Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 6 din 28.iul.2023
Monitorul Oficial, Partea I 724 7.aug.2023
Intrare în vigoare la 7.aug.2023
Regulamentul nr.6/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar

Având în vedere art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,
Banca Națională a României emite prezentul regulament.

Art. I.

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 6 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

  „(3) Nerespectarea prevederilor art. 3, art. 52 și ale art. 71 alin. (2)—(4) din prezentul regulament se sancționează conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.”

 2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

  „Art. 71. — (1) Rezidenții, astfel cum sunt definiți la art. 4 pct. 4.2 din anexa nr. 1, răspund pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament pentru operațiunile valutare efectuate.

  (2) Următoarele instituții au obligația verificării respectării prevederilor art. 3 pentru operațiunile valutare dispuse de clienții acestora:

  1. instituțiile de credit pentru care Banca Națională a României este autoritate competentă potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;
  2. instituțiile emitente de monedă electronică pentru care Banca Națională a României este autoritatea responsabilă cu supravegherea respectării dispozițiilor în sensul Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică;
  3. instituțiile de plată pentru care Banca Națională a României este autoritatea responsabilă cu supravegherea respectării dispozițiilor în sensul Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative;
  4. instituțiile financiare nebancare în sensul Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, înscrise în Registrul general;
  5. sucursalele din România ale instituțiilor străine menționate la lit. a)—d).

  (3) Operațiunile valutare se efectuează de către instituțiile prevăzute la alin. (2) în conformitate cu normele proprii emise în acest scop și cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

  (4) Normele prevăzute la alin. (3) vor conține prevederi cel puțin cu privire la documentele și informațiile necesare pentru încadrarea operațiunilor în categoria celor care se pot efectua și în valută, conform prevederilor art. 2, art. 3 alin. (2) și anexei nr. 2 la prezentul regulament.

  (5) În scopul asigurării respectării prevederilor prezentului regulament, suplimentar documentelor și informațiilor menționate la alin. (4), instituțiile prevăzute la alin. (2) pot solicita clienților orice alte informații și documente justificative prevăzute de normele proprii de la alin. (3), considerate necesare pentru efectuarea operațiunilor în valută dispuse de aceștia.

  (6) Constatarea faptelor prevăzute la art. 7 alin. (3) se face de către personalul Băncii Naționale a României, împuternicit în acest sens, pe baza sesizărilor primite ori din oficiu.”

Art. II.

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.