Act legislativ


 


Guvernul României
Hotărâre nr. 830 din 28.iun.2022
Monitorul Oficial, Partea I 639 28.iun.2022
Intrare în vigoare la 28.iun.2022
Hotărârea nr. 830/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) După primirea şi înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă realizează o evaluare primară a solicitării, în urma căreia se stabileşte dacă informaţia solicitată face obiectul prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv se stabileşte dacă este o informaţie comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces.

(2) În situaţia în care, în urma evaluării primare, se stabileşte că solicitarea nu face obiectul prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta poate fi încadrată ca petiţie, în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, şi se transmite compartimentului responsabil cu înregistrarea şi rezolvarea petiţiilor. Solicitantul este informat privind reîncadrarea cererii în termen de maximum 5 zile.

(3) În situaţia în care, în urma evaluării primare, se stabileşte că informaţia solicitată nu face obiectul prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu poate fi încadrată ca petiţie, se asigură în termen de 5 zile de la înregistrare informarea solicitantului despre acest lucru.

(4) În situaţia în care informaţia solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită. Atunci când sursa indicată este pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice, informarea va include adresa paginii respective, transmisă sub forma unei legături active sau a unui text editabil.

(5) La solicitarea expresă a persoanei interesate, informaţiile de interes public comunicate din oficiu vor fi comunicate şi în scris, pe suport electronic sau hârtie."

2. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Autoritatea sau instituţia publică poate comunica din oficiu, pe pagina de internet proprie, informaţii solicitate frecvent, în funcţie de obiectul sau domeniul său de activitate."

3. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă realizează organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare, după cum urmează:

a) asigură publicarea buletinului informativ al autorităţii sau instituţiei publice, care va cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a raportului de activitate al autorităţii sau instituţiei publice;

c) asigură disponibilitatea şi actualizarea informaţiilor comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pe pagina de internet şi la avizierul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi în alte modalităţi, după caz;

d) organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituţiei accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu;

e) asigură, după caz, organizarea bibliotecii virtuale prevăzute la art. 8 alin. (11).

(2) Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu se actualizează de către autoritatea sau instituţia publică, prin structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă. Documentele afişate pe pagina de internet şi la avizierul autorităţii sau instituţiei publice conţin data afişării acestora."

4. La articolul 27 alineatul (1), literele j) -l) se abrogă.

5. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Raportul prevăzut la alin. (2) se completează şi online până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic, pe platforma unică de centralizare www.e-consultare.gov.ro, creată şi administrată de Secretariatul General al Guvernului."

6. Anexa nr. 1 la Normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

7. Anexa nr. 10 la Normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. -

Regulile minime de transparenţă în privinţa cadrului de colaborare recomandat dintre decidenţii de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele interesate din societatea civilă, în vederea promovării iniţiativelor de politică publică, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

(1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Secretariatul General al Guvernului dezvoltă funcţionalităţile platformei www.e-consultare.gov.ro şi aprobă, prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de publicare în cuprinsul acesteia a raportului prevăzut la art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), prevederile art. 27 alin. (3) - (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul transporturilor
şi infrastructurii,
Sorin Mihai Grindeanu
Viceprim-ministru,
Kelemen Hunor
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacşu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltan
p. Ministrul sănătăţii,
Adriana Pistol,
secretar de stat
Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
Marcel-Ioan Boloş
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Tanczos Barna
p. Ministrul economiei,
Terente Ciui,
secretar de stat
p. Ministrul sportului,
Nicoleta Hancia,
secretar general
p. Ministrul culturii,
Diana-Ştefana Baciuna,
secretar de stat
p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat
Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
Sebastian-Ioan Burduja
Ministrul educaţiei,
Sorin-Mihai Cîmpeanu
Ministrul apărării naţionale,
Vasile Dîncu
p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Sorin Moise,
secretar de stat
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
p. Ministrul energiei,
Dan-Dragoş Drăgan,
secretar de stat
Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
Gabriela Firea
p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
Florin-Sergiu Dobrescu,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Daniela Anda Grigore Gîtman,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu

Bucureşti, 27 iunie 2022.

Nr. 830.

ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

1.1. MODELUL
de structurare a informaţiilor publicate din oficiu pe pagina web a unei autorităţi sau instituţii publice

Afişarea informaţiilor pe site se va realiza după următoarea structură, care va cuprinde minimum cinci secţiuni:

1. Despre instituţie

2. Informaţii de interes public

3. Transparenţă decizională

4. Contact

5. Integritate instituţională

Pentru asigurarea unui grad ridicat de accesibilitate, informaţiile vor fi afişate de către autorităţile publice şi instituţiile publice astfel:

1. Secţiunea "Despre instituţie"/"Despre noi"/"Minister"/"Prezentare"

1.1. Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea autorităţii/instituţiei publice, cu link către fiecare act normativ (disponibil în format electronic) în portalul http://legislatie.just.ro.

1.2. Conducere

1.2.1. Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere, cu nume şi prenume - în cazul demnitarilor (miniştri, secretari de stat, prefecţi, preşedinţi, directori ai agenţiilor/companiilor de stat), al personalului de conducere (membrii Consiliului de administraţie şi, după caz, directorii) din cadrul companiilor de stat/regiilor autonome, vor fi publicate CV-urile şi fotografiile acestora, agenda de lucru, precum şi atribuţiile acestora.

1.2.2. Agenda conducerii cu o actualizare periodică şi menţionarea activităţilor desfăşurate de conducerea instituţiei; secţiunea va cuprinde un link de redirecţionare către platforma http://ruti.gov.ro/

1.3. Organizare

1.3.1. Regulament de organizare şi funcţionare. În cazul ministerelor, în această secţiune vor fi publicate şi ordinele de ministru privind stabilirea atribuţiilor pentru fiecare secretar de stat.

1.3.2. Organigrama autorităţii/instituţiei publice, într-un format în care se vor evidenţia şi actualiza, conform art. 26 alin. (2) din prezentele norme, numele persoanelor care ocupă funcţii de conducere, numărul posturilor pe fiecare structură, cu respectarea prevederilor din legislaţia privitoare la informaţiile clasificate. Organigrama autorităţii/instituţiei publice va include linkuri către Regulamentul de organizare şi funcţionare a entităţii publice, pentru o mai uşoară identificare a atribuţiilor fiecărei structuri.

1.3.3. Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea entităţii publice în cauză, după cum urmează:

- structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale/locale şi instituţiile publice finanţate total sau parţial prin bugetul instituţiei;

- structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale/locale şi instituţiile publice aflate în coordonarea instituţiei;

- structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale/locale şi instituţiile publice aflate în subordinea instituţiei;

- unităţile care funcţionează sub autoritatea instituţiei.

Dacă subordonata nu are pagină de internet, atunci linkul trebuie să conducă la o subpagină a instituţiei tutelare care să conţină informaţiile pe care ar trebui să le afişeze subordonata. Acest mod de afişare este valabil şi pentru instituţiile aflate în coordonare sau sub autoritate, precum şi pentru întreprinderi publice.

1.3.4. Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - regulile care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul întreprinderilor publice şi regulile care asigură echilibrul intereselor legitime urmărite în constituirea şi funcţionarea acesteia

1.3.5. Carieră - publicarea tuturor anunţurilor posturilor scoase la concurs din cadrul respectivei instituţii, precum şi a rezultatelor sau altor informaţii referitoare la acestea

1.4. Programe şi strategii - programe şi strategii dezvoltate şi implementate de autoritate/instituţie.

1.5. Rapoarte şi studii

1.5.1. Rapoarte: Raport anual de activitate corespunzător fiecărui an calendaristic (incluzând şi informaţiile prevăzute de lege ca făcând parte integrantă din raportul de activitate, precum: raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici - art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici, precum şi alte rapoarte deţinute de autoritate/instituţie şi/sau prevăzute de lege, cum ar fi:

- rapoarte anuale de audit;

- rapoarte de progres pe strategiile naţionale;

- rapoartele consilierului de etică etc.

1.5.2. Studii - vor fi publicate toate studiile realizate de respectiva autoritate/instituţie publică, din resurse proprii, subcontractare sau din surse externe, în scopul creşterii gradului de cunoaştere a domeniului respectiv de către societatea civilă.

2. Secţiunea informaţii de interes public

2.1. Solicitarea informaţiilor de interes public. Această secţiune va cuprinde atât trimiteri la actele normative din domeniu (cu link către http://legislaţie.just.ro) : Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, normele de aplicare (Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi:

2.1.1. numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de contact ale acesteia;

2.1.2. formularul de solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

2.1.3. modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative (refuz la solicitare şi lipsa unui răspuns în termenul legal)

2.1.4. lista documentelor de interes public şi lista documentelor produse/gestionate de autoritatea/instituţia publică, conform art. 5 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru realizarea listei cu documentele produse/gestionate se va folosi nomenclatorul arhivistic pe care fiecare autoritate/instituţie publică trebuie să îl deţină potrivit Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată. Lista cu documentele de interes public va fi realizată pornind de la lista cu documentele produse/gestionate de autoritatea/instituţia respectivă, exceptând cazurile expres prevăzute de lege.

2.1.5. rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare - vor fi publicate până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent, iar această secţiune va cuprinde şi o arhivă pentru păstrarea rapoartelor anterioare.

2.2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public - conţine lista cu informaţiile cerute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu trimiteri (linkuri) către respectivele categorii de informaţii.

2.3. Buget

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanţare şi bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei autorităţi/instituţii, în format deschis, precum şi rectificările bugetare de la nivelul acestora. În această secţiune vor fi evidenţiate distinct suma fondurilor europene atrase de fiecare instituţie.

2.3.2. Situaţia plăţilor (execuţie bugetară) - fiecare autoritate/instituţie publică va actualiza lunar această situaţie, în format deschis.

2.3.3. Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, corespunzătoare funcţiilor prevăzute în organigrama autorităţilor/instituţiilor administraţiei publice centrale, altor instituţii din subordinea/coordonarea/autoritatea acestora şi instituţiilor prefectului, precum şi a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special, de exemplu: parcul auto al autorităţii/instituţiei publice, dreptul la maşină de serviciu, locuinţă de serviciu, costuri de protocol etc., cu indicarea, pentru fiecare informaţie, a cadrului legal (act normativ şi articolul) care conferă aceste drepturi.

2.3.4. Situaţia anuală a finanţărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ - autorităţile/instituţiile publice vor publica, anual, situaţia sumelor alocate sub formă de finanţare persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ. Aceasta va cuprinde detalii despre denumirea beneficiarului, sumele alocate şi contractate efectiv, domeniul activităţilor finanţate, precum şi temeiul juridic în baza căruia au fost acordate sumele.

2.4. Bilanţuri contabile

2.5. Achiziţii publice

2.5.1. Programul anual al achiziţiilor publice

2.5.2. Centralizatorul achiziţiilor publice - fiecare autoritate/instituţie publică va publica o situaţie trimestrială actualizată în consecinţă privind contractele de achiziţii publice şi execuţia acestora, cu o valoare de peste 5.000 euro.

2.5.3. Contractele de achiziţii publice cu valoarea de peste 5.000 euro - fiecare autoritate contractantă căreia i se aplică prevederile Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, va publica contractele de achiziţie publică, conform Hotărârii Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice şi cu aplicarea art. 217 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Fiecare autoritate contractantă are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. În cazul clauzelor de confidenţialitate, nepublicarea pe site-ul autorităţii contractate va fi motivată.

2.5.4. Documentele privind execuţia contractelor: declaraţii de calitate şi conformitate, procese-verbale de recepţie, ordine de plată

2.6. Formulare-tip - toate modelele de cereri/formulare tipizate pe care autorităţile/instituţiile administraţiei publice le solicită a fi completate de către cetăţeni sau persoane juridice, în scopul soluţionării unor cereri

2.7. Declaraţii de avere şi de interese ale personalului autorităţii/instituţiei publice - demnitari, funcţionari publici, personal contractual, având arhiva declaraţiilor din anii anteriori

2.8. Comisia paritară - actul administrativ de constituire a comisiei paritare şi modificările intervenite în componenţa comisiei paritare; rezultatul alegerii preşedintelui comisiei paritare, în termen de două zile lucrătoare de la data alegerii acestuia; raportul anual al comisiei, în condiţiile prevăzute la art. 489 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; acordurile colective încheiate în condiţiile prevăzute la art. 487 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective, dacă este cazul

2.9. Protecţia datelor cu caracter personal - informaţii privind responsabilul de protecţia datelor cu caracter personal de la nivelul instituţiei; legislaţia în domeniu; nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal/politica de confidenţialitate; politica de utilizare a cookie-urilor.

3. Transparenţă decizională

3.1. Proiecte de acte normative aflate în consultare publică - autorităţile/instituţiile publice vor publica proiectele de acte normative aflate în procesul de consultare publică, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, indicând data publicării, data până la care se pot transmite sugestii, adresa la care se pot da sugestii, coordonatele persoanei responsabile de colectarea propunerilor sau sugestiilor

3.2. Formular pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandări - destinat preluării într-un mod standardizat a propunerilor şi observaţiilor, formularul va cuprinde datele de identificare ale emitentului (persoană fizică/organizaţie/grup informal), adresa, datele de contact, spaţiul destinat propunerii şi justificării acesteia, precum şi spaţiul destinat indicării articolului care se doreşte a fi modificat

3.3. Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite, conform art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare. Acesta va cuprinde datele de identificare ale autorităţii/instituţiei publice şi persoanei responsabile, furnizând informaţii cu privire la data primirii propunerii, emitent, conţinutul propunerii, stadiul acesteia (preluată/nepreluată), precum şi justificarea în caz de nepreluare.

3.4. Dezbateri publice - autorităţile/instituţiile publice vor publica în prezenta secţiune informaţiile referitoare la organizarea dezbaterilor publice ale proiectelor de acte normative, după cum urmează: anunţ pentru organizarea dezbaterii publice, procedura de înscriere şi desfăşurare a dezbaterii publice, persoana responsabilă, minuta dezbaterii publice, centralizatorul propunerilor primite în cadrul dezbaterii publice.

3.5. Consultări interministeriale - vor fi publicate versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ şi rapoartele de avizare conform art. 7 alin. 10 lit. d) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

3.6. Proiecte de acte normative pentru care nu mai pot fi trimise sugestii - vor fi publicate proiectele pentru care procesul de consultare publică s-a încheiat şi care nu au fost încă aprobate.

3.7. Proiecte de acte normative adoptate - vor fi publicate formele proiectelor iniţiate şi adoptate de entitatea publică, însoţite de forma iniţială şi cele intermediare, rezultate în urma procesului de consultare publică.

3.8. Şedinţe publice/Anunţuri/Minute - vor fi publicate anunţurile privind organizarea şedinţelor publice, precum şi minutele încheiate în urma acestora.

3.9. Rapoartele de aplicare a Legii nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare - autorităţile/instituţiile publice vor publica Raportul anual privind transparenţa decizională, întocmit conform art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare. Aceste rapoarte vor fi publicate până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent, iar această secţiune va cuprinde şi o arhivă pentru păstrarea rapoartelor anterioare.

3.10. Numele şi prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă şi datele de contact ale acesteia

3.11. Registrul asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor luate în evidenţă de autoritatea/instituţia publică, potrivit prevederilor art. 51 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare

4. Contact

4.1. Datele de contact ale autorităţii/instituţiei publice - denumire, sediu, numere de telefon/fax, adresă de e-mail oficială, adresă pagină de internet, instrumente social media (pagină Facebook etc.), formular electronic de contact

4.2. Relaţii cu presa - persoană desemnată, date de contact

4.3. Programul de funcţionare al autorităţii/instituţiei publice

4.4. Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere

4.5. Petiţii: adresă de e-mail/formular electronic pentru transmiterea electronică a petiţiilor

5. Integritate instituţională

5.1. Cod etic/deontologic/de conduită

5.2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei şi destinaţia acestora

5.3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

5.4. Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională

5.5. Planul de integritate al instituţiei

5.6. Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât prevăzute în SNA, cât şi în planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituţii

5.7. Situaţia incidentelor de integritate, precum şi o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului

5.8. Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante

1.2. Tipuri de formate pentru publicarea pe pagina de internet proprie a informaţiilor de interes public

Formatul documentelor comunicate din oficiu, în cazul în care acestea se regăsesc în cadrul entităţii publice, va fi:

- legislaţie - actele normative vor fi publicate cu linkuri către portalul http://legislatie.just.ro;

- programe şi strategii - format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx,.odt şi alte formate text;

- rapoarte şi studii - format .doc, .docx, .odt şi alte formate text;

- formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi formular pentru contestarea deciziei - format.pdf,.pdf inteligent,.doc,.docx,.odt şi alte formate text;

- buget, situaţia plăţilor, situaţia drepturilor salariale, plan de achiziţii, plan de investiţii, centralizatorul contractelor de achiziţie, situaţia anuală a finanţărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop lucrativ - format .ods, .xml, .xls sau .xlsx;

- formulare-tip folosite de instituţie în relaţia cu cetăţenii - format .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt sau în variantă online (în cazul utilizării unei proceduri online de completare a respectivului formular);

- proiecte de acte normative - format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt şi alte formate text.

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 10 la normele metodologice)

10.1. Model - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

(antet)

Numele autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . .

Elaborat . . . . . . . . . .

Responsabil/Şef compartiment

RAPORT DE EVALUARE
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul..........

Subsemnatul,.........., responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul.........., prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost:

□ Foarte bună

□ Bună

□ Satisfăcătoare

□ Nesatisfăcătoare

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul . . . . . . . . . .

I. Resurse şi proces

1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public?

□ Suficiente

□ Insuficiente

2. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public sunt:

□ Suficiente

□ Insuficiente

3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public:

□ Foarte bună

□ Bună

□ Satisfăcătoare

□ Nesatisfăcătoare

II. Rezultate

A. Informaţii publicate din oficiu

1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare?

□ Pe pagina de internet

□ La sediul instituţiei

□ În presă

□ În Monitorul Oficial al României

□ În altă modalitate: . . . . . . . . . .

2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?

□ Da

□ Nu

3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate pe care instituţia dumneavoastră le-a aplicat?

a) . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . .

4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege?

□ Da, acestea fiind: . . . . . . . . . .

□ Nu

5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?

□ Da

□ Nu

6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?

. . . . . . . . . .

B. Informaţii furnizate la cerere

1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare
de la persoane fizice de la persoane juridice pe suport hârtie pe suport electronic verbal
Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice
c) Acte normative, reglementări
d) Activitatea liderilor instituţiei
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
f) Altele, cu menţionarea acestora:
2. Număr total de solicitări soluţionate favorabil Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes
Redirecţionate către alte instituţii în termen de 5 zile Soluţionate favorabil în termen de 10 zile Soluţionate favorabil în termen de 30 de zile Solicitări pentru care termenul a fost depăşit Comunicare electronică Comunicare în format hârtie Comunicare verbală Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituţiei Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare Altele (se precizează care)

3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:

3.1. . . . . . . . . . .

3.2. . . . . . . . . . .

3.3. . . . . . . . . . .

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

4.1. . . . . . . . . . .

4.2. . . . . . . . . . .

5. Număr total de solicitări respinse Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes
Exceptate, conform legii Informaţii inexistente Alte motive (cu precizarea acestora) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituţiei Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare Altele (se precizează care)

5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate):

. . . . . . . . . .

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total

7. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public

a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/o bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes
public?

□ Da

□ Nu

b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentru creşterea
eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:

c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:

10.2. Instrucţiuni privind completarea Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

1. La secţiunea B. Informaţii furnizate la cerere

1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare
de la persoane fizice de la persoane juridice pe suport hârtie pe suport electronic verbal
Nr. total =
A + B = A1 + B1 + C = a + b + c + d + e + f
A B A1 B1 C
Departajare pe domenii de interes Suma celor de mai jos trebuie să fie egală cu numărul total de solicitări de informaţii de interes public
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) a
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice b
c) Acte normative, reglementări c
d) Activitatea liderilor instituţiei d
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare e
f) Altele, cu menţionarea acestora: f
2. Număr total de solicitări soluţionate favorabil Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes
Redirecţionate către alte instituţii în termen de 5 zile Soluţionate favorabil în termen de 10 zile Soluţionate favorabil în termen de 30 de zile Solicitări pentru care termenul a fost depăşit Comunicare electronică Comunicare în format hârtie Comunicare verbală Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituţiei Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 Altele (se precizează care)
Număr total = A + B + C + D = A1 + B1 + C1 = A2 + B2 + C2 + D2 + E2+F2 A B C D A1 B1 C1 A2 B2 C2 D2 E2 F2
5. Număr total de solicitări respinse Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes
Exceptate, conform legii Informaţii inexistente Alte motive (cu precizarea acestora) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituţiei Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 Altele
(se precizează care)
Nr. total = A + B + C = A1+ B1 + C1 + D1 + E1 + F1 A B C A1 B1 C1 D1 E1 F1

OBSERVAŢIE

Numărul total de solicitări de informaţii de interes public este format din suma numărului total de solicitări soluţionate favorabil şi numărului total de solicitări respinse.

2. La secţiunea 6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi| completările ulterioare
Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total
A B C = A + B + C A1 B1 C1 = A1 + B1 + C1