Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 3 din 1.apr.2005
Monitorul Oficial, Partea I 297 8.apr.2005
Intrare în vigoare la 11.apr.2005
privind funcţionarea pieţei valutare interbancare

   În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 7 din Regulamentul nr. 4/2005 privind regimul valutar,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

   Banca Naţională a României emite prezenta normă.

   Art. 1. - Piaţa valutară interbancară este piaţa pe care se efectuează tranzacţii valutare de către intermediari, precum şi de Banca Naţională a României.
   I. Participanţi
   Art. 2. - Intermediarii pe piaţa valutară interbancară (denumiţi în continuare intermediari) sunt instituţiile de credit autorizate să funcţioneze în România, care acţionează pe piaţa valutară interbancară în limita obiectului lor de activitate prevăzut în autorizaţia de funcţionare, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta normă.
   Intermediarii pe piaţa valutară interbancară pot încheia tranzacţii valutare atât în nume şi cont propriu, cât şi în nume propriu şi contul clienţilor.
   II. Condiţii de participare
   Art. 3. - Condiţiile (minime) ce trebuie îndeplinite pentru participarea ca intermediar pe piaţa valutară interbancară sunt următoarele:
   a) existenţa unei structuri organizatorice distincte şi a unui spaţiu specific, securizat, pentru efectuarea tranzacţiilor;
   b) delimitarea atribuţiilor şi departajarea activităţilor de piaţă valutară pe compartimente distincte, conform practicilor internaţionale (front office, back office, cifru, corespondenţă bancară);
   c) reglementarea prin norme proprii a cel puţin următoarelor elemente:
   c1) proceduri de lucru cu clienţii;
   c2) proceduri de lucru pentru departamentul autorizat din cadrul băncii să efectueze tranzacţii pe piaţa valutară interbancară, care să cuprindă:
   (i) relaţiile cu alţi intermediari, în special cele cu privire la modalităţile de comunicare, confirmare şi decontare a tranzacţiilor;
   (ii) competenţele şi limitele valorice până la care se poate angaja fiecare arbitrajist, precum şi limitele de lucru cu ceilalţi intermediari;
   (iii) penalităţile convenite în relaţia cu clienţii, precum şi cu alţi intermediari, în cazul nerespectării termenelor de decontare a tranzacţiilor;
   d) desemnarea personalului implicat în efectuarea tranzacţiilor;
   e) existenţa relaţiilor de corespondent stabilite prin conturi deschise în străinătate, pentru cel puţin următoarele două valute convertibile: EUR şi USD;
   f) existenţa unui sistem operaţional, care să cuprindă cel puţin:
   f1) echipament informaţional specific tip Reuters, Bloomberg etc.;
   f2) echipamente tehnice specifice pentru plăţi şi comunicaţii (linii telefonice interne şi internaţionale, sistem de înregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.).
   III. Principii de funcţionare a pieţei
   Art. 4. - Piaţa valutară interbancară funcţionează în fiecare zi bancară între orele 9,00 şi 16,00.
   Art. 5. -(1) Intermediarii sunt obligaţi să afişeze, în timpul orelor de funcţionare a pieţei valutare interbancare, cursurile de schimb valutar ale monedei naţionale - leu (vânzare/cumpărare), la vedere (spot) şi la termen (forward), prin sisteme de difuzare a informaţiei tip Reuters, Bloomberg etc., pentru cel puţin următoarele valute:
   a) euro (EUR);
   b) dolarul american (USD).
   (2) Cursul de schimb la termen va fi cotat pentru cel puţin următoarele scadenţe:
   a) o lună (1M);
   b) trei luni (3M);
   c) şase luni (6M);
   d) nouă luni (9M);
   e) douăsprezece luni (12M).
   Art. 6. - Cursurile de schimb cotate de instituţiile de credit pot fi diferite în funcţie de natura operaţiunii (operaţiune în cont ori cu numerar) sau de raporturile cu clienţii, precum şi în concordanţă cu politica proprie de trezorerie.
   Art. 7. -(1) Tranzacţiile între intermediari se încheie în nume propriu, între arbitrajişti (telefonic, telex, Reuters dealing, Internet) şi sunt confirmate SWIFT, telex, letric sau Internet, codificate corespunzător (SWIFT - chei SWIFT, telex - chei telegrafice, Internet - semnătura electronică, letric - specimene de semnături).
   (2) Confirmările letrice, telex sau Internet ale tranzacţiilor trebuie să cuprindă toate elementele de identificare specifice mesajelor SWIFT categoria 3.
   Art. 8. - Instrucţiunile de plată şi decontare vor fi transmise în cel mai scurt timp, de regulă în aceeaşi zi.
   Art. 9. - Tranzacţiile valutare încheiate se execută necondiţionat de către intermediari şi se confirmă clienţilor prin extras de cont.
   Art. 10. - Calcularea şi publicarea cursurilor de schimb ale pieţei valutare din România de către Banca Naţională a României se fac în fiecare zi bancară, la ora 13,00, pe baza cotaţiilor afişate de intermediarii pe piaţa valutară interbancară.
   Art. 11. -(1) Banca Naţională a României poate arbitra litigii apărute în aplicarea prevederilor prezentelor norme, dar numai după ce părţile implicate dovedesc că au epuizat toate posibilităţile de soluţionare pe cale amiabilă.
   (2) În astfel de cazuri, părţile trebuie să recunoască, în prealabil, în scris, principiul acceptării necondiţionate a deciziei de soluţionare a litigiului, adoptată de Banca Naţională a României.
   Art. 12. - Intermediarii vor notifica la Banca Naţională a României - Direcţia politici monetare data la care încep activitatea pe piaţa valutară interbancară. De asemenea, vor transmite la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă lista nominală a arbitrajiştilor, vechimea în profesie, inclusiv vechimea în activitatea de schimb valutar, precum şi nominalizarea arbitrajistului-şef; orice modificare în ceea ce priveşte datele prezentate în această listă vor fi comunicate în termen de 3 zile bancare de la producerea acestora.
   IV. Dispoziţii finale
   Art. 13. - În vederea bunei funcţionări a pieţei valutare interbancare şi armonizării cu practicile internaţionale, Banca Naţională a României recomandă utilizarea de către intermediarii pieţei valutare interbancare a prevederilor Codului de conduită adoptat de ACI - Asociaţia Pieţelor Financiare.
   Art. 14. - Nerespectarea dispoziţiilor prezentelor norme va fi sancţionată conform prevederilor Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată.
   Art. 15. - În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile utilizate au semnificaţiile prevăzute în anexa "Nomenclator".
   Art. 16. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme.
   Art. 17. - Prezentele norme intră în vigoare la data de 11 aprilie 2005.

   Preşedintele Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 1 aprilie 2005.
   Nr. 3.

   ANEXĂ
  la normă

   NOMENCLATOR

   -Tranzacţie valutară - o tranzacţie ce constă în vânzarea sau cumpărarea de valută contra monedei naţionale sau contra altei valute.
   -Operaţiuni la vedere (spot) - o tranzacţie de vânzare/cumpărare de valută cu decontare în maximum două zile de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între părţi (curs spot). În cazul în care ziua de decontare este o zi nebancară, decontarea are loc în următoarea zi bancară. (Fac excepţie cazurile în care între părţi există alte convenţii).
   -Operaţiuni la termen (forward) - o tranzacţie de vânzare/cumpărare de valută cu decontare după mai mult de două zile de la data încheierii tranzacţiei la cursul de schimb stabilit între părţi (curs forward). În cazul în care ziua de decontare este o zi nebancară, decontarea are loc în următoarea zi bancară. (Fac excepţie cazurile în care între părţi există alte convenţii).
   -Operaţiuni swap - o tranzacţie de cumpărare şi vânzare simultane ale aceleiaşi sume în valută cu aceeaşi contrapartidă, cu decontarea la două date de valută diferite (de regulă spot şi forward) la cursuri de schimb stabilite (spot şi forward) la data tranzacţiei.
   -Data tranzacţiei - data la care se încheie tranzacţia.
   -Data valutei (value date) - data la care se face decontarea tranzacţiei:
   ▪ value today (same day value) - data valutei este aceeaşi cu data tranzacţiei;
   ▪ value tomorrow - data valutei este ziua bancară următoare faţă de data tranzacţiei;
   ▪ spot - data valutei este la două zile bancare de la data tranzacţiei;
   ▪ forward - orice dată a valutei ulterioară decontării spot.
   -Cotaţie fermă (firm quotation) - cotarea unui preţ ferm care angajează instituţia de credit. Este recomandată adăugarea unor restricţii de timp sau de sumă ("ferm pentru un minut" sau "ferm pentru un milion").
   -Cotaţie orientativă (for info only) - cotaţii care nu sunt ferme, datorită imposibilităţii de a tranzacţiona din anumite motive (depăşirea limitei de expunere etc.).
   -Cotaţie directă - o cotaţie este directă atunci când moneda naţională este exprimată în funcţie de o unitate monetară a altei valute, numită de bază.
   -Cotaţie indirectă - o cotaţie este indirectă când o unitate monetară naţională, numită de bază, este exprimată în funcţie de o valută.
   -Ordin la curs limitat - ordin ce trebuie executat până la cursul limită indicat de client. Înţelesul termenului limitat este "vindeţi cu cel puţin", în cazul unui ordin de vânzare, şi "cumpăraţi cu cel mult", în cazul unui ordin de cumpărare. Ordinele trebuie să specifice perioada pentru care sunt valabile (numărul de zile).
   -Punct (pip) - ultima cifră a unei cotaţii.