Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 37 din 17.sep.2002
Monitorul Oficial, Partea I 700 25.sep.2002
Intrare în vigoare la 25.sep.2002
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Circularei Băncii Naţionale a României nr. 22/1999

   Având în vedere prevederile art. 11 şi 12 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi angajamentele asumate prin Documentul de poziţie al României pentru Capitolul 4 - Libera circulaţie a capitalurilor, deschis în cadrul negocierilor pentru aderare la Uniunea Europeană,
   în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările şi completările ulterioare,

   Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Litera a) a punctului 1.17.1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:
   "a) tranzacţii de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii şi alte asemenea tranzacţii care presupun o contraprestaţie imediată, inclusiv operaţiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor de preţ valutar etc. rezultate din tranzacţiile de comerţ internaţional;"
   2. Literele e), f) şi g) ale alineatului 2 al articolului 5 vor avea următorul cuprins:
   "e) credite şi împrumuturi financiare, pe termen scurt, acordate de nerezidenţi rezidenţilor, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. a), mai puţin operaţiunile de leasing financiar pe termen scurt;
   f) garanţii acordate de rezidenţi nerezidenţilor, prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. b), în cazul în care operaţiunea de bază aferentă garanţiei are loc între doi nerezidenţi;
   g) operaţiuni în conturi curente şi de depozit deschise de rezidenţi în străinătate, prevăzute la pct. 1.17.2.10 lit. b)2 şi la pct. 1.17.2.11 lit. b)2;"
   3. Litera d) a articolului 51 va avea următorul cuprins:
   "d) credite şi împrumuturi financiare pe termen scurt, prevăzute la pct. 1.17.2.8."
   4. La articolul 9 alineatul 2 - Conturi tip A, la litera b) de la rubrica "încasări din" şi la litera a) de la rubrica "plăţi pentru" se va utiliza următoarea formulare: "operaţiuni valutare curente cu rezidenţi".
   5. Articolul 10 se abrogă.
   6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
   "Art. 11. - Sumele în lei deţinute de nerezidenţi în conturile tip A şi B pot fi convertite în valută prin intermediul pieţei valutare."
   7. După articolul 25 se introduce articolul 251 cu următorul cuprins:
   "Art. 251. - Toate prevederile referitoare la bănci se aplică în mod corespunzător caselor centrale ale cooperativelor de credit, în limita obiectului de activitate autorizat."
   Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare nu mai sunt supuse autorizării următoarele operaţiuni de capital:
   -Credite şi împrumuturi financiare pe termen mediu şi lung acordate de rezidenţi nerezidenţilor - pct. 1.17.2.8 lit. b) din regulament.
   Art. III. - În textul întregului Regulament al Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 şi în cadrul normelor date în aplicarea acestuia, titlul "Norme privind sumele în numerar în valută şi în moneda naţională (leu) care pot fi introduse şi scoase în/din România - N.R.V.7" se va înlocui cu titlul "Norme privind importul şi exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar - N.R.V.7", iar denumirile "Banca Naţională a României - Direcţia generală politici monetare, valutare şi de credit", "Direcţia generală politici monetare, valutare şi de credit" şi "Direcţia politici financiar bancare" se vor înlocui cu denumirea "Banca Naţională a României".
   Art. IV. - Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. În textul normei, cu excepţia ultimelor două alineate ale punctului 30, denumirea "buletin de schimb valutar" se va înlocui cu formularea "bon fiscal de schimb valutar sau buletin de schimb valutar".
   2. Punctul 30 va avea următorul cuprins:
   "30. Pentru fiecare tranzacţie se vor întocmi bonuri fiscale de schimb valutar sau buletine de schimb valutar, care trebuie să conţină următoarele elemente:
   a) denumirea emitentului;
   b) adresa emitentului;
   c) codul statistic al punctului de schimb valutar;
   d) data emiterii;
   e) seria şi numărul buletinului/bonului fiscal de schimb valutar;
   f) numele şi prenumele clientului;
   g) ţara clientului;
   h) actul de identitate al clientului: tip, serie, număr;
   i) rezident/nerezident;
   j) suma încasată de la client (valută/lei);
   k) cursul de schimb;
   l) comisionul;
   m) suma plătită clientului (valută/lei);
   n) semnătura casierului;
   o) ştampila punctului de schimb valutar.
   Casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, sunt obligate să elibereze clienţilor bon fiscal emis cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 64/2002, republicată. Pe perioada în care aparatele de marcat electronice fiscale nu funcţionează, casele de schimb valutar vor emite buletine de schimb valutar, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de dispoziţiile legale în materie. Aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate ulterior în memoria aparatelor de marcat electronice fiscale, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare pe buletinele de schimb valutar respective."
   3. Punctul 45 va avea următorul cuprins:
   "45. Toate prevederile din prezenta normă, referitoare la bănci, se vor aplica în mod corespunzător caselor centrale şi cooperativelor de credit afiliate acestora, în limita obiectului de activitate autorizat."
   4. Anexa nr. 1 "Model de buletin de schimb valutar" se abrogă.
   Art. V. - Normele privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V.3 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   -litera a) a punctului 9 se abrogă.
   Art. VI. - Circulara Băncii Naţionale a României nr. 22/1999 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, modificat prin circularele Băncii Naţionale a României nr. 7/1998 şi nr. 25/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 15 septembrie 1999, se modifică după cum urmează:
   1. Punctul 3 va avea următorul cuprins:
   "3. În scopuri statistice şi de informare, persoanele juridice şi fizice rezidente care încheie contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung au obligaţia să notifice operaţiunea respectivă la Banca Naţională a României - Direcţia statistică, în conformitate cu normele emise în acest sens de Banca Naţională a României."
   2. Punctul 4 se abrogă.
   Art. VII. - Prezenta circulară intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
CRISTIAN POPA

   Bucureşti, 17 septembrie 2002.
   Nr. 37.