Act legislativ


 


Parlamentul României
Lege nr. 152 din 1.iun.2007
Monitorul Oficial, Partea I 8.iun.2007
Intrare în vigoare la 11.iun.2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.023 din 22 decembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:
   1. La articolul 28, litera d) a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) principalii acţionari şi persoanele care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a conglomeratului financiar;".
   2. La articolul 30, litera a) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) modificări ale structurii acţionariatului, ale structurii organizatorice sau ale structurii de administrare şi conducere ale entităţilor reglementate dintr-un conglomerat financiar, care necesită aprobarea sau autorizarea autorităţilor competente;".
   3. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 36. - (1) Administrarea şi/sau conducerea activităţii unei societăţi financiare holding mixte, persoană juridică română, trebuie să fie asigurată de două persoane.
    (2) Persoanele cărora le sunt încredinţate responsabilităţi de administrare şi/sau conducere, în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să aibă reputaţie adecvată şi experienţă suficientă pentru exercitarea responsabilităţilor încredinţate.
    (3) Societăţile financiare holding mixte trebuie să notifice coordonatorului numirea în funcţie a persoanelor prevăzute la alin. (2), inclusiv în situaţia în care coordonatorul este o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, în condiţiile stabilite prin reglementări.
    (4) Coordonatorul urmăreşte în permanenţă îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (2), dispunând măsurile sau sancţiunile care se impun în caz de nerespectare a acestora, prevăzute la art. 43, respectiv la art. 44."
   4. La articolul 37, alineatul (2) se abrogă.
   5. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Coordonatorul împreună cu celelalte autorităţi competente relevante şi auditorii financiari ai societăţii financiare holding mixte se întâlnesc periodic, pentru a discuta aspecte de interes comun în ceea ce priveşte activitatea conglomeratului financiar. La aceste întâlniri pot fi invitate şi persoanele care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a societăţii financiare holding mixte şi, respectiv, a entităţilor reglementate din conglomeratul financiar."
   6. La articolul 43, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) încheierea unui acord cu administratorii sau, după caz, cu membrii directoratului societăţii financiare holding mixte, care să cuprindă un program de măsuri de remediere;".
   7. La articolul 44, literele b), d) şi e) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) suspendarea din funcţie pe o perioadă determinată a uneia sau a mai multor persoane care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a societăţii;
    .....................................................................................................................
    d) amendă aplicată persoanelor care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a societăţii, între 1-6 remuneraţii nete, conform nivelului acestora în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta;
    e) dispunerea înlocuirii, de către societatea financiară holding mixtă, a persoanei/persoanelor care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a societăţii."
   8. La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pe perioada suspendării din funcţie, dispusă de coordonator în baza alin. (1) lit. b), se va asigura de către societatea financiară holding mixtă desemnarea persoanei/persoanelor care să exercite interimar responsabilităţi de administrare şi/sau conducere, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2)."
   9. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) şi e) se aplică persoanelor vinovate de executarea în mod necorespunzător a responsabilităţilor de administrare şi/sau conducere."
   10. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 50. - (1) Constatarea faptelor prevăzute la art. 44 se face de către personalul împuternicit în acest sens de coordonator, care exercită atribuţii de supraveghere a respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Actele cu privire la o societate financiară holding mixtă, prin care sunt aplicate măsuri sau sancţiuni potrivit dispoziţiilor art. 43 şi 44, se emit de către coordonator. Prevederile legale sectoriale referitoare la emiterea actelor de aplicare a măsurilor sau sancţiunilor cu privire la entităţile reglementate se aplică în mod corespunzător."
   11. După articolul 50 se introduc două noi articole, articolele 501 şi 502, cu următorul cuprins:
    "Art. 501. - (1) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 44 se prescrie în termen de un an de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârşirii faptei.
    (2) Aplicarea sancţiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă sau penală, după caz.
    Art. 502. - (1) Actele prin care se aplică măsuri sau sancţiuni de către coordonator, potrivit dispoziţiilor art. 43 şi 44, pot fi contestate la organul de conducere al coordonatorului, în termen de 15 zile de la comunicare. Coordonatorul se pronunţă prin hotărâre motivată, în termen de 30 de zile de la data sesizării.
    (2) Hotărârea coordonatorului poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 15 zile de la comunicare.
    (3) Până la adoptarea unei hotărâri de către coordonator, potrivit alin. (1), sau până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa judecătorească, potrivit alin. (2), executarea actelor emise de coordonator nu se suspendă."

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR           p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ
    Bucureşti, 1 iunie 2007.
    Nr. 152.