Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 3 din 12.apr.2023
Monitorul Oficial, Partea I 352 26.apr.2023
Intrare în vigoare la 26.apr.2023
Ordinul nr. 3/2023 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât instituţiile financiare nebancare

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi ale Planului de conturi prevăzut de Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019, al art. 116 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 şi al art. 16 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2023 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât instituţiile financiare nebancare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1.

(1) Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularului de raportare a situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, care se transmite trimestrial Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2023 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât instituţiile financiare nebancare, de către împrumutători, astfel cum au fost definiţi la art. 2 lit. c) din acelaşi regulament.

(2) De asemenea, prezentul ordin stabileşte modalităţile de transmitere a formularului menţionat la alin. (1) către Banca Naţională a României.

Art. 2.

Formularul de raportare se completează de fiecare categorie de împrumutători pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă, prelucrate potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2023, avându-se în vedere următoarele:

  1. ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate - la nivelul global al împrumutătorului;
  2. toate operaţiunile aferente creditelor, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei;
  3. categoria de împrumutător.

Art. 3.

Formularul de raportare se transmite de către împrumutători Băncii Naţionale a României exclusiv în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare directă (RAPDIR), precum şi prin intermediul unui mecanism securizat de transfer de documente în format electronic prin internet, în conformitate cu specificaţiile tehnice comunicate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, având ataşată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat şi care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, inclusiv a persoanelor care angajează răspunderea împrumutătorilor.

Art. 4.

Formularul de raportare se transmite de către împrumutători trimestrial, în termen de 25 de zile calendaristice de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea.

Art. 5.

În caz de nerespectare a prevederilor prezentului ordin devin incidente dispoziţiile art. 74-83 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv ale art. 72-80 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică.

Art. 6.

(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu raportarea trimestrială întocmită pentru data de raportare 31.03.2023.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 20 martie 2012.

Art. 7.

Modelul formularului de raportare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ

 
SITUAŢIA
privind clasificarea expunerilor din credite şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora la data de [. . ./. . ./. . .]
 
    Denumirea instituţiei de plată/instituţiei emitente de monedă electronică: . . . . . . . . . . 

RON
Nr. crt. Categorii de clasificare Expuneri din Coef. Necesar de provizioane specifice de risc pentru
principal dobândă principal dobândă
A B 1 2 3 4 = 1*3 5 = 2*3
I - credite acordate debitorilor, alţii decât debitorii, persoane fizice, pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit
1 Standard 0
2 În observaţie 0,05
3 Substandard 0,2
4 Îndoielnic 0,5
5 Pierdere 1
6 Total (rd. 1 la 5) X
II - credite acordate debitorilor, alţii decât debitorii, persoane fizice, pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit
7 Standard
8 În observaţie
9 Substandard
10 Îndoielnic
11 Pierdere
12 Total (rd. 7 la 11)
III - credite acordate debitorilor, persoane fizice, pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit (altele decât creditele acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
13 Standard 0
14 În observaţie 0,05
15 Substandard 0,2
16 Îndoielnic 0,5
17 Pierdere 1
18 Total (rd. 13 la 17) X
IV - credite acordate debitorilor, persoane fizice, pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit (altele decât creditele acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
19 Standard
20 În observaţie
21 Substandard
22 Îndoielnic
23 Pierdere
24 Total (rd. 19 la 23)
V - credite acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, credite pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit
25 Standard 0,07
26 În observaţie 0,08
27 Substandard 0,23
28 Îndoielnic 0,53
29 Pierdere 1
30 Total (rd. 25 la 29) X
VI - credite acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, credite pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit
31 Standard
32 În observaţie
33 Substandard
34 Îndoielnic
35 Pierdere
36 Total (rd. 31 la 35)
37 Total (rd. 6+12+18+24+30+36) X