Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 3 din 10.sep.2021
Monitorul Oficial, Partea I 907 22.sep.2021
Intrare în vigoare la 22.sep.2021
Regulamentul nr. 3/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

 Având în vedere dispoziţiile art. 26 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (5) lit. a), art. 36 alin. (3) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în contextul efectelor ajustărilor semnificative ale ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare permanentă acordate de către Banca Naţională a României, ca urmare a deciziilor de politică monetară ale băncii centrale, asupra necesarului de fonduri proprii de care trebuie să dispună instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special,
    în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:
    "Art. 171. - În aplicarea prevederilor art. 20 din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cerinţa privind experienţa conducătorilor se consideră adecvată dacă persoanele desemnate în calitate de conducători dispun de experienţă practică de minimum 1 an într-o funcţie de conducere deţinută în cadrul unei instituţii de credit sau al unei alte instituţii financiare supuse supravegherii Băncii Naţionale a României sau unei alte autorităţi competente ori în cadrul unei instituţii financiare nebancare înscrise doar în Registrul general, precum şi de experienţă practică de minimum 2 ani în domeniul creditării."
   2. La articolul 21, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) curriculum vitae, care va cuprinde inclusiv informaţii ce fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 17 şi 171;".
   3. La articolul 26 alineatul (1) litera d), punctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(iii) 50% în cazul creditelor de consum în lei, respectiv 33,3% în cazul creditelor de consum acordate în valută sau indexate la cursul unei valute, cu durata iniţială de peste 90 de zile;".
   4. La articolul 26 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) nivelul garanţiilor emise şi angajamentelor de garantare asumate existente în sold la finele perioadei trimestriale de raportare, raportat la valoarea capitalurilor proprii existente la aceeaşi dată, este mai mare decât 1."
   5. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Înscrierea instituţiilor financiare nebancare în Registrul special se efectuează în situaţia în care Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României constată existenţa oricăreia dintre următoarele situaţii:
    a) îndeplinirea cumulativă a limitelor aferente criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive;
    b) îndeplinirea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. c);
    c) îndeplinirea în oricare lună aferentă unei perioade de raportare trimestrială a criteriului prevăzut la alin. (1) lit. d);
    d) îndeplinirea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. e)."
   6. La articolul 29, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive, nu mai îndeplinesc criteriul prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. e)."
   7. La articolul 292, alineatul (2) se abrogă.
   8. La articolul 36, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:
    "(32) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul modificărilor în situaţia caselor de amanet şi a caselor de ajutor reciproc cu privire la starea entităţii."
   9. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 53. - (1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României evaluează îndeplinirea de către conducători a cerinţelor prevăzute la art. 14-171 din prezentul regulament, pe baza documentelor prevăzute la art. 21, completate în mod corespunzător."
   10. La articolul 60 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) avansuri acordate pentru imobilizările necorporale;".
   11. Anexa nr. 2a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ANEXA Nr. 2a

    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

    Subsemnatul/Subscrisa1,.........., în calitate de.......... al.......... (denumirea instituţiei financiare nebancare/sucursalei instituţiei financiare, persoană juridică străină), declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare.
    1 Pentru persoana fizică, precizaţi numele şi prenumele, cetăţenia, domiciliul şi reşedinţa, ţara/ţările în care a avut stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa în ultimii 3 ani; pentru persoanele fără cetăţenie română, precizaţi, dacă este cazul, şi data stabilirii reşedinţei în România.
    Pentru persoana juridică, precizaţi denumirea, adresa sediului social şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau alt element de identificare echivalent.
   
Data . . . . . . . . . . Semnătura2 . . . . . . . . . .

    2 Pentru persoana fizică, precizaţi în clar numele şi prenumele.
    Pentru persoana juridică, precizaţi în clar numele, prenumele şi calitatea reprezentantului legal."
   12. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ANEXA Nr. 3

    Judeţul . . . . . . . . . . |_|_|
    Denumirea instituţiei financiare nebancare: . . . . . . . . . .
    Adresa: localitatea . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . .
    Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .
    Telefon: . . . . . . . . . ., fax: . . . . . . . . . .
    Numărul din registrul comerţului . . . . . . . . . .
    Data: |_|_| |_|_| |_|_| cod unic de înregistrare: |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|

    INDICATORI
privind criteriile de înscriere în Registrul special

   
lei
DENUMIRE INDICATORI Număr
rând
Perioada de raportare*)
n-2 n-1 n
1 2 3 1 2 3 1 2 3
A. TOTAL CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE Şl ANGAJAMENTE ASUMATE, sold la finele perioadei de raportare (rd. 2 + rd. 3) 1
Total credite acordate (ct. 2011 + 2021 + 2031 + 2032 + 2041 + 2042 + 2051 +2052 + 2061 +2091 +2311 +2312 + 2411 +2412 + 2731 +2732 + 2751 + 2752 + extras 2811 + extras 2821+30111 + extras 3811 + extras 3821+401+402+4711+4712 + extras 4811 + extras 4821) 2
Total angajamente asumate (ct. 901+903+911+913+ extras 981) 3
B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE, sold la finele perioadei de raportare (rd. 5 + rd. 6) 4
Total capitaluri proprii (ct. 501+502-503508+511+512+513+514+516+519±581±591- 592) 5
Total surse împrumutate (ct. 2321 + 2322 + 2431 + 2432 + 2711 (solduri creditoare)**) + 2741 + 2742 + 2761 + 2762 + 30121 + 3251 + 3581 + 3582 - extras 3741 - extras 3742 + 4721 + 4722 + 531 + 532) 6
C. VOLUMUL TOTAL AL CREDITELOR DE CONSUM***) ACORDATE****) 7
D. RATA MEDIE A DOBÂNZILOR ANUALE EFECTIVE PENTRU CREDITELE DE CONSUM***) ACORDATE ÎN LUNA DE REFERINŢĂ PONDERATE CU VALOAREA CREDITELOR, determinată potrivit formulei de calcul DAE *****)
- credite cu durata iniţială de până la 15 zile, inclusiv
- în lei 8
- în valută 9
- credite cu durata iniţială între 16 zile şi 90 de zile, inclusiv
- în lei 10
- în valută 11
- credite cu durata iniţială de peste 90 de zile
- în lei 12
- în valută 13
E. NIVELUL GARANŢIILOR EMISE ŞI ANGAJAMENTELOR DE GARANTARE ASUMATE (existente în sold la finele perioadei de raportare) RAPORTAT LA VALOAREA CAPITALURILOR PROPRII (existente în sold la finele perioadei de raportare) (rd. 15 + rd.5) 14
Valoarea garanţiilor emise şi a angajamentelor de garantare asumate existente în sold la finele perioadei de raportare (ct. 911 + 913 + extras 981) 15

    *) n - reprezintă perioada de raportare trimestrială. Indicatorul de la lit. C se va calcula pentru fiecare trimestru pe baza valorii creditelor nou-acordate în perioada de referinţă, înregistrată la data acordării. Valoarea aferentă criteriului de la lit. D se va completa pentru finele fiecărei luni din trimestrul de raportare. Valoarea aferentă criteriului de la lit. E se va calcula pentru fiecare trimestru pe baza nivelului garanţiilor emise şi a angajamentelor de garantare asumate, precum şi a valorii capitalurilor proprii, existente în sold la finele perioadei trimestriale de raportare.
    **) Sintagma «solduri creditoare» se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional 2711 «Conturi curente la instituţii de credit».
    ***) Sintagma «credite de consum» se referă la creditele prevăzute la art. 3 lit. b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare, acordate de instituţiile financiare nebancare în baza Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare. La determinarea valorii indicatorilor aferenţi criteriului dc la lit. D nu se iau în considerare operaţiunile de creditare în condiţii de favoare, aşa cum sunt acestea definite potrivit prezentului regulament.
    ****) Se vor avea în vedere toate creditele acordate în perioada de raportare, inclusiv cele care au fost rambursate şi nu se regăsesc în sold la finele perioadei de raportare şi cele care reprezintă refinanţări ale creditelor acordate. în calculul acestui indicator nu este inclusă valoarea totală a angajamentului de finanţare asumat de creditor, ci doar partea utilizată de client.
    *****)


    unde DAE = rata medie a dobânzilor anuale efective pentru creditele de consum acordate în luna de referinţă ponderate cu valoarea creditelor, DAEk = fiecare nivel distinct al dobânzii anuale efective pentru creditele de consum acordate în luna de referinţă, Ck = valoarea creditelor de consum acordate cu dobânda anuală efectivă DAEk în luna de referinţă.
   
Administrator
(conducătorul entităţii),
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura şi
ştampila instituţiei financiare nebancare)
(numele, prenumele şi semnătura)"
   13. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ANEXA Nr. 4

    FORMULAR
de calcul şi raportare a nivelului fondurilor proprii

    Denumirea instituţiei financiare nebancare:
    Data raportării:
   
- lei -
Elemente luate în calcul Nr. rd. Valoare
Capital social subscris şi vărsat/capital de dotare 1
Prime de capital integral încasate, aferente capitalului social 2
Rezerve legale 3
Rezerve statutare sau contractuale 4
Alte rezerve constituite din profitul net 5
Rezultatul reportat reprezentând profit net nerepartizat 6
Profitul net interimar înregistrat până la data determinării nivelului fondurilor proprii, cu condiţia să fie net de orice obligaţii previzibile şi să fie verificat de persoanele cu atribuţii în domeniu din cadrul instituţiei financiare nebancare, cu respectarea principiilor şi a regulilor de contabilizare şi evaluare în vigoare aplicabile 7
Total (rd. 1 la rd. 7) 8
Sumele din profitul net al exerciţiului financiar precedent reprezentând dividende 9
Rezultatul reportat reprezentând pierdere 10
Rezultatul exerciţiului financiar curent reprezentând pierdere 11
Repartizarea profitului 12
Valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire 13
Valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale 14
Valoarea neamortizată a fondului comercial 15
Avansuri acordate pentru imobilizările necorporale 16
Acţiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social 17
Valoarea operaţiunilor efectuate în condiţii de favoare (dacă este cazul) 18
Total (rd. 9 la rd. 18) 19
Capital propriu (rd. 8 - rd. 19) 20
Rezerve şi fonduri speciale constituite potrivit reglementărilor speciale aplicabile 21
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale şi a altor reevaluări efectuate potrivit legii 22
Împrumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare, asimilate, potrivit legii, împrumuturilor subordonate 23
Alte elemente, de natura fondurilor şi/sau rezervelor, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 62 alin. (2) din regulament*) 24
Capital suplimentar (total rd. 21 la rd. 24) 25
Sume reprezentând participaţii în alte entităţi, care depăşesc 10% din capitalul social al acestora din urmă, creditele subordonate şi alte creanţe de aceeaşi natură faţă de respectivele entităţi 26
Diferenţa pozitivă, aferentă categoriilor de active financiare pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, aplicabile entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, dintre (i) valoarea ajustărilor pentru pierderi aşteptate obţinute potrivit cerinţelor Standardului Internaţional de Raportare Financiară 9, determinate prin retratarea informaţiilor din evidenţele contabile ţinute potrivit dispoziţiilor Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv sumele aferente activelor financiare, care fac obiectul operaţiunilor de scoatere în afara bilanţului conform cerinţelor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, dar care continuă să fie recunoscute în bilanţ conform Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi (ii) valoarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit calculat potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012, la care se adaugă valoarea eventualelor ajustări pentru depreciere suplimentare constituite în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare**) 27
Fonduri proprii (rd. 20 + rd. 25 - rd. 26 - rd. 27) 28
Alte elemente care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 62 alin. (2) din regulament, din care:
- . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . .
29

    *) Defalcarea elementelor de la rd. 24.
    **) Elementul prevăzut pe rd. 27 se va avea în vedere la determinarea şi raportarea nivelului fondurilor proprii exclusiv pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2022.

   
Conducătorul instituţiei financiare nebancare,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi semnătura)
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi semnătura)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi telefonul)"
   Art. II. - (1) Prezentul regulament se aplică de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor art. I pct. 3-7 şi 12, care se aplică începând cu data de 1 octombrie 2021.
   (2) Banca Naţională a României soluţionează solicitările de înscriere în Registrul general formulate până la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform cerinţelor în vigoare la data depunerii cererii.
   Art. III. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 10 septembrie 2021.
    Nr. 3.