Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 26 din 19.noi.2004
Monitorul Oficial, Partea I 1140 2.dec.2004
Intrare în vigoare la 2.dec.2004
pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

   În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 164 şi 206 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, cu modificările şi completările ulterioare,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

   Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
   -În cuprinsul capitolului II "Regimul rezervelor minime obligatorii" se introduce secţiunea a 7-a "Modul de constituire a rezervei minime obligatorii în situaţia în care are loc fuziunea sau divizarea instituţiilor de credit", cu următorul cuprins:
   "Art. 261. - (1) Pentru perioada de aplicare în cadrul căreia îşi produce efectele actul juridic privind fuziunea a două sau mai multe instituţii de credit, obligaţia de constituire a rezervelor minime obligatorii pentru toate instituţiile de credit care fuzionează revine instituţiei de credit rezultate. Disponibilităţile în lei şi în valută ale instituţiilor de credit care au fuzionat vor fi luate în calcul cumulat pentru îndeplinirea obligaţiei de constituire a rezervei minime obligatorii.
   (2) Începând cu perioada de aplicare următoare datei în care îşi produce efectele actul juridic privind fuziunea, raportarea şi constituirea rezervelor minime obligatorii se vor face de către instituţia de credit astfel creată, pe baza elementelor din bilanţul agregat al tuturor instituţiilor de credit preluate, pentru întreaga perioadă de observare aferentă.
   (3) Pentru perioada de aplicare în care îşi produce efectele actul juridic privind divizarea unei instituţii de credit, obligaţia de constituire a rezervelor minime obligatorii revine fiecărei instituţii de credit rezultate, proporţional cu partea din baza de calcul a rezervei minime obligatorii alocată. Pentru îndeplinirea obligaţiei de constituire a rezervei minime obligatorii, disponibilităţile în lei şi în valută ale instituţiei de credit ce a fost divizată vor fi luate în calcul pentru fiecare instituţie de credit rezultată, proporţional cu partea din baza de calcul a rezervei minime obligatorii alocată.
   (4) Începând cu perioada de aplicare următoare datei în care îşi produce efectele actul juridic privind divizarea, raportarea şi constituirea rezervelor minime obligatorii se vor face de către fiecare instituţie de credit, proporţional cu elementele din bilanţul instituţiei de credit divizate, pentru întreaga perioadă de observare aferentă."
   Art. II. - Prezenta circulară intră în vigoare începând cu perioada de aplicare următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu

   Bucureşti, 19 noiembrie 2004.
   Nr. 26.