Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 18 din 30.noi.2007
Monitorul Oficial, Partea I 15 9.ian.2008
Intrare în vigoare la 9.ian.2008
pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare

   Având în vedere prevederile art. 47 din titlul I "Dispoziţii privind activitatea de creditare desfăşurată de instituţii financiare nebancare" al părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006,
   în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 72 din titlul I al părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006,

   Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. -(1) Se aprobă şi se dispune aplicarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, cuprinse în anexanr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, denumite în continuare instituţii financiare nebancare.
   (3) Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin, privesc întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare periodice ale instituţiilor financiare nebancare.
   ___________
   *)Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   Art. 2. - Administratorii, directorii financiari-contabili, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului instituţiilor financiare nebancare răspund, potrivit legii, pentru însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile financiare periodice.
   Art. 3. - Instituţiile financiare nebancare au obligaţia să întocmească şi să depună la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României situaţiile financiare periodice, în conformitate cu modelele şi normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.
   Art. 4. - Situaţiile financiare periodice se depun la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea situaţiilor financiare periodice ce fac obiectul prezentului ordin.
   Art. 5. - Banca Naţională a României, cu consultarea asociaţiilor profesionale de profil constituite în baza prevederilor art. 70 din titlul I al părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, actualizează permanent modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, în funcţie de reglementările ce se adoptă pe parcurs.
   Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sancţiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute de cap. VII din titlul I al părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006.
   Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 9 februarie 2007, cu modificările ulterioare.

   p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

   Bucureşti, 30 noiembrie 2007.
   Nr. 18.