Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 5 din 30.sep.2022
Monitorul Oficial, Partea I 1005 18.oct.2022
Intrare în vigoare la 18.oct.2022
Ordinul nr. 5/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 alin. (1) şi art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 alin. (1) şi art. 43 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 39 şi 42 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, ale art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, republicat, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităţilor juridice,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi al prevederilor art. 116 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică,

Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

Art. I.

Anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 şi 96 bis din 10 februarie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La capitolul I "Dispoziţii generale", punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  " 6. Documentul care conţine situaţiile financiare anuale individuale, situaţiile financiare anuale consolidate sau situaţiile financiare interimare trebuie să precizeze denumirea instituţiei de credit raportoare, precum şi informaţii referitoare la:
  a) registrul comerţului la care este păstrat dosarul instituţiei de credit, împreună cu numărul de înmatriculare al instituţiei de credit în registrul în cauză;
  b) identificatorul instituţiei de credit (codul LEI), în situaţia în care instituţia dispune de acesta;
  c) forma juridică a instituţiei de credit, adresa sediului social şi, după caz, faptul că instituţia de credit este în lichidare;
  d) pentru cazurile în care în cadrul situaţiilor financiare se prezintă informaţii referitoare la alte entităţi, identificatorul entităţilor (codul LEI), în situaţia în care entităţile dispun de acesta".

 2. La capitolul I "Dispoziţii generale", după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

  "61. În înţelesul prezentelor reglementări contabile, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."

Art. II.

Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 şi 540 bis din 20 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La capitolul IV1 "Prevederi referitoare la situaţiile financiare interimare" punctul 2372, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
  " (11) Situaţiile financiare interimare cuprind identificatorul instituţiei (codul LEI), în situaţia în care instituţia dispune de acesta.
  (12) În înţelesul prezentelor reglementări contabile, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."
 2. La capitolul V "Aprobarea, semnarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate", după punctul 245 se introduce un nou punct, punctul 2451, cu următorul cuprins:
  " 2451. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cuprind identificatorul instituţiei (codul LEI), în situaţia în care instituţia dispune de acesta, precum şi, pentru cazurile în care în cadrul situaţiilor financiare se prezintă informaţii referitoare la alte entităţi, identificatorul entităţilor (codul LEI), în situaţia în care entităţile dispun de acesta."
 3. La capitolul IX "Formatul bilanţului, contului de profit şi pierdere şi exemple de prezentare a situaţiei fluxurilor de trezorerie, situaţiei modificărilor capitalurilor proprii şi a notelor explicative, aplicabile instituţiilor", în cuprinsul antetului situaţiei financiare "Bilanţ încheiat la data de 31 decembrie. . .", după rândul "Codul unic de înregistrare" se introduce un nou rând, intitulat "Codul LEI (va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de cod LEI):".
 4. La capitolul X "Formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar", în cuprinsul antetului situaţiei financiare "Bilanţ încheiat la data de 31 decembrie. . .", după rândul "Cod unic de înregistrare" se introduce un nou rând, intitulat "Codul LEI (va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de cod LEI):".

Art. III.

Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", punctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  " 2.2. Entităţile completează datele de identificare (denumire, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la forma de proprietate, codul unic de înregistrare şi identificatorul entităţii (codul LEI), în situaţia în care entitatea dispune de acesta, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţii."
 2. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", după punctul 2.2 se introduce un nou punct, punctul 2.21, cu următorul cuprins:
  " 2.21. În înţelesul prezentului sistem de raportare contabilă semestrială, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."
 3. La capitolul II "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit", în cuprinsul antetului formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie. . .", după rândul "Cod unic de înregistrare" se introduce un nou rând, intitulat "Codul LEI (va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI):".
 4. La capitolul III "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor bancare", în cuprinsul antetului formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie. . .", după rândul "Cod unic de înregistrare" se introduce un nou rând, intitulat "Codul LEI (va fi completat în situaţia în care entitatea dispune de cod LEI):".
 5. La capitolul IV "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare", în cuprinsul antetului formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie. . .", după rândul "Cod unic de înregistrare" se introduce un nou rând, intitulat "Codul LEI (va fi completat în situaţia în care entitatea dispune de cod LEI):".

Art. IV.

Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 şi 383 bis din 13 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La capitolul I "Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale", punctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.2. Instituţiile de credit completează datele de identificare (denumirea, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la forma de proprietate, codul unic de înregistrare şi identificatorul instituţiei de credit (codul LEI), în situaţia în care instituţia dispune de acesta, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea instituţiei de credit. Nomenclatorul formelor de proprietate este prevăzut la cap. VIII din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare."
 2. La capitolul I "Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale", după punctul 2.2 se introduce un nou punct, punctul 2.21, cu următorul cuprins:
  " 2.21. În înţelesul prezentelor norme metodologice, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."
 3. La capitolul II "Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale şi formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituţiilor de credit", la punctul 1 alineatul (2), în cuprinsul antetului formularului aferent codului 10 "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 31 decembrie. . .", după rândul "Cod unic de înregistrare" se introduce un nou rând, intitulat "Codul LEI (va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI):".

Art. V.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică după cum urmează:

 1. Prevederile art. I şi II se aplică începând cu data de 31 decembrie 2022.
 2. Prevederile art. III se aplică începând cu raportarea contabilă semestrială întocmită pentru data de raportare 30 iunie 2023.
 3. Prevederile art. IV se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2022.