Act legislativ


 


Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 212 din 29.dec.1999
Monitorul Oficial, Partea I 650 30.dec.1999
Intrare în vigoare la 30.dec.1999
privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar

   În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

   Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

   Art. I. - Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
   "Art. 6. - (1) Pentru privatizarea fiecărei societăţi bancare se constituie prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comună a Băncii Naţionale a României, Agenţiei Române de Dezvoltare, Fondului Proprietăţii de Stat şi Ministerului Finanţelor, o comisie de privatizare care răspunde de realizarea obiectivelor prezentei legi şi de respectarea principiilor de transparenţă, rigoare şi obiectivitate."
   2. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
   "(3) Comisia de privatizare se compune din 9 membri, dintre care unul este preşedinte."
   3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
   "Art. 7. - (1) Privatizarea societăţilor bancare prin oricare dintre procedeele şi metodele prevăzute la art. 2 se va realiza pe baza raportului de evaluare şi a studiului de fezabilitate, întocmite de o firmă specializată, selectată, prin licitaţie, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Băncii Naţionale a României, Agenţiei Române de Dezvoltare, Fondului Proprietăţii de Stat şi Ministerului Finanţelor."
   4. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
   "Art. 8. - (1) Procedeele şi metodele utilizate, precum şi cotele de capital social care pot fi dobândite de persoanele fizice sau juridice în procesul de privatizare a societăţilor bancare se stabilesc, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comisiei de privatizare, pe baza consultărilor şi a avizului comun al Agenţiei Române de Dezvoltare, Băncii Naţionale a României, Fondului Proprietăţii de Stat şi Ministerului Finanţelor."
   Art. II. - Termenul "Agenţia Naţională pentru Privatizare" se înlocuieşte cu "Agenţia Română de Dezvoltare", înfiinţată şi organizată prin Hotărârea Guvernului nr. 977/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 31 decembrie 1998.

   PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
   
                          Contrasemnează:
───────────────
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş
Preşedintele Agenţiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu

   Bucureşti, 29 decembrie 1999.
   Nr. 212.