Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 11 din 10.oct.2022
Monitorul Oficial, Partea I 1036 25.oct.2022
Intrare în vigoare la 25.oct.2022
Regulamentul nr. 11/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) şi (2), art. 59 alin. (1), art. 108 alin. (1), (3) şi (8), art. 153 şi ale art. 225 alin. (5), alin. (6) lit. a) şi alin. (7), art. 337 alin. (1) lit. d), art. 373 alin. (2) lit. b), art. 384 alin. (1) şi ale art. 386 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 19, 22, 24, 26 şi 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 17 alin. (1), art. 25, art. 29, art. 72 alin. (5) şi art. 100 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 16 alin. (1), art. 24, art. 28 şi art. 67 alin. (5) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, ale art. 27 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităţilor juridice, 
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 73 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările ulterioare,
 
    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.
 
   Art. I. -   Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 şi 896 bis din 15 noiembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La capitolul II "Structura şi periodicitatea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, reguli generale de întocmire şi termenele de transmitere a acestora", alineatul (1) al punctului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 20.   (1) Prezentarea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual este standardizată, iar informaţiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii şi pe coloane. În antetul situaţiilor figurează următoarele informaţii: 
   a) denumirea instituţiei de credit; 
   b) identificatorul instituţiei de credit (codul LEI), în situaţia în care instituţia dispune de acesta; 
   c) data pentru care se întocmesc situaţiile; 
   d) după caz, identificarea tabelului (o situaţie poate avea unul sau mai multe tabele)." 
   2. La capitolul II "Structura şi periodicitatea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, reguli generale de întocmire şi termenele de transmitere a acestora", la punctul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
   " (11) În înţelesul prezentelor norme metodologice, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare." 
   3. La capitolul III "Reguli specifice de întocmire a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi modelele acestora", la alineatul (2) al punctelor 24-32, la alineatul (9) al punctului 33, la alineatul (3) al punctului 34, la alineatul (2) al punctelor 35-38, la alineatul (25) al punctului 39, la alineatul (30) al punctului 40, la alineatul (2) al punctelor 41-49, la alineatul (3) al punctului 50, la alineatul (10) al punctului 501, la alineatul (2) al punctului 502, la alineatul (3) al punctului 503, la alineatul (8) al punctului 504, la alineatul (4) al punctului 505 şi la alineatul (2) al punctului 51, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul "DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:" se introduce un nou rând intitulat 
   " Codul LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI]:". 
   Art. II. -   Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 şi 897 bis din 15 noiembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La capitolul II "Structura, reguli generale de întocmire şi transmitere a raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă aplicabile sucursalelor", alineatul (2) al punctului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) În antetul raportărilor periodice figurează următoarele informaţii: 
   a) denumirea sucursalei; 
   b) identificatorul sucursalei (codul LEI), în situaţia în care sucursala dispune de acesta; 
   c) data pentru care se întocmesc raportările periodice; 
   d) identificarea formularului sau, după caz, a formularelor, întrucât o raportare periodică poate avea unul sau mai multe formulare." 
   2. La capitolul II "Structura, reguli generale de întocmire şi transmitere a raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă aplicabile sucursalelor", la punctul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 
   " (21) În înţelesul prezentelor norme metodologice, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare." 
   3. La capitolul III "Reguli specifice de întocmire a raportărilor periodice şi modelele acestora", la alineatul (2) al punctelor 21, 22, 221-224, la alineatul (6) al punctului 23, la alineatul (25) al punctului 24 şi la alineatul (2) al punctelor 241, 242 şi 25, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul "Denumirea sucursalei:" se introduce un nou rând intitulat "Codul LEI [va fi completat în situaţia în care sucursala dispune de cod LEI]:". 
   Art. III. -   Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 şi 15 bis din 9 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La capitolul II "Dispoziţii referitoare la modelele şi regulile de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare periodice", punctul 1.7, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " a) denumirea instituţiei financiare nebancare; în antetul situaţiilor de sinteză (modelele 5000 şi 5080) se înscriu şi următoarele informaţii: 
   - datele de identificare (judeţul, adresa, numărul de înregistrare la registrul comerţului); 
   - datele referitoare la încadrarea în forma de organizare (forma de proprietate - potrivit Capitolului VII - Nomenclator - forme de proprietate, activitatea preponderentă, cod grupă CAEN); 
   - codul unic de înregistrare; 
   - identificatorul instituţiei financiare nebancare (codul LEI), în situaţia în care instituţia dispune de acesta;". 
   2. La capitolul II "Dispoziţii referitoare la modelele şi regulile de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare periodice", după punctul 1.7 se introduce un nou punct, punctul 1.8, cu următorul cuprins: 
   " 1.8. În înţelesul prezentelor modele ale situaţiilor financiare periodice şi norme metodologice, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare." 
   3. La capitolul III "Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora", la punctul 1 "Situaţia Patrimoniului - mod.5000 - ", în cuprinsul antetului situaţiei "Situaţia patrimoniului - mod.5000 -", după rândul "CUI" se introduce un nou rând 
   " Codul LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de cod LEI]:". 
   4. La capitolul III "Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora", la punctul 4 "Contul de Profit şi Pierdere - mod.5080 -", în cuprinsul antetului situaţiei "Contul de Profit şi Pierdere - mod.5080 -", după rândul "CUI" se introduce un nou rând 
   " Codul LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de cod LEI]:". 
   Art. IV. -   Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 din 19 decembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: 
   " (3) În înţelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare." 
   2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: 
   " (6) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naţionale a României informaţii şi documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conţine şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator." 
   3. La anexa nr. 4, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare "Indicatori utilizaţi în calculul necesarului de fonduri proprii", după rândul "Denumirea instituţiei de plată:" se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: 
   " Identificatorul instituţiei de plată (codul LEI) - [va fi completat în situaţia în care instituţia de plată dispune de cod LEI]:". 
   4. La anexa nr. 5, în cuprinsul antetului din cadrul formularelor de raportare "1. Bilanţ" şi "2. Contul de profit şi pierdere", după rândul "Denumirea instituţiilor de plată" se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: 
   " Identificatorul instituţiilor de plată (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţiile de plată dispun de cod LEI]:". 
   5. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul regulament. 
   Art. V. -   Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2019 privind instituţiile emitente de monedă electronică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1021 din 19 decembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 
   " (4) În înţelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare." 
   2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: 
   " (6) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naţionale a României informaţii şi documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conţine şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator." 
   3. La anexa nr. 4, în cuprinsul antetului din cadrul formularelor de raportare "1. Bilanţ" şi "2. Contul de profit şi pierdere", după rândul "Denumirea instituţiei emitente de monedă electronică" se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: 
   " Identificatorul instituţiei emitente de monedă electronică (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia emitentă de monedă electronică dispune de cod LEI]:". 
   4. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul regulament. 
   Art. VI. -   Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: 
   " (5) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naţionale a României informaţii şi documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conţine şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator. Cerinţa nu se aplică instituţiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul de evidenţă." 
   2. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 51, cu următorul cuprins: 
   " 51. codul LEI - reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare;". 
   3. După articolul 114 se introduce un nou articol, art. 1141, cu următorul cuprins: 
   " Art. 1141. -   (1) Structura registrelor prevăzute la art. 27, 33 şi 41 din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi tipul informaţiilor evidenţiate în acestea sunt prevăzute în anexa nr. 10. 
   (2) Numerele de înscriere în registrul general, registrul special şi registrul de evidenţă al instituţiilor financiare nebancare alocate instituţiilor financiare nebancare până la data de 3 ianuarie 2023 şi comunicate de Banca Naţională a României rămân valabile. 
   (3) Registrele instituţiilor financiare nebancare prevăzute la alin. (1) sunt publice şi accesibile online pe website-ul Băncii Naţionale a României." 
   4. Articolul 115 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 115. -   Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9 şi 10 fac parte integrantă din prezentul regulament." 
   5. La anexa nr. 3, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare "Indicatori privind criteriile de înscriere în Registrul special", după rândul "Denumirea instituţiei financiare nebancare:" se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: 
   " Identificatorul instituţiei financiare nebancare (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia financiară nebancară dispune de cod LEI]:". 
   6. La anexa nr. 4, în cuprinsul antetului din cadrul "Formularului de calcul şi raportare a nivelului fondurilor proprii", după rândul "Denumirea instituţiei financiare nebancare:" se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: 
   " Identificatorul instituţiei financiare nebancare (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia financiară nebancară dispune de cod LEI]:". 
   7. La anexa nr. 8, după titlul "Raportarea expunerilor mari şi a expunerii agregate" se introduce un antet cu trei rânduri, cu următorul cuprins: 
   " Denumirea instituţiei financiare nebancare: . . . 
    Identificatorul instituţiei financiare nebancare (codul LEI): . . . . . . . . . . [va fi completat în situaţia în care instituţia financiară nebancară dispune de cod LEI] 
    Data transmiterii informaţiilor: . . . . . . . . . .". 
   8. La anexa nr. 9, după titlul "Structura grupurilor reprezentând «un singur debitor» şi/sau «persoane aflate în relaţii speciale» faţă de care instituţia financiară nebancară înregistrează expuneri mari" se introduce un antet cu trei rânduri, cu următorul cuprins: 
   " Denumirea instituţiei financiare nebancare: 
    Identificatorul instituţiei financiare nebancare (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia financiară nebancară dispune de cod LEI]: 
    Data transmiterii informaţiilor:". 
   9. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament. 
   Art. VII. -   Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 9 septembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins: 
   " e) codul LEI - «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare." 
   2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Instituţiile realizează evaluări proprii de risc şi le actualizează pe baza evaluărilor naţionale şi sectoriale disponibile din jurisdicţiile în care desfăşoară activitate, a factorilor de risc prevăzuţi de Legea nr. 129/2019, a cerinţelor din prezentul regulament, a instrucţiunilor emise de Banca Naţională a României pentru aplicarea recomandărilor din ghidul Autorităţii Bancare Europene privind factorii de risc de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, a standardelor tehnice de reglementare în domeniu adoptate de Comisia Europeană şi, după caz, a evaluărilor realizate la nivelul grupului din care fac parte." 
   3. La articolul 3 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " e) procedura de stabilire şi reevaluare, periodică, precum şi în situaţiile când intervin elemente de natură să modifice gradul de risc, a claselor de risc aferente clienţilor, produselor şi serviciilor, în funcţie de gradul de risc asociat;". 
   4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 5. -   (1) În aplicarea art. 11 alin. (7), art. 24 alin. (1) şi art. 25 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile adoptă, în vederea transpunerii politicii pentru administrarea şi diminuarea riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, pe baza evaluării proprii de risc şi a instrucţiunilor emise de Banca Naţională a României pentru aplicarea recomandărilor din ghidul Autorităţii Bancare Europene privind factorii de risc de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, norme interne de cunoaştere a clientelei în care stabilesc toate măsurile aplicabile în materie de cunoaştere a clientelei, procedurile, procesele, limitele şi controalele care să asigure identificarea, evaluarea, monitorizarea, diminuarea şi raportarea riscului asociat activităţilor pe care le desfăşoară şi la nivel de ansamblu al instituţiei." 
   5. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " c) codul de identificare fiscală şi/sau numărul de înregistrare de la registrul comerţului sau informaţia echivalentă pentru persoanele juridice străine şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator;". 
   6. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 17. -   (1) În aplicarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pentru toţi clienţii şi toate tranzacţiile, indiferent de încadrarea acestora în categoriile de risc, instituţiile instituie sisteme de detectare a tranzacţiilor complexe şi a celor neobişnuite, inclusiv din perspectiva valorii şi a modului de realizare a tranzacţiilor raportat la profilul de risc al clientului determinat de instituţie." 
   7. După articolul 27 se introduce un nou articol, art. 271, cu următorul cuprins: 
   " Art. 271. -   În cazul în care informaţiile şi documentele transmise Băncii Naţionale a României potrivit prezentului regulament cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conţine şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator." 
   Art. VIII. -   Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 3, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins: 
   " i) codul LEI - «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare." 
   2. La anexă, în cuprinsul antetului din cadrul "Formularului de raportare a creditelor acordate cu respectarea prevederilor art. 20 din regulament", după rândul "Denumirea instituţiei:" se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: 
   " Identificatorul instituţiei (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de cod LEI]:". 
   Art. IX. -   Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 30 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: 
   " (6) Pentru scopurile prezentului regulament, prin expresia «cod LEI» se înţelege «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare." 
   2. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 51. -   (1) Evaluarea semnificaţiei instituţiilor de credit prin aplicarea criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (21), cu excepţia instituţiilor de credit de tip G-SII şi a instituţiilor de credit de tip O-SII, se realizează de către acestea anual şi ori de câte ori intervin modificări în situaţia acestora care determină modificarea evaluării realizate anterior. Rezultatul evaluării se transmite spre confirmare Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere. 
   (2) Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere confirmă, printr-o notificare adresată instituţiilor de credit, rezultatul evaluării prevăzute la alin. (1)." 
   3. La articolul 6718, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (3) În sensul art. 6716 alin. (1), experienţa practică şi profesională adecvată pe care trebuie să o deţină persoanele care deţin funcţii-cheie se consideră că este suficientă, dacă persoanele în cauză deţin o experienţă cumulată de cel puţin 5 ani, dobândită în domeniul financiar-bancar. În funcţie de modelul de afaceri şi de cadrul de administrare al instituţiei de credit, poate fi avută în vedere şi experienţa practică şi profesională dobândită într-un domeniu specializat, cu relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză. Prin sintagma domeniu specializat se înţelege domeniul IT, audit, contabilitate şi juridic." 
   4. La articolul 6738, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   " (3) În sensul alin. (1), experienţa practică şi profesională adecvată pe care trebuie să o deţină membrii organului de conducere se consideră că este suficientă, dacă persoanele în cauză deţin o experienţă cumulată de cel puţin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în domeniul financiar-bancar, cu relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate, din care: 
   a) cel puţin 6 ani în funcţii de conducere executivă/neexecutivă sau în funcţii de conducere de nivel mediu, în cazul directorului general şi al preşedintelui directoratului; 
   b) cel puţin 5 ani în funcţii de conducere executivă/neexecutivă sau în funcţii de conducere de nivel mediu, în cazul membrilor conducerii superioare, alţii decât cei menţionaţi la lit. a), şi în cazul membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere care deţin mandate în funcţii neexecutive. 
    Prin «funcţii de conducere de nivel mediu» se înţeleg acele funcţii de conducere exercitate de persoane care sunt subordonate ierarhic direct şi raportează unui membru al organului de conducere sau organului de conducere, după caz. 
   (4) Cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute la alin. (3), în funcţie de modelul de afaceri şi de cadrul de administrare al instituţiei de credit, poate fi avută în vedere: 
   a) în cazul membrilor conducerii superioare, experienţa practică şi profesională dobândită într-un domeniu specializat, cu relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză. Prin sintagma domeniu specializat se înţelege domeniul IT, audit, contabilitate şi juridic; 
   b) în cazul membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere care deţin mandate în funcţii neexecutive, experienţa practică şi profesională dobândită în poziţii administrative sau într-un domeniu specializat, cu relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză. Prin sintagma domeniu specializat se înţelege domeniul IT, audit, contabilitate, fiscal şi juridic." 
   5. La articolul 6738, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: 
   " (5) În cazul membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere care deţin mandate în funcţii neexecutive poate fi avută în vedere şi experienţa practică şi profesională cumulată de cel puţin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în activitatea de natură academică, cu relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză." 
   6. Articolul 6761 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 6761. -   (1) În cazul instituţiilor de credit semnificative de tip G-SII sau O-SII, organul de conducere în funcţia sa de supraveghere al unei instituţii de credit trebuie să fie format din minimum 3 membri independenţi. 
   (2) În cazul instituţiilor de credit semnificative, altele decât cele de tip G-SII sau O-SII, precum şi în cazul instituţiilor de credit care nu sunt semnificative, organul de conducere în funcţia sa de supraveghere trebuie să fie format din minimum 2 membri independenţi." 
   7. La articolul 67131, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (3) În vederea aprobării persoanelor care deţin funcţii-cheie, instituţiile de credit depun la Banca Naţională a României o cerere, însoţită de documentaţia şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 8 la prezentul regulament, cu excepţia celor prevăzute la partea A pct. IV şi partea B pct. III şi IV din anexa nr. 8 la prezentul regulament, în termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la data la care a fost numită persoana respectivă. Cererea, însoţită de documentaţia şi informaţiile care trebuie transmise, va fi semnată de un director sau, după caz, de un membru al directoratului instituţiei de credit respective." 
   8. După articolul 678 se introduce un nou articol, art. 6781, cu următorul cuprins: 
   " Art. 6781. -   În cazul în care informaţiile şi documentele transmise Băncii Naţionale a României, potrivit prezentului regulament, cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conţine şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator." 
   9. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul regulament. 
   10. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul regulament. 
   11. La anexa nr. 10, după titlul anexei şi înainte de pct. 1 "Detalii privind modul de prezentare şi citire a informaţiilor în documentele remise:" se introduce un antet cu trei rânduri, având următorul cuprins: 
   " Denumirea instituţiei de credit: 
    Identificatorul instituţiei de credit (cod LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI]: 
    Data transmiterii informaţiilor:". 
   Art. X. -   Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 12/2020 privind autorizarea instituţiilor de credit şi modificările în situaţia acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1291 din 24 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 2 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins: 
   " j) cod LEI - reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare." 
   2. La articolul 59 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins: 
   " i) dacă este disponibil, identificatorul entităţii juridice (cod LEI)." 
   3. La articolul 85 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " d) aprobarea casei centrale pentru fiecare din persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de conducere a cooperativei de credit;". 
   4. La articolul 85, alineatul (2) se abrogă. 
   5. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 88. -   Decizia Băncii Naţionale a României de aprobare a cererii de autorizare, însoţită de autorizaţia de funcţionare sau, după caz, decizia Băncii Naţionale a României de respingere a cererii de autorizare, cuprinzând motivele care au stat la baza deciziei, va fi comunicată casei centrale, care o va remite de îndată solicitantului." 
   6. La articolul 92 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins: 
   " h) dacă este disponibil, identificatorul entităţii juridice (cod LEI)." 
   7. La articolul 147, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   " Art. 147. -   (1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României modificările în situaţia cooperativelor de credit referitoare la completarea obiectului de activitate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 107. 
   (2) Cererea de aprobare va fi transmisă Băncii Naţionale a României de către casa centrală la care este afiliată cooperativa de credit în cauză şi va fi însoţită de documentaţia prevăzută la art. 108 împreună cu evaluarea casei centrale privind capacitatea cooperativei de credit de a desfăşura respectiva activitate." 
   8. După articolul 147 se introduce un nou articol, articolul 1471, cu următorul cuprins: 
   " Art. 1471. -   (1) Sunt supuse aprobării prealabile a casei centrale modificările în situaţia cooperativelor de credit referitoare la persoanele desemnate ca membri ai organelor de conducere. 
   (2) Cooperativele de credit în cauză vor transmite casei centrale cererea de aprobare prealabilă însoţită de informaţii privind motivul înlocuirii persoanelor aflate în funcţie, după caz, al alocării de noi responsabilităţi acestor persoane, în condiţiile prevăzute prin reglementările-cadru emise de casa centrală. 
   (3) Modificările în situaţia cooperativelor de credit prevăzute la alin. (1) trebuie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării responsabilităţilor de către persoanele desemnate ca membri ai organelor de conducere." 
   9. La articolul 149, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 149. -   (1) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor notifica Băncii Naţionale a României modificările în situaţia cooperativelor de credit afiliate prevăzute la art. 104 alin. (1) lit. c), art. 106 lit. a)-d), art. 1471 şi, dacă este cazul, modificările intervenite referitoare la persoanele care deţin funcţii-cheie aprobate de casa centrală, în termen de 14 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului." 
   10. La articolul 175 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " c) aprobarea casei centrale pentru persoanele desemnate în calitate de membri ai organului de conducere al cooperativei/cooperativelor de credit rezultate;". 
   11. După articolul 199 se introduce un nou articol, art. 1991, cu următorul cuprins: 
   " Art. 1991. -   În cazul în care informaţiile şi documentele transmise Băncii Naţionale a României, potrivit prezentului regulament, cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conţine şi identificatorul entităţii juridice (cod LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator." 
   12. La anexa nr. 5, la punctul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b1), cu următorul cuprins: 
   " b1) dacă este disponibil, identificatorul entităţii juridice (codul LEI);". 
   13. La anexa nr. 6, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 1. Identitatea auditorului financiar [se vor indica: numele şi prenumele, domiciliul/reşedinţa şi numărul de telefon, respectiv denumirea, forma juridică, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, precum şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), în măsura în care este disponibil] şi numărul autorizaţiei de funcţionare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România." 
   14. Anexa nr. 12 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul regulament. 
   15. Anexa nr. 13 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezentul regulament. 
   Art. XI. -   Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2014 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, se completează după cum urmează: 
   1. La anexa nr. 1, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare "Situaţia privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea angajaţilor acestora", după rândul "Denumirea instituţiei de credit/grupului:" se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: 
   " Identificatorul instituţiei de credit (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI]:". 
   2. La anexa nr. 2, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare "Situaţia privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea personalului identificat", după rândul "Denumirea instituţiei de credit/grupului:" se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: 
   " Identificatorul instituţiei de credit (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI]:". 
   3. La anexa nr. 3, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare "Situaţia privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la personalul identificat care beneficiază de remuneraţii de cel puţin 1 milion de euro sau echivalent pe exerciţiu financiar", după rândul "Denumirea instituţiei de credit/grupului:" se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: 
   " Identificatorul instituţiei de credit (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI]:". 
   Art. XII. -   La anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2014 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 13 noiembrie 2014, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare "Situaţia privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt", după rândul "Denumirea instituţiei de credit/grupului:..." se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: " Identificatorul instituţiei de credit (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI]:..........". 
   Art. XIII. -   Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 28 mai 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
   1. La anexa nr. I, antetul se înlocuieşte cu antetul prevăzut la pct. 1 din anexa nr. 8 la prezentul regulament. 
   2. La anexa nr. I, formularul 1 se înlocuieşte cu formularul prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 8 la prezentul regulament. 
   3. La anexa nr. I, formularul 2 se înlocuieşte cu formularul prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 8 la prezentul regulament. 
   4. La anexa nr. II, primul tabel, respectiv "Tabel referinţe formular 1", se înlocuieşte cu tabelul prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 8 la prezentul regulament. 
   5. La anexa nr. II, al doilea tabel, respectiv "Tabelul referinţe formular 2", se înlocuieşte cu tabelul prevăzut la pct. 5 din anexa nr. 8 la prezentul regulament. 
   Art. XIV. -   Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2022 privind raportarea informaţiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 şi 760 bis din 29 iulie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La anexa nr. 1, la punctele 1-5, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul "Denumirea instituţiei de credit:" se introduce un nou rând intitulat "Codul LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI]:". 
   2. La anexa nr. 2, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins: 
   " 71. În înţelesul anexei nr. 1, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare." 
   3. La anexa nr. 3, la punctele 1-4, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul "Denumirea instituţiei financiare nebancare:" se introduce un nou rând intitulat 
   " Codul LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia financiară nebancară dispune de cod LEI]:". 
   4. La anexa nr. 4, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins: 
   " 71. În înţelesul anexei nr. 3, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare." 
   Art. XV. -   Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică de la data intrării în vigoare, cu următoarele excepţii: 
   1. Prevederile art. I se aplică începând cu situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de raportare 31.12.2022. 
   2. Prevederile art. II se aplică începând cu raportările periodice întocmite pentru data de raportare 31.12.2022. 
   3. Prevederile art. III se aplică începând cu situaţiile financiare periodice întocmite pentru data de raportare 31.12.2022. 
   4. Prevederile punctului 5 al art. VII se aplică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 
   5. Prevederile punctului 5 al art. IV, punctului 4 al art. V şi ale punctelor 3 şi 9 ale art. VI se aplică începând cu 3 ianuarie 2023. 
   6. Prevederile punctului 8 al art. X se aplică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 
   7. Prevederile art. XIV se aplică începând cu raportarea întocmită pentru data de referinţă 31.12.2022.


Vedeți Anexele 1-8 ale prezentului Regulament.