Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 2 din 1.feb.2022
Monitorul Oficial, Partea I 121 7.feb.2022
Intrare în vigoare la 7.feb.2022
Regulamentul nr. 2/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) şi (52), art. 13, 24, 361, 77, 101, 104, 106, 108, 122, 123, art. 126-1262, art. 148, 149, art. 150 alin. (1), art. 1521, 163, 1631, art. 164 alin. (2), art. 166-1666, art. 169, 1734, art. 186 alin. (4) lit. d), art. 191 alin. (1) lit. b), art. 196 alin. (7) şi (9), art. 224 alin. (1) lit. c), art. 226 alin. (3) lit. a), c) şi e) şi alin. (6), art. 2267 alin. (1), art. 228 alin. (1) lit. e), f) şi n), art. 2301 alin. (1) lit. b), art. 289, 320, 382, art. 384 alin. (1), art. 385 alin. (1) şi ale art. 4041 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
 
    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.
 
   Art. I. -   Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 30 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 2. -   (1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, societăţilor financiare holding şi societăţilor financiare holding mixte supravegheate de Banca Naţională a României în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la nivel individual şi/sau, după caz, consolidat şi subconsolidat, precum şi la nivel de reţea cooperatistă." 
   2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 55 se introduc două noi puncte, punctele 56 şi 57, cu următorul cuprins: 
   " 56. instituţie de credit consolidantă - instituţie de credit care este obligată să respecte cerinţele prudenţiale pe bază consolidată, în conformitate cu prevederile părţii I titlul 2 capitolul 2 din cadrul Regulamentului (UE) nr. 575/2013; 
   57. politică de remunerare neutră din punctul de vedere al genului - politică de remunerare bazată pe principiul egalităţii de tratament, respectiv remuneraţie egală pentru membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin, pentru prestarea aceleiaşi munci sau a unei munci de valoare egală." 
   3. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (3) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii şi expresiile: instituţie, entitate din sectorul financiar, situaţie consolidată, bază consolidată, bază subconsolidată, fonduri proprii, instituţie globală de importanţă sistemică (instituţie de tip G-SII), instituţie mică şi cu un grad redus de complexitate, piaţă reglementată, beneficii discreţionare de tipul pensiilor, portofoliu de tranzacţionare, iniţiator, sponsor, contraparte centrală, risc operaţional, diminuarea riscului de credit, securitizare, poziţie din securitizare, entitate special constituită în scopul securitizării, capital eligibil, efect de levier, risc asociat folosirii excesive a efectului de levier, instituţie externă de evaluare a creditului au înţelesul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013." 
   4. La articolul 295 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: 
   " f) documentarea în mod corespunzător a împrumuturilor acordate: 
   (i) membrilor organului de conducere; 
   (ii) membrilor apropiaţi ai familiilor membrilor organului de conducere, astfel cum sunt menţionaţi la art. 102 alin. (3) lit. g) pct. (ii) din prezentul regulament; 
   (iii) unei entităţi în care un membru al organului de conducere sau o persoană menţionată la pct. (ii) are o deţinere calificată de 10% sau mai mult din capital sau din drepturile de vot sau asupra căreia respectivele persoane pot exercita o influenţă semnificativă sau în care persoanele respective sunt membri ai conducerii superioare sau ai organului de conducere în funcţia sa de supraveghere." 
   5. La articolul 295, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: 
   " (6) Instituţiile de credit trebuie să pună la dispoziţia Băncii Naţionale a României, la cererea acesteia, documentaţia prevăzută la alin. (3) lit. f)." 
   6. Articolul 6759 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 6759. -   Calitatea de membru al unei părţi afiliate instituţiei de credit, astfel cum aceasta este definită la art. 102 alin. (3), deţinerea unor conturi, contractarea unor împrumuturi sau utilizarea unor alte servicii ale instituţiei de credit sau ale oricărei entităţi care face parte din acelaşi perimetru de consolidare nu trebuie considerate, doar prin ele însele, ca afectând gândirea independentă a unui membru al organului de conducere." 
   7. La articolul 67135, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: 
   " (5) În sensul alin. (1), Banca Naţională a României verifică în special dacă sunt îndeplinite în continuare cerinţele privind buna reputaţie, cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa, în cazul în care are motive întemeiate să suspecteze că are loc sau a avut loc o tentativă sau o acţiune de spălare de bani sau de finanţare a terorismului sau că există un risc crescut în acest sens." 
   8. După articolul 67147 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 9-a "Alte dispoziţii", cuprinzând articolul 67148, cu următorul cuprins: 
   "
SECŢIUNEA a 9-a
Alte dispoziţii
 
   Art. 67148. -   În aplicarea art. 196 alin. (7) şi (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 672-6715, art. 6719-6752, art. 6754-6759, art. 6765-6785, art. 6787, art. 6793-67122, art. 67125-67130, art. 67131 alin. (1), (2) şi (4) şi ale art. 67132- 67147 din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător societăţilor financiare holding şi societăţilor financiare holding mixte." 
   9. La articolul 102 alineatul (3) litera g), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (ii) membrii apropiaţi ai familiei acestora, care se anticipează să influenţeze sau să fie influenţaţi de aceştia în raport cu instituţia de credit; aceştia pot include: partenerul de viaţă, potrivit legii, şi copiii persoanei; copiii partenerului de viaţă al persoanei; dependenţi şi părinţi ai persoanei sau ai partenerului de viaţă al acesteia;". 
   10. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 127. -   (1) Instituţiile de credit trebuie să implementeze sisteme, prin utilizarea fie a unei metodologii interne, fie a metodologiei standardizate sau a metodologiei standardizate simplificate adoptate de Comisia Europeană prin standarde tehnice de reglementare în baza art. 84 alin. (5) din Directiva 2013/36/UE, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a identifica, evalua, administra şi reduce riscul care rezultă din variaţiile potenţiale ale ratelor dobânzii care afectează atât valoarea economică a capitalurilor proprii, cât şi câştigurile din dobânzi aferente activităţilor instituţiei de credit care sunt în afara portofoliului de tranzacţionare. 
   (2) Instituţiile de credit trebuie să implementeze sisteme pentru a evalua şi a monitoriza riscurile care rezultă din variaţiile potenţiale ale marjelor de credit (credit spreads) care afectează atât valoarea economică a capitalurilor proprii, cât şi câştigurile din dobânzi aferente activităţilor instituţiei de credit care sunt în afara portofoliului de tranzacţionare. 
   (3) Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere poate solicita unei instituţii de credit să utilizeze metodologia standardizată prevăzută la alin. (1) atunci când consideră că metodologia internă a instituţiei de credit nu este adecvată pentru scopurile menţionate la alin. (1). 
   (4) Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere poate solicita unei instituţii mici şi cu un grad redus de complexitate, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 145 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, să utilizeze metodologia standardizată prevăzută la alin. (1), atunci când consideră că metodologia standardizată simplificată prevăzută la alin. (1) nu este adecvată pentru a reflecta riscul de rată a dobânzii care rezultă din activităţile instituţiei de credit care sunt în afara portofoliului de tranzacţionare. 
   (5) Până la momentul adoptării de către Comisia Europeană a standardelor tehnice de reglementare, prevăzute la alin. (1), instituţiile de credit asigură respectarea prevederilor alin. (1), fie prin utilizarea metodologiilor interne elaborate cu luarea în considerare a instrucţiunilor Băncii Naţionale a României cu privire la administrarea riscului de rată a dobânzii asociat activităţilor din afara portofoliului de tranzacţionare, fie prin utilizarea metodologiei standardizate în conformitate cu anexa nr. 1." 
   11. La articolul 149, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 149. -   (1) Instituţiile de credit trebuie să aplice politici şi procese pentru evaluarea şi administrarea expunerii la riscul operaţional, inclusiv la riscul de model şi riscul aferent externalizării, şi care acoperă evenimentele cu frecvenţă redusă şi impact negativ potenţial major." 
   12. La articolul 157, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 157. -   (1) Instituţiile de credit trebuie să informeze Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere periodic, dar cel puţin anual, asupra riscului operaţional la care acestea sunt expuse, conform cerinţelor de prezentare de informaţii prevăzute la art. 6811." 
   13. La articolul 157, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Prin derogare de la prevederile art. 6811 alin. (4), instituţiile de credit trebuie să informeze Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, în următoarea zi lucrătoare după apariţia acestora, asupra oricăror evenimente ce pot avea un impact semnificativ, aşa cum este definit de instituţia de credit, asupra riscului operaţional la care acestea sunt expuse." 
   14. La articolul 157, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (3) În decurs de trei zile lucrătoare de la apariţia evenimentelor prevăzute la alin. (2), instituţia de credit transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere informaţii suplimentare cu privire la cauzele evenimentelor produse şi măsurile imediate întreprinse." 
   15. La articolul 166 alineatul (1), litera j) se abrogă. 
   16. La articolul 166, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (5) În procesul de analiză şi evaluare, Banca Naţională a României include expunerea instituţiilor de credit la riscul de rată a dobânzii rezultat din activităţile lor în afara portofoliului de tranzacţionare." 
   17. La articolul 166, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu următorul cuprins: 
   " (51) În scopul aplicării alin. (5), Banca Naţională a României exercită competenţele de supraveghere prevăzute la alin. (53), cel puţin în următoarele cazuri: 
   a) valoarea economică a capitalurilor proprii ale unei instituţii de credit, astfel cum este menţionată la art. 127 alin. (1), scade cu mai mult de 15% din fondurile sale proprii de nivel 1, ca urmare a unei variaţii bruşte şi neaşteptate a ratelor dobânzii, astfel cum se prevede în oricare dintre cele şase scenarii de şoc aplicate ratelor dobânzii în materie de supraveghere; 
   b) câştigurile din dobânzi ale unei instituţii de credit, astfel cum sunt prevăzute la art. 127 alin. (1), scad semnificativ ca urmare a unei variaţii bruşte şi neaşteptate a ratelor dobânzii, astfel cum este prevăzută în oricare dintre cele două scenarii de şoc aplicate ratelor dobânzii în materie de supraveghere. 
   (52) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (51), Banca Naţională a României poate să nu exercite competenţele prevăzute la alin. (53), în cazul în care, pe baza analizei şi a evaluării prevăzute de prezentul articol, aceasta consideră că instituţia de credit administrează în mod adecvat riscul de rată a dobânzii care rezultă din activităţi din afara portofoliului de tranzacţionare şi că instituţia de credit nu este expusă în mod excesiv la acest risc de rată a dobânzii. 
   (53) În aplicarea alin. (51), prin competenţe de supraveghere se înţeleg competenţele prevăzute la art. 226 alin. (3) şi art. 2261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau competenţa de a solicita instituţiilor de credit să reflecte, în calculul valorii economice a capitalurilor proprii, ipoteze specifice în materie de modelare şi de parametri, altele decât cele dezvoltate de Autoritatea Bancară Europeană în baza art. 98 alin. (5a) lit. (b) din Directiva 2013/36/UE, cu modificările şi completările ulterioare." 
   18. La articolul 166, alineatul (8) se abrogă. 
   19. La articolul 167 alineatul (2), litera b) se abrogă. 
   20. După articolul 168 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5-a "Cerinţe de fonduri proprii suplimentare", cuprinzând articolele 1681-1686, cu următorul cuprins: 
   "
SECŢIUNEA a 5-a
Cerinţe de fonduri proprii suplimentare
 
   Art. 1681. -   (1) În scopul art. 2263 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României consideră că riscurile sau elementele de risc nu sunt acoperite sau nu sunt acoperite suficient de cerinţele de fonduri proprii prevăzute în părţile a treia, a patra şi a şaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi în capitolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată, şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012 numai atunci când nivelul, structura şi distribuţia capitalului considerate adecvate de către Banca Naţională a României, în baza verificărilor realizate de Banca Naţională a României cu privire la evaluarea efectuată de instituţiile de credit în conformitate cu art. 148 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari decât cerinţele de fonduri proprii prevăzute în părţile a treia, a patra şi a şaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi în capitolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402. 
   (2) În scopul alin. (1), Banca Naţională a României evaluează, ţinând seama de profilul de risc al fiecărei instituţii de credit în parte, riscurile la care este expusă instituţia de credit, inclusiv: 
   a) riscurile specifice instituţiei de credit sau elementele unor astfel de riscuri care sunt excluse în mod explicit din cerinţele de fonduri proprii prevăzute în părţile a treia, a patra şi a şaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi în capitolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 sau care nu sunt abordate în mod explicit în cadrul cerinţelor menţionate; 
   b) riscurile specifice instituţiei de credit sau elementele unor astfel de riscuri care ar putea să fie subestimate, cu toate că sunt respectate cerinţele aplicabile prevăzute în părţile a treia, a patra şi a şaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi în capitolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402. 
   (3) În măsura în care fac obiectul unor dispoziţii tranzitorii sau al unor clauze de păstrare a drepturilor obţinute prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în prezentul regulament sau în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, riscurile sau elementele de risc nu sunt considerate riscuri sau elemente de risc care ar putea să fie subestimate, cu toate că sunt respectate cerinţele aplicabile prevăzute în părţile a treia, a patra şi a şaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi în capitolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402. 
   (4) În scopul alin. (1), capitalul considerat adecvat acoperă toate riscurile sau elementele de risc identificate ca semnificative în baza evaluării prevăzute la alin. (2), care nu sunt acoperite sau nu sunt acoperite suficient de cerinţele de fonduri proprii prevăzute în părţile a treia, a patra şi a şaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi în capitolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402. 
   (5) În sensul alin. (4), riscul de rată a dobânzii care decurge din poziţiile din afara portofoliului de tranzacţionare se consideră ca fiind semnificativ cel puţin în cazurile prevăzute la art. 166 alin. (51), cu excepţia cazului în care Banca Naţională a României, în urma verificărilor şi evaluărilor efectuate, ajunge la concluzia că administrarea de către instituţia de credit a riscului de rată a dobânzii la care este expusă, aferent activităţilor din afara portofoliului de tranzacţionare, este adecvată şi că instituţia de credit nu este expusă în mod excesiv la acest risc de rată a dobânzii. 
   (6) În cazul în care sunt necesare fonduri proprii suplimentare pentru acoperirea altor riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, care nu este acoperit suficient de art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României stabileşte nivelul fondurilor proprii suplimentare necesare în temeiul art. 2262 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ca diferenţă între capitalul considerat adecvat în temeiul alin. (1) - (5) ale prezentului articol şi cerinţele de fonduri proprii relevante prevăzute în părţile a treia şi a patra din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi în capitolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402. 
   (7) În cazul în care sunt necesare fonduri proprii suplimentare pentru acoperirea riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier, care nu este acoperit suficient de art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României stabileşte nivelul fondurilor proprii suplimentare necesare în temeiul art. 2262 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ca diferenţă între capitalul considerat adecvat în temeiul alin. (1) - (5) ale prezentului articol şi cerinţele de fonduri proprii relevante prevăzute în părţile a treia şi a şaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
   (8) Instituţia de credit îndeplineşte cerinţa de fonduri proprii suplimentare impusă de Banca Naţională a României în temeiul art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu fonduri proprii care îndeplinesc următoarele condiţii: 
   a) cel puţin trei sferturi din cerinţa de fonduri proprii suplimentare sunt îndeplinite cu fonduri proprii de nivel 1; 
   b) cel puţin trei sferturi din fondurile proprii de nivel 1 menţionate la lit. a) sunt constituite din fonduri proprii de nivel 1 de bază. 
   (9) Prin derogare de la alin. (8), Banca Naţională a României poate solicita instituţiei de credit să îşi îndeplinească cerinţa de fonduri proprii suplimentare cu o proporţie mai ridicată de fonduri proprii de nivel 1 sau de fonduri proprii de nivel 1 de bază, atunci când apreciază a fi necesar şi având în vedere circumstanţele specifice ale instituţiei de credit. 
   (10) Fondurile proprii care sunt utilizate pentru îndeplinirea cerinţei de fonduri proprii suplimentare prevăzute la art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, impusă de Banca Naţională a României pentru acoperirea altor riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, nu sunt utilizate în vederea respectării niciuneia dintre următoarele: 
   a) cerinţele de fonduri proprii prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. (a), (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 
   b) cerinţa amortizorului combinat; 
   c) orientările privind fondurile proprii suplimentare menţionate la art. 2265 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când orientările respective abordează alte riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier. 
   (11) Fondurile proprii care sunt utilizate pentru îndeplinirea cerinţei de fonduri proprii suplimentare prevăzute la art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, impusă de Banca Naţională a României pentru acoperirea riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier, care nu este acoperit suficient de art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, nu sunt utilizate în vederea respectării niciuneia dintre următoarele: 
   a) cerinţa de fonduri proprii prevăzută la art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 
   b) cerinţa amortizorului pentru indicatorul efectului de levier menţionată la art. 92 alin. (1a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 
   c) orientările privind fondurile proprii suplimentare menţionate la art. 2265 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când orientările respective abordează riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier. 
   Art. 1682. -   (1) În scopul art. 2265 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, fondurile proprii care sunt utilizate pentru conformarea cu orientările privind fondurile proprii suplimentare, comunicate în conformitate cu art. 2265 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul abordării altor riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, nu sunt utilizate în vederea îndeplinirii niciuneia dintre cerinţele următoare: 
   a) cerinţele de fonduri proprii prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. (a), (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 
   b) cerinţa prevăzută la art. 2262-2264 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, impusă de Banca Naţională a României în scopul abordării altor riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, şi cerinţa amortizorului combinat. 
   (2) Fondurile proprii care sunt utilizate pentru conformarea cu orientările privind fondurile proprii suplimentare, comunicate în conformitate cu art. 2265 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul abordării riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier, nu sunt utilizate în vederea îndeplinirii: 
   a) cerinţei de fonduri proprii prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 
   b) cerinţei prevăzute la art. 2262-2264 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, impusă de Banca Naţională a României în scopul abordării riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier; 
   c) cerinţei amortizorului pentru indicatorul efectului de levier menţionate la art. 92 alin. (1a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
   Art. 1683. -   (1) Instituţiile de credit asigură conformarea cu orientările privind fondurile proprii suplimentare comunicate de Banca Naţională a României, cu fonduri proprii de nivel 1 de bază şi încorporează respectivele orientări în cadrele privind planificarea capitalului şi de administrare a riscurilor, inclusiv în cadrul de apetit la risc şi de planificare a redresării. 
   (2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit asigură conformarea cu orientările privind fondurile proprii suplimentare în intervalul de timp comunicat de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere. 
   Art. 1684. -   (1) În cazul în care rezultatele cantitative ale simulărilor de criză realizate conform art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, arată că, în scenariul advers dat, respectiva instituţie nu va putea să îndeplinească cerinţele de capital aplicabile acesteia, instituţia de credit transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, la solicitarea acesteia, un plan de capital credibil care să abordeze riscul de a nu îndeplini cerinţele de capital aplicabile. 
   (2) În sensul alin. (1), instituţia de credit trebuie să se asigure că: 
   a) planul de capital acoperă întregul orizont de timp considerat de Banca Naţională a României în simularea de criză; 
   b) planul de capital conţine un set de măsuri credibile de diminuare şi de administrare a riscului prevăzut la alin. (1), spre exemplu, restricţionarea plăţilor de dividende; 
   c) este capabilă să pună în aplicare măsurile de diminuare şi de administrare menţionate la lit. b), pentru a aborda nerespectarea cerinţelor de capital aplicabile ca urmare a derulării simulărilor de criză la nivelul sistemului; 
   d) măsurile de diminuare şi de administrare menţionate la lit. b) nu fac obiectul unor constrângeri juridice sau reputaţionale, de exemplu, din cauza unor anunţuri publice anterioare care contrazic sau intră în conflict cu aceste măsuri (de exemplu, cu privire la politica de dividende, planurile de afaceri şi apetitul la risc); 
   e) măsurile de diminuare şi de administrare menţionate la lit. b) asigură îndeplinirea în totalitate a cerinţelor de capital într-un interval de timp adecvat, conform celor comunicate de Banca Naţională a României; 
   f) măsurile propuse au în vedere considerentele macroeconomice şi modificările viitoare cunoscute ale cadrului de reglementare care afectează instituţia de credit din perspectiva ariei de aplicare şi a intervalului de timp ale scenariilor adverse derulate; 
   g) are în vedere inclusiv gama opţiunilor de redresare conform planului de redresare al instituţiei. 
   (3) Instituţiile de credit trebuie să implementeze planurile de capital sau, după caz, planurile de capital revizuite prin includerea modificărilor solicitate de Banca Naţională a României privind măsurile menţionate la alin. (2) lit. b) şi/sau a măsurilor de diminuare suplimentare apreciate de Banca Naţională a României ca fiind relevante pentru scenariile şi condiţiile macroeconomice actuale, potrivit comunicărilor acesteia. 
   Art. 1685. -   În cazul în care fondurile proprii ale instituţiei de credit scad sau sunt susceptibile să scadă sub nivelul stabilit de orientările privind fondurile proprii suplimentare, instituţia de credit trebuie să notifice această situaţie Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere şi să transmită acesteia un plan de capital revizuit. Notificarea include explicaţii privind evoluţiile adverse susceptibile să afecteze fondurile proprii şi acţiunile preconizate pentru eventuala restabilire a conformităţii cu orientările privind fondurile proprii suplimentare. 
   Art. 1686. -   Atunci când nivelul fondurilor proprii scade sub nivelul stabilit de orientările privind fondurile proprii suplimentare în condiţiile în care celelalte cerinţe de fonduri proprii aplicabile continuă să fie îndeplinite, în urma unor circumstanţe specifice instituţiei de credit sau externe, ca urmare a materializării unor riscuri pe care orientările privind fondurile proprii suplimentare nu aveau rolul de a le acoperi, instituţia de credit trebuie să ia măsuri pentru a majora nivelul fondurilor proprii la nivelul stabilit de orientările privind fondurile proprii suplimentare, într-un interval de timp considerat adecvat de Banca Naţională a României şi comunicat de aceasta." 
   21. La articolul 170, alineatul (1) se abrogă. 
   22. La articolul 170, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) La stabilirea şi aplicarea politicilor de remunerare în ceea ce priveşte remuneraţia totală, inclusiv salariile şi beneficiile discreţionare de tipul pensiilor, pentru categoriile de personal ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituţiilor de credit, instituţiile de credit trebuie să respecte, de o manieră corespunzătoare mărimii şi organizării lor interne, precum şi naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor desfăşurate, următoarele cerinţe:". 
   23. La articolul 170 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: 
   " g) politica de remunerare este o politică de remunerare neutră din punctul de vedere al genului." 
   24. La articolul 170, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
   " (3) În sensul alin. (2), categoriile de personal ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituţiei de credit includ cel puţin: 
   a) toţi membrii organului de conducere în funcţia sa de supraveghere şi ai conducerii superioare; 
   b) membrii personalului cu responsabilităţi de conducere a funcţiilor de control sau a unităţilor operaţionale importante ale instituţiei de credit, astfel cum sunt acestea definite la art. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/923 al Comisiei din 25 martie 2021 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care stabilesc criteriile de definire a responsabilităţii de conducere, a funcţiilor de control, a unităţilor operaţionale importante şi a unui impact semnificativ asupra profilului de risc al unei unităţi operaţionale, precum şi criteriile de identificare a membrilor personalului sau a categoriilor de personal ale căror activităţi profesionale au asupra profilului de risc al instituţiei un impact la fel de semnificativ ca cel al membrilor personalului sau al categoriilor de personal menţionate la art. 92 alin. (3) din directiva respectivă; 
   c) membrii personalului îndreptăţiţi la remuneraţii totale semnificative în exerciţiul financiar precedent, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: 
   (i) remuneraţia totală a membrului personalului este de cel puţin 500.000 euro şi este cel puţin egală cu remuneraţia medie acordată membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere şi ai conducerii superioare menţionaţi la lit. a); 
   (ii) membrul personalului îşi desfăşoară activitatea profesională într-o unitate operaţională importantă, iar activitatea are, prin natura sa, un impact semnificativ asupra profilului de risc al unităţii operaţionale în cauză." 
   25. La articolul 171 alineatul (1) litera l), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (i) acţiuni sau, în funcţie de forma juridică a instituţiei de credit în cauză, titluri de participare echivalente ori instrumente legate de acţiuni sau, în funcţie de forma juridică a instituţiei de credit în cauză, instrumente echivalente de tip non-cash;". 
   26. La articolul 171 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " m) o parte substanţială şi care reprezintă, în toate cazurile, cel puţin 40% din componenta de remuneraţie variabilă, este amânată pe o perioadă de cel puţin 4-5 ani şi este corelată în mod adecvat cu natura activităţii, riscurile acesteia şi activităţile membrului personalului în cauză. Perioada de amânare trebuie să nu fie mai mică de 5 ani pentru membrii organului de conducere în funcţia sa de supraveghere şi ai conducerii superioare ale instituţiilor de credit care sunt semnificative din punctul de vedere al mărimii, organizării interne şi al naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor lor. Membrii personalului intră în drepturile aferente remuneraţiei datorate potrivit acordurilor de amânare nu mai devreme decât ar intra pe o bază proporţională. În cazul unei componente a remuneraţiei variabile în sumă deosebit de mare, cel puţin 60% din sumă este amânată. Durata perioadei de amânare este stabilită în conformitate cu ciclul de afaceri, natura activităţii, riscurile acesteia şi activităţile membrului personalului în cauză;". 
   27. La articolul 171, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
   " (11) Prin derogare de la alin. (1), cerinţele prevăzute la alin. (1) lit. l), m) şi o) ultima teză nu se aplică: 
   a) unei instituţii de credit care nu este o instituţie de credit de dimensiuni mari, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 146 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, şi ale cărei active au în medie şi pe bază individuală, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi cu reglementările emise în aplicarea acestora, o valoare egală sau mai mică de 1 miliard de euro în perioada de 4 ani imediat anterioară exerciţiului financiar curent; 
   b) unui membru al personalului a cărui remuneraţie variabilă anuală nu depăşeşte 30.000 euro şi nu reprezintă mai mult de 1/3 din remuneraţia totală anuală a respectivului membru al personalului." 
   28. La articolul 205, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins: 
   " (5) În cadrul simulărilor de criză, instituţiile de credit trebuie să evalueze şi să reflecte şi nivelul de transferabilitate a resurselor de capital şi de lichiditate între entităţile legale sau unităţile operaţionale în condiţii de criză şi în acest sens trebuie să identifice şi să reflecte efectele oricăror obstacole posibile, inclusiv obstacole juridice, organizaţionale şi operaţionale cu privire la mecanismele de suport financiar stabilite în cadrul grupului şi care pot afecta transferabilitatea resurselor. 
   (6) În plus, în cadrul simulării de criză ICAAP, instituţiile de credit trebuie să evalueze propria capacitate de a rămâne, în condiţii de criză, peste cerinţele de fonduri proprii prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. (a), (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi peste cerinţa prevăzută la art. 2262-2264 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (7) Atunci când efectuează simulări de criză pentru solvabilitate în scopul ICAAP, instituţiile de credit trebuie să ia în considerare şi impactul anumitor scenarii asupra indicatorului efectului de levier al instituţiei, prevăzut la art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi asupra datoriilor eligibile deţinute în scopul îndeplinirii cerinţei minime de fonduri proprii şi datorii eligibile, prevăzută de art. 2955 din Legea nr. 312/2015, cu modificările şi completările ulterioare." 
   29. După articolul 206 se introduce un nou articol, articolul 2061, cu următorul cuprins: 
   " Art. 2061. -   Instituţiile de credit transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, la solicitarea acesteia ca urmare a evaluării calitative a simulărilor de criză realizate de instituţiile de credit, un plan de acţiuni de remediere pentru îmbunătăţirea programelor simulărilor de criză, în scopul remedierii limitărilor, vulnerabilităţilor şi deficienţelor constatate." 
   30. Articolul 253 se abrogă. 
   31. La articolul 255, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins: 
   " (21) Instituţiile de credit nu trebuie să utilizeze fondurile proprii de nivel 1 de bază care sunt menţinute pentru a îndeplini cerinţa amortizorului combinat prevăzută la art. 3 pct. 46 din prezentul regulament, în scopul conformării cu: 
   a) oricare dintre cerinţele prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. (a), (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 
   b) cerinţele de fonduri proprii suplimentare impuse în temeiul art. 2262-2264 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 1681 din prezentul regulament, în scopul abordării altor riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier; 
   c) cerinţele de fonduri proprii suplimentare impuse în temeiul art. 2265 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul abordării altor riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier; şi 
   d) cerinţele privind asigurarea conformităţii cu componentele bazate pe riscuri ale cerinţelor prevăzute la art. 92a şi 92b din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi la art. 29516-29525 din Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Cerinţa privind amortizorul combinat se adaugă la cerinţele de fonduri proprii prevăzute la lit. a)-d), fiind suplimentară acestora. 
   (22) Instituţiile de credit nu utilizează fondurile proprii de nivel 1 de bază care sunt menţinute pentru a respecta unul dintre elementele cerinţei amortizorului combinat pentru a asigura conformitatea cu celelalte elemente aplicabile ale cerinţei amortizorului combinat." 
   32. La articolul 255, alineatul (4) se abrogă. 
   33. Articolul 256 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 256. -   (1) Instituţiile de credit trebuie să menţină, după caz, la nivel individual şi la nivel consolidat, potrivit prevederilor din partea I titlul II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în plus faţă de fondurile proprii de nivel 1 de bază menţinute pentru respectarea oricăreia dintre cerinţele prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. (a), (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, un amortizor de conservare a capitalului echivalent cu 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată conform art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
   (2) În cazul în care instituţiile de credit nu îndeplinesc pe deplin cerinţa prevăzută la alin. (1), acestea fac obiectul restricţiilor privind distribuirile prevăzute la art. 1262 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare." 
   34. Articolul 257 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 257. -   (1) Instituţiile de credit trebuie să menţină un amortizor anticiclic de capital specific, echivalent cu produsul dintre valoarea totală a expunerii la risc calculată conform art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 la nivel individual şi la nivel consolidat, potrivit prevederilor din partea I titlul II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, şi media ponderată a ratelor amortizoarelor anticiclice de capital determinată conform art. 261-263 din prezentul regulament. Amortizorul respectiv trebuie să fie constituit din fonduri proprii de nivel 1 de bază. 
   (2) În cazul în care instituţiile de credit nu îndeplinesc pe deplin cerinţa prevăzută la alin. (1), acestea fac obiectul restricţiilor privind distribuirile prevăzute la art. 1262 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare." 
   35. Articolul 266 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 266. -   Fiecare instituţie identificată de Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială drept instituţie de tip G-SII trebuie să menţină, la nivel consolidat, un amortizor G-SII la nivelul impus prin ordin emis de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială. Amortizorul respectiv trebuie să fie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază." 
   36. Articolul 269 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 269. -   Instituţiile de credit identificate de Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială drept instituţii de tip O-SII menţin, la nivel consolidat, subconsolidat sau individual, după caz, un amortizor O-SII, impus prin ordin emis de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială. Amortizorul respectiv trebuie să fie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază." 
   37. Articolul 275 se abrogă. 
   38. Articolul 276 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 276. -   În cazul în care un grup, la nivel consolidat, face obiectul unui amortizor G-SII şi al unui amortizor O-SII se aplică amortizorul cu valoarea cea mai mare dintre cele două." 
   39. Articolul 277 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 277. -   În cazul în care o instituţie de credit face obiectul unui amortizor de capital pentru riscul sistemic, în conformitate cu art. 288, amortizorul respectiv se cumulează cu amortizorul O-SII sau cu amortizorul G-SII care se aplică în conformitate cu prezentul capitol." 
   40. Articolele 278-280 se abrogă. 
   41. La articolul 281, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Instituţiile de credit trebuie să aplice amortizorul de capital pentru riscul sistemic conform ordinelor emise de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială." 
   42. Articolul 288 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 288. -   (1) Instituţiile de credit trebuie să menţină, la nivel individual, consolidat şi subconsolidat, după caz, potrivit prevederilor din partea I titlul II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, un amortizor de capital pentru riscul sistemic, calculat potrivit alin. (2), în baza ordinului emis de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială. Amortizorul respectiv trebuie să fie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază. 
   (2) Instituţiile de credit calculează amortizorul de risc sistemic după cum urmează:

  
    unde: 
    BSR = amortizorul de risc sistemic; 
    rT = rata amortizorului aplicabilă valorii totale a expunerii la risc a unei instituţii de credit; 
    ET = valoarea totală a expunerii la risc a unei instituţii de credit, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 
    i = indicele care desemnează subsetul de expuneri pentru care se aplică rata ri a amortizorului; 
    ri = rata amortizorului aplicabilă valorii expunerii la risc a subsetului de expuneri i; şi 
    Ei = valoarea expunerii la risc a unei instituţii de credit pentru subsetul de expuneri i, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
   (3) Pentru calculul prevăzut la alin. (2), instituţiile de credit utilizează indicatorul rT şi, după caz, indicatorii i şi ri, astfel cum aceştia sunt stabiliţi prin ordin emis de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială." 
   43. Articolul 289 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 289. -   În situaţia în care instituţiile de credit nu îndeplinesc cerinţa amortizorului de capital pentru riscul sistemic, acestea fac obiectul restricţiilor prevăzute la art. 1262 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care aceste restricţii nu conduc la o ameliorare acceptabilă a fondurilor proprii de nivel 1 de bază utilizate pentru scopurile constituirii amortizorului pentru riscul sistemic, Banca Naţională a României poate iniţia măsuri suplimentare, în conformitate cu art. 225 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare." 
   44. Secţiunea 1 "Restricţii privind distribuirile" din capitolul VI "Măsuri de conservare a capitalului", constând în articolul 291, se abrogă. 
   45. Articolul 292 se abrogă. 
   46. Articolul 293 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 293. -   (1) Pentru scopurile art. 1262 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de credit trebuie să calculeze suma maxim distribuibilă ca produs între rezultatul obţinut potrivit alin. (3) şi factorul calculat în conformitate cu alin. (4).  
   (2) Instituţiile de credit trebuie să reducă suma maxim distribuibilă cu orice sumă care rezultă din oricare dintre acţiunile menţionate la art. 1262 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (3) Rezultatul prevăzut la alin. (1) se obţine prin parcurgerea următoarelor etape: 
   a) însumarea următoarelor elemente: 
   (i) orice profituri intermediare neincluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază, în conformitate cu art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, minus orice distribuire a profiturilor sau orice plată care rezultă din acţiunile menţionate la art. 1262 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
   (ii) orice profituri înregistrate la sfârşitul exerciţiului financiar, neincluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază în conformitate cu art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, minus orice distribuire a profiturilor sau orice plată care rezultă din acţiunile menţionate la art. 1262 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
   b) scăderea din suma obţinută la lit. a) a valorilor care ar trebui achitate ca taxe şi impozite dacă respectivele elemente ar fi reportate. 
   (4) Factorul prevăzut la alin. (1) este determinat după cum urmează: 
   a) în cazul în care fondurile proprii de nivel 1 de bază menţinute de instituţia de credit şi neutilizate pentru a îndeplini oricare dintre cerinţele de fonduri proprii prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. (a), (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi cerinţa de fonduri proprii suplimentare care abordează alte riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, prevăzută la art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, exprimate ca procent din valoarea totală a expunerii la risc în sensul art. 92 alin. (3) din regulamentul menţionat, se situează în prima cuartilă, respectiv cea mai scăzută, a amortizorului combinat, factorul este 0; 
   b) în cazul în care fondurile proprii de nivel 1 de bază menţinute de instituţia de credit şi neutilizate pentru a îndeplini oricare dintre cerinţele de fonduri proprii prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. (a), (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi cerinţa de fonduri proprii suplimentare care abordează alte riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, prevăzută la art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, exprimate ca procent din valoarea totală a expunerii la risc în sensul art. 92 alin. (3) din regulamentul menţionat, se situează în a doua cuartilă a amortizorului combinat, factorul este 0,2; 
   c) în cazul în care fondurile proprii de nivel 1 de bază menţinute de instituţia de credit şi neutilizate pentru a îndeplini oricare dintre cerinţele de fonduri proprii prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. (a), (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi cerinţa de fonduri proprii suplimentare care abordează alte riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, prevăzută la art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, exprimate ca procent din valoarea totală a expunerii la risc în sensul art. 92 alin. (3) din regulamentul menţionat, se situează în a treia cuartilă a amortizorului combinat, factorul este 0,4; 
   d) în cazul în care fondurile proprii de nivel 1 de bază menţinute de instituţia de credit şi neutilizate pentru a îndeplini oricare dintre cerinţele de fonduri proprii prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. (a), (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi cerinţa de fonduri proprii suplimentare care abordează alte riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, prevăzută la art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, exprimate ca procent din valoarea totală a expunerii la risc în sensul art. 92 alin. (3) din regulamentul menţionat, se situează în a patra cuartilă, respectiv cea mai ridicată, a amortizorului combinat, factorul este 0,6. 
   (5) Pentru scopurile alin. (4), limita superioară şi limita inferioară a fiecărei cuartile a amortizorului combinat se calculează după cum urmează:

  
    Limita inferioară a cuartilei

  
    Limita superioară a cuartilei
 
    unde: 
    Qn reprezintă numărul de ordine al respectivei cuartile." 
   47. Articolul 294 se abrogă. 
   48. La articolul 295, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 295. -   (1) Instituţiile de credit care nu îndeplinesc cerinţa amortizorului combinat şi intenţionează să distribuie oricare din profiturile distribuibile sau să iniţieze una dintre acţiunile menţionate la art. 1262 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să transmită o notificare Băncii Naţionale a României, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de a efectua distribuiri sau de a iniţia una dintre acţiunile anterior menţionate." 
   49. După articolul 295 se introduce un nou articol, articolul 2951, cu următorul cuprins: 
   " Art. 2951. -   Se consideră că instituţiile de credit nu îndeplinesc cerinţa privind amortizorul combinat în sensul art. 1262 şi art. 1264 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când nu deţin fonduri proprii în cuantumul necesar şi de calitatea necesară pentru a îndeplini în acelaşi timp cerinţa amortizorului combinat şi fiecare dintre cerinţele prevăzute la: 
   a) art. 92 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi cerinţa de fonduri proprii suplimentare care abordează alte riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier prevăzută la art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
   b) art. 92 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi cerinţa de fonduri proprii suplimentare care abordează alte riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier prevăzută la art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
   c) art. 92 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi cerinţa de fonduri proprii suplimentare care abordează alte riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier prevăzută la art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare." 
   50. După articolul 2951 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 21-a "Suma maxim distribuibilă aferentă indicatorului efectului de levier", cuprinzând articolele 2952-2954, cu următorul cuprins: 
   "
SECŢIUNEA a 21-a
Suma maxim distribuibilă aferentă indicatorului efectului de levier
 
   Art. 2952. -   (1) Pentru scopurile art. 1263 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de credit trebuie să calculeze suma maxim distribuibilă aferentă indicatorului efectului de levier ca produs între rezultatul obţinut potrivit alin. (3) şi factorul calculat în conformitate cu alin. (4).  
   (2) Instituţiile de credit trebuie să reducă suma maxim distribuibilă aferentă indicatorului efectului de levier cu orice sumă care rezultă din oricare dintre acţiunile menţionate la art. 1263 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (3) Rezultatul prevăzut la alin. (1) se obţine prin parcurgerea următoarelor etape: 
   a) însumarea următoarelor elemente: 
   (i) orice profituri intermediare neincluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază, în conformitate cu art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, minus orice distribuire a profiturilor sau orice plată care rezultă din acţiunile menţionate la art. 1263 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
   (ii) orice profituri înregistrate la sfârşitul exerciţiului financiar, neincluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază, în conformitate cu art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, minus orice distribuire a profiturilor sau orice plată care rezultă din acţiunile menţionate la art. 1263 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
   b) scăderea din suma obţinută la lit. a) a valorilor care ar trebui achitate ca taxe şi impozite dacă respectivele elemente ar fi reportate. 
   (4) Factorul prevăzut la alin. (1) este determinat după cum urmează: 
   a) în cazul în care fondurile proprii de nivel 1 menţinute de instituţia de credit şi neutilizate pentru a îndeplini oricare dintre cerinţele de fonduri proprii prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi la art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când abordează riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier care nu este acoperit suficient de art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exprimate ca procent din indicatorul de măsurare a expunerii totale calculat în conformitate cu art. 429 alin. (4) din regulamentul menţionat, se situează în prima cuartilă, respectiv cea mai scăzută, a amortizorului pentru indicatorul efectului de levier, factorul este 0; 
   b) în cazul în care fondurile proprii de nivel 1 menţinute de instituţia de credit şi neutilizate pentru a îndeplini oricare dintre cerinţele de fonduri proprii prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi la art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când abordează riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier care nu este acoperit suficient de art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exprimate ca procent din indicatorul de măsurare a expunerii totale calculat în conformitate cu art. 429 alin. (4) din regulamentul menţionat, se situează în a doua cuartilă a amortizorului pentru indicatorul efectului de levier, factorul este 0,2; 
   c) în cazul în care fondurile proprii de nivel 1 menţinute de instituţia de credit şi neutilizate pentru a îndeplini oricare dintre cerinţele de fonduri proprii prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi la art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când abordează riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier care nu este acoperit suficient de art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exprimate ca procent din indicatorul de măsurare a expunerii totale calculat în conformitate cu art. 429 alin. (4) din regulamentul menţionat, se situează în a treia cuartilă a amortizorului pentru indicatorul efectului de levier, factorul este 0,4; 
   d) în cazul în care fondurile proprii de nivel 1 menţinute de instituţia de credit şi neutilizate pentru a îndeplini oricare dintre cerinţele de fonduri proprii prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi la art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când abordează riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier care nu este acoperit suficient de art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exprimate ca procent din indicatorul de măsurare a expunerii totale calculat în conformitate cu art. 429 alin. (4) din regulamentul menţionat, se situează în a patra cuartilă, respectiv cea mai ridicată, a amortizorului pentru indicatorul efectului de levier, factorul este 0,6. 
   (5) Pentru scopurile alin. (4), limita superioară şi limita inferioară a fiecărei cuartile a amortizorului pentru indicatorul efectului de levier se calculează după cum urmează:

  
    Limita inferioară a cuartilei

  
    Limita superioară a cuartilei
 
    unde: 
    Qn reprezintă numărul de ordine al respectivei cuartile. 
   Art. 2953. -   (1) Instituţiile de credit care nu îndeplinesc cerinţa amortizorului pentru indicatorul efectului de levier şi intenţionează să distribuie oricare din profiturile distribuibile sau să iniţieze una dintre acţiunile menţionate la art. 1263 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să transmită o notificare Băncii Naţionale a României, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de a efectua distribuiri sau de a iniţia una dintre acţiunile anterior menţionate. 
   (2) Pentru scopurile alin. (1), în procesul de notificare, instituţiile de credit trebuie să includă informaţiile prevăzute la art. 295 alin. (2), alin. (3) cu excepţia lit. c), alin. (4), precum şi suma maxim distribuibilă aferentă indicatorului efectului de levier, calculată în conformitate cu art. 2952 alin. (1) şi (2). 
   (3) Instituţiile de credit trebuie să asigure, printr-un proces de formalizare corespunzătoare, calcularea cu acurateţe a valorii profiturilor distribuibile şi a sumei maxim distribuibile aferente indicatorului efectului de levier. 
   (4) La solicitarea Băncii Naţionale a României, instituţiile de credit trebuie să fie capabile să demonstreze acurateţea calculelor prevăzute la alin. (3). 
   Art. 2954. -   Se consideră că instituţiile de credit nu îndeplinesc cerinţa privind amortizorul pentru indicatorul efectului de levier în sensul art. 1263 şi art. 1264 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când nu deţin fonduri proprii de nivel 1 în cuantumul necesar şi de calitatea necesară pentru a îndeplini în acelaşi timp cerinţa prevăzută la art. 92 alin. (1a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi cerinţa prevăzută la art. 92 alin. (1) lit. (d) din regulamentul respectiv şi cerinţa prevăzută la art. 226 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când abordează riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier care nu este acoperit suficient de art. 92 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013." 
   51. Articolul 296 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 296. -   (1) Instituţia de credit care nu îndeplineşte cerinţa amortizorului combinat sau, dacă este cazul, cerinţa amortizorului pentru indicatorul efectului de levier trebuie să întocmească şi să transmită spre aprobare Băncii Naţionale a României un plan de conservare a capitalului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a constatat că nu îndeplineşte cerinţa în cauză, cu excepţia cazului în care Banca Naţională a României a autorizat un termen mai lung de până la 10 zile. 
   (2) Banca Naţională a României acordă autorizaţiile prevăzute la alin. (1) doar în baza situaţiei individuale a unei instituţii de credit şi ţinând seama de amploarea şi complexitatea activităţii instituţiei de credit. 
   (3) În planul de conservare prevăzut la alin. (1), instituţia de credit trebuie să includă următoarele elemente: 
   a) estimări ale veniturilor şi cheltuielilor, precum şi un bilanţ previzionat; 
   b) măsuri de creştere a ratelor de adecvare a capitalului; 
   c) un plan şi un calendar pentru majorarea fondurilor proprii în vederea îndeplinirii integrale a cerinţei amortizorului combinat sau, dacă este cazul, a cerinţei amortizorului pentru indicatorul efectului de levier; 
   d) orice alte informaţii solicitate de Banca Naţională a României pentru a realiza evaluarea prevăzută la alin. (4). 
   (4) Banca Naţională a României evaluează planul de conservare a capitalului întocmit de instituţia de credit şi îl aprobă doar în măsura în care aceasta consideră că punerea în aplicare a acestui plan poate conduce la menţinerea capitalului sau majorarea acestuia cu un nivel suficient, care să permită instituţiei de credit să îndeplinească cerinţa amortizorului combinat sau, dacă este cazul, cerinţa amortizorului pentru indicatorul efectului de levier, într-un termen pe care Banca Naţională a României îl consideră adecvat. 
   (5) În situaţia în care Banca Naţională a României nu aprobă planul de conservare a capitalului în conformitate cu alin. (4), aceasta poate aplica fie una dintre măsurile de mai jos, fie pe amândouă: 
   a) impune instituţiei de credit majorarea fondurilor proprii până la un anumit nivel, urmând un calendar precis; 
   b) îşi exercită competenţele prevăzute la art. 226 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea impunerii unor restricţii mai stricte decât cele prevăzute la art. 1262 -1264 din ordonanţa de urgenţă menţionată privind distribuirile din profit." 
   52. Capitolul I "Dispoziţii generale" din cadrul titlului V, cuprinzând articolele 297-298, se abrogă. 
   53. Capitolul II "Nivelul de aplicare a cerinţelor prudenţiale în condiţiile exercitării supravegherii pe bază consolidată" din cadrul titlului V, cuprinzând articolele 299-310, se abrogă. 
   54. Articolul 311 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 311. -   În situaţia consolidată a întreprinderii-mamă, întocmită în scop prudenţial, ce stă la baza calculului elementelor necesare în vederea respectării cerinţelor prudenţiale pe bază consolidată sau subconsolidată, prevăzute în capitolul II, se includ, potrivit metodelor de consolidare prevăzute de art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, filialele şi participaţiile în instituţii, instituţii financiare sau societăţi prestatoare de servicii auxiliare, persoane juridice române sau străine." 
   55. După articolul 311 se introduce un nou capitol, capitolul III1 "Nivelul de aplicare a cerinţelor privind procesul intern de evaluare a adecvării capitalului şi a obligaţiilor referitoare la cadrul de administrare, procesele de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum şi la politicile şi practicile de remunerare", care cuprinde articolele 3111-3116, cu următorul cuprins: 
   "
CAPITOLUL III1
Nivelul de aplicare a cerinţelor privind procesul intern de evaluare a adecvării capitalului şi a obligaţiilor referitoare la cadrul de administrare, procesele de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum şi la politicile şi practicile de remunerare
 
   Art. 3111. -   Fiecare instituţie de credit care nu este nici filială în România, nici întreprindere-mamă, precum şi orice instituţie de credit care nu este inclusă în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale potrivit art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 trebuie să îndeplinească pe bază individuală obligaţiile menţionate la art. 148 şi 149 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, precum şi de prezentul regulament. 
   Art. 3112. -   Instituţiile de credit-mamă la nivelul României trebuie să îndeplinească, în măsura şi în modul indicate la partea I, titlul II, capitolul II, secţiunile 2 şi 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe bază consolidată, obligaţiile referitoare la procesul intern de adecvare a capitalului la riscuri, prevăzute la art. 148 şi 149 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prezentul regulament. 
   Art. 3113. -   Instituţiile de credit, filiale în România, trebuie să respecte, la nivel subconsolidat, obligaţiile referitoare la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, prevăzute la art. 148 şi 149 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prezentul regulament, dacă ele însele sau întreprinderile-mamă ale acestora, în cazul în care acestea sunt societăţi financiare holding sau societăţi financiare holding mixte, au într-un stat terţ o filială instituţie, instituţie financiară sau societate de administrare a activelor ori deţin o participaţie în astfel de entităţi. 
   Art. 3114. -   Fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, trebuie să îndeplinească, pe bază individuală, obligaţiile referitoare la cadrul de administrare, procesele de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum şi politicile şi practicile de remunerare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prezentul regulament. 
   Art. 3115. -   (1) Întreprinderile-mamă, persoane juridice române, inclusiv instituţiile de credit-mamă la nivelul UE sau instituţiile de credit-mamă la nivelul României, atunci când acestea din urmă au obligaţia de a respecta cerinţele prudenţiale pe bază consolidată, trebuie să îndeplinească, pe bază consolidată, obligaţiile referitoare la cadrul de administrare, procesele de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum şi politicile şi practicile de remunerare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prezentul regulament, pentru a se asigura că sistemele, procesele şi mecanismele lor sunt coerente şi integrate la nivel de grup şi că pot fi furnizate orice date şi informaţii relevante pentru obiectivele supravegherii. 
   (2) Instituţiile de credit, filiale, persoane juridice române trebuie să îndeplinească pe bază subconsolidată cerinţele prevăzute de alin. (1), atunci când se află în situaţia prevăzută de art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
   (3) Întreprinderile-mamă şi filialele prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să implementeze cadrul de administrare, sistemele, procesele şi mecanismele prevăzute la alin. (1) şi în cadrul filialelor care nu se supun cerinţelor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 575/2013, prezentului regulament şi, după caz, legislaţiei naţionale a statelor membre care transpune prevederile Directivei 2013/36/UE şi care, la nivel individual, au obligaţia respectării cerinţelor specifice sectorului lor, inclusiv în filialele stabilite în centre financiare offshore. Şi în acest caz sistemele, procesele şi mecanismele trebuie să fie coerente şi integrate la nivel de grup şi filialele respective trebuie să fie capabile să furnizeze orice date şi informaţii relevante pentru obiectivele supravegherii. 
   (4) Cerinţele prevăzute la alin. (3) ce privesc filialele care nu fac obiectul cerinţelor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 575/2013, prezentului regulament şi, după caz, legislaţiei naţionale a statelor membre care transpune prevederile Directivei 2013/36/UE nu se aplică dacă instituţia de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene demonstrează Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidat, că aplicarea acestor cerinţe este contrară prevederilor legale din statul terţ unde filiala este stabilită. 
   Art. 3116. -   (1) Cerinţele privind remunerarea prevăzute la art. 24 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 35 alin. (2) - (4), art. 170, 171 şi 173 din prezentul regulament nu se aplică la nivel consolidat: 
   a) filialelor stabilite în Uniunea Europeană în cazul în care acestea fac obiectul unor cerinţe specifice privind remunerarea în conformitate cu alte acte legislative ale Uniunii Europene decât Directiva 2013/36/UE, cu modificările şi completările ulterioare; 
   b) filialelor stabilite într-un stat terţ în cazul în care acestea ar face obiectul cerinţelor privind remunerarea în conformitate cu alte acte legislative ale Uniunii Europene decât Directiva 2013/36/UE, cu modificările şi completările ulterioare, dacă respectivele filiale ar fi fost stabilite în Uniunea Europeană. 
   (2) Prin derogare de la alin. (1) şi pentru a evita eludarea cerinţelor prevăzute la art. 24 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 35 alin. (2) - (4), art. 170, 171 şi 173 din prezentul regulament, cerinţele prevăzute de dispoziţiile indicate se aplică membrilor personalului filialelor care nu fac obiectul, pe bază individuală, cerinţelor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentul regulament, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
   a) filiala este fie o societate de administrare a activelor, fie o întreprindere care prestează serviciile şi activităţile de investiţii enumerate la pct. 2, 3, 4, 6 şi 7 din secţiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE, cu modificările şi completările ulterioare; şi 
   b) respectivii membri ai personalului au fost mandataţi să desfăşoare activităţi profesionale care au un impact semnificativ direct asupra profilului de risc sau asupra activităţii instituţiilor din cadrul grupului. 
   (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) şi (2), Banca Naţională a României poate decide aplicarea, la nivel consolidat, a cerinţelor privind remunerarea, prevăzute la art. 24 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 35 alin. (2) - (4), art. 170, 171 şi 173 din prezentul regulament, unei sfere mai largi de filiale şi personalului acestora şi notifică în acest sens filialele în cauză." 
   56. La titlul IX capitolul V, după secţiunea a 2-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 3-a "Pragul aferent instituţiilor mici şi cu un grad redus de complexitate", cuprinzând articolul 6482, cu următorul cuprins: 
   "
SECŢIUNEA a 3-a
Pragul aferent instituţiilor mici şi cu un grad redus de complexitate
 
   Art. 6482. -   În aplicarea art. 4 alin. (52) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cerinţa prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 145 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în ceea ce priveşte instituţiile de credit, nivelul pragului este de 1 miliard euro." 
   57. Articolul 672 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 672. -   Instituţiile de credit trebuie să raporteze anual Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere informaţiile prevăzute de art. 9 alin. (8) lit. b) din prezentul regulament." 
   Art. II. -   Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 
*
 
    Prezentul regulament transpune prevederi din Directiva 2019/878 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveşte entităţile exceptate, societăţile financiare holding, societăţile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile şi competenţele de supraveghere şi măsurile de conservare a capitalului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 7 iunie 2019.
 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 1 februarie 2022. 
    Nr. 2.