Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 1 din 12.iul.2022
Monitorul Oficial, Partea I 772 3.aug.2022
ORDIN nr. 1/2022 din 12 iulie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 22 alin. (1) şi art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 şi 6 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Articolul I. -

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 şi 96 bis din 10 februarie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

" ORDIN pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară"

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 1. -

(1) Se aprobă reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin."

3. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Reglementările prevăzute la alin. (1) transpun parţial prevederile aplicabile instituţiilor prevăzute la art. 3, care nu contravin Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, din următoarele directive:

 1. Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 182 din 29 iunie 2013;
 2. Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din 15 noiembrie 2014;
 3. Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, seria L, nr. 372 din 31 decembrie 1986, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Directiva 89/117/CEE a Consiliului din 13 februarie 1989 privind obligaţiile în materie de publicare a documentelor contabile anuale a sucursalelor, stabilite într-un stat membru, ale instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare cu sediul social în afara respectivului stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, seria L, nr. 44 din 16 februarie 1989."

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 3. -

(1) Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entităţi, denumite în înţelesul prezentului ordin instituţii:

 1. băncilor, persoane juridice române;
 2. organizaţiilor cooperatiste de credit;
 3. băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ;
 4. băncilor de credit ipotecar;
 5. sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine;
 6. sucursalelor din străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române;
 7. instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv celor care au şi calitatea de instituţie de plată, în sensul Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, sau de instituţie emitentă de monedă electronică, în sensul Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică;
 8. sucursalelor din România ale instituţiilor financiare persoane juridice străine, înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. sucursalelor din străinătate ale instituţiilor menţionate la lit. g), persoane juridice române.

(2) În înţelesul prezentului ordin, entităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) sunt denumite instituţii de credit, iar entităţile prevăzute la alin. (1) lit. g)-i) sunt denumite instituţii financiare nebancare.

(3) În înţelesul prezentului ordin, entităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi g) reprezintă entităţi de interes public."

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4. -

(1) Persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiilor, precum şi alte persoane care au obligaţia gestionării acestora, directorii economici, contabilii-şefi sau alte persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.

(2) În aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, instituţiile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori, potrivit legii. În cazul în care instituţiile nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării instituţiei respective."

6. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 5. -

(1) Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituţii sunt auditate statutar potrivit legii.

(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, şi situaţiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS întocmite de instituţii, în calitate de societăţi-mamă."

7. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2023, instituţiile financiare nebancare depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor o raportare anuală întocmită pe baza datelor din evidenţa contabilă. Formatul standardizat, conţinutul şi termenul de depunere al acestei raportări vor fi stabilite prin reglementări emise de Banca Naţională a României."

8. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

"Art. 71. -

(1) La transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanţa de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2022 conform Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2023, instituţiile financiare nebancare vor întocmi o situaţie care va cuprinde soldul conturilor prevăzute de reglementările cuprinse în anexa nr. 1 în care au fost transpuse soldurile conturilor contabile din balanţa de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2022, precum şi diferenţele dintre valorile înscrise în balanţa de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2022 şi cele înregistrate în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2023, însoţite de explicaţii detaliate privind natura acestora. Totodată, se vor prezenta modificările aduse politicilor contabile generate de trecerea la aplicarea IFRS, inclusiv, dacă este cazul, aspectele generate de aplicarea IFRS 1 «Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară».

(2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se depune de către instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, împreună cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 130 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar al anului 2022, precum şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar al anului 2022.

(3) Situaţia menţionată la alin. (1) se depune de către sucursalele din România ale instituţiilor financiare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene şi de cele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 251 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la autorităţile şi în termenele prevăzute la alin. (2). În alte cazuri decât cel prevăzut la pct. 251 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sucursalele din România ale instituţiilor financiare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) cu sediul într-un stat nemembru al Uniunii Europene vor depune situaţia menţionată la alin. (1) împreună cu situaţiile financiare anuale referitoare la activitatea proprie, aferente exerciţiului financiar al anului 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, la autorităţile şi în termenele prevăzute la alin. (2).

(4) În cazul în care ultima zi a termenelor de depunere prevăzute la alin. (2) este o zi nelucrătoare, situaţiile respective se vor depune cel târziu până în prima zi lucrătoare următoare."

9. Titlul anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

" REGLEMENTĂRILE CONTABILE conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară"

10. Anexa nr. 1 se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 bis.

Articolul II. -

Concordanţele dintre conturile aplicabile instituţiilor financiare nebancare din planul de conturi prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, republicat, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, şi conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prezentate în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 bis.

Articolul III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.