Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 3 din 22.apr.2021
Monitorul Oficial, Partea I 452 28.apr.2021
Intrare în vigoare la 28.apr.2021
Ordinul nr. 3/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, republicat,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 şi 383 bis din 13 mai 2020, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 bis.

   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2020.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 22 aprilie 2021.
    Nr. 3.