Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 1 din 1.feb.2022
Monitorul Oficial, Partea I 136 10.feb.2022
Intrare în vigoare la 10.feb.2022
Regulamentul nr. 1/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2020 privind autorizarea instituţiilor de credit şi modificările în situaţia acestora

 Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) şi (3), art. 176, 179, 196 şi ale art. 1973 -19713 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 25 alin. (2) lit. a) şi art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
 
    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.
 
   Art. I. -   Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 12/2020 privind autorizarea instituţiilor de credit şi modificările în situaţia acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1291 din 24 decembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: 
   " f) procedura, documentaţia şi condiţiile de aprobare a societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte, precum şi condiţiile în care pot fi operate modificări în situaţia acestora." 
   2. După titlul III se introduce un nou titlu, titlul III1 "Aprobarea societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte şi modificări în situaţia acestora", cuprinzând articolele 1591-15915, cu următorul cuprins: 
   "
TITLUL III1
Aprobarea societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte şi modificări în situaţia acestora

 
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
 
   Art. 1591. -   (1) Prezentul titlu reglementează procedura, documentaţia şi condiţiile în baza cărora Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant potrivit prevederilor art. 176 din O.U.G. nr. 99/2006, aprobă societăţile financiare holding-mamă sau societăţile financiare holding mixte-mamă, precum şi condiţiile în care pot fi operate modificări în situaţia acestora. 
   (2) Societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă sunt aprobate de Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, potrivit prevederilor secţiunii a 51-a a capitolului II din titlul III al părţii I din O.U.G. nr. 99/2006 şi ale prezentului regulament. 
   (3) Prevederile prezentului titlu se aplică în mod corespunzător şi în cazul societăţilor financiare holding sau societăţilor financiare holding mixte, persoane juridice române, care solicită aprobarea Băncii Naţionale a României atunci când au obligaţia să respecte, pe bază subconsolidată, prevederile O.U.G. nr. 99/2006 sau ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum şi reglementările emise în aplicarea acestora. 
   (4) Cererile de aprobare şi notificările menţionate în prezentul titlu sunt însoţite de toate documentele şi informaţiile prevăzute prin prezentul regulament şi sunt transmise Băncii Naţionale a României. Cererile de aprobare şi notificările respective se semnează de către persoanele care deţin responsabilităţi de conducere, prevăzute la art. 1595 alin. (1) lit. d) din prezentul regulament.

 
CAPITOLUL II
Aprobarea societăţilor financiare holding-mamă şi a societăţilor financiare holding mixte-mamă

 
SECŢIUNEA 1
Cerinţe generale
 
   1.1. Acţionariat 
   Art. 1592. -   (1) Societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă, care au deţineri calificate direct sau indirect într-o instituţie de credit, trebuie să îndeplinească criteriile de adecvare prevăzute la art. 15 din O.U.G. nr. 99/2006 sau potrivit prevederilor care transpun art. 14 din Directiva 2013/36/UE în legislaţia altor state membre. 
   (2) Acţionarii societăţilor financiare holding-mamă şi ai societăţilor financiare holding mixte-mamă, prevăzute la alin. (1), care au direct sau indirect deţineri calificate în cadrul acestora sau, în cazul în care nu există deţineri calificate, primii 20 de acţionari trebuie să îndeplinească criteriile de adecvare prevăzute la art. 15 din O.U.G. nr. 99/2006 sau potrivit prevederilor care transpun art. 14 din Directiva 2013/36/UE în legislaţia altor state membre. 
   (3) La evaluarea de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, a îndeplinirii criteriilor de adecvare de către societăţile financiare holding-mamă sau societăţile financiare holding mixte-mamă, care au deţineri calificate direct sau indirect într-o instituţie de credit, precum şi de către acţionarii acestora prevăzuţi la alin. (2), sunt avute în vedere prevederile cuprinse în secţiunea a 2-a din capitolul II al titlului II din prezentul regulament. 
   1.2. Persoanele membre ale organului de conducere 
   Art. 1593. -   Persoanele desemnate în calitate de membri ai organului de conducere al societăţii financiare holding-mamă sau al societăţii financiare holding mixte-mamă trebuie să îndeplinească cerinţele de adecvare prevăzute la art. 196 din O.U.G. nr. 99/2006 şi detaliate în reglementările în domeniu sau de prevederile care transpun art. 121 din Directiva 2013/36/UE în legislaţia altor state membre. 
   1.3. Cadrul de administrare a activităţii la nivel de grup 
   Art. 1594. -   (1) Societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă solicitante trebuie să demonstreze adecvarea cadrului de administrare a activităţii la nivel de grup, care să asigure conformarea cu cerinţele prudenţiale prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora sau de prevederile care transpun Directiva 2013/36/UE în legislaţia altor state membre, pe bază consolidată. 
   (2) În sensul alin. (1), entităţile solicitante trebuie să asigure la nivel de grup un cadru de administrare a activităţii riguros conceput, care să includă o structură organizatorică la nivel de grup transparentă şi coerentă, cu indicarea în clar a responsabilităţilor şi a rolului entităţilor care sunt filiale în cadrul grupului, precum şi un cadru aferent controlului intern care trebuie să asigure, ţinând cont de organizarea grupului, procese eficace de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care poate fi expus grupul, inclusiv proceduri administrative şi contabile, politici şi practici de remunerare stabilite la nivel de grup, politici privind prevenirea şi gestionarea conflictelor la nivel de grup, cu luarea în considerare în mod corespunzător a prevederilor capitolului I al titlului II din Regulamentul BNR nr. 5/2013.

 
SECŢIUNEA a 2-a
Informaţiile şi documentaţia necesare pentru obţinerea aprobării
 
   Art. 1595. -   (1) În aplicarea art. 1973 din O.U.G. nr. 99/2006 societăţile financiare holding-mamă, persoane juridice române, şi societăţile financiare holding mixte-mamă, persoane juridice române, precum şi societăţile financiare holding-mamă sau societăţile financiare holding mixte-mamă situate în alte state membre pentru care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 176 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, Banca Naţională a României are calitatea de supraveghetor consolidant, trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, o cerere de aprobare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14 la prezentul regulament, însoţită de următoarele: 
   a) procura autentică sau, după caz, delegaţie avocaţială, semnată de toţi acţionarii direcţi ai entităţii solicitante, prin care aceştia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu Banca Naţională a României pe parcursul instrumentării cererii de aprobare; 
   b) o prezentare generală a societăţii financiare holdingmamă sau a societăţii financiare holding mixte-mamă solicitante; 
   c) o prezentare generală privind organizarea structurală a grupului din care face parte societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă, cu indicarea tuturor filialelor şi a poziţiei entităţii solicitante în cadrul grupului, precum şi a situării şi a tipului de activitate desfăşurate de fiecare dintre entităţile grupului; 
   d) informaţii privind desemnarea membrilor conducerii superioare, respectiv în cazul societăţilor financiare holdingmamă sau al societăţilor financiare holding mixte-mamă, persoane juridice române, a cel puţin 2 directori, în cazul sistemului unitar de administrare, şi a cel puţin 3 membri ai directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, sau menţionarea în cazul societăţilor financiare holding-mamă sau al societăţilor financiare holding mixte-mamă, situate în alte state membre, a cel puţin 2 persoane, însoţite de o declaraţie privind însuşirea de către persoanele respective a informaţiilor şi documentelor transmise Băncii Naţionale a României potrivit prezentului titlu; 
   e) informaţiile şi documentele prevăzute în anexa nr. 8 la Regulamentul BNR nr. 5/2013 pentru fiecare membru al organului de conducere al entităţii solicitante; 
   f) informaţiile şi documentele prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul regulament pentru societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă, care au deţineri calificate direct sau indirect într-o instituţie de credit, precum şi pentru acţionarii acestora prevăzuţi la art. 1592 alin. (2). Documentele şi informaţiile transmise potrivit anexei nr. 5 vor fi semnate de persoanele evaluate; 
   g) descrierea cadrului de administrare a activităţii şi a mecanismelor de control intern, inclusiv repartizarea sarcinilor în cadrul grupului din care fac parte entităţile solicitante; 
   h) o declaraţie din care să rezulte dacă societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă a fost sau nu desemnată ca entitate de rezoluţie în unul dintre grupurile de rezoluţie din cadrul grupului în conformitate cu strategia de rezoluţie stabilită de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, sau de o altă autoritate de rezoluţie implicată, în temeiul Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările şi completările ulterioare, sau al prevederilor care transpun Directiva 2014/59/UE în legislaţia altor state membre; 
   i) prezentarea, dacă este cazul, a informaţiilor din care să rezulte că o filială care este instituţie de credit este desemnată ca fiind responsabilă cu asigurarea respectării de către grup a cerinţelor prudenţiale pe bază consolidată şi aceasta are la dispoziţie toate mijloacele necesare şi prerogativele legale pentru a îndeplini obligaţiile respective în mod eficace; 
   j) datele de identificare ale persoanelor care au legături strânse cu societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă, altele decât acţionarii şi membrii organului de conducere, şi o încadrare a relaţiilor existente între acestea şi entităţile solicitante, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 38 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 
   k) o prezentare a cadrului legislativ şi instituţional, precum şi a măsurilor de natură administrativă din jurisdicţia statelor, inclusiv cele terţe, ce guvernează fiecare din entităţile din cadrul grupului, care să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: autorităţile responsabile cu supravegherea şi sistemul de supraveghere a sectorului financiar, legislaţia în domeniul secretului profesional în domeniul financiar, al prevenirii spălării banilor şi al finanţării terorismului, standardele privind cunoaşterea clientelei şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale a grupului pe bază consolidată de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului; 
   l) în scopul evaluării îndeplinirii condiţiilor de aprobare prevăzute la art. 1974 din O.U.G. nr. 99/2006, respectiv a condiţiilor de exceptare de la obligaţia de aprobare prevăzute la art. 1975 din O.U.G. nr. 99/2006, orice alte informaţii pe care societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă solicitante le consideră necesare. 
   (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) sunt transmise următoarele documente şi informaţii: 
   a) informaţii referitoare la denumirea şi sigla pe care entităţile solicitante le utilizează; 
   b) copie legalizată a actului constitutiv al entităţii solicitante sau un exemplar original al acestuia; 
   c) forma juridică, data şi jurisdicţia înregistrării sau constituirii sale; 
   d) adresa sediului social/sediului real; 
   e) datele de contact; 
   f) în cazul în care societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă solicitantă este înregistrată într-un registru central, în registrul comerţului, în registrul societăţilor comerciale sau într-un registru public similar, numele registrului în care este înscrisă instituţia de credit solicitantă şi numărul de înregistrare sau un mijloc echivalent de identificare în registrul respectiv; 
   g) dacă este disponibil, identificatorul entităţii juridice (LEI); 
   h) dacă este disponibilă, ultima situaţie financiară anuală consolidată la nivel de grup sau, în caz contrar, situaţia financiară consolidată previzionată pentru următorul an; 
   i) dacă este disponibilă, pagina sa de internet; 
   j) un rezumat al istoricului entităţii solicitante şi al filialelor grupului din care face parte, realizat potrivit prevederilor art. 98 din prezentul regulament. 
   (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) sunt transmise: 
   a) informaţii cu privire la toate filialele din cadrul grupului - care vor cuprinde cel puţin următoarele: denumirea şi sigla, adresa sediului social/sediului real, forma juridică şi jurisdicţia înregistrării/constituirii, datele de contact; 
   b) o prezentare a structurii acţionariatului la nivel de grup; 
   c) descrierea activităţilor, inclusiv a celor nebancare, pe care le desfăşoară entitatea solicitantă, precum şi fiecare dintre entităţile din cadrul grupului; 
   d) o descriere a poziţiei şi a rolului entităţii solicitante în cadrul grupului şi a deciziilor operaţionale, de management sau financiare pe care aceasta le poate dispune cu privire la entităţile din cadrului grupului din care face parte. 
   (4) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. g) entităţile solicitante prezintă: 
   a) informaţii privind structura operaţională şi organizatorică a entităţii şi a grupului din care face parte; 
   b) informaţii privind cadrul aferent controlului intern, care vor include cel puţin următoarele elemente: 
   (i) o prezentare generală a organizării interne, inclusiv a resurselor bugetare şi umane dedicate, a funcţiilor de control intern, inclusiv o explicaţie a modului în care vor fi îndeplinite la nivelul grupului toate cerinţele legale şi prudenţiale, prevăzute în legislaţia naţională şi a Uniunii Europene aplicabilă în materie, inclusiv cerinţele în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului; 
   (ii) o prezentare a politicilor, mecanismelor şi procedurilor de control intern stabilite la nivel de grup, respectiv politica privind prevenirea şi gestionarea conflictelor de interese, politica de remunerare, politica de externalizare, proceduri administrative şi contabile solide la nivel de grup, precum şi o repartizare clară a responsabilităţilor în cadrul aferent controlului intern; 
   (iii) o descriere a cadrului de administrare a riscurilor, precum şi a politicilor şi a procedurilor de natură să asigure identificarea, măsurarea, evaluarea, monitorizarea, administrarea, diminuarea şi raportarea riscurilor aferente activităţilor la nivel consolidat. 
    În special sunt prezentate politicile şi procesele instituite la nivel de grup privind riscul de credit, riscul de piaţă, riscul de lichiditate şi riscul operaţional; 
   c) repartizarea sarcinilor în cadrul grupului din care entităţile solicitante fac parte, cu prezentarea şi indicarea în clar a responsabilităţilor aferente fiecărei entităţi din grup; 
   d) prezentarea mecanismelor de comunicare instituite la nivelul grupului de natură să permită accesul şi schimbul de informaţii pentru membrii organului de conducere şi persoanele care asigură coordonarea funcţiilor de control intern pentru entităţile din cadrul grupului; 
   e) descrierea modului în care politicile şi procesele stabilite de entitatea solicitantă sunt integrate şi puse în aplicare la nivel de grup, astfel încât toate sursele de risc să fie identificate, măsurate şi monitorizate pe o bază consolidată; 
   f) prezentarea mecanismelor prin care conducerea societăţii financiare-holding-mamă sau societăţii-financiare holding mixtemamă se asigură că activităţile derulate de către entităţile din grup, inclusiv cele stabilite în alte state, sunt adecvate profilului lor de risc. 
   Art. 1596. -   În situaţia în care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 176 din O.U.G. nr. 99/2006, calitatea de supraveghetor consolidant este deţinută de o altă autoritate competentă dintr-un alt stat membru, societăţile financiare holding-mamă sau societăţile financiare holding mixte-mamă situate în România transmit Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate competentă, informaţiile şi documentele prevăzute la art. 1595.

 
CAPITOLUL III
Modificări în situaţia societăţilor financiare holding-mamă şi a societăţilor financiare holding mixte-mamă
 
   Art. 1597. -   În aplicarea art. 1978 din O.U.G. nr. 99/2006, societăţile financiare holding-mamă sau societăţile financiare holding mixte-mamă, aprobate sau exceptate de la condiţia de aprobare în condiţiile prevăzute în secţiunea a 51-a a capitolului II din titlul III al părţii I din O.U.G. nr. 99/2006, transmit Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificări intervenite în situaţia acestora faţă de informaţiile şi documentele transmise potrivit art. 1595 din prezentul regulament. 
   Art. 1598. -   (1) În aplicarea art. 1597 sunt supuse notificării Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, modificările în situaţia societăţilor financiare holding-mamă şi a societăţilor financiare holding mixte-mamă referitoare la: 
   a) elemente de identificare a societăţii financiare holdingmamă şi a societăţii financiare holding mixte-mamă, referitoare la: denumire, siglă, sediul social, date de contact; 
   b) activitatea principală a societăţii financiare holding-mamă şi a societăţii financiare holding mixte-mamă; 
   c) organizarea structurală a grupului şi repartizarea sarcinilor în interiorul grupului; 
   d) modificări ale cadrului de administrare a activităţii la nivel de grup, altele decât cele prevăzute la lit. c); 
   e) desemnarea societăţii financiare holding-mamă sau societăţii financiare holding mixte-mamă ca entitate de rezoluţie în unul dintre grupurile de rezoluţie din cadrul grupului din care aceasta face parte, în conformitate cu strategia de rezoluţie stabilită de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, sau de o altă autoritate de rezoluţie implicată, în temeiul Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările şi completările ulterioare, sau al prevederilor care transpun Directiva 2014/59/UE în legislaţia altor state membre; 
   f) retragerea desemnării unei filiale, care este instituţie de credit, ca fiind responsabilă cu asigurarea respectării de către grup a cerinţelor prudenţiale pe bază consolidată; 
   g) deţineri calificate deţinute de societăţile financiare holdingmamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă în instituţii de credit; 
   h) modificări cu privire la structura acţionariatului societăţilor financiare holding-mamă şi al societăţilor financiare holding mixte-mamă; 
   i) modificări cu privire la membrii organului de conducere, altele decât cele prevăzute la art. 196 alin. (9) din O.U.G. nr. 99/2006, şi reglementările emise în aplicarea acestuia; 
   j) persoanele care au legături strânse cu societatea financiară holding-mamă sau cu societatea financiară holding mixtă-mamă; 
   k) modificări cu privire la cadrul legislativ şi instituţional din jurisdicţia statelor ce guvernează una sau mai multe entităţi din cadrul grupului care pot determina eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant; 
   l) orice alte modificări faţă de informaţiile şi documentele transmise potrivit art. 1595 din prezentul regulament. 
   (2) Dacă nu se prevede altfel, notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data realizării modificării. 
   Art. 1599. -   Societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Băncii Naţionale a Românei, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificări în situaţia societăţilor financiare holding-mamă şi a societăţilor financiare holding mixte-mamă referitoare la: denumire, siglă, sediul social, date de contact, activitatea principală a societăţii financiare holding-mamă şi a societăţii financiare holding mixte-mamă. Notificarea este însoţită de hotărârea organului competent din care să rezulte modificarea intervenită. 
   Art. 15910. -   Societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Băncii Naţionale a Românei, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificare în organizarea structurală a grupului şi în repartizarea sarcinilor la nivel de grup. Notificarea se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 1595 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) lit. c) din prezentul regulament. 
   Art. 15911. -   Societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Băncii Naţionale a Românei, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificare a cadrului de administrare a activităţii la nivel de grup faţă de informaţiile şi documentele transmise potrivit art. 1595 alin. (1) lit. g). Notificarea se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 1595 alin. (1) lit. g). 
   Art. 15912. -   (1) Societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă trebuie să notifice Băncii Naţionale a României atunci când este desemnată entitate de rezoluţie în unul dintre grupurile de rezoluţie din cadrul grupului din care aceasta face parte, în conformitate cu strategia de rezoluţie stabilită de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, sau de o altă autoritate de rezoluţie implicată, în temeiul Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările şi completările ulterioare, sau al prevederilor care transpun Directiva 2014/59/UE în legislaţia altor state membre. Notificarea se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 1595 alin. (1) lit. h).  
   (2) Societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă trebuie să notifice Băncii Naţionale a României retragerea desemnării unei filiale, care este instituţie de credit, ca responsabilă cu asigurarea respectării de către grup a cerinţelor prudenţiale pe baze consolidate. Notificarea se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 1595 alin. (1) lit. i). 
   Art. 15913. -   Societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, în legătură cu o achiziţie propusă într-o instituţie de credit, precum şi în legătură cu reducerea deţinerilor calificate într-o asemenea instituţie. Notificarea este însoţită de informaţiile şi documentele prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul regulament. 
   Art. 15914. -   (1) Societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificări cu privire la structura acţionariatului acestora. Notificarea va fi însoţită de hotărârea organului statutar competent şi de o declaraţie pe propria răspundere a persoanei în cauză, prin care să se confirme că informaţiile existente în evidenţele Băncii Naţionale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite. 
   (2) Societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificări cu privire la membrii organului de conducere, altele decât cele prevăzute la art. 196 alin. (9) din O.U.G. nr. 99/2006 şi reglementările emise în aplicarea acesteia. Notificarea va fi însoţită de hotărârea organului statutar competent şi de o declaraţie pe propria răspundere a persoanei în cauză, prin care să se confirme că informaţiile existente în evidenţele Băncii Naţionale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite. 
   Art. 15915. -   (1) Societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificări cu privire la persoanele care au legături strânse cu entitatea, altele decât acţionarii care au deţineri calificate şi persoanele membre ale organului de conducere, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 1595 alin. (1) lit. j). 
   (2) Societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificări cu privire la cadrul legislativ şi instituţional din jurisdicţia statelor ce guvernează una sau mai multe entităţi din cadrul grupului, care pot determina eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului. Notificarea se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 1595 alin. (1) lit. k)." 
   3. Articolul 195 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 195. -   În vederea evaluării corespunzătoare a cererilor de aprobare şi notificărilor prevăzute de titlurile III şi III1 din prezentul regulament, Banca Naţională a României poate solicita orice informaţii şi/sau documente suplimentare necesare în acest sens, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe." 
   4. Articolul 205 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 205. -   Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul regulament." 
   5. După anexa nr. 13 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 14, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. 
   Art. II. -   Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
* 
    Prezentul regulament transpune prevederi din Directiva 2019/878 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveşte entităţile exceptate, societăţile financiare holding, societăţile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile şi competenţele de supraveghere şi măsurile de conservare a capitalului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 7 iunie 2019.
 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 1 februarie 2022. 
    Nr. 1.

 
ANEXA Nr. 14
(Anexa nr. 14 la regulamentul nr. 12/2020)

 
CERERE DE APROBARE
 
    Domnule Guvernator, 
    Subsemnatul/Subsemnaţii, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), în calitate de împuternicit/împuterniciţi conform . . . . . . . . . . (numărul şi data procurii autentice/delegaţiei avocaţiale), solicit/solicităm aprobarea societăţii financiare holding/societăţii financiare holding mixte . . . . . . . . . . . (denumirea societăţii financiare holding/societăţii financiare holding mixte) 
    Menţionez/Menţionăm următoarele: 
   - persoanele desemnate să exercite funcţii de conducere în calitate de administrator, director, respectiv membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului sunt: 
    . . . . . . . . . . 
    . . . . . . . . . . 
   - denumirea şi adresa sediului social ale societăţii financiare holding/societăţii financiare holding mixte 
    În susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie, în conformitate cu prevederile*) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 12/2020 privind autorizarea instituţiilor de credit şi modificările în situaţia acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 
    . . . . . . . . . . 
    . . . . . . . . . . 
    . . . . . . . . . . 
    . . . . . . . . . . 
    Adresa noastră de contact este: 
    . . . . . . . . . .
 

Telefon . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Fax . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Domnului Guvernator al Băncii Naţionale a României

   *) Se va completa după cum urmează:
 
   - art. 1595 din regulament.