Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Hotărâre nr. 3 din 7.feb.2022
Monitorul Oficial, Partea I 202 1.mar.2022
Intrare în vigoare la 1.mar.2022
Hotărârea nr. 3/2022 privind radierea Societăţii SIGMA FINANCE IFN - S.A. din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/326 din 10.01.2022 privind propunerea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii SIGMA FINANCE IFN - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor consemnate în Raportul de supraveghere nr. VI/5/16344 din 10.11.2021, încheiat în urma acţiunii de supraveghere desfăşurate în perioada 1.11-3.11.2021, 
    luând act de faptul că Societatea SIGMA FINANCE IFN - S.A. nu a respectat prevederile: 
   - art. 18 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare; 
   - art. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
   - pct. 18-21, pct. 23 şi 308 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, 
    pentru următoarele fapte: 
   - efectuarea de plăţi care au condus la diminuarea sumei capitalului social al instituţiei sub nivelul minim reglementat (echivalentul în moneda naţională al sumei de 200.000 de euro), la data de 2.04.2021, înainte ca Banca Naţională a României să se pronunţe cu privire la cererea societăţii referitoare la înscrierea acesteia în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, la data de 5.04.2021; 
   - efectuarea cu întârziere a înregistrării în contabilitate a operaţiunii care a condus la diminuarea sumei capitalului social, la data de 2.04.2021, fără a se avea în vedere data documentului justificativ aferent acestei operaţiuni (15.03.2021); 
   - utilizarea eronată a contului corespunzător cheltuielilor înregistrate în avans, nerespectarea funcţiunii acestuia, având drept rezultat prezentarea unor informaţii contabile care nu îndeplinesc caracteristicile calitative privind relevanţa şi reprezentarea exactă; 
   - administrarea defectuoasă a capitalului social, prin alocarea a 70% din valoarea acestuia pentru alte scopuri decât cele pentru care societatea a fost înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, respectiv pentru plata unor comisioane în avans pentru servicii care nu au fost prestate până la data încheierii Raportului de supraveghere nr. VI/5/16344 din 10.11.2021; 
   - desfăşurarea de activităţi care nu implică investiţii propriu-zise/fluxuri de numerar, ci doar angajamente riscante, nesusţinute de o bază solidă de capitalizare şi de o administrare prudentă şi sănătoasă a instituţiei financiare nebancare; 
   - lipsa unor dovezi concludente privind realitatea surselor de finanţare indicate în documentele prezentate în legătură cu majorarea de capital social, precum şi referitor la soliditatea financiară a acţionarilor, din perspectiva asigurării unei finanţări corecte şi transparente care să răspundă şi exigenţelor în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, necesare unui cadru de administrare prudent şi sănătos al activităţii instituţiei financiare nebancare, 
    fapte coroborate cu expunerea Societăţii SIGMA FINANCE IFN - S.A. a unui cumul de riscuri semnificative generate de: 
   - omisiunea furnizării informaţiilor/lipsa de transparenţă în relaţia cu autoritatea de supraveghere; 
   - administrarea defectuoasă a sumelor reprezentând capitalul social; 
   - accesarea unor fonduri destinate majorării capitalului social fără surse reale dovedite şi emiterea de garanţii fără o capitalizare corespunzătoare; 
   - erodarea capitalului social al societăţii, într-un interval scurt (aproximativ 6 luni), în urma utilizării unui model de afaceri având potenţialul de a induce o percepţie negativă majoră la nivelul partenerilor contractuali/beneficiarilor instrumentelor de garanţie faţă de activitatea instituţiilor financiare nebancare, respectiv faţă de autoritatea de monitorizare şi supraveghere prudenţială a acestora, 
    fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în conformitate cu dispoziţiile art. 58 coroborat cu art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
 
    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 2.02.2022, h o t ă r ă ş t e:
 
   Art. 1. -   Se radiază din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare Societatea SIGMA FINANCE IFN - S.A., cu sediul social în Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr. 241A (spaţiu birouri), etajul 7, sectorul 2, cod unic de înregistrare 43064415, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/11818/2020, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României la secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110364 din 5.04.2021, şi, implicit, se interzice acestei societăţi desfăşurarea activităţii de creditare. 
   Art. 2. -   Societatea SIGMA FINANCE IFN - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Art. 3. -   Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 7 februarie 2022. 
    Nr. 3.