la achiziţionare înainte ca achiziţia propusă să fie aprobată în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Dacă, în urma evaluării efectuate, Banca Naţională a României se opune în scris achiziţiei propuse, devin incidente prevederile art. 232 alin. (1)-(3).»"
   11. La articolul I punctul 36, la articolul 24015, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
    "(31) Expertul autorizat independent prevăzut la alin. (3) şi la art. 24014 alin. (2) lit. a) trebuie să aibă experienţă corespunzătoare în domeniul evaluării activelor bancare, să fie membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România şi să fie agreat de Banca Naţională a României; se prezumă că îndeplinesc aceste condiţii auditorii financiari aprobaţi de Banca Naţională a României conform prevederilor art. 155 alin. (1). Nu poate îndeplini sarcinile specifice ale expertului autorizat independent auditorul financiar care a desfăşurat, în ultimii 5 ani, activităţi specifice profesiei la instituţia de credit aflată în administrare specială."
   12. La articolul I, după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 381, cu următorul cuprins:
    "381. La articolul 367, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «Art. 367. - (1) În cazul organizării la nivelul cooperativelor de credit a unor structuri care privesc activităţile de administrare a riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum şi orice alte activităţi care pot expune cooperativa de credit unor riscuri semnificative, persoanele desemnate să asigure conducerea acestor structuri trebuie să fie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării responsabilităţilor, în condiţiile prevăzute prin reglementările-cadru emise de aceasta.»"
   13. După articolul III se introduce un nou articol, articolul III1, cu următorul cuprins:
    "Art. III1. - Până la data de 31 decembrie 2012, termenele prevăzute la art. 1822 alin. (1) şi art. 1823 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt de 6 luni."
   Art. II. - Instituţiile de credit trebuie să asigure respectarea principiilor şi regulilor în materie de politici de remunerare, stabilite prin reglementările emise în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, inclusiv în cazul:
   a) remuneraţiilor stabilite în temeiul contractelor încheiate înainte de data de 31 decembrie 2010 inclusiv, dar care sunt datorate sau efectiv plătite după această dată;
   b) remuneraţiilor datorate, dar neplătite, înainte de data de 31 decembrie 2010 inclusiv, pentru activităţi prestate în anul 2010.
   Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepţii:
   a) prevederile art. I pct. 2, pct. 5, în ceea ce priveşte modificarea introdusă la pct. 131, şi pct. 7, 8 şi 9 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011;
   b) prevederile art. I pct. 6, în ceea ce priveşte modificarea introdusă la pct. 156, intră în vigoare la data de 31 decembrie 2011.
    *
    Prezenta lege transpune dispoziţii cuprinse în directive ale Uniunii Europene, după cum urmează:
   1. dispoziţiile art. 1 din Directiva Comisiei 2010/16/UE din 9 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte excluderea unei anumite instituţii din domeniul de aplicare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 60 din 10 martie 2010;
   2. dispoziţiile art. 1 pct. 3, 4, 10 şi 11 şi ale art. 3 paragrafele 1 şi 2 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a directivelor 2006/48 şi 2006/49 în ceea ce priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR             PREŞEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ
    Bucureşti, 7 decembrie 2010.
    Nr. 231.