Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 3 din 11.feb.2022
Monitorul Oficial, Partea I 166 18.feb.2022
Intrare în vigoare la 18.feb.2022
Regulamentul nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 45 alin. (1), art. 61 şi ale art. 1734 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) şi ale art. 43 şi 44 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 alin. (2) şi art. 71 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 22 şi art. 66 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, precum şi Ghidul EBA/GL/2020/06 privind iniţierea şi monitorizarea creditelor, 
    în temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019, ale art. 116 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
 
    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.
 
   Art. I. -   Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 3, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins: 
   " g) persoană fizică - persoana fizică ce acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale sau profesionale; 
   h) locuinţă - o construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit, permanente sau temporare, ale unei persoane sau familii." 
   2. La articolul 111, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: 
   " (4) Împrumutătorii evaluează, pe baza unui nivel suficient de informaţii, garanţiile reale şi personale potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a). 
   (5) În situaţia în care creditul este solicitat de un grup de persoane care se angajează împreună la plata tuturor obligaţiilor derivate din contractul de credit, împrumutătorii realizează evaluarea capacităţii de rambursare a creditului prevăzută la alin. (1) cu luarea în considerare a capacităţii agregate de rambursare a persoanelor din respectivul grup." 
   3. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 112. -   (1) Împrumutătorii acordă creditul solicitat ori majorează valoarea totală a creditului acordat iniţial numai în cazul în care din evaluarea realizată potrivit art. 111 rezultă că este probabil ca obligaţiile care rezultă din contractul de credit să fie îndeplinite de client în condiţiile contractuale şi clientul îndeplineşte toate condiţiile în vederea acordării creditului. 
   (2) Punerea la dispoziţie a sumelor aferente creditului acordat se efectuează numai după încheierea contractului de credit." 
   4. La articolul 113, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins: 
   " (6) Împrumutătorii decid, pe baza factorilor relevanţi, cu privire la acordarea creditului. Decizia internă trebuie să fie clară, documentată corespunzător, să stabilească o perioadă maximă de valabilitate a acesteia şi să includă toate condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea acordării creditului. 
   (7) În situaţia în care clientul solicită încheierea contractului de credit după perioada de valabilitate stabilită, împrumutătorii trebuie să reia procesul decizional pe baza unei noi evaluări potrivit art. 111. 
   (8) Împrumutătorii stabilesc categoriile de informaţii prevăzute la alin. (1) astfel încât să asigure o imagine clară asupra situaţiei agregate pentru fiecare client, ce reflectă toate activele şi obligaţiile de plată pe care acesta le are în relaţie cu împrumutătorul, precum şi istoricul de rambursare a obligaţiilor, dacă este cazul. Împrumutătorii completează situaţia agregată şi cu informaţii privind activele şi obligaţiile de plată pe care clientul le are în relaţie cu alţi împrumutători, în măsura în care acestea sunt disponibile împrumutătorilor, cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 114 alin. (3) şi (4)." 
   5. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " a) modalitatea de organizare a activităţii de acordare a creditelor destinate persoanelor fizice, inclusiv metodologia de evaluare a capacităţii clientului de rambursare a creditului şi competenţele de aprobare a creditelor, precum şi, atunci când este cazul, condiţiile de garantare pe fiecare tip de credit, modul de evaluare a garanţiilor, precum şi limita maximă admisă pentru valoarea finanţării în raport cu valoarea garanţiei;". 
   6. La articolul 12 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, în vederea evitării supraîndatorării, diferenţiate pe categoriile de clientelă, pe destinaţia creditului (de exemplu, credit de consum, credit pentru investiţii imobiliare), pe tipul creditului (defalcat în funcţie de moneda de exprimare sau, după caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixă ori variabilă, de termenul de acordare a creditului şi de comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garanţiei);". 
   7. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
   " (11) În aplicarea alin. (1), în cazul obligaţiilor de plată decurgând din credite sau alte finanţări rambursabile pentru care rambursarea nu se face în rate lunare egale, împrumutătorii iau în considerare cea mai mare obligaţie de plată din cadrul duratei creditului." 
   8. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins: 
   " (31) Limitele prevăzute la alin. (1)-(3) se aplică doar dacă solicitanţii de credit declară pe propria răspundere că nu deţin în proprietate o locuinţă, iar împrumutătorii iau măsuri rezonabile pentru a verifica informaţiile obţinute de la clienţi, din surse interne sau externe relevante, inclusiv, după caz, prin consultarea bazei de date a unui sistem de evidenţă de tipul birourilor de credit. 
   (32) În cazul solicitanţilor de credit care deţin în proprietate o locuinţă la data solicitării creditului, limitele prevăzute la alin. (1)-(3) se reduc cu 10 puncte procentuale." 
   9. La articolul 18, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   " (4) În scopul aplicării alin. (1)-(32) în cazul finanţărilor de tip leasing financiar imobiliar, limitele se aplică prin raportare la valoarea bunului finanţat. 
   (5) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplică în cazul creditelor pentru investiţii imobiliare garantate integral sau parţial de stat." 
   10. La articolul 19, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   " (2) În cazul persoanelor care nu deţin şi nu au deţinut în proprietate nicio locuinţă, prin excepţie de la prevederile alin. (1), la acordarea primului credit pentru investiţii imobiliare contractat în scopul achiziţionării unui imobil ce urmează să fie locuit de debitor, nivelul maxim al gradului total de îndatorare nu poate depăşi 45%. 
   (3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), la acordarea unui credit în valută sau indexat la cursul unei valute unei persoane neacoperite în mod natural la riscul valutar, împrumutătorii se asigură că ponderea obligaţiilor lunare de plată decurgând din credite sau alte finanţări rambursabile în valută sau indexate la cursul unei valute în veniturile nete lunare luate în considerare, respectiv veniturile din care s-au dedus obligaţiile fiscale, nu depăşeşte 20%, cu excepţia acordării primului credit pentru investiţii imobiliare, contractat în scopul achiziţionării unui imobil ce urmează să fie locuit de debitor, unei persoane care nu deţine şi nu a deţinut în proprietate nicio locuinţă, când ponderea la care se face referire în prezentul alineat nu poate depăşi 25%." 
   11. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 20. -   (1) Prin excepţie de la prevederile art. 19, împrumutătorii pot depăşi nivelul maxim al gradului total de îndatorare în cazul: 
   a) creditelor de consum acordate în fiecare trimestru, în limita a maximum 15% din media aritmetică a volumelor trimestriale ale creditelor de consum acordate de împrumutător în fiecare din ultimele patru trimestre anterioare; 
   b) creditelor pentru investiţii imobiliare acordate în fiecare trimestru, în limita a maximum 15% din media aritmetică a volumelor trimestriale ale creditelor pentru investiţii imobiliare acordate de împrumutător în fiecare din ultimele patru trimestre anterioare." 
   12. La articolul 20, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins: 
   " (31) Creditele acordate în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor contractate la acelaşi împrumutător nu se includ în volumele trimestriale ale creditelor acordate de împrumutător pentru determinarea limitei de maximum 15% potrivit prevederilor alin. (1). 
   (32) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1), în limita de 15% se include valoarea totală a creditului acordat cu depăşirea nivelului maxim al gradului total de îndatorare prevăzut la art. 19, inclusiv în cazul creditelor acordate în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor contractate la acelaşi împrumutător, vizate de dispoziţiile alin. (31)." 
   13. La articolul 20, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (5) Împrumutătorii raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere volumul creditelor acordate potrivit prezentului articol prin intermediul formularului prevăzut în anexa la prezentul regulament, semnat de conducătorii instituţiei. Formularul de raportare se transmite Băncii Naţionale a României în termen de 25 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea." 
   14. La articolul 20, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: 
   " (7) Pentru acordarea creditelor vizate de prevederile prezentului articol, împrumutătorii stabilesc prin normele proprii de creditare nivelurile maxime admise pentru gradul de îndatorare, cu luarea în considerare a riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii şi a riscului de diminuare a veniturilor eligibile disponibile pe perioada de derulare a creditului." 
   15. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 29. -   Anexa - Formular de raportare a creditelor acordate cu respectarea prevederilor art. 20 din regulament face parte integrantă din prezentul regulament." 
   16. Anexa se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "
ANEXĂ
 
    Denumirea instituţiei: 
    Data raportării:
 
FORMULAR
de raportare a creditelor acordate cu respectarea prevederilor art. 20 din regulament

 

- lei***) -
Volumul creditelor*) de consum acordate cu respectarea prevederilor de la art. 20 alin. (1) lit. a) din regulament Trimestrul n**) Volumul total al creditelor*) de consum acordate
Trimestrul n-1 Trimestrul n-2 Trimestrul n-3 Trimestrul n-4
Volumul creditelor*) pentru investiţii imobiliare acordate cu respectarea prevederilor de la art. 20 alin. (1) lit. b) din regulament Trimestrul n**) Volumul total al creditelor*) pentru investiţii imobiliare acordate
Trimestrul n-1 Trimestrul n-2 Trimestrul n-3 Trimestrul n-4

   *) Se vor avea în vedere inclusiv credite acordate în respectivul trimestru, dar care au fost rambursate şi nu se mai regăsesc în sold la finele trimestrului de referinţă, fără a include dobânzi, penalităţi sau alte costuri percepute de împrumutător. În calculul acestui indicator este inclusă integral şi valoarea angajamentelor de finanţare asumate de creditor în trimestrul de referinţă, indiferent de data tragerii/utilizării efective a sumelor aferente. 
   **) n - reprezintă trimestrul pentru care se întocmeşte raportarea. 
   ***) În cazul creditelor acordate în valută sau indexate la cursul unei valute, echivalentul în lei se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Naţională a României la data acordării creditului."
 
   Art. II. -   (1) Împrumutătorii asigură conformarea la dispoziţiile prezentului regulament începând cu data de 1 aprilie 2022. 
   (2) Solicitările de creditare formulate până la data prevăzută la alin. (1) vor fi soluţionate de către împrumutători conform normelor proprii aplicabile la data solicitării. 
   Art. III. -   Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 11 februarie 2022. 
    Nr. 3.