Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 2 din 23.ian.2008
Monitorul Oficial, Partea I 69 29.ian.2008
Intrare în vigoare la 29.ian.2008
privind evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ de origine şi verificarea echivalenţei supravegherii exercitate de autorităţile competente din state terţe cu cea guvernată de principiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007

   Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2), art. 26 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 72 alin. (1), art. 77 alin. (2), art. 206 şi ale art. 207 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,
   în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,

   Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte principiile pentru:
   a) evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ de origine al unei persoane care urmează să deţină participaţii calificate la o instituţie de credit, persoană juridică română, respectiv al unei instituţii de credit ce intenţionează să desfăşoare activitate în România prin intermediul unei sucursale;
   b) verificarea, potrivit art. 206 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, a echivalenţei supravegherii pe bază consolidată exercitate de autorităţile competente din state terţe;
   c) verificarea, potrivit art. 77 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, a echivalenţei cadrului de reglementare prudenţial în cazul sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe;
   d) verificarea echivalenţei regulilor de reglementare şi supraveghere aplicate de autorităţile competente din state terţe cu cele aplicate în România, în scopul determinării cerinţelor minime de capital pentru acoperirea riscurilor unei instituţii de credit.
   Art. 2. -(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007.
   (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) autoritate de supraveghere - autoritatea împuternicită prin lege ori prin alte reglementări să supravegheze o entitate reglementată, fie la nivel individual, fie la nivelul grupului;
   b) entitate reglementată - orice entitate din sectorul financiar, care este autorizată şi supravegheată de o autoritate de supraveghere dintr-un stat terţ şi care intenţionează să dobândească participaţii calificate la capitalul unei instituţii de credit, persoană juridică română.

   CAPITOLUL II
 Evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul
terţ de origine şi verificarea echivalenţei supravegherii
exercitate de autorităţile competente din state terţe

   Art. 3. -(1) Evaluarea adecvării cadrului de supraveghere dintr-un stat terţ se realizează atunci când cel puţin o entitate reglementată intenţionează să dobândească controlul sau, după caz, o participaţie calificată într-o instituţie de credit, persoană juridică română, existentă ori care urmează a se înfiinţa.
   (2) Evaluarea adecvării cadrului de supraveghere dintr-un stat terţ se realizează şi în cazul în care o instituţie de credit dintr-un stat terţ intenţionează să desfăşoare activitate în România prin intermediul unei sucursale.
   Art. 4. -(1) În sensul art. 3 alin. (1), evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ de origine se realizează în toate cazurile în care o entitate reglementată intenţionează să dobândească controlul, direct sau indirect, asupra unei instituţii de credit, persoană juridică română.
   (2) De la caz la caz, în funcţie de structura acţionariatului, evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ de origine se poate realiza şi în situaţia în care o entitate reglementată intenţionează să dobândească, direct sau indirect, o participaţie calificată într-o instituţie de credit, persoană juridică română, fără a dobândi controlul asupra acesteia, ori să-şi majoreze participaţia calificată deţinută, astfel încât aceasta să atingă sau să depăşească nivelurile de 20% ori 33% din capitalul social sau din drepturile de vot.
   Art. 5. -(1) Evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ de origine al unei entităţi reglementate se realizează prin verificarea conformităţii acestuia cu principiile şi standardele internaţionale acceptate, specifice fiecărui sector financiar în parte.
   (2) În cazul în care entitatea reglementată menţionată la alin. (1) nu este o instituţie de credit, în procesul de evaluare a adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ, Banca Naţională a României cooperează, după caz, cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau cu Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
   Art. 6. -(1) Evaluarea adecvării cadrului de supraveghere dintr-un stat terţ de origine al unei instituţii de credit se realizează prin verificarea conformităţii acestuia cu fiecare dintre Principiile fundamentale pentru o supraveghere eficientă emise de Comitetul de la Basel privind supravegherea bancară.
   (2) Verificarea conformităţii cadrului de supraveghere din statul terţ de origine al unei instituţii de credit se realizează în baza autoevaluării efectuate de autoritatea de supraveghere respectivă, prin completarea de către aceasta a chestionarului publicat pe site-ul oficial al Băncii Naţionale a României la secţiunea "Legislaţie"/"Reglementarea instituţiilor de credit", aplicabil la momentul solicitării.
   Art. 7. - În procesul de evaluare a adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ de origine al unei instituţii de credit, în măsura în care prezintă relevanţă, în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui caz, Banca Naţională a României poate să ia în considerare rezultatele evaluărilor realizate de autorităţile de supraveghere din alte state membre ale Uniunii Europene, rezultatele evaluărilor calităţii sistemului de supraveghere realizate de Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială în cadrul programelor derulate de acestea (de exemplu, în contextul Programului de evaluare a sectorului financiar - FSAP), analizele şi evaluările organismelor de lucru din cadrul instituţiilor şi forurilor Uniunii Europene (de exemplu, Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni, Comitetul European Bancar) şi ale agenţiilor de rating, precum şi analizele comune (peer review) desfăşurate, de exemplu, de către grupurile regionale de supraveghetori bancari.
   Art. 8. - Banca Naţională a României consideră adecvat cadrul de supraveghere dintr-un stat terţ, fără a efectua propria evaluare, în situaţia în care forurile competente ale Uniunii Europene au calificat cadrul de supraveghere din statul terţ, inclusiv pe bază consolidată, ca fiind, în linii generale, echivalent cu cel guvernat de principiile Directivei nr. 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006, privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177 din 30 iunie 2006.
   Art. 9. -(1) Verificarea de către Banca Naţională a României a supravegherii pe bază consolidată exercitate de autorităţile competente din state terţe se realizează pentru a se asigura că respectiva supraveghere consolidată este echivalentă cu cea guvernată de principiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, şi de reglementările emise în aplicarea acesteia.
   (2) Verificarea echivalenţei cadrului de reglementare prudenţial al instituţiilor de credit din state terţe care desfăşoară activitate în România prin sucursale se efectuează în vederea analizării posibilităţii de exceptare a acestora de la aplicarea unor cerinţe prudenţiale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, şi de reglementările emise în aplicarea acesteia.
   (3) Verificarea echivalenţei regulilor de reglementare şi supraveghere aplicate de autorităţile competente din state terţe cu cele aplicate în România se realizează pentru scopul determinării cerinţelor minime de capital pentru acoperirea riscurilor unei instituţii de credit.
   Art. 10. - În vederea aplicării prevederilor art. 207 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, verificarea echivalenţei supravegherii pe bază consolidată exercitate de autorităţile competente din state terţe se realizează în cazul instituţiilor de credit autorizate de Banca Naţională a României.
   Art. 11. - Verificarea echivalenţei cadrului de reglementare prudenţial al instituţiilor de credit din state terţe care desfăşoară activitate în România prin sucursale şi verificarea echivalenţei regulilor de reglementare şi supraveghere aplicate de autorităţile competente din state terţe cu cele aplicate în România, în scopul determinării cerinţelor minime de capital pentru acoperirea riscurilor instituţiei de credit, se realizează la cererea instituţiilor de credit.
   Art. 12. - Banca Naţională a României efectuează verificările prevăzute la art. 9 pe baza informaţiilor furnizate de autorităţile competente din statele terţe, prin completarea chestionarului publicat pe site-ul Băncii Naţionale a României la secţiunea "Legislaţie"/"Reglementarea instituţiilor de credit", aplicabil la momentul solicitării.
   Art. 13. - În cazul în care există o opinie generală a Comitetului European Bancar cu privire la echivalarea modului de exercitare a supravegherii pe bază consolidată de către autoritatea competentă dintr-un stat terţ, Banca Naţională a României ia în considerare ca atare această opinie, fără a mai face propria verificare.
   Art. 14. -(1) În procesul de verificare a echivalenţei supravegherii pe bază consolidată exercitate de autorităţile competente din state terţe, Banca Naţională a României poate avea în vedere rezultatul verificărilor realizate de autorităţile competente din state membre ale Uniunii Europene, cu excepţia cazului în care circumstanţele în care se face verificarea diferă semnificativ faţă de cele aferente verificării anterioare.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în procesul de verificare a echivalenţei cadrului de reglementare prudenţial al instituţiilor de credit din state terţe care desfăşoară activitate în România prin sucursale, precum şi în procesul de verificare a echivalenţei regulilor de reglementare şi supraveghere aplicate de autorităţile competente din state terţe cu cele aplicate în România, în scopul determinării cerinţelor minime de capital pentru acoperirea riscurilor unei instituţii de credit.
   Art. 15. - În procesul de verificare a echivalenţei supravegherii pe bază consolidată exercitate de autorităţile competente din state terţe, în măsura în care prezintă relevanţă, în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui caz, Banca Naţională a României poate să ia în considerare rezultatele verificărilor realizate de organismele de lucru din cadrul instituţiilor şi forurilor Uniunii Europene (de exemplu, Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni).

   Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 23 ianuarie 2008.
   Nr. 2.