Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Anexă nr. 1 din 12.aug.2021
Monitorul Oficial, Partea I 787 16.aug.2021
Intrare în vigoare la 16.aug.2021
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ale anexei "Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României" la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

1. Capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale" se modifică şi se completează după cum urmează:
   1.1. Punctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.1. Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordin, altele decât Fondul de garantare a depozitelor bancare, care au înregistrat în exerciţiul financiar precedent o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, precum şi Fondul de garantare a depozitelor bancare au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile semestriale la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. În scopul prezentelor reglementări, calculul indicatorului cifra de afaceri se face pe baza prevederilor pct. 18 alin. (1) lit. b) şi c) din titlul II al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare."
   1.2. După punctul 1.1 se introduce un nou punct, punctul 1.11, cu următorul cuprins:
    "1.11. Încadrarea în criteriul prevăzut la pct. 1.1 se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent."
   2. La capitolul II "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare semestrială cod 30 "Date informative la data de 30 iunie . . . . . . . . . ." se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod
poziţie
Număr
unităţi
Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103


II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col.2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 214+215+216+221+222+227), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz.207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 214
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 214a

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz.217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz.223 la 226), din care: 222
- restante până la30de zile 223
- restante după 30de zile 224
- restante după 90 de zile 225
- restante după 1 an 226
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite 227
III. Număr mediu de salariaţi Cod
poziţie
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante Cod
poziţie
Sume
- lei -
A B 1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 401
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 403
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404
- impozitul datorat la bugetul de stat 405
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406
- impozitul datorat la bugetul de stat 407
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 410
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*) 411
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile 412
- subvenţii pentru combustibili fosili 413
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 414
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 415
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 416
V. Tichete acordate salariaţilor Cod
poziţie
Sume
- lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 501
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii 502
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 601
- din care efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 602
- după surse de finanţare (poz. 604 + 605), din care: 603
- din fonduri publice 604
- din fonduri private 605
- după natura cheltuielilor (poz. 607 + 608), din care: 606
- cheltuieli curente 607
- cheltuieli de capital 608
VII. Cheltuieli de inovare ***) Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
- din care efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 702
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor2) 1000
XI. Capital social vărsat****) Cod
poziţie
30 iunie
An precedent An
curent
A B Sume
Col.l
%3)
Col.2
Sume
Col.3
%3)
Col.4
Capital social vărsat3) (poz. 1110+1113 + 1117+1118+1119+ 1120), din care: 1100 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz.1112), din care: 1110
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1111
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1112
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1113
- cu capital integral de stat 1114
- cu capital majoritar de stat 1115
- cu capital minoritar de stat 1116
- deţinut de regii autonome 1117
- deţinut de societăţile cu capital privat 1118
- deţinut de persoane fizice 1119
- detinut de alte entităti 1120
XII. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat 1120a
XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an curent
A B 1
Dividende interimare repartizate4) 1120b
XIV. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****) Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1121
- creanţe preluate prin cesiune de la persoanejuridice afiliate 1122
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1123
- creanţe preluate prin cesiune de la persoanejuridice afiliate 1124
XV. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare, din care: 1125
- inundaţii 1126
- secetă 1127
- alunecări de teren 1128

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 actejuridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.
    ****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).
    2) Se va completa de către instituţiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
    3) La secţiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi col.4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
    4) La această poziţie se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

   
Administrator,
Numele şi prenumele
Întocmit
Numele şi prenumele
Semnătura
. . . . . . . . . .
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
   3. La capitolul III "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit si Fondul de garantare a depozitelor bancare", formatul formularului de raportare semestrială cod 30 "Date informative la data de 30 iunie " se modifică si va avea următorul cuprins:
    "DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod
poziţie
Număr
unităti
Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103

II. Date privind plăţile restante Cod
poziţie
Total col.2 + 3 din care:
Pentru
activitatea
curentă
Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total
(poz.202+206+212 la 214+215+216+221), din care:
201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz.207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stai datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 214

- contribuţia asiguratorie pentru muncă 214a
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
împrumuturi primite nerambursate la scadenţă -total (poz.217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
III. Număr mediu de salariaţi Cod
poziţie
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante Cod
poziţie
Sume
- lei -
A B 1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 401
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 403
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404
- impozitul datorat la bugetul de stat 405
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406
- impozitul datorat la bugetul de stat 407
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 410
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*) 411
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile 412
- subvenţii pentru combustibili fosili 413
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 414
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 415
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 416
V. Tichete acordate salariaţilor Cod
poziţie
Sume
- lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 501
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii 502
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 601
- din care efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 602
- după surse de finanţare (poz. 604 + 605), din care: 603
- din fonduri publice 604
- din fonduri private 605
- după natura cheltuielilor (poz. 607 + 608), din care: 606
- cheltuieli curente 607
- cheltuieli de capital 608
VII. Cheltuieli de inovare ***) Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
- din care efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 702
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor2) 1000
XI. Capital social vărsat****) Cod
poziţie
30 iunie
An precedent An
curent
A B Sume
Col.l
%3)
Col.2
Sume
Col.3
%3)
Col.4
Capital social vărsat3) (poz. 1110 + 1113 + 1117+1118+1119+ 1120), din care: 1100 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz.1112), din care: 1110
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1111
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1112
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1113
- cu capital integral de stat 1114
- cu capital majoritar de stat 1115
- cu capital minoritar de stat 1116
- deţinut de regii autonome 1117
- deţinut de societăţile cu capital privat 1118
- deţinut de persoane fizice 1119
- detinut de alte entităti 1120
XII. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat 1120a
XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an curent
A B 1
Dividende interimare repartizate4) 1120b
XIV. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****) Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1121
- creanţe preluate prin cesiune de la persoanejuridice afiliate 1122
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1123
- creanţe preluate prin cesiune de la persoanejuridice afiliate 1124
XV. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare, din care: 1125
- inundaţii 1126
- secetă 1127
- alunecări de teren 1128

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 actejuridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.
    ****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).
    2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
    3) La secţiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi col.4, entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
    4) La această poziţie se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

   
Administrator,
Numele şi prenumele
Întocmit
Numele şi prenumele
Semnătura
. . . . . . . . . .
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
   4. La capitolul IV "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare", formatul formularului de raportare semestrială cod 30 "Date informative la data de 30 iunie " se modifică si va avea următorul cuprins:
    "DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod
poziţie
Număr
unităti
Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103

II. Date privind plăţile restante Cod
poziţie
Total col.2 + 3 din care:
Pentru
activitatea
curentă
Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total
(poz.202+206+212 la 214+215+216+221), din care:
201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz.207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stai datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 214

- contribuţia asiguratorie pentru muncă 214a
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz.217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
III. Număr mediu de salariaţi Cod
poziţie
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de30 iunie 302
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante Cod
poziţie
Sume
- lei -
A B 1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 401
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 403
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404
- impozitul datorat la bugetul de stat 405
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406
- impozitul datorat la bugetul de stat 407
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 410
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*) 411
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile 412
- subvenţii pentru combustibili fosili 413
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 414
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 415
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 416
V. Tichete acordate salariaţilor Cod
poziţie
Sume
- lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 501
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii 502
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 601
- din care efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 602
- după surse de finanţare (poz. 604 + 605), din care: 603
- din fonduri publice 604
- din fonduri private 605
- după natura cheltuielilor (poz. 607 + 608), din care: 606
- cheltuieli curente 607
- cheltuieli de capital 608
VII. Cheltuieli de inovare ***) Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
- din care efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 702
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor2) 1000
XI. Capital social vărsat****) Cod
poziţie
30 iunie
An precedent An
curent
A B Sume
Col.l
%3)
Col.2
Sume
Col.3
%3)
Col.4
Capital social vărsat3) (poz. 1110 + 1113 + 1117+1118+1119+ 1120), din care: 1100 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz.1112), din care: 1110
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1111
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1112
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1113
- cu capital integral de stat 1114
- cu capital majoritar de stat 1115
- cu capital minoritar de stat 1116
- deţinut de regii autonome 1117
- deţinut de societăţile cu capital privat 1118
- deţinut de persoane fizice 1119
- detinut de alte entităti 1120
XII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****) Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1121
- creanţe preluate prin cesiune de la persoanejuridice afiliate 1122
Creanţe preluate prin cesiune de la persoanejuridice (la cost de achiziţie), din care: 1123
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1124
XIII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie
an curent
A B 1 2
Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare, din care: 1125
- inundaţii 1126
- secetă 1127
- alunecări de teren 1128

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 actejuridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.
    ****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase, etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).
    2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
    3) La secţiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi col.4, entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

   
Administrator,
Numele şi prenumele
Întocmit
Numele şi prenumele
Semnătura
. . . . . . . . . .
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."