Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 6 din 23.dec.2021
Monitorul Oficial, Partea I 60 19.ian.2022
Intrare în vigoare la 21.ian.2022
Regulamentul nr. 6/2021 privind condiţiile necesare pentru a beneficia de exceptarea de la instituirea mecanismului de urgenţă potrivit art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienţilor şi standardele deschise, comune şi sigure de comunicare

Având în vedere: 
   - prevederile art. 218, 219, 223 şi art. 244 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative; 
   - prevederile art. 31 şi art. 33 alin. (6) şi (7) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei din 27 noiembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienţilor şi standardele deschise, comune şi sigure de comunicare; 
   - Ghidul EBA/GL/2018/07 referitor la condiţiile necesare pentru a beneficia de o exceptare de la mecanismul de urgenţă prevăzut la art. 33 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2018/389 [cu privire la standardele tehnice de reglementare (STR) pentru autentificarea strictă a clienţilor (ASC) şi standardele deschise, comune şi sigure de comunicare (CCS)], 
    în temeiul dispoziţiilor art. 243 alin. (1) şi al art. 244 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
 
    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

 
CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare, obiectul şi definiţii
 
   Art. 1. -   (1) Prezentul regulament se aplică prestatorilor de servicii de plată prevăzuţi la art. 223 alin. (1) lit. a) şi, după caz, lit. e) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, care oferă servicii de administrare cont de plăţi accesibil on-line şi care au optat pentru furnizarea unei interfeţe specifice care permite furnizorilor terţi accesul la conturile de plăţi. 
   (2) Prezentul regulament stabileşte cerinţele care trebuie îndeplinite de către prestatorii de servicii de plată prevăzuţi la alin. (1) pentru a beneficia de exceptarea de la instituirea mecanismului de urgenţă, în condiţiile art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei din 27 noiembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienţilor şi standardele deschise, comune şi sigure de comunicare. 
   Art. 2. -   (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute de Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată, cu modificările ulterioare. 
   (2) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
   a) exceptare - mecanism prin care Banca Naţională a României permite ca prestatorii de servicii de plată prevăzuţi la art. 1 alin. (1) să fie exceptaţi de la îndeplinirea obligaţiei de instituire a unui mecanism de urgenţă prevăzut la art. 33 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389; 
   b) iniţiativă de piaţă - grup de părţi interesate care au elaborat specificaţii funcţionale şi tehnice pentru interfeţe specifice şi, în acest sens, au obţinut contribuţii din partea prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card; 
   c) rata zilnică a răspunsurilor eronate - rata calculată de prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont de plăţi accesibil on-line privind numărul de mesaje de eroare pe zi care vizează erori ce pot fi atribuite prestatorului de servicii de plată, care oferă servicii de administrare cont de plăţi accesibil on-line, trimise de acesta într-o zi către prestatorii de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card, în conformitate cu art. 36 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, împărţit la numărul de cereri primite în aceeaşi zi de prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont de plăţi accesibil on-line de la prestatorii de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card.

 
CAPITOLUL II
Cerinţe privind modalitatea de solicitare a exceptării de la instituirea mecanismului de urgenţă
 
   Art. 3. -   (1) Prestatorul de servicii de plată transmite către Banca Naţională a României - Direcţia monitorizare a infrastructurilor pieţei financiare şi a plăţilor o cerere privind exceptarea de la instituirea mecanismului de urgenţă, în temeiul art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1. 
   (2) În aplicarea alin. (1), prestatorul de servicii de plată trebuie să furnizeze informaţii clare, precise şi detaliate, precum şi toate documentele care dovedesc îndeplinirea cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2 şi dovada aprobării cererii de către organul de conducere sau de către conducerea superioară a prestatorului de servicii de plată, după caz. 
   (3) Prestatorul de servicii de plată transmite o cerere, potrivit alin. (1), pentru fiecare interfaţă specifică furnizată pentru care se intenţionează exceptarea. 
   (4) În cazul în care un prestator de servicii de plată consideră că una dintre cerinţele prevăzute în anexa nr. 2 nu i se aplică, acesta trebuie să precizeze în documentaţia transmisă Băncii Naţionale a României motivarea pentru care respectiva cerinţă nu i se aplică. 
   (5) Documentele sunt prezentate Băncii Naţionale a României în limba română, cu excepţia actelor oficiale redactate într-o limbă străină, care se prezintă însoţite de traducerea legalizată a acestora. Pentru documentele redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, Banca Naţională a României poate excepta, de la caz la caz, aplicarea cerinţei privind traducerea legalizată. 
   (6) În orice situaţie, dacă solicitările sau transmiterea de documente se efectuează prin reprezentant, acestea vor fi însoţite de procură autentică ori, după caz, de delegaţie avocaţială, din care să rezulte că persoana este mandatată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Banca Naţională a României. 
   Art. 4. -   (1) Banca Naţională a României evaluează şi comunică solicitantului rezultatul evaluării cererii de exceptare transmise potrivit prevederilor art. 3, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care documentaţia este considerată completă potrivit alin. (5). 
   (2) În situaţia în care documentaţia transmisă nu îndeplineşte cerinţa menţionată la art. 3 alin. (2), Banca Naţională a României comunică solicitantului, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea cererii, documentele şi informaţiile necesare pentru completarea cererii. 
   (3) Solicitantul transmite Băncii Naţionale a României informaţiile, datele şi documentele solicitate potrivit alin. (2) în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data comunicării solicitării. 
   (4) Pentru situaţii bine fundamentate de solicitant, la cererea acestuia, Banca Naţională a României poate prelungi termenul de transmitere a documentelor şi informaţiilor prevăzut la alin. (3) cu cel mult 90 de zile lucrătoare. 
   (5) Documentaţia este considerată completă numai după ce solicitantul a transmis toate informaţiile, datele şi documentele potrivit alin. (2) - (4). 
   (6) Termenul de evaluare precizat la alin. (1) curge de la data primirii tuturor documentelor şi informaţiilor potrivit alin. (5) sau a împlinirii termenului prevăzut la alin. (3) sau, după caz, la alin. (4). 
   (7) Banca Naţională a României poate solicita, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care începe să curgă termenul de evaluare, şi alte informaţii relevante pentru evaluare, inclusiv, dar fără a se limita la, avize, certificări, declaraţii şi orice alte documente relevante, în scopul evaluării îndeplinirii cerinţelor menţionate în anexa nr. 2. Solicitantul trebuie să transmită informaţiile solicitate în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării, perioadă în care termenul de evaluare prevăzut la alin. (1) se suspendă. 
   (8) Solicitantul poate furniza din proprie iniţiativă orice alte informaţii şi/sau documente considerate relevante, până cel târziu cu 15 zile lucrătoare anterior datei expirării termenului în care Banca Naţională a României trebuie să se pronunţe asupra cererii. 
   (9) Decizia Băncii Naţionale a României cu privire la aprobarea sau respingerea unei cereri de exceptare de la instituirea mecanismului de urgenţă este comunicată în scris solicitantului, iar în cazul respingerii cererii se vor comunica şi motivele care au stat la baza acesteia. 
   Art. 5. -   Toate informaţiile, datele şi documentele aferente cererii prevăzute la art. 3 alin. (1) se transmit Băncii Naţionale a României prin intermediul reţelei de comunicaţii interbancare în format electronic. 
   Art. 6. -   După aprobarea exceptării de la instituirea mecanismului de urgenţă potrivit art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, Banca Naţională a României poate solicita oricând prestatorului de servicii de plată orice alte informaţii, date şi documente, relevante pentru evaluarea respectării pe bază continuă a cerinţelor legale, cu luarea în considerare a celor mai bune practici la nivel european. 
   Art. 7. -   Banca Naţională a României poate revoca actul prin care a fost aprobată exceptarea de la mecanismul de urgenţă, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (7) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389.

 
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
 
   Art. 8. -   Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
   Art. 9. -   Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

    Bucureşti, 23 decembrie 2021. 
    Nr. 6.

 
ANEXA Nr. 1

 
CERERE
pentru a beneficia de exceptarea de la instituirea mecanismului de urgenţă potrivit art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389
 
    Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), în calitate de . . . . . . . . . ., solicit exceptarea de la instituirea mecanismului de urgenţă, potrivit art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 a . . . . . . . . . ., având sediul social/real în ţara/(denumirea prestatorului de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont de plăţi accesibil on-line) judeţul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de identificare . . . . . . . . . ., pentru interfaţa specifică . . . . . . . . . . . (denumirea interfeţei specifice utilizate de prestatorul de servicii de plată solicitant) 
    Interfaţa specifică este: 
    □ dezvoltată intern; 
    □ dezvoltată în cadrul grupului financiar-bancar din care face parte prestatorul de servicii de plată solicitant; 
    □ dezvoltată în colaborare cu un terţ bancar; 
    □ dezvoltată în colaborare cu un terţ nonbancar; 
    □ achiziţionată de la . . . . . . . . . . (denumirea producătorului interfeţei), având social/real în ţara/judeţul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de identificare . . . . . . . . . . 
    Programul informatic dedicat interfeţei specifice rulează la adresa . . . . . . . . . . 
    Prestatorul de servicii de plată solicitant este/nu este afiliat sau membru al unui grup financiar/bancar. 
    Interfaţa specifică este/va fi utilizată de următorii prestatori de servicii de plată: 
   1. . . . . . . . . . ., având codul de identificare . . . . . . . . . ., în ţara . . . . . . . . . ., sub marca . . . . . . . . . .; 
   2. . . . . . . . . . ., având codul de identificare . . . . . . . . . ., în ţara . . . . . . . . . ., sub marca . . . . . . . . . .; 
    . . . 
   n. . . . . . . . . . ., având codul de identificare . . . . . . . . . ., în ţara . . . . . . . . . ., sub marca . . . . . . . . . . . 
    Prestatorii de servicii de plată din alte state membre, care sunt afiliaţi/membri ai grupului financiar-bancar european din care facem parte, intenţionează să solicite pentru aceeaşi interfaţă specifică aplicarea excepţiei prevăzute la art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 următoarelor autorităţi: 
   1. . . . . . . . . . . 
    . . . 
   n. . . . . . . . . . . 
    Anexat solicitării se află următoarele documente: 
   1. . . . . . . . . . . 
   2. . . . . . . . . . . 
    . . . 
   n. . . . . . . . . . . 
    Persoanele de contact care pot oferi clarificări cu privire la această cerere sunt: 
   1. Numele şi prenumele: . . . . . . . . . ., telefon: . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . . 
   2. Numele şi prenumele: . . . . . . . . . ., telefon: . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . . 
    Datele şi informaţiile furnizate sunt adevărate, corecte şi reflectă situaţia existentă (până) la data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
 

Semnătura reprezentantului1 prestatorului de servicii de plată solicitant,
S.S./L.S.

   1 Cererea se va completa de către organul de conducere sau de către conducerea superioară, după caz.

 
ANEXA Nr. 2

 
CERINŢE
privind acordarea excepţiei de la instituirea mecanismului de urgenţă

 
ARTICOLUL 1
Nivelul serviciilor, disponibilitatea şi performanţa
 
   (1) Solicitantul trebuie să definească indicatorii-cheie de performanţă şi obiectivele privind nivelul serviciilor, inclusiv pentru soluţionarea problemelor, asistenţa acordată în afara orarului, monitorizarea, planurile de urgenţă şi mentenanţă ale interfeţei specifice, care sunt cel puţin la fel de stricte precum cele pentru interfaţa sau interfeţele puse la dispoziţia propriilor utilizatori de servicii de plată pentru accesarea online în mod direct a conturilor lor de plăţi. 
   (2) Solicitantul trebuie să definească cel puţin următorii indicatori-cheie de performanţă privind disponibilitatea interfeţei specifice: 
   a) durata zilnică de disponibilitate a fiecărei interfeţe; şi 
   b) durata zilnică de indisponibilitate a fiecărei interfeţe. 
   (3) Suplimentar indicatorilor-cheie prevăzuţi la alin. (2), solicitantul trebuie să definească cel puţin următorii indicatoricheie de performanţă privind performanţa interfeţei specifice: 
   a) durata medie zilnică (exprimată în milisecunde) per cerere, necesară solicitantului să furnizeze prestatorului de servicii de iniţiere a plăţii toate informaţiile solicitate în conformitate cu art. 158 lit. b) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi art. 36 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389; 
   b) durata medie zilnică (exprimată în milisecunde) per cerere, necesară solicitantului să furnizeze prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi toate informaţiile solicitate în conformitate cu art. 36 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389; 
   c) durata medie zilnică (în milisecunde) per cerere, necesară solicitantului să furnizeze emitentului de instrumente de plată pe bază de card sau prestatorului de servicii de iniţiere a plăţii o confirmare de tipul "da" sau "nu" în conformitate cu art. 152 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi cu art. 36 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389; 
   d) rata zilnică a răspunsurilor eronate. 
   (4) În scopul calculării indicatorilor privind disponibilitatea interfeţei specifice prevăzuţi la alin. (2), solicitantul trebuie: 
   a) să calculeze durata de disponibilitate exprimată în procente ca fiind 100% minus procentul duratei de indisponibilitate; 
   b) să calculeze durata de indisponibilitate exprimată în procente utilizând numărul total de secunde în care interfaţa specifică a fost indisponibilă într-o perioadă de 24 de ore, începând şi terminând la miezul nopţii; 
   c) să considere că interfaţa este indisponibilă când la cinci cereri consecutive de acces la informaţii pentru furnizarea de servicii de iniţiere a plăţii, servicii de informare privind conturile sau de confirmare a disponibilităţii fondurilor nu s-a primit răspuns într-un interval total de 30 de secunde, indiferent dacă aceste cereri provin de la unul sau mai mulţi prestatori de servicii de iniţiere a plăţii, prestatori de servicii de informare cu privire la conturi sau prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card. În acest caz, solicitantul trebuie să calculeze durata de indisponibilitate din momentul primirii primei cereri din seria de cinci cereri consecutive la care nu s-a primit răspuns în decurs de 30 de secunde, cu condiţia să nu existe nicio cerere soluţionată cu succes între cele cinci cereri la care s-a trimis un răspuns.

 
ARTICOLUL 2
Publicarea statisticilor
 
   (1) În sensul art. 32 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României un plan de publicare trimestrială a statisticilor zilnice privind disponibilitatea şi performanţa interfeţei specifice, conform prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3), şi a fiecăreia dintre interfeţele puse la dispoziţia propriilor utilizatori de servicii de plată pentru a-şi accesa on-line în mod direct conturile de plăţi, împreună cu informaţiile referitoare la locaţia publicării acestor statistici şi data primei publicări. 
   (2) Publicarea statisticilor prevăzute la alin. (1) trebuie să permită zilnic prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi, prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card, utilizatorilor de servicii de plată şi autorităţilor competente să compare disponibilitatea şi performanţa zilnică ale fiecărei interfeţe specifice furnizate de către prestatorul de servicii de plată care solicită excepţia cu disponibilitatea şi performanţa fiecăreia dintre interfeţele puse la dispoziţia propriilor utilizatori de servicii de plată de către acelaşi prestator de servicii de plată pentru accesarea on-line în mod direct a conturilor de plăţi.

 
ARTICOLUL 3
Teste de stres
 
   (1) În scopul efectuării testelor de stres menţionate la art. 32 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, solicitantul trebuie să dispună de procese pentru a stabili şi a evalua modul în care se comportă interfaţa specifică atunci când este supusă unui număr extrem de mare de cereri din partea prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card, sub aspectul impactului pe care îl au aceste suprasolicitări asupra disponibilităţii şi performanţei interfeţei specifice şi asupra obiectivelor definite privind nivelul serviciilor. 
   (2) Solicitantul trebuie să efectueze teste de stres adecvate ale interfeţei specifice incluzând, dar fără a se limita la: 
   a) capacitatea de a permite accesul mai multor prestatori de servicii de iniţiere a plăţii, prestatori de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatori de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card; 
   b) capacitatea de a face faţă unui număr extrem de ridicat de cereri din partea prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card, într-o perioadă scurtă de timp, fără eşecuri şi/sau defecţiuni; 
   c) utilizarea unui număr extrem de ridicat de sesiuni concurente/concomitente deschise în acelaşi timp pentru cereri privind iniţierea plăţilor, informarea cu privire la cont şi confirmarea disponibilităţii fondurilor; şi 
   d) cererile care vizează volume mari de date. 
   (3) Solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României un rezumat al tuturor rezultatelor testelor de stres realizate, inclusiv scenariile utilizate ca bază pentru testarea fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) şi modul în care au fost abordate toate problemele identificate.

 
ARTICOLUL 4
Obstacole
 
   (1) Solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României: 
   a) un rezumat al metodei sau metodelor de aplicare a procedurii sau procedurilor de autentificare strictă a utilizatorilor de servicii de plată acceptate de interfaţa specifică, şi anume "redirecţionarea", "decuplarea", "încorporarea" sau o combinaţie a acestora; şi 
   b) o explicaţie clară, detaliată şi completă a motivaţiei pentru care metoda sau metodele de aplicare a procedurii sau procedurilor de autentificare menţionate la lit. a) nu reprezintă un obstacol, astfel cum se menţionează la art. 32 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, şi a modului în care aceste metode permit prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii şi prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi să se bazeze pe toate procedurile de autentificare furnizate propriilor utilizatori de servicii de plată de către prestatorul de servicii de plată care solicită excepţia, împreună cu dovezi care atestă că interfaţa specifică nu determină întârzieri sau neplăceri inutile în ceea ce priveşte experienţa generată pentru utilizatorii de servicii de plată atunci când aceştia îşi accesează contul printr-un prestator de servicii de iniţiere a plăţii, prestator de servicii de informare cu privire la conturi sau prestator de servicii de plată care emite instrumente de plată bazate pe card şi nici orice alte inconveniente, inclusiv parcurgerea unor etape inutile sau folosirea unui limbaj neclar sau disuasiv, de natură să îi descurajeze, în mod direct sau indirect, pe utilizatorii de servicii de plată să utilizeze serviciile prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card. 
   (2) În cadrul explicaţiei menţionate la alin. (1) lit. b), solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României o confirmare potrivit căreia: 
   a) interfaţa specifică nu împiedică prestatorii de servicii de iniţiere a plăţii şi prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi să se bazeze pe procedura sau procedurile de autentificare furnizată sau furnizate propriilor utilizatori de servicii de plată de către solicitant; 
   b) nu sunt necesare autorizări sau înregistrări suplimentare din partea prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card, altele decât cele impuse la art. 9-12, art. 14-16, art. 17 alin. (1), art. 68-70 şi art. 103 alin. (5) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative; 
   c) nu se efectuează verificări suplimentare, astfel cum se menţionează la art. 32 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, de către solicitant asupra consimţământului utilizatorului de servicii de plată dat prestatorului de servicii de iniţiere a plăţii sau prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi pentru a accesa informaţiile cu privire la conturile de plăţi deţinute la solicitant sau pentru a iniţia plăţi din conturile de plăţi deţinute la solicitant; şi 
   d) nu se efectuează nicio verificare a consimţământului utilizatorului de servicii de plată dat prestatorului de servicii de plată care emite instrumente de plată bazate pe card în conformitate cu art. 151 lit. a) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative.

 
ARTICOLUL 5
Proiectarea şi testarea interfeţei specifice în mod satisfăcător pentru prestatorii de servicii de plată
 
   (1) În scopul demonstrării respectării cerinţei prevăzute la art. 33 alin. (6) lit. (b) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 cu privire la proiectarea interfeţei specifice, solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României: 
   a) dovada că interfaţa specifică îndeplineşte cerinţele legale privind accesul şi datele prevăzute de Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi de Regulamentul delegat (UE) 2018/389, inclusiv: 
   (i) o descriere a specificaţiilor funcţionale şi tehnice pe care prestatorul de servicii de plată le-a implementat; 
    şi 
   (ii) un rezumat al modului în care implementarea acestor specificaţii îndeplineşte cerinţele din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi Regulamentul delegat (UE) 2018/389; şi 
   b) informaţii care să descrie dacă şi sub ce formă prestatorul de servicii de plată care solicită excepţia a interacţionat cu prestatorii de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card. 
   (2) În cazul în care solicitantul implementează un standard dezvoltat printr-o iniţiativă de piaţă: 
   a) informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) pct. (i) pot consta în informaţii cu privire la standardul iniţiativei de piaţă pe care îl aplică solicitantul, indiferent dacă acesta s-a abătut sau nu, sub orice aspect specific, de la un astfel de standard, şi dacă da, în ce mod s-a abătut şi cum îndeplineşte cerinţele din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi Regulamentul delegat (UE) 2018/389; 
   b) informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) pct. (ii) pot include, dacă sunt disponibile, rezultatele testelor de conformitate elaborate de iniţiativa de piaţă, rezultate care atestă conformitatea interfeţei specifice cu standardul respectiv al iniţiativei de piaţă. 
   (3) În sensul cerinţei prevăzute la art. 33 alin. (6) lit. (b) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, cu privire la testarea interfeţei specifice, solicitantul trebuie să pună specificaţiile tehnice ale interfeţei specifice la dispoziţia prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card autorizaţi sau a entităţilor care au remis o cerere la autorităţile lor competente pentru autorizaţia relevantă în conformitate cu art. 30 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, care trebuie să includă, cel puţin, publicarea unui rezumat al specificaţiilor tehnice ale interfeţei specifice pe website-ul propriu, în conformitate cu teza a treia din art. 30 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389. 
   (4) Platforma de testare trebuie să permită prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont, prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card autorizaţi şi entităţilor care au remis o cerere la autorităţile lor competente pentru autorizaţia relevantă să testeze interfaţa specifică într-un mediu de testare dedicat, securizat şi cu date fictive ale utilizatorilor de servicii de plată, pentru următoarele: 
   a) o conexiune stabilă şi securizată; 
   b) capacitatea solicitantului şi a prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card autorizaţi de a face schimb de certificate relevante, în conformitate cu art. 34 din Regulamentul delegat (UE) 2018/389; 
   c) capacitatea de a trimite şi primi mesaje de eroare, în conformitate cu art. 36 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389; 
   d) capacitatea prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii de a trimite şi a solicitantului de a primi ordine de iniţiere a plăţilor şi capacitatea solicitantului de a furniza informaţiile solicitate, în conformitate cu art. 158 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi cu art. 36 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389; 
   e) capacitatea prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi de a trimite şi a solicitantului de a primi cereri de acces la datele contului de plăţi şi capacitatea solicitantului de a furniza informaţiile solicitate în conformitate cu art. 36 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389; 
   f) capacitatea prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card şi a prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii de a transmite şi a solicitantului de a primi cereri din partea prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card şi prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii şi capacitatea solicitantului de a trimite o confirmare de tipul "da" sau "nu" către prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card şi prestatorii de servicii de iniţiere a plăţii, în conformitate cu art. 36 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389; şi 
   g) capacitatea prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii şi prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi de a se baza pe procedurile de autentificare furnizate de către solicitant propriilor utilizatori de servicii de plată. 
   (5) Solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României un rezumat al rezultatelor testării menţionate la art. 30 alin. (5) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 pentru fiecare dintre elementele care urmează să fie testate în conformitate cu alin. (4), inclusiv numărul de prestatori de servicii de iniţiere a plăţii, prestatori de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatori de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card care au utilizat platforma de testare, răspunsul primit de solicitant din partea acestor prestatori de servicii de iniţiere a plăţii, prestatori de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatori de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card, problemele identificate şi o descriere a modului în care au fost gestionate aceste probleme.

 
ARTICOLUL 6
Utilizarea pe scară largă a interfeţei
 
    În scopul demonstrării respectării cerinţei de la art. 33 alin. (6) lit. (c) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României: 
   a) o descriere a utilizării interfeţei specifice pentru perioada menţionată la art. 33 alin. (6) lit. (c) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, inclusiv, dar fără a se limita la: 
   (i) numărul de prestatori de servicii de iniţiere a plăţii, prestatori de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatori de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card care au utilizat interfaţa pentru a furniza servicii clienţilor; şi 
   (ii) numărul de cereri trimise de aceşti prestatori de servicii de iniţiere a plăţii, prestatori de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatori de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card către solicitant, prin intermediul interfeţei specifice, la care s-a primit răspuns din partea solicitantului; 
   b) dovada faptului că solicitantul a depus toate eforturile rezonabile pentru a asigura utilizarea la scară largă a interfeţei specifice, inclusiv prin comunicarea disponibilităţii interfeţei specifice pe canale adecvate, printre altele, dacă este cazul, pe site-ul solicitantului, pe platformele de comunicare socială, prin organismele de profil ale industriei, la conferinţe şi prin implicarea directă a actorilor de pe piaţă cunoscuţi.

 
ARTICOLUL 7
Soluţionarea problemelor
 
    În scopul art. 32 alin. (1) şi art. 33 alin. (6) lit. (d) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României: 
   a) informaţii privind sistemele sau procedurile existente pentru urmărirea, soluţionarea şi închiderea problemelor, în special cele raportate de prestatorii de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card; şi 
   b) o detaliere a problemelor şi deficienţelor, în special a celor raportate de prestatorii de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card, care nu au fost rezolvate în conformitate cu obiectivele privind nivelul serviciilor stabilite la art. 1 alin. (1).