Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 9 din 27.dec.2022
Monitorul Oficial, Partea I 1279 30.dec.2022
Intrare în vigoare la 1.ian.2023
Ordinul nr. 9/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Având în vedere prevederile art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 alin. (1) şi art. 43 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 39 şi 42 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, ale art. 1 şi 6 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. I pct. 4 şi art. III din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 116 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 şi 540 bis din 20 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  " Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică:

  1. instituţiilor de plată care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative;
  2. instituţiilor emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică;
  3. sucursalelor din România ale instituţiilor străine menţionate la lit. a) şi b);
  4. sucursalelor din străinătate ale instituţiilor menţionate la lit. a) şi b), persoane juridice române, denumite în înţelesul prezentului ordin instituţii; şi
  5. Fondului de garantare a depozitelor bancare, înfiinţat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în înţelesul prezentului ordin Fond, şi schemelor de garantare a depozitelor, înfiinţate potrivit Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor, şi Fondul de garantare a depozitelor bancare. cu modificările şi completările ulterioare."
 2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  " Art. 3. - În înţelesul prezentului ordin sunt considerate entităţi de interes public instituţiile prevăzute la art. 2 lit. a) şi b), Fondul şi schemele de garantare a depozitelor, înfiinţate potrivit Legii nr. 311/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

 3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  " Art. 4. - (1) Situaţiile financiare anuale întocmite de instituţii, de Fond şi de schemele de garantare a depozitelor înfiinţate potrivit Legii nr. 311/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt auditate statutar potrivit legii.

  (2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, şi situaţiile financiare anuale consolidate întocmite de instituţiile prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) în calitate de societăţi-mamă."

 4. Anexa "Reglementările contabile conforme cu directivele europene" se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1*) "Modificări şi completări ale Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, prevăzute de anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015", care face parte integrantă din prezentul ordin.

  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1279 bis.

Art. II.

Concordanţele între conturile privind activitatea specifică a Fondului şi a schemelor de garantare a depozitelor, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul ordin, şi conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene sunt prezentate în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1279 bis.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.