Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 5 din 7.dec.2021
Monitorul Oficial, Partea I 1181 14.dec.2021
Intrare în vigoare la 14.dec.2021
Regulamentul nr. 5/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi

Având în vedere prevederile art. 17, 25, 29, art. 30 alin. (2), art. 34 alin. (1), art. 43, art. 48 alin. (1), art. 54 alin. (1), art. 100 şi ale art. 101 alin. (2) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi Ghidul EBA/GL/2017/09 privind informaţiile care trebuie furnizate pentru autorizarea instituţiilor de plată şi a instituţiilor emitente de monedă electronică şi pentru înregistrarea furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi în temeiul art. 5 alin. (5) din Directiva (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE, 
    în temeiul dispoziţiilor art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
 
    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.
 
   Art. I. -   Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 din 19 decembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
   " (11) Solicitanţii furnizează Băncii Naţionale a României informaţiile în susţinerea cererii de autorizare sau, după caz, înregistrare, structurate potrivit cerinţelor din prezentul regulament şi la un nivel de detaliu care să reflecte natura, extinderea şi complexitatea serviciilor de plată pe care intenţionează să le presteze." 
   2. La articolul 4, după alineatul (12) se introduc trei noi alineate, alineatele (13)-(15), cu următorul cuprins: 
   " (13) În cazul în care cererea de autorizare sau, după caz, înregistrare a fost respinsă de Banca Naţională a României, o cerere cu acelaşi obiect trebuie să fie însoţită de toate documentele şi informaţiile necesare pentru a proba remedierea deficienţelor care au constituit motiv de respingere a cererii anterioare. 
   (14) Neîndeplinirea condiţiei de la alin. (13) atrage respingerea cererii, potrivit art. 27 alin. (1) lit. k), respectiv, după caz, art. 102 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 209/2019. 
   (15) Prevederile alin. (13) şi (14) se aplică în mod corespunzător şi pentru situaţia în care solicitantul a retras, în cursul derulării unei proceduri anterioare, cererea de autorizare sau, după caz, de înregistrare." 
   3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 5. -   (1) Banca Naţională a României evaluează în procedura de autorizare sau, după caz, înregistrare şi, ulterior, în exercitarea competenţelor de supraveghere dacă solicitantul îndeplineşte cerinţele aplicabile prevăzute în titlul II din Legea nr. 209/2019, cu luarea în considerare a elementelor prevăzute în prezentul capitol. 
   (2) Dispoziţiile art. 6, art. 8-13, art. 14 alin. (6), art. 17 alin. (3), art. 18-23, art. 24 lit. b) şi ale art. 26 sunt aplicabile numai persoanelor care intenţionează să presteze, respectiv care prestează servicii de plată în calitate de instituţie de plată." 
   4. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: 
   " (2) În cazul în care solicitantul este o societate care funcţionează, Banca Naţională a României evaluează îndeplinirea cerinţei privind nivelul minim de capital pe baza informaţiilor furnizate în raportul prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. f)." 
   5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) În aplicarea art. 10 alin. (1) din Legea nr. 209/2019, solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că poate realiza activităţile propuse cu respectarea cerinţelor privind desfăşurarea activităţii aplicabile prevăzute în titlul II al legii şi în prezentul regulament." 
   6. La articolul 10, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " c) este o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare sau de către un organism guvernamental dintr-un alt stat membru." 
   7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 11. -   (1) În aplicarea art. 8 alin. (2) lit. b), Banca Naţională a României evaluează dacă persoanele care deţin participaţii calificate au capacitatea de a finanţa participaţia şi de a menţine soliditatea financiară în scopul asigurării administrării prudente şi sănătoase a instituţiei de plată. 
   (2) Evaluarea capacităţii de finanţare a participaţiei şi de menţinere a solidităţii financiare se realizează cu luarea în considerare a obiectivului declarat al participării persoanei la capitalul instituţiei de plată şi cu politica sa privind această participare, iar în cazul acţionarului/asociatului ce urmează să deţină controlul asupra instituţiei de plată, cu obiectivele financiare prognozate în planul de afaceri." 
   8. La articolul 12 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " c) persoanele care gestionează activele, beneficiarii/constitutorii fiduciilor, în cazul entităţilor fără personalitate juridică ce deţin participaţii calificate la solicitant în nume propriu, precum organismele de plasament colectiv, fondurile suverane de investiţii sau fiduciile;". 
   9. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 17. -   (1) Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că dispune de un cadru de organizare şi administrare a activităţii de prestare de servicii de plată riguros conceput şi de mecanisme de control intern care să asigure efectuarea de verificări permanente şi periodice, inclusiv politici şi proceduri administrative, de gestionare a riscurilor, de asigurare a conformităţii cu cerinţele cadrului legal şi de reglementare şi contabile care sunt adecvate, cuprinzătoare şi adaptate la natura, extinderea şi complexitatea serviciilor de plată prestate. 
   (2) În cadrul mecanismelor de control intern, solicitantul instituie angajamente de audit, interne sau externe, independente de activităţile controlate, care să asigure că toate operaţiunile aferente activităţilor pe care le desfăşoară solicitantul, inclusiv cele externalizate, sunt conforme cu politicile şi procedurile interne. 
   (3) În cadrul evaluării ducerii la îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (1) de către instituţiile de plată care externalizează funcţii operaţionale potrivit art. 54, 55 şi 67 ori desfăşoară activitate potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr. 209/2019, Banca Naţională a României are în vedere cerinţele din Ghidul EBA/GL/2019/02 privind externalizarea." 
   10. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Măsurile de control şi diminuare a riscurilor de securitate trebuie să asigure un nivel ridicat de securitate tehnică şi de protecţie a datelor, inclusiv în ceea ce priveşte componenta software şi sistemele informatice utilizate de solicitant sau de entităţile la care externalizează funcţii operaţionale." 
   11. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins: 
   " Art. 251. -   Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că a implementat angajamente de audit şi măsuri organizatorice destinate asigurării protejării intereselor utilizatorilor de servicii de plată şi prestării de servicii de plată potrivit premiselor descrise la art. 29 alin. (1) lit. e), g), h) şi i) sau, după caz, art. 93 alin. (1) lit. f), g) şi h)." 
   12. La articolul 28 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " d) numele şi funcţiile persoanelor din cadrul instituţiei de plată, responsabile pentru funcţiile operaţionale externalizate;". 
   13. La articolul 29 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " f) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului din care să rezulte că societatea nou-constituită deţine un nivel al capitalului social situat la nivelul stabilit de lege pentru capitalul iniţial sau, în cazul unei societăţi care funcţionează, un raport care să se refere la capitalul iniţial determinat la sfârşitul lunii anterioare datei depunerii cererii de autorizare, întocmit de un auditor financiar ori o firmă de audit, în baza verificărilor efectuate în conformitate cu principiile prevăzute de cadrul de reglementare contabilă aplicabil, din care să rezulte că aceasta deţine capital iniţial la nivelul prevăzut de Legea nr. 209/2019; în cazul societăţilor care au obligaţia legală de auditare a situaţiilor financiare, raportul trebuie elaborat de către auditorul financiar sau de firma de audit a acesteia;". 
   14. La articolul 29 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " i) descrierea procedurilor pentru monitorizarea, soluţionarea şi urmărirea incidentelor operaţionale şi de securitate şi a plângerilor utilizatorilor serviciilor de plată legate de securitate, potrivit art. 35 din prezentul regulament;". 
   15. La articolul 29 alineatul (1), litera r) se abrogă. 
   16. La articolul 29 alineatul (1), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " t) descrierea grupului din care face parte solicitantul, cu indicarea întreprinderii-mamă, a entităţilor din grup, a legăturilor dintre ele, nivelului de participaţie şi, în situaţia în care există entităţi supuse supravegherii unei autorităţi, indicarea acesteia;". 
   17. La articolul 30, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " d) pentru solicitanţii care intenţionează prestarea serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) -e) din Legea nr. 209/2019, proiectele contractelor-cadru prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 13 din lege, dacă există obligaţia încheierii de astfel de contracte, din care să rezulte date care să fie corelate cu informaţiile furnizate în celelalte documente aferente planului de activitate;". 
   18. La articolul 30, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " i) prezentarea activităţilor comerciale ce se vor desfăşura, altele decât cea de prestare de servicii de plată, cu detalierea tipului şi volumului activităţilor aşteptat pentru primii 3 ani de funcţionare;". 
   19. La articolul 31 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " a) un plan de marketing cuprinzând analiza poziţiei concurenţiale a solicitantului pe segmentul de piaţă pe care instituţia de plată intenţionează să desfăşoare activitate, descrierea clientelei, a canalelor de distribuţie şi a materialelor de promovare pe care intenţionează să le utilizeze, din care să rezulte furnizarea de către acesta de informaţii care să fie corelate cu cele incluse în celelalte documente din planul de marketing;". 
   20. La articolul 31 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " d) estimările fondurilor proprii disponibile pentru următorii 3 ani de activitate şi componenţa acestora, cu detalierea elementelor componente ale capitalului iniţial, pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) -f) din Legea nr. 209/2019, precum şi cu respectarea art. 612 din prezentul regulament;". 
   21. La articolul 31 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   " a) estimări ale bilanţului, contului de profit şi pierdere, atât în scenariul de bază, cât şi în scenariul de stres, cu prezentarea ipotezelor care stau la baza estimărilor, de tipul: volumul şi valoarea tranzacţiilor, numărul de clienţi, politica de stabilire a preţurilor, valoarea medie a unei tranzacţii, creşteri aşteptate ale pragului de rentabilitate, precum şi a strategiei acţionarilor în legătură cu furnizarea de fonduri suplimentare în caz de dificultate financiară a solicitantului; 
   b) explicaţii privind principalele elemente de venituri şi cheltuieli, datoriile financiare şi activele imobilizate cuprinse în estimările prevăzute la lit. a);". 
   22. La articolul 31 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: 
   " c) estimări privind situaţia fluxurilor de trezorerie pentru scenariul de bază, însoţite de explicaţii privind datele prezentate." 
   23. La articolul 31, alineatul (3) se abrogă. 
   24. La articolul 32 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " c) prezentarea funcţiilor operaţiunilor externalizate şi a caracteristicilor acestora, identificarea şi datele de contact ale furnizorilor de servicii externalizate şi proiectele contractelor de externalizare din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 54 şi 55 din Legea nr. 209/2019;". 
   25. La articolul 34, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " b) descrierea procedurilor de controale periodice şi permanente, inclusiv frecvenţa controalelor periodice şi resursele umane alocate;". 
   26. La articolul 34, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " d) componenţa organelor de conducere şi control ale solicitantului stabilite potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, a altor comitete sau structuri cu atribuţii similare acestora;". 
   27. La articolul 34, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " e) modul în care funcţiile operaţionale externalizate sunt monitorizate şi controlate pentru a nu prejudicia calitatea mecanismelor de control intern ale solicitantului şi un document care cuprinde analiza solicitantului cu privire la modul în care au fost luate în considerare recomandările din Ghidul EBA/GL/2019/02 privind externalizarea;". 
   28. La articolul 34, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " h) criteriile de desemnare a persoanei/persoanelor responsabile cu coordonarea mecanismului de control intern şi curriculum vitae pentru fiecare dintre aceste persoane din care să rezulte îndeplinirea criteriilor." 
   29. La articolul 35, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 35. -   Descrierea procedurilor pentru monitorizarea, soluţionarea şi urmărirea incidentelor operaţionale şi de securitate şi a plângerilor utilizatorilor serviciilor de plată legate de securitate prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. i) include următoarele:". 
   30. La articolul 35, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " e) procedurile de raportare internă şi externă a incidentelor operaţionale şi de securitate, inclusiv notificarea incidentelor majore potrivit prevederilor art. 219 din Legea nr. 209/2019;". 
   31. La articolul 39, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " a) evaluarea de risc prin care se identifică şi evaluează riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului la care este expusă instituţia, inclusiv riscurile inerente clienţilor, produselor şi serviciilor furnizate, canalelor de distribuţie folosite şi ariei geografice în care aceasta îşi desfăşoară activitatea;". 
   32. La articolul 39, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " c) sistemele şi mecanismele de conformitate implementate pentru a se asigura că agenţii şi sucursalele respectă cerinţele în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv în cazul în care agenţii şi sucursalele sunt stabilite în alte state membre;". 
   33. La articolul 39, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: 
   " c1) sistemele şi mecanismele de conformitate implementate pentru a se asigura că agenţii nu expun entitatea la riscuri crescute de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;". 
   34. La articolul 39, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " f) în cazul în care solicitanţii intenţionează prestarea serviciilor de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) -f) din Legea nr. 209/2019, informaţii cu privire la conţinutul normelor interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului destinate personalului;". 
   35. La articolul 39, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " g) în cazul în care solicitanţii intenţionează prestarea serviciilor de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) -f) din Legea nr. 209/2019, identitatea persoanei desemnate în calitate de ofiţer de conformitate în înţelesul art. 23 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi informaţii din care să rezulte că aceasta dispune de expertiză pentru îndeplinirea eficace a sarcinilor ce îi revin, potrivit standardelor stabilite de entitate." 
   36. La articolul 40 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " d) lista entităţilor pe care solicitantul le-a identificat în urma unei analize corespunzătoare ca fiind conduse sau controlate de persoana care deţine participaţii calificate, cota de participare directă sau indirectă, existenţa şi descrierea oricăror proceduri de insolvenţă sau similare în relaţie cu acestea;". 
   37. La articolul 40 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " e) lista persoanelor fizice care conduc activitatea şi, pentru fiecare dintre acestea, numele, locul şi data naşterii, adresa, codul numeric personal sau echivalent, curriculum vitae, informaţiile prevăzute la lit. d) şi pct. 3-16 din anexa nr. 2 la prezentul regulament;". 
   38. La articolul 40 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " j) în cazul altor entităţi fără personalitate juridică ce deţin participaţii calificate în nume propriu, precum organismele de plasament colectiv, fondurile suverane de investiţii sau fiduciile, identitatea persoanelor care gestionează activele, a beneficiarilor/constitutorilor fiduciilor şi prezentarea succintă a politicii de investiţii şi a restricţiilor aplicabile;". 
   39. La articolul 40 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " b) curriculum vitae;". 
   40. La articolul 41, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " g) decizia de numire, proiectul de contract din care să rezulte timpul necesar îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin în această calitate, ofertă de angajare sau alte documente relevante din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 14 alin. (4)." 
   41. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 55. -   (1) În cazul în care în primul an de activitate în domeniu instituţia de plată nu a desfăşurat activitate pe perioada unui an financiar complet, în locul datelor înregistrate în anul financiar precedent instituţia de plată utilizează, în vederea aplicării metodelor prevăzute la art. 52-54, datele previzionate în planul de afaceri pentru primul an financiar." 
   42. La articolul 55, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (3) În scopul aplicării alin. (1), în cazul în care datele previzionate în planul de afaceri nu mai sunt plauzibile, Banca Naţională a României solicită ajustarea corespunzătoare a acestora." 
   43. După articolul 61 se introduc două noi articole, articolele 611 şi 612, cu următorul cuprins: 
   " Art. 611. -   În aplicarea prevederilor art. 37 din Legea nr. 209/2019, instituţiile de plată trebuie să dispună de mecanisme adecvate şi evidenţe prin care să poată demonstra în orice moment respectarea interdicţiei prevăzute de lege. 
   Art. 612. -   (1) În aplicarea prevederilor art. 611, instituţiile de plată care desfăşoară şi alte activităţi decât prestarea de servicii de plată stabilesc şi fundamentează criteriile pe baza cărora determină elementele care intră în determinarea fondurilor proprii disponibile ce pot fi alocate în mod specific activităţii de prestare a serviciilor de plată şi serviciilor operaţionale şi conexe prevăzute la art. 7, 22 şi 23 din Legea nr. 209/2019. 
   (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), instituţiile de plată repartizează elementele care intră în determinarea fondurilor proprii disponibile ce nu pot fi alocate în mod specific unei activităţi, în funcţie de criterii fundamentate, pentru activităţile de prestare a serviciilor de plată şi serviciile operaţionale şi conexe prevăzute la art. 7, 22 şi 23 din Legea nr. 209/2019 şi, respectiv, pentru celelalte activităţi desfăşurate de entitate potrivit art. 24 din Legea nr. 209/2019. 
   (3) Instituţiile de plată repartizează veniturile şi cheltuielile care generează rezultatul financiar curent, ce nu pot fi alocate în mod specific unei activităţi, utilizând o bază de repartizare care să asigure reflectarea interdependenţei între respectivele activităţi şi întreaga activitate a instituţiei, cu respectarea principiilor prevăzute în anexa nr. 4 la regulament pentru determinarea necesarului de fonduri proprii potrivit metodei A. 
   (4) În cazul elementelor care intră în determinarea fondurilor proprii disponibile provenite din rezultatele aferente exerciţiilor financiare precedente, instituţiile de plată menţin baza de repartizare utilizată la momentul repartizării. 
   (5) Instituţiile de plată aplică, pe bază continuă, criteriile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi baza de repartizare stabilită potrivit alin. (3), cu excepţia situaţiilor în care pot justifica în mod corespunzător necesitatea modificării acestora. 
   (6) Banca Naţională a României poate solicita modificări ale criteriilor şi bazei de repartizare prevăzute la alin. (5) în situaţia în care apreciază că acestea nu sunt adecvate situaţiei concrete a instituţiei de plată." 
   44. La articolul 71, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) În cazul în care instituţiile de plată intenţionează să externalizeze funcţii operaţionale importante, transmit Băncii Naţionale a României, suplimentar informaţiilor de la alin. (1), descrierea procedurilor prin care instituţia de plată se asigură de respectarea cerinţelor impuse de Legea nr. 209/2019 şi prezentul regulament, cu detalierea mecanismelor prin care instituţia de plată se asigură că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (2) şi art. 55 alin. (2) din Legea nr. 209/2019, şi un document care cuprinde analiza instituţiei de plată cu privire la modul în care au fost luate în considerare recomandările din Ghidul EBA/GL/2019/02 privind externalizarea." 
   45. La articolul 89, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Instituţiile de plată utilizează pentru raportarea fondurilor proprii formularul C01 din Regulamentul (UE) 2021/451 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014." 
   46. La articolul 89, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins: 
   " (3) Instituţiile de plată care desfăşoară şi alte activităţi decât prestarea de servicii de plată transmit raportarea prevăzută la alin. (2), însoţită de prezentarea elementelor de fonduri proprii determinate la nivelul întregii entităţi. 
   (4) La prima raportare realizată potrivit alin. (3) din fiecare an calendaristic şi în situaţia în care intervin modificări potrivit art. 612 alin. (5), instituţiile de plată transmit criteriile şi baza de repartizare utilizate în vederea alocării elementelor care intră în determinarea fondurilor proprii, stabilite potrivit art. 612, şi fundamentarea acestora." 
   47. La articolul 92 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " c) numele şi funcţiile persoanelor responsabile, din cadrul furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi, pentru funcţiile operaţionale externalizate;". 
   48. La articolul 93 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " h) descrierea procedurilor pentru monitorizarea, soluţionarea şi urmărirea incidentelor operaţionale şi de securitate şi a plângerilor utilizatorilor serviciilor de plată legate de securitate, potrivit art. 35;". 
   49. La articolul 93 alineatul (1), litera m) se abrogă. 
   50. La articolul 95 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " a) un plan de marketing cuprinzând analiza poziţiei concurenţiale a solicitantului pe segmentul de piaţă pe care intenţionează să desfăşoare activitate, descrierea clientelei, a canalelor de distribuţie şi a materialelor de promovare pe care intenţionează să le utilizeze, din care să rezulte furnizarea de către acesta de informaţii care să fie corelate cu cele incluse în celelalte documente din planul de marketing;". 
   51. La articolul 95 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   " a) estimări ale bilanţului, contului de profit şi pierdere, atât în scenariul de bază, cât şi în scenariul de stres, cu prezentarea ipotezelor care stau la baza estimărilor, de tipul: numărul de clienţi, politica de stabilire a preţurilor, creşteri aşteptate ale pragului de rentabilitate, precum şi a strategiei acţionarilor în legătură cu furnizarea de fonduri suplimentare în caz de dificultate financiară a solicitantului; 
   b) explicaţii privind principalele elemente de venituri şi cheltuieli, datoriile financiare şi activele imobilizate cuprinse în estimările prevăzute la lit. a);". 
   52. La articolul 95 alineatul (2), după litera b) se introduce nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: 
   " c) estimări privind situaţia fluxurilor de trezorerie pentru scenariu de bază, însoţite de explicaţii privind datele prezentate." 
   Art. II. -   Instituţiile de plată care desfăşoară şi alte activităţi decât prestarea de servicii de plată aplică prevederile art. 89 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, cu modificările şi completările aduse prin prezentul regulament, începând cu prima raportare ulterioară intrării în vigoare a prezentului regulament. 
   Art. III. -   Prevederile art. 4 alin. (13) - (15) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, cu modificările şi completările aduse prin prezentul regulament, nu se aplică cererilor de autorizare în calitate de instituţie de plată, respectiv de înregistrare în calitate de furnizor specializat în servicii de informare cu privire la conturi, depuse la Banca Naţională a României până la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament. 
   Art. IV. -   Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 7 decembrie 2021. 
    Nr. 5.