Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 4 din 20.apr.2023
Monitorul Oficial, Partea I 387 5.mai.2023
Intrare în vigoare la 5.mai.2023
Ordinul nr. 4/2023 privind exerciţiile de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la remunerarea membrilor personalului, precum şi cu privire la diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin

Având în vedere Ghidul Autorităţii Bancare Europene privind exerciţiile de evaluare comparativă a practicilor de remunerare, a diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi şi a raporturilor mai mari aprobate în temeiul Directivei 2013/36/UE - EBA/GL/2022/06 din 30 iunie 2022, prevederile art. 24 alin. (4), art. 104, 165, 169, art. 1734 lit. c) şi ale art. 215 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 169-173 şi art. 3116 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 420 alin. (1), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
 
    Banca Naţională a României emite prezentul ordin.
 
   Art. 1. -   În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, prezentul ordin stabileşte: 
   a) forma şi conţinutul formularelor de raportare privind informaţiile care se transmit de către instituţiile de credit către Banca Naţională a României în cadrul exerciţiului de raportare privind remunerarea membrilor personalului; şi 
   b) forma şi conţinutul formularelor de raportare privind informaţiile care se transmit de către instituţiile de credit către Banca Naţională a României în cadrul exerciţiului de raportare cu privire la diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin. 
   Art. 2. -   (1) În scopul derulării exerciţiului de raportare privind remunerarea membrilor personalului, prezentul ordin se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, selectate de Banca Naţională a Românei potrivit criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (1), la cel mai înalt nivel de consolidare, în funcţie de nivelul de aplicare a cerinţelor de publicare prevăzute la art. 6 alin. (3) şi la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
   (2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit-mamă din Uniunea Europeană, persoane juridice române, transmit informaţii referitoare la remunerarea membrilor personalului către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, pentru toate sucursalele şi filialele incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale, inclusiv pentru cele înfiinţate de respectivele instituţii de credit în alte state membre şi în state terţe. 
   Art. 3. -   În scopul derulării exerciţiului de raportare cu privire la diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin, prezentul ordin se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, selectate de Banca Naţională a Românei potrivit criteriilor prevăzute la art. 6, pe baza situaţiei la nivel individual. 
   Art. 4. -   Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului ordin au semnificaţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul BNR nr. 5/2013, şi de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi Ghidul Autorităţii Bancare Europene privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei 2013/36/UE (EBA/GL/2021/04), preluat prin Instrucţiunile din 11.02.2022 privind politici solide de remunerare. 
   Art. 5. -   (1) Instituţiile de credit prevăzute la art. 2 sunt selectate de către Banca Naţională a României să participe la exerciţiul de raportare privind remunerarea membrilor personalului acestora astfel încât acestea să acopere cel puţin 60% din volumul activelor sistemului bancar din România. În cazul în care o astfel de acoperire nu poate fi asigurată, Banca Naţională a României colectează informaţiile de la cel mult 20 din cele mai mari instituţii de credit, persoane juridice române, în ceea ce priveşte volumul activelor din sistemul bancar din România. Aceste informaţii nu trebuie să includă instituţiile de credit, persoane juridice române, pentru care informaţiile sunt colectate, la nivel consolidat, de autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată a grupului din care fac parte respectivele instituţii de credit, în funcţie de nivelul de aplicare a cerinţelor de publicare prevăzute la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
   (2) Banca Naţională a României poate include în exerciţiul de raportare privind remunerarea membrilor personalului, în plus faţă de instituţiile de credit selectate de către aceasta în baza criteriilor menţionate la alin. (1), orice altă instituţie de credit, persoană juridică română, pentru care consideră ca fiind necesară colectarea de informaţii cu privire la remunerare. 
   Art. 6. -   (1) Instituţiile de credit prevăzute la art. 3 sunt selectate de către Banca Naţională a României să participe la exerciţiul de raportare cu privire la diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin dintre instituţiile de credit incluse în exerciţiul de raportare privind remunerarea membrilor personalului şi dintre instituţiile de credit care nu se califică drept mici şi cu un grad redus de complexitate în conformitate cu art. 4 alin. (1) pct. 145 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi care reprezintă categoriile de instituţii de credit din sistemul bancar din România, cum ar fi băncile comerciale cu capital privat, băncile cu capital de stat, inclusiv cele cu valori mobiliare admise la tranzacţionare, precum şi băncile cooperatiste de credit. Instituţiile de credit selectate trebuie să aibă cel puţin 50 de membri ai personalului, pe bază individuală, cu excepţia membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere. 
   (2) La selectarea instituţiilor de credit potrivit alin. (1), Banca Naţională a României include în exerciţiul de raportare, în măsura în care este posibil, cel puţin 5 instituţii de credit din fiecare dintre următoarele categorii de mărime, stabilite potrivit volumului total de active din sectorul bancar din România: 
   (i) instituţii de credit care au active totale de până la 5 miliarde de euro; 
   (ii) instituţii de credit care au active totale cuprinse între 5 miliarde de euro şi 15 miliarde de euro; 
   (iii) instituţii de credit care au active totale de cel puţin 15 miliarde de euro. 
   Art. 7. -   (1) În cadrul exerciţiului de raportare privind remunerarea membrilor personalului, instituţiile de credit prevăzute la art. 2 trebuie să transmită Băncii Naţionale a României anual, până la data de 15 iunie, următoarele informaţii referitoare la remunerarea membrilor personalului acestora, pentru activitatea profesională desfăşurată în exerciţiul financiar precedent raportării: 
   a) informaţiile specificate în tabelele REM1, REM2, REM3, REM4 şi REM5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei din 15 martie 2021 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la publicarea de către instituţii a informaţiilor menţionate în partea a opta titlurile II şi III din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.423/2013 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2015/1.555 al Comisiei, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/200 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2017/2.295 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei; 
   b) informaţii privind remunerarea întregului personal, potrivit formularului de raportare prevăzut în anexa nr. 1; 
   c) informaţii suplimentare privind remunerarea personalului identificat, potrivit formularului de raportare prevăzut în anexa nr. 2; 
   d) informaţii privind derogările acordate potrivit prevederilor art. 171 alin. (11) din Regulamentul BNR nr. 5/2013, potrivit formularului de raportare prevăzut în anexa nr. 3. 
   (2) În cadrul exerciţiului de raportare cu privire la diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin, instituţiile de credit prevăzute la art. 3 trebuie să transmită Băncii Naţionale a României, din trei în trei ani, până la data de 15 iunie, informaţii cu privire la diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin, pentru activitatea profesională desfăşurată în exerciţiul financiar precedent raportării, potrivit formularului de raportare prevăzut în anexa nr. 4. 
   (3) Banca Naţională a României stabileşte lista instituţiilor de credit prevăzute la art. 2 şi 3 care participă la exerciţiile de raportare privind remunerarea membrilor personalului, precum şi cu privire la diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin şi comunică respectivelor instituţii de credit obligaţia participării la exerciţiile de raportare până la data de 30 aprilie a anului calendaristic care urmează anului pentru care trebuie colectate informaţiile. 
   (4) În situaţia în care sunt selectate de Banca Naţională a României potrivit criteriilor prevăzute la art. 5 şi 6, casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile de întocmirea şi transmiterea formularelor de raportare care fac obiectul prezentului ordin la nivelul reţelei cooperatiste de credit din care fac parte. 
   Art. 8. -   (1) Instituţiile de credit prevăzute la art. 2 şi 3 trebuie să se asigure, atunci când transmit informaţii privind remunerarea membrilor personalului, precum şi cu privire la diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin, că aplică toate specificaţiile tehnice prevăzute în anexa nr. 5. Instituţiile de credit au în vedere specificaţiile tehnice furnizate de Autoritatea Bancară Europeană, potrivit Deciziei nr. 355/2020 privind infrastructura centralizată europeană pentru datele de supraveghere (EUCLID), pentru raportările privind remunerarea membrilor personalului, precum şi cu privire la diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin. 
   (2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit trebuie să verifice exhaustivitatea şi plauzibilitatea informaţiilor transmise Băncii Naţionale a României potrivit prezentului ordin. În cazul în care există fluctuaţii semnificative ale informaţiilor transmise, instituţiile de credit trebuie să fie în măsură să ofere explicaţii Băncii Naţionale a României. 
   (3) Remuneraţia acordată unui membru al personalului se determină şi se alocă în funcţie de componenta fixă şi variabilă a remuneraţiei, potrivit prevederilor art. 170 alin. (2) şi art. 171 din Regulamentul BNR nr. 5/2013, cu luarea în considerare a ghidurilor Autorităţii Bancare Europene şi Instrucţiunilor Băncii Naţionale a României din 11.02.2022 privind politici solide de remunerare. 
   (4) Informaţiile incluse în formularele de raportare prevăzute în anexele nr. 1-4 se transmit pe baza cifrelor de la sfârşitul anului financiar pentru care se realizează raportarea, exprimate în euro, utilizând cursul de schimb aferent sfârşitului lunii decembrie a anului financiar respectiv, utilizat de Comisia Europeană pentru programare financiară şi buget. Datele de referinţă pentru anul calendaristic în care s-a încheiat exerciţiul financiar trebuie transmise în anul calendaristic următor. Sumele trebuie să fie raportate sub formă de sume totale, şi nu ca sume rotunjite (de exemplu, 1 234 567,00 euro în loc de 1,2 milioane euro). 
   Art. 9. -   Instituţiile de credit prevăzute la art. 2 şi 3 transmit informaţii către Banca Naţională a României, potrivit prezentului ordin, pentru fiecare an de raportare în format electronic, având ataşată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat şi care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, inclusiv a persoanelor care angajează răspunderea instituţiei de credit, prin intermediul Reţelei de comunicaţii interbancare (RCI). 
   Art. 10. -   Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor ori a măsurilor sancţionatoare prevăzute la art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006. 
   Art. 11. -   Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
   Art. 12. -   (1) Prima raportare privind remunerarea membrilor personalului, potrivit prezentului ordin, se întocmeşte şi se transmite Băncii Naţionale a României de către instituţiile de credit prevăzute la art. 2 până la 31 august 2023, pentru informaţiile aferente remuneraţiilor acordate pentru activitatea profesională desfăşurată în anul 2022. 
   (2) Prima raportare privind diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin, potrivit prezentului ordin, se întocmeşte şi se transmite Băncii Naţionale a României de către instituţiile de credit prevăzute la art. 3 până la 15 iunie 2024, pentru informaţiile aferente anului 2023. 
   Art. 13. -   (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2014 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, cu completările ulterioare.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 20 aprilie 2023. 
    Nr. 4.

 
ANEXA Nr. 1

 
Formular de raportare a informaţiilor cu privire la remunerarea membrilor personalului din cadrul unei instituţii de credit

 
  
   1 Se va completa în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI.  
   2 Personalul din cadrul firmelor de investiţii, al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau al societăţilor de administrare a fondurilor de investiţii alternative care fac obiectul unui cadru specific de remunerare în temeiul actelor Uniunii.  
   3 Numărul de membri ai personalului trebuie să fie exprimat în echivalent normă întreagă (ENI) şi să se bazeze pe numărul de membri de la sfârşitul exerciţiului, în conformitate cu dispoziţiile privind timpul de lucru individual al acestora.  
   4 Profitul net trebuie să se bazeze pe sistemul contabil utilizat pentru raportarea în scopuri de reglementare. Pentru grupuri, este vorba de profitul (sau pierderea) bazat(ă) pe conturile consolidate.

 
ANEXA Nr. 2

 
Formular de raportare a informaţiilor suplimentare privind remunerarea personalului identificat

  
   1 Se va completa în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI.

 
ANEXA Nr. 3

 
Formular de raportare a informaţiilor cu privire la derogările acordate potrivit art. 171 alin. (11) din Regulamentul BNR nr. 5/2013 de la aplicarea cerinţelor de plată a unor părţi din remuneraţia variabilă în cadrul unor mecanisme de amânare şi sub formă de instrumente

 
  
   1 Se va completa în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI.

 
ANEXA Nr. 4

 
Formular de raportare a informaţiilor cu privire la diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin

 

Instituţia de credit (nivel individual) Nume
Identificatorul instituţiei de credit (codul LEI)1 COD LEI
Stat membru Codul ISO
An . . . . . . . . . .
Numărul total de membri ai personalului Efectiv de personal
Numărul total al membrilor personalului identificat Efectiv de personal

   1 Se va completa în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI.
 
    Reprezentarea personalului de diferite genuri per cuartilă a nivelului de remunerare
 

Reprezentarea personalului de gen masculin şi feminin în fiecare cuartilă a nivelului de remunerare Întregul personal de gen masculin în procent din întregul personal Întregul personal de gen feminin în procent din întregul personal Toţi membrii personalului identificat de gen masculin, în procent din întregul personal identificat Toţi membrii personalului identificat de gen feminin, în procent din întregul personal identificat
Cuartila 1 (inferior) Procent (de exemplu, 42,43%) Procent Procent Procent
Cuartila 2 (inferior spre mediu) Procent Procent Procent Procent
Cuartila 3 (mediu spre superior) Procent Procent Procent Procent
Cuartila 4 (superior) Procent Procent Procent Procent
Total personal/personal identificat Procent Procent Procent Procent

    Diferenţa de remunerare între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin pe baza remuneraţiei brute totale
 

Nivelul remuneraţiei anuale brute totale Diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi în cazul întregului personal, pe baza medianei Diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi în cazul întregului personal, pe baza mediei Diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi în cazul personalului identificat, pe baza medianei Diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi în cazul personalului identificat, pe baza mediei
Cuartila 1 (inferior) Procent (de exemplu, 42,43%) Procent Procent Procent
Cuartila 2 (inferior spre mediu) Procent Procent Procent Procent
Cuartila 3 (mediu spre superior) Procent Procent Procent Procent
Cuartila 4 (superior) Procent Procent Procent Procent
Total personal/personal identificat Procent Procent Procent Procent

ANEXA Nr. 5
 
   I. Specificaţii tehnice cu privire la informaţiile transmise de instituţiile de credit în cadrul exerciţiului de raportare privind remunerarea membrilor personalului, atât în ceea ce priveşte informaţiile din tabelele REM1-REM5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei, cât şi cu privire la informaţiile cuprinse în formularele de raportare din anexele nr. 1-3 la ordin 
   1. În ceea ce priveşte transmiterea tabelelor REM1, REM2, REM3, REM4 şi REM5, instituţiile de credit trebuie să ia în considerare instrucţiunile prevăzute în anexa XXXIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei, pe lângă prezentele specificaţii, precum şi regulile de validare specificate la secţiunea V. 
   2. Numărul de membri ai personalului trebuie raportat astfel cum a fost stabilit la sfârşitul exerciţiului financiar (şi anume personalul care a plecat în cursul exerciţiului financiar nu trebuie luat în calcul, în timp ce personalul care a fost recrutat în cursul exerciţiului financiar trebuie luat în calcul, ţinând seama de dispoziţiile contractuale ale acestora privind timpul de lucru). 
   a) În cazul în care numărul de membri ai personalului trebuie raportat ca efectiv de personal, trebuie introdus numărul de persoane fizice, indiferent de numărul de ore de lucru pe care se bazează contractul lor sau de modificările numărului de angajaţi în cursul anului şi ţinând seama de valoarea totală a remuneraţiilor acordate pentru anul respectiv. 
   b) Dacă cifrele trebuie raportate ca echivalent normă întreagă, acestea trebuie să se bazeze pe procentul de timp în care un membru al personalului este angajat comparativ cu un contract cu normă întreagă (de exemplu, pentru un membru al personalului care lucrează 50% din timpul aferent contractului cu normă întreagă se raportează 0,5). 
   3. La transmiterea tabelelor REM1, REM2, REM3, REM4 şi REM5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei, precum şi a anexelor nr. 2 şi 3 la ordin, personalul identificat trebuie înţeles ca fiind acei membri ai personalului care au un impact semnificativ asupra profilurilor de risc ale instituţiilor de credit, astfel cum au fost identificaţi în toate instituţiile de credit şi în alte filiale pe bază consolidată, şi cărora li se aplică dispoziţiile privind remunerarea prevăzute la art. 170 şi 171 din Regulamentul BNR nr. 5/2013, prin care membrii organului de conducere al filialelor sunt raportaţi în cadrul domeniilor de activitate, şi nu în cadrul funcţiei "organ de conducere". 
    "Personalul identificat" reprezintă agregarea următoarelor elemente: 
   a) personalul identificat din instituţiile de credit care se află în perimetrul de consolidare prudenţială, indiferent dacă este identificat la nivel individual sau la nivel consolidat; 
   b) în conformitate cu art. 3116 alin. (2) din Regulamentul BNR nr. 5/2013, membrii personalului care sunt mandataţi să desfăşoare activităţi, care au un impact semnificativ direct asupra profilului de risc sau asupra activităţii instituţiilor, în cadrul filialelor care sunt societăţi de administrare a activelor sau întreprinderi care furnizează serviciile şi activităţile de investiţii enumerate la pct. 2, 3, 4, 6 şi 7 din secţiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE, cu modificările şi completările ulterioare; 
   c) personalul identificat din filialele pentru care se aplică cerinţele prevăzute la art. 170, 171 şi 173 din Regulamentul BNR nr. 5/2013, pe bază consolidată, în conformitate cu prevederile art. 3116 alin. (3) din acelaşi regulament, dacă membrii personalului au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituţiilor de credit la nivel consolidat; şi 
   d) personalul identificat din alte entităţi cărora li se aplică cerinţele prevăzute la art. 170 şi 171 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 numai pe bază consolidată, şi anume entităţile care nu sunt nici instituţii de credit, nici filiale care fac obiectul unui cadru specific de remunerare în conformitate cu art. 3116 alin. (1) din Regulamentul BNR nr. 5/2013, în ceea ce priveşte acei membri ai personalului ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituţiilor la nivel consolidat. 
   4. Informaţiile privind remuneraţia acordată pentru exerciţiul financiar trebuie să cuprindă remuneraţia brută, fixă şi variabilă, acordată pentru întregul exerciţiu financiar care precedă anul de transmitere a datelor privind remuneraţia. 
   5. La transmiterea tabelului REM1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei în conformitate cu ordinul, componentele nemonetare impozabile ale remuneraţiei trebuie să fie incluse împreună cu echivalentul lor monetar şi să fie incluse ca "alte forme" de remuneraţie în tabelul respectiv. 
   6. La transmiterea tabelelor REM1 şi REM3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei în conformitate cu ordinul, numai sumele remuneraţiei variabile, care au fost acordate pentru exerciţiul financiar raportat şi care au fost amânate, trebuie să fie incluse la poziţia "din care: amânate" din tabelul REM1, în timp ce remuneraţia variabilă amânată pentru perioadele anterioare trebuie inclusă separat, în conformitate cu instrucţiunile pentru tabelul REM3. 
   7. Plăţile compensatorii către personalul identificat trebuie să fie incluse în valoarea remuneraţiei variabile din tabelul REM1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei, pe lângă rândurile specifice din tabelul REM2 şi, în cazul în care se aplică amânarea, în tabelul REM3 din acest regulament. 
   8. Dacă personalul identificat a părăsit instituţia de credit înainte de sfârşitul exerciţiului financiar, remuneraţia acordată pentru exerciţiul financiar respectiv, inclusiv plăţile compensatorii şi toate celelalte forme de remuneraţie, trebuie raportată, iar membrul personalului nu trebuie să fie luat în calcul la stabilirea numărului de membri ai personalului identificat care au fost raportaţi, în cazul în care contractul s-a încheiat deja înainte de sfârşitul exerciţiului financiar. Personalul identificat care s-a alăturat instituţiei de credit în cursul exerciţiului financiar trebuie să fie inclus în numărul de membri ai personalului identificat, ţinând seama de dispoziţiile contractuale privind timpul de lucru ale acestora (de exemplu, personalul care lucrează cu normă întreagă şi care s-a alăturat în cursul exerciţiului financiar trebuie să fie întotdeauna contabilizat cu "1" la sfârşitul exerciţiului financiar) şi trebuie să se raporteze toate remuneraţiile acordate personalului identificat pentru exerciţiul financiar respectiv. 
   9. Remuneraţia variabilă garantată trebuie să fie inclusă în remuneraţia variabilă din tabelul REM1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei şi, în plus, trebuie să fie inclusă în tabelul REM2 şi, în cazul în care se aplică amânarea, în tabelul REM3 din acest regulament. 
   10. La transmiterea formularului de raportare prevăzut în anexa nr. 1 la ordin şi a tabelului REM5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei, personalul trebuie clasificat în cadrul funcţiei sau domeniului de activitate în care îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţilor lor economice. Valoarea totală a remuneraţiei acordate acelui membru al personalului din cadrul grupului sau instituţiei de credit trebuie inclusă în această funcţie sau acest domeniu de activitate. 
   11. La încadrarea personalului în domeniile de activitate, instituţiile de credit trebuie să ia în considerare organizarea lor internă, precum şi următoarele: 
   a) "Membrii organului de conducere în funcţia sa de supraveghere" trebuie să includă membrii organului de conducere de la cel mai înalt nivel de consolidare, care acţionează în rolul de supraveghere şi monitorizare a procesului decizional al conducerii (şi anume membrii neexecutivi), astfel cum se specifică în instrucţiunile pentru tabelul REM1 litera coloanei (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei. Instituţiile de credit trebuie să încadreze membrii organelor de conducere ale filialelor în domeniul de activitate relevant, menţionat la lit. c)-i), dacă se furnizează o astfel de defalcare, şi, în caz contrar, în categoria "alţi membri ai personalului identificat". 
   b) "Membrii organului de conducere în funcţia sa de conducere" trebuie să includă membrii organului de conducere de la cel mai înalt nivel consolidant, care sunt responsabili pentru funcţiile sale de conducere (şi anume directorii executivi), astfel cum se specifică în instrucţiunile pentru tabelul REM1 litera coloanei (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei. Instituţiile de credit trebuie să încadreze membrii organelor de conducere ale filialelor în domeniul de activitate relevant, menţionat la lit. c)-i), dacă se furnizează o astfel de defalcare, şi, în caz contrar, în categoria "alte funcţii de conducere superioară". 
   c) "Servicii bancare de investiţii" trebuie să includă finanţele corporatiste, tranzacţionarea şi vânzările, astfel cum sunt definite la art. 317 tabelul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, operaţiunile ajustate la condiţiile pieţei de capital, astfel cum sunt definite la art. 193 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, şi investiţiile în capital privat. 
   d) "Servicii bancare de retail" trebuie să includă toată activitatea de creditare a instituţiei de credit (către persoane fizice şi către întreprinderi). 
   e) "Administrarea activelor" trebuie să includă administrarea activelor în cadrul: 
   (i) instituţiei de credit care este inclusă în eşantion; 
   (ii) filialelor care sunt instituţii de credit, inclusiv firme de investiţii, având în vedere art. 1 alin. (2) sau (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerinţele prudenţiale ale firmelor de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 şi (UE) nr. 806/2014; şi 
   (iii) filialelor care sunt firme de investiţii, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), administratori de fonduri de investiţii alternative (AFIA) sau firme de investiţii care fac obiectul aplicării prevederilor art. 170 şi 171 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 pe bază consolidată, în urma aplicării prevederilor art. 3116 alin. (2) sau (3) din acelaşi regulament. 
   f) "Funcţiile corporative" trebuie să includă personalul din toate funcţiile care au responsabilităţi pentru întreaga instituţie de credit la nivel consolidat şi pentru filialele cu astfel de funcţii la nivel individual, de exemplu, resursele umane şi tehnologia informaţiei. 
   g) "Funcţiile independente de control" trebuie să includă numai personalul activ în funcţii independente de administrare a riscurilor, de conformitate şi de audit intern. 
   h) Pentru anexa nr. 1 la ordin, noţiunea "personalul filialelor care fac obiectul unui cadru specific de remunerare" trebuie înţeleasă ca incluzând întregul personal angajat de o filială care este o firmă de investiţii, un OPCVM sau un AFIA care fac obiectul unui cadru specific de remunerare şi care nu fac obiectul aplicării cerinţelor privind remunerarea pe bază consolidată, astfel cum se prevede la art. 3116 din Regulamentul BNR nr. 5/2013. 
   i) "Toate celelalte categorii de personal" trebuie să includă personalul şi membrii organului de conducere al filialelor, altele decât firmele de investiţii, OPCVM şi AFIA, care nu pot fi încadraţi în categoriile menţionate la lit. a)-h). 
   II. Specificaţii cu privire la informaţiile privind remunerarea cuprinse în formularul de raportare din anexa nr. 2 la ordin 
   1. Beneficiile discreţionare de tipul pensiilor trebuie incluse în tabelul REM1 şi, în cazul în care se aplică amânarea, în tabelul REM3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei, la "alte forme de remuneraţie variabilă" şi, în plus, trebuie raportate în formularul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. 
   2. Remuneraţia variabilă acordată pe baza perioadelor de acumulare multianuale care nu se reînnoiesc anual, adică în cazul în care instituţiile de credit nu încep o nouă perioadă de acumulare multianuală în fiecare an, trebuie să fie încadrată integral în remuneraţia variabilă totală din exerciţiul financiar în care a fost acordată, în tabelul REM1, şi, în cazul în care se aplică amânarea, în tabelul REM3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei, indiferent de momentul în care remuneraţia variabilă este plătită efectiv sau de durata perioadei de activitate. Valoarea remuneraţiei variabile respective trebuie să fie inclusă, de asemenea, în informaţiile suplimentare din formularul de raportare din anexa nr. 2 la ordin. 
   3. Pe lângă formularul de raportare prevăzut în anexa nr. 3 la ordin cu privire la impactul derogărilor acordate în temeiul art. 171 alin. (11) din Regulamentul BNR nr. 5/2013, instituţiile de credit cărora nu li se aplică derogarea menţionată la art. 171 alin. (11) lit. a) din Regulamentul BNR nr. 5/2013 trebuie să raporteze, în formularul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, remuneraţia fixă şi cea variabilă a personalului identificat căruia i se aplică oricare dintre derogările menţionate la art. 171 alin. (11) lit. b) din acelaşi regulament. 
   III. Specificaţii cu privire la informaţiile privind remunerarea cuprinse în formularul de raportare din anexa nr. 3 la ordin 
   1. Instituţiile de credit trebuie să specifice, în formularul de raportare prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, dacă sunt eligibile să aplice derogările prevăzute la art. 171 alin. (11) din Regulamentul BNR nr. 5/2013 în ceea ce priveşte cerinţa de a plăti o parte din remuneraţia variabilă sub formă de instrumente şi în cadrul unor mecanisme de amânare, precum şi să furnizeze informaţiile solicitate cu privire la personalul identificat căruia i se aplică derogările. Atunci când se transmit date pe bază consolidată, numărul personalului identificat şi remuneraţia care trebuie raportate trebuie să fie suma întregului personal identificat şi a tuturor remuneraţiilor pentru toate entităţile care beneficiază de derogări, pentru entităţile care fac obiectul consolidării prudenţiale şi al cerinţelor de remunerare în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Regulamentului BNR nr. 5/2013. 
   2. Derogările prevăzute la art. 171 alin. (11) din Regulamentul BNR nr. 5/2013 trebuie să fie considerate ca fiind aplicate atunci când instituţia de credit care face obiectul derogării decide să nu aplice cerinţele minime privind partea care urmează să fie amânată sau plătită sub formă de instrumente în temeiul art. 171 alin. (1) din Regulamentul BNR nr. 5/2013 (de exemplu, se aplică în continuare o derogare dacă 30% din remuneraţia variabilă a unui director executiv este amânată sau dacă aceasta este amânată doar pentru trei ani, deoarece nu au fost îndeplinite cerinţele minime de amânare de 40% pentru cel puţin patru ani). 
   IV. Specificaţii cu privire la informaţiile privind diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin cuprinse în formularul de raportare din anexa nr. 4 la ordin 
   1. Instituţiile de credit care participă la exerciţiul de raportare cu privire la diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin trebuie să calculeze diferenţa de remuneraţie între femei şi bărbaţi pe bază individuală, luând în considerare membrii personalului, inclusiv personalul care lucrează în sucursale din acelaşi stat membru, care îşi desfăşoară activitatea, în principal, în statul membru în care se află instituţia de credit. Personalul situat, în principal, în sucursale dintr-un alt stat membru sau dintr-o ţară terţă nu trebuie luat în calcul. 
   2. Instituţiile de credit trebuie să întocmească o listă a întregului personal şi să stabilească personalul care trebuie inclus în calculul diferenţei de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin, în conformitate cu următoarele criterii: 
   a) diferenţa de remuneraţie între femei şi bărbaţi trebuie calculată pentru membrii personalului care sunt angajaţi la sfârşitul exerciţiului financiar, adică personalul care a părăsit instituţia de credit în cursul exerciţiului financiar nu este luat în considerare în acest exerciţiu; 
   b) personalul care primeşte mai puţin decât remuneraţia anuală totală obişnuită, deoarece se află la sfârşitul exerciţiului financiar în concediu pentru creşterea copilului, concediu medical sau altă formă de concediu de lungă durată, trebuie exclus din exerciţiu (concediul de lungă durată trebuie înţeles ca fiind un concediu pe o perioadă consecutivă de cel puţin trei luni); 
   c) personalul care a fost recrutat în cursul ultimelor trei luni ale exerciţiului financiar nu trebuie luat în considerare în cadrul acestui exerciţiu; 
   d) membrii organului de conducere în funcţia sa de conducere trebuie trataţi ca membri ai personalului şi ca personal identificat; 
   e) membrii organului de conducere în funcţia sa de supraveghere nu trebuie incluşi în calcul. 
   3. Diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin trebuie calculată ca diferenţă dintre remuneraţia medie a bărbaţilor şi cea a femeilor, exprimată ca procent din remuneraţia medie a bărbaţilor. Instituţiile trebuie să utilizeze pentru calcul remuneraţia brută anuală a personalului în echivalent normă întreagă. Potrivit Instrucţiunilor Băncii Naţionale a României din 11.02.2022 privind politici solide de remunerare, instituţiile de credit iau în considerare remuneraţia totală acordată şi, de asemenea, cu maximă diligenţă posibilă, dispoziţiile privind timpul de lucru, perioadele de concediu anual şi alte beneficii financiare şi nefinanciare, atunci când calculează diferenţa de remuneraţie între femei şi bărbaţi, ţinând seama de dispoziţiile de la pct. 4. 
   4. Pentru fiecare membru al personalului care trebuie inclus în calculul diferenţei de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin în conformitate cu pct. 2, instituţiile de credit trebuie să stabilească remuneraţia anuală brută totală ca fiind suma dintre remuneraţia fixă şi cea variabilă, luând în considerare următoarele: 
   a) Beneficiile nemonetare (de exemplu, maşina de serviciu, împrumuturile fără dobândă, grădiniţa gratuită etc.) trebuie să fie luate în calcul la echivalentul lor monetar impozitat. 
   b) Plăţile regulate la sistemul de pensii şi asigurările de sănătate pentru întregul personal nu trebuie luate în considerare. Beneficiile discreţionare de tipul pensiilor trebuie luate în considerare. 
   c) Trebuie utilizată remuneraţia variabilă integrală acordată pentru toate perioadele de activitate care s-au încheiat în cursul exerciţiului financiar pe care se bazează calculul, chiar dacă acestea se referă la perioade de activitate mai mari de un an. Aceasta trebuie să includă remuneraţia variabilă bazată pe perioade de activitate multianuale nereînnoibile, astfel cum se specifică la pct. 2 din secţiunea II. 
   d) Remuneraţia variabilă garantată (primă de angajare) şi plăţile compensatorii (de exemplu, în cazul în care contractul unui membru al personalului nu s-a încheiat încă la sfârşitul exerciţiului financiar) nu trebuie să fie luate în calcul. 
   e) În cazul personalului care a lucrat cu fracţiune de normă, inclusiv pentru anumite părţi ale exerciţiului financiar sau care nu a fost angajat pe parcursul întregului exerciţiu financiar sau care a beneficiat de alte forme de concediu pe parcursul unor părţi ale anului (de exemplu, concediu fără plată sau concediu pentru creşterea copilului), valoarea anuală totală a remuneraţiei variabile şi fixe trebuie stabilită, cu maximă diligenţă posibilă, ca fiind cea pe care personalul ar fi primit-o dacă ar fi fost plătit pentru întregul exerciţiu financiar cu normă întreagă. Instituţiile de credit pot calcula sumele prin extrapolarea remuneraţiei, de exemplu, pentru munca cu fracţiune de normă, la remuneraţia brută anuală totală pentru munca cu normă întreagă (de exemplu, remuneraţia personalului care lucrează pe baza unui contract de muncă cu fracţiune de normă de 50% se înmulţeşte cu un factor de 2 pentru a se obţine remuneraţia anuală cu normă întreagă). 
   5. Instituţiile de credit trebuie să calculeze diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin pentru întregul personal (inclusiv pentru personalul identificat, care este identificat pe bază individuală) şi, separat, pentru personalul identificat. Instituţiile de credit trebuie să depună toate eforturile rezonabile pentru a stabili genul personalului lor, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Instituţiile de credit pot omite membri ai personalului al căror gen nu poate fi stabilit. 
   6. Instituţiile de credit care au cel puţin 250 de membri ai personalului trebuie să calculeze diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin pentru fiecare cuartilă din remuneraţia lor totală şi în total. Instituţiile de credit cu mai puţin de 250 de membri ai personalului trebuie să raporteze datele privind diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin numai pe baza cifrelor totale pentru întregul personal. Instituţiile care au cel puţin 250 de membri ai personalului identificat trebuie să calculeze diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin pentru fiecare cuartilă din remuneraţia lor totală şi în total. Instituţiile cu mai puţin de 250 de membri ai personalului identificat trebuie să raporteze datele privind diferenţa de remuneraţie între femei şi bărbaţi numai pe baza cifrelor totale pentru personalul identificat. 
   7. Instituţiile de credit trebuie să calculeze diferenţa de remuneraţie în ceea ce priveşte reprezentarea fiecărui gen ca procent din personalul de gen masculin şi feminin pe baza numărului total de membri ai personalului şi, respectiv, de membri ai personalului identificat. După caz, în conformitate cu pct. 6, calculul se realizează pe cuartilă - prin care procentele de reprezentare a bărbaţilor şi a femeilor împreună trebuie să conducă, după caz, la 100,00% pentru fiecare cuartilă calculată şi pentru cifrele totale pentru întregul personal şi pentru personalul identificat. 
   8. Diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin bazată pe remuneraţia brută trebuie să fie exprimată ca diferenţa dintre nivelurile de remuneraţie a personalului de gen masculin şi feminin, sub forma: 
   a) diferenţei dintre remuneraţia medie a bărbaţilor şi remuneraţia medie a femeilor, exprimată ca procent din remuneraţia medie a bărbaţilor; şi 
   b) diferenţei dintre remuneraţia mediană a bărbaţilor şi remuneraţia mediană a femeilor, exprimată ca procent din remuneraţia mediană a bărbaţilor.1  
   1 Diferenţa de remuneraţie în procente între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin este egală cu (remuneraţia medie a bărbaţilor - remuneraţia medie a femeilor) * 100/remuneraţia medie a bărbaţilor.
 
   9. La efectuarea calculului, instituţiile de credit trebuie să respecte următoarele instrucţiuni: 
   a) Remuneraţia membrilor personalului (indiferent de gen) trebuie să fie organizată în funcţie de sumă, începând cu cea mai mică sumă. Fiecare sumă a remuneraţiei unui membru al personalului trebuie încadrată la genul masculin sau la cel feminin şi trebuie să se consemneze dacă membrul personalului este sau nu membru al personalului identificat. 
   b) Membrii personalului de alt gen decât cel masculin sau cel feminin trebuie să fie încadraţi la genul cu care se identifică sau, dacă acest lucru nu este cunoscut sau dacă este diferit de genul masculin sau cel feminin, aceşti membri ai personalului trebuie să fie încadraţi la genul masculin sau la cel feminin, oricare dintre acestea are, în total, cel mai mic număr de membri ai personalului. 
   c) Lista stabilită a personalului trebuie să fie separată în cuartile, după caz, în conformitate cu pct. 6. 
   d) Mediana şi media remuneraţiei întregului personal de gen masculin şi feminin şi, separat, a personalului identificat de gen masculin şi feminin trebuie calculate în total şi, după caz, în conformitate cu pct. 6, pentru fiecare cuartilă în parte. 
   10. Toate cifrele trebuie să fie raportate în procente cu două zecimale (de exemplu, "17,23%" sau "-17,23%" în cazul unei valori negative). În cazul în care diferenţa de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin pentru o anumită categorie nu poate fi calculată, deoarece există doar membri ai personalului de gen feminin, punctul de date din anexa nr. 4 trebuie să primească valoarea "Nu se aplică", iar în cazul în care există numai membri ai personalului de gen masculin, rezultatul trebuie să indice "100,00%". 
   V. Reguli privind validarea datelor transmise Băncii Naţionale a României 
    Instituţiile de credit prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin trebuie să aplice următoarele verificări ale calităţii datelor în ceea ce priveşte tabelele privind remuneraţia incluse în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei.

 
Tabelul REM1:

 

Rând Verificarea calităţii datelor
1 şi 9 Numărul de membri ai personalului raportat în cadrul coloanelor organului de conducere trebuie să fie
un număr întreg.
2 Remuneraţia fixă totală trebuie să fie suma rândurilor 3, EU 4a, 5, EU5x şi 7; dacă se raportează
personalul identificat, suma trebuie să fie mai mare decât zero.
9 Numărul de membri ai personalului raportat nu trebuie să fie mai mare decât numărul de membri ai
personalului raportat pe rândul 1.
10 Remuneraţia variabilă totală trebuie să fie suma rândurilor 11, EU-13a, EU-13b, EU-14x şi 15.
10 Remuneraţia variabilă totală nu trebuie să fie mai mică decât suma plăţilor compensatorii şi a
remuneraţiei variabile garantate din tabelul REM2, rândurile 2 şi 7.
- Suma remuneraţiei amânate din rândurile 12, EU-14a, EU-14b, EU-14y şi 16 nu trebuie să fie mai
mare decât valoarea din rândul 10.
- Raportul remuneraţiei amânate: suma remuneraţiei amânate din rândurile 12, EU-14a, EU-14b,
EU-14y şi 16 trebuie să fie mai mare sau egală cu de 0,4 ori valoarea din rândul 10 după deducerea
remuneraţiei variabile garantate (tabelul REM2 rândul 3), precum şi a plăţilor compensatorii (tabelul
REM2 rândul 10) şi a sumelor remuneraţiei variabile acordate personalului în cazul în care se aplică
derogarea prevăzută la art. 171 alin. (11) lit. b) din Regulamentul BNR nr. 5/2013 (a se vedea formularul
de raportare din anexa nr. 2 la ordin).
Instituţiile trebuie să aibă în vedere că această regulă de validare simplificată este doar în scopul
evaluării comparative şi nu este o validare a respectării cerinţelor de remunerare în ceea ce priveşte
remuneraţia variabilă garantată şi plăţile compensatorii, şi anume, în timp ce sumele integrale sunt
deduse, o parte din sume ar putea face obiectul cerinţei de a plăti părţi din remuneraţia variabilă în
cadrul unor mecanisme de amânare.
Această regulă de validare nu se aplică instituţiilor de credit în cazul cărora toţi membrii personalului
identificat beneficiază de derogarea de la cerinţa de a plăti părţi din remuneraţia variabilă în cadrul unor
mecanisme de amânare în temeiul art. 171 alin. (11) lit. a) din Regulamentul BNR nr. 5/2013.
11 şi 12 Valoarea din rândul 12 nu trebuie să fie mai mare decât valoarea din rândul 11.
EU-13a şi EU-14a Valoarea din rândul EU-14a nu trebuie să fie mai mare decât valoarea din rândul EU-13a.
EU-13b şi EU-14b Valoarea din rândul EU-14b nu trebuie să fie mai mare decât valoarea din rândul EU-13b.
EU-14x şi EU-14y Valoarea din rândul EU-14y nu trebuie să fie mai mare decât valoarea din rândul EU-14x.
15 şi 16 Valoarea din rândul 16 nu trebuie să fie mai mare decât valoarea din rândul 15.
- Raportul dintre remuneraţia fixă (rândul 2) şi cea variabilă (rândul 10) nu trebuie să depăşească, după
caz, 100% sau 200%, după excluderea rândurilor 3 şi 10 din tabelul REM2 (plafonarea bonusurilor).
- Plata sub formă de instrumente: suma rândurilor EU 13-a, EU 13-b şi EU-14x trebuie să fie mai mare
sau egală cu 50% din remuneraţia variabilă totală (REM2 rândul 10) după deducerea remuneraţiei
variabile a personalului, în cazul în care se aplică derogarea prevăzută la art. 171 alin. (11) lit. b) din
Regulamentul BNR nr. 5/2013 (vezi formularul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 la ordin), a
remuneraţiei variabile garantate (tabelul REM2 rândul 3) şi a plăţilor compensatorii (tabelul REM2
rândul 10).
Instituţiile de credit trebuie să aibă în vedere că această regulă de validare simplificată este doar în
scopul evaluării comparative şi nu este o validare a respectării cerinţelor de remunerare în ceea ce
priveşte remuneraţia variabilă garantată şi plăţile compensatorii, şi anume, în timp ce sumele integrale
sunt deduse, o parte din sume ar putea face obiectul cerinţei de a plăti părţi din remuneraţia variabilă
sub formă de instrumente.
Această regulă de validare nu se aplică instituţiilor de credit în cazul cărora toţi membrii personalului
identificat beneficiază de derogarea de la cerinţa de a plăti părţi din remuneraţia variabilă sub formă
de instrumente în temeiul art. 171 alin. (11) lit. a) din Regulamentul BNR nr. 5/2013.

Tabelul REM2:

 

Rând Verificarea calităţii datelor
1, 4 şi 6 Numărul de membri ai personalului raportat în coloanele "a" şi "b" trebuie să fie un număr întreg.
1 şi 2 Dacă rândul 2 are o valoare pozitivă, şi rândul 1 trebuie să aibă o valoare pozitivă şi invers.
2 Valoarea rândului 3 nu trebuie să fie mai mare decât valoarea din rândul 2.
6 şi 7 Dacă rândul 7 are o valoare pozitivă, şi rândul 6 trebuie să aibă o valoare pozitivă şi invers.
7 Valoarea sumei rândurilor 8 şi 9 trebuie să fie egală cu valoarea din rândul 7.
10 Valoarea rândului 10 nu trebuie să fie mai mare decât valoarea rândului 8.
11 Valoarea rândului 11 nu trebuie să fie mai mare decât valoarea din rândul 7.

Tabelul REM3:

 

Rând Verificarea calităţii datelor
1 Valorile trebuie să fie egale cu suma valorilor din rândurile 2, 3, 4, 5 şi 6 pentru fiecare coloană.
7 Valorile trebuie să fie egale cu suma valorilor din rândurile 8, 9, 10, 11 şi 12 pentru fiecare coloană.
13 Valorile trebuie să fie egale cu suma valorilor din rândurile 14, 15, 16, 17 şi 18 pentru fiecare coloană.
19 Valorile trebuie să fie egale cu suma valorilor din rândurile 20, 21, 22, 23 şi 24 pentru fiecare coloană.
25 Valorile trebuie să fie egale cu suma valorilor din rândurile 1, 7, 13 şi 19 pentru fiecare coloană.
- Valoarea din coloana "a" trebuie să fie egală cu suma valorilor din coloanele "b" şi "c" pentru fiecare rând.

Tabelul REM5:
 

Rând Verificarea calităţii datelor
1 Numărul din coloana "j" trebuie să fie egal cu suma rândului 2 coloana "c", a rândului 3 coloanele
"d"-"i" şi a rândului 4 coloanele "d"-"i".
2 Coloana "c" trebuie să fie egală cu suma coloanelor "a" şi "b".
3 Suma numerelor din coloanele "d"-"i" trebuie să fie egală cu numărul din rândul 1 coloana "c" din
tabelul REM1.
4 Suma numerelor din coloanele "d"-"i" trebuie să fie egală cu numărul din rândul 1 coloana "d" din
tabelul REM1.
5 Valoarea din fiecare coloană "a"-"i" trebuie să fie egală cu suma rândurilor 6 şi 7 din coloana
respectivă.
5 Suma coloanelor "c"-"i" trebuie să fie egală cu suma coloanelor "a"-"d" din rândul 17 din
tabelul REM1.
6 Valorile din coloanele "a" şi "b" trebuie să fie egale cu valorile din coloanele "a" şi, respectiv, "b" din
rândul 10 din tabelul REM1.
6 Suma coloanelor "c"-"i" trebuie să fie egală cu suma coloanelor "a"-"d" din rândul 10 din
tabelul REM1.
7 Valorile din coloanele "a" şi "b" trebuie să fie egale cu valorile din coloanele "a" şi, respectiv, "b" din
rândul 2 din tabelul REM1.
7 Suma coloanelor "c"-"i" trebuie să fie egală cu suma coloanelor "a"-"d" din rândul 2 din
tabelul REM1.