Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 5 din 21.apr.2010
Monitorul Oficial, Partea I 29.apr.2010
Intrare în vigoare la 29.apr.2010
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2), art. 30 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (5) lit. b) şi c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Articol unic. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 în 21 octombrie 2009, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 74 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Dacă, într-un caz excepţional şi bine justificat, expunerile depăşesc limitele prevăzute la art. 70 şi/sau la art. 71, instituţia financiară nebancară trebuie să raporteze această situaţie fără întârziere Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, care poate acorda un termen-limită în care instituţia financiară nebancară să se conformeze la limitele impuse."
   2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
   3. La anexa nr. 5a, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) Pondere 20%:
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de instituţiile de credit din zona A;
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului garantate prin depozite în numerar plasate la o instituţie de credit din zona A şi cesionate în favoarea instituţiei împrumutătoare;
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de instituţiile de credit din zona B, cu scadenţă reziduală mai mică sau egală cu un an, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor instituţii;
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de entităţi financiare aflate sub supravegherea prudenţială a unor autorităţi competente din statele membre;
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de administraţiile regionale sau locale din zona A;
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat de administraţiile regionale sau locale din zona A."

    Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 21 aprilie 2010.
    Nr. 5.

   ANEXĂ 1)
(Anexa nr. 3 la Regulamentul nr. 20/2009)

    ___________
   1) Anexa este reprodusă în facsimil.
   
JUDEŢUL _____________________________________________|_|_|
DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE
NEBANCARE: _______________________________________________
ADRESA LOC: ___________________, sector __________________
STR.: ________________________________________ nr.: ______
TELEFONUL: _________________ FAXUL: ______________________
NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI _________________________
Data: [_,_][_,_][_,_] Cod unic de înregistrare:
[_,_,_,_,_,_,]

INDICATORI
privind criteriile de înscriere în Registrul special

RON
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────────┐
│ │ │ Sold la finele │
│ DENUMIRE INDICATORI │Număr│ perioadei*) │
│ │rând ├─────┬─────┬────┤
│ │ │ n-2 │ n-1 │ n │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│A. TOTAL CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE ŞI ANGAJAMENTE ASUMATE (rd. 2 + rd. 3) │ 1 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│Total credite acordate │ 2 │ │ │ │
│(ct. 2011 + 2021 + 2031 + 2032 + 2041 + 2042 + 2051 + 2052 + 2061 + 2091 + │ │ │ │ │
│2311 + 2312 + 2411 + 2412 + 2731 + 2732 + 2751 + 2752 + extras 2811 + │ │ │ │ │
│extras 2821 + 30111 + extras 3811+ extras 3821 + 401 + 402 + 4711 + 4712 + │ │ │ │ │
│extras 4811 + extras 4821) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│Total angajamente asumate (ct. 901 + 903 + 911 + 913 + 981) │ 3 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd. 5 + rd. 6) │ 4 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│Total capitaluri proprii (ct. 501 + 502 - 503 - │ 5 │ │ │ │
│508 + 511 + 512 + 513 + 514 + 516 + 519 ± 581 ± 591 - 592) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│Total surse împrumutate │ 6 │ │ │ │
│(ct. 2321 + 2322 + 2431 + 2432 + 2711 (solduri creditoare)**) + 2741 + 2742│ │ │ │ │
│+ 2761 + 2762 + 30121 + 3251 + 3581 + 3582 - extras. 3741 - extras 3742 + │ │ │ │ │
│4721 + 4722 + 531 + 532) │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴────┘
   *) n - reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive.
   **) sintagma "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional 2711 "Conturi curente la instituţii de credit".
   
    ADMINISTRATOR,                         CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi semnătura
şi ştampila instituţiei
financiare nebancare