Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Anexă nr. 2 din 22.dec.2020
Monitorul Oficial, Partea I 27 11.ian.2021
Intrare în vigoare la 11.ian.2021
Modificări şi completări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprizând informaţii statistice de natură financiar - contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2017

   ANEXA Nr. 2

    Modificări şi completări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprizând informaţii statistice de natură financiar - contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2017

   1. Punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Raportările periodice sunt următoarele:
    1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]
    2. Contul de profit sau pierdere
    21. Active financiare evaluate la cost amortizat
    22. Credite şi avansuri, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării sau deţinute în vederea vânzării, pe tipuri de produs
    23. Clasificarea datoriilor financiare pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor
    24. Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente primite
    3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor
    4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante
    41. Repartizare geografică:
    - A. Repartizarea geografică a activelor în funcţie de locul de reşedinţă al contrapărţii
    - B. Repartizarea geografică a datoriilor în funcţie de locul de reşedinţă al contrapărţii
    42. Funcţii aferente serviciilor de administrare a activelor, de custodie şi altor servicii:
    - A. Venituri şi cheltuieli cu taxe şi comisioane, defalcate pe activităţi
    - B. Active implicate în serviciile furnizate
    5. Alte informaţii, având următoarea structură:
    A. Elemente de activ
    B. Elemente de datorii
    C. Elemente în afara bilanţului
    D. Număr de clienţi".
   2. După punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins:
    "101. În cazul în care se solicită o defalcare pe contrapărţi în cadrul raportărilor periodice, sucursalele aplică prevederile pct. 11 alin. (1) - (3) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare".
   3. La punctul 17 subpunctul 17.1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) "Creditele şi avansurile" sunt instrumente de datorie deţinute de sucursale, care nu sunt titluri de valoare; acest element include "credite" conform Regulamentului BCE BSI (inclusiv depozitele la vedere la instituţii de credit şi bănci centrale, indiferent de clasificarea acestora în conformitate cu IFRS), precum şi avansurile care nu pot fi clasificate ca "împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI.".
   4. La punctul 17 subpunctul 17.1 alineatul (6), litera (b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(b) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea contabilă înainte de deducerea oricărei pierderi din depreciere, iar în cazul instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, valoarea contabilă brută este reprezentată de costul amortizat înainte de deducerea oricărei pierderi din depreciere;".
   5. La punctul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Raportările periodice se transmit la Banca Naţională a României lunar, cu excepţia raportărilor periodice "3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor", "4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante", "41. Repartizare geografică" şi "42. Funcţii aferente serviciilor de administrare a activelor, de custodie şi altor servicii" care se transmit trimestrial. Raportarea "41. Repartizare geografică" se transmite doar în situaţia în care valoarea expunerilor brute, altele decât cele interne, este mai mare sau egală cu 1% din valoarea totală a expunerilor brute. Sucursalele transmit de asemenea, trimestrial, la Banca Naţională a României, balanţa de verificare a conturilor sintetice, în format electronic, având ataşată semnătura electronică.".
   6. La punctul 19, după alineatul (1) se introduc 3 noi alineate, alineatele (11) - (13), cu următorul cuprins:
    "(11) Sucursalele raportează formularul "41. Repartizare geografică" începând cu prima dată de referinţă pentru raportare ulterioară depăşirii pragului la două date de referinţă pentru raportare consecutive.
    (12) Pentru primele două date de referinţă pentru raportare în care sucursalele trebuie să raporteze formularul "41. Repartizare geografică", sucursalele raportează informaţiile prevăzute în acest formular în cazul în care acestea depăşesc pragul la respectiva dată de referinţă pentru raportare.
    (13) Sucursalele au dreptul să nu mai raporteze formularul "41. Repartizare geografică" începând cu prima dată de referinţă pentru raportare ulterioară situării sub prag la trei date de referinţă pentru raportare consecutive.".
   7. La punctul 21 alineatul (1) subpunctul A, literele (b) şi (c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(b) Poziţia "Solduri de numerar la bănci centrale" include credite şi avansuri care reprezintă solduri de încasat la vedere la băncile centrale.
    (c) Poziţia "Alte depozite la vedere" include credite şi avansuri care reprezintă solduri de încasat la vedere la instituţii de credit.".
   8. După punctul 22 se introduc patru puncte noi, punctele 221- 224, cu următorul cuprins:
    "221. (1) La întocmirea raportării periodice "Active financiare evaluate la cost amortizat" se vor avea în vedere următoarele precizări:
    (a) Activele financiare evaluate la cost amortizat sunt clasificate pe instrumente şi după contraparte. În cazul acestor active financiare, valoarea contabilă brută a activelor şi deprecierea cumulată se clasifică pe stadii de depreciere, cu excepţia cazului în care acestea reprezintă active financiare achiziţionate sau emise care sunt depreciate la recunoaşterea iniţială, aşa cum sunt definite în Anexa A la IFRS 9. Pentru aceste active, valoarea contabilă brută şi deprecierea cumulată se raportează în mod distinct în cadrul acestui formular, în afara stadiilor de depreciere.
    (b) Deprecierea cumulată are următoarea semnificaţie:
    i. pentru instrumentele de datorie evaluate la cost amortizat, care nu reprezintă active financiare achiziţionate sau emise depreciate, deprecierea cumulată este reprezentată de valoarea cumulată a pierderilor din depreciere, netă de utilizările şi reluările care au fost recunoscute, dacă este cazul, pentru fiecare stadiu de depreciere. Deprecierea cumulată reduce valoarea contabilă a unui instrument de datorie prin utilizarea unui cont de ajustări;
    ii. pentru activele financiare achiziţionate sau emise depreciate, estimarea iniţială a pierderilor de credit aşteptate pe durata de viaţă este încorporată în calculul ratei dobânzii efective ajustate la credit, iar deprecierea cumulată este reprezentată de suma modificărilor pierderilor de credit aşteptate pe durata de viaţă, ulterioare recunoaşterii iniţiale, care sunt recunoscute ca o variaţie a valorii contabile/valorii juste a unui instrument dat. Deprecierea cumulată aferentă activelor financiare achiziţionate sau emise depreciate poate să fie pozitivă în cazul în care câştigurile din depreciere exced valoarea pierderilor din depreciere recunoscute anterior [IFRS 9.5.5.14].
    (c) Deprecierea cumulată include ajustarea pentru pierderi de credit aşteptate aferente activelor financiare din fiecare stadiu de depreciere prevăzut de IFRS 9 şi ajustarea pentru pierderi de credit aşteptate aferente activelor financiare achiziţionate sau emise depreciate.
    (d) Poziţiile "Write-off parţial cumulat" şi "Write-off total cumulat" includ valoarea parţială, respectiv totală cumulată la data de referinţă a principalului şi a dobânzii şi comisioanelor restante a oricărui instrument de datorie, care a fost derecunoscută până la acel moment, prin utilizarea oricăreia dintre metodele descrise la lit. (f), întrucât instituţia de credit nu are aşteptări rezonabile de recuperare a fluxurilor de trezorerie contractuale. Aceste sume se raportează până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei de credit (prin expirarea termenului de prescripţie, iertare de plată sau alte cauze) sau până la recuperare. Prin urmare, în situaţia în care sumele care au făcut obiectul unor operaţiuni de write-off nu sunt recuperate, acestea se raportează pe perioada activităţilor de executare a acestora.
    (e) În situaţia în care un instrument de datorie este în cele din urmă derecunoscut în totalitate, ca o consecinţă a unor operaţiuni succesive de write-off parţial, valoarea cumulată a sumelor care au făcut obiectul operaţiunilor de write-off se reclasifică din coloana "Write-off parţial cumulat" în coloana "Write-off total cumulat".
    (f) Operaţiunea de write-off reprezintă un eveniment de derecunoaştere şi este legată de un activ financiar sau de o parte a acestuia, inclusiv în cazul în care modificarea unui activ conduce la situaţia în care instituţia de credit renunţă la drepturile sale de colectare a fluxurilor de trezorerie în ceea ce priveşte respectivul activ sau o parte a acestuia, după cum este explicat la lit. (d). Sumele ce au făcut obiectul unor operaţiuni de write-off includ sume generate atât de reducerea valorii contabile a activelor financiare, recunoscută direct în profit sau pierdere, cât şi de reducerea valorii ajustărilor pentru pierderi, în contrapartidă cu valoarea contabilă a activelor financiare.
    (g) Coloana "din care: instrumente cu risc de credit scăzut" include instrumente în legătură cu care instituţia a stabilit că prezintă risc de credit scăzut la data de raportare şi aceasta consideră că riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.10.
    (h) Creanţele comerciale în înţelesul IAS 1.54(h), activele aferente unui contract sau creanţele din operaţiuni de leasing pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea estimării ajustărilor pentru pierderi se raportează la credite şi avansuri în cadrul acestui formular. Ajustările pentru pierderi aferente acestor active, care nu reprezintă active financiare achiziţionate sau emise depreciate, se raportează fie în cadrul poziţiei "Deprecierea cumulată aferentă activelor pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2)", fie în cadrul poziţiei "Deprecierea cumulată aferentă activelor depreciate (Stadiul 3)", după cum creanţele comerciale, activele aferente unui contract sau creanţele din operaţiuni de leasing, pentru care se aplică abordarea simplificată, sunt considerate depreciate ca urmare a riscului de credit.
    (2) Modelul formularului pentru această raportare periodică este următorul:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

    21. Active financiare evaluate la cost amortizat

   
- lei -
Cod poziţie Valoarea contabilă Valoarea contabilă brută
Active pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2) Active depreciate (Stadiul 3) Active financiare achiziţionate sau emise depreciate
Active pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială (Stadiul 1) din care: instrumente cu risc de credit scăzut
A B 0010 0015 0020 0030 0040 0041
Titluri de datorie 0010
Bănci centrale 0020
Administraţii publice 0030
Instituţii de credit 0040
Alte societăţi financiare 0050
Societăţi nefinanciare 0060
Credite şi avansuri 0070
Bănci centrale 0080
Administraţii publice 0090
Instituţii de credit 0100
Alte societăţi financiare 0110
Societăţi nefinanciare 0120
Din care: Întreprinderi mici şi mijlocii 0125
Gospodării ale populaţiei 0130
ACTIVE FINANCIARE EVALUATE LA COST AMORTIZAT 0140

    21. Active financiare evaluate la cost amortizat (continuare)

   
- lei -
Cod poziţie Deprecierea cumulată
Active depreciate (Stadiul 3) Active financiare achiziționate sau emise depreciate Write-off parțial cumulat Write-off total cumulat
Active pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoașterea iniţială (Stadiul 1) Active pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea iniţială, dar care nu
A B 0050 0060 0070 0071 0080 0090
Titluri de datorie 0010
Bănci centrale 0020
Administraţii publice 0030
Instituţii de credit 0040
Alte societăţi financiare 0050
Societăţi nefinanciare 0060
Credite şi avansuri 0070
Bănci centrale 0080
Administraţii publice 0090
Instituţii de credit 0100
Alte societăţi financiare 0110
Societăţi nefinanciare 0120
Din care: Întreprinderi mici şi mijlocii 0125
Gospodării ale populaţiei 0130
ACTIVE FINANCIARE EVALUATE LA COST AMORTIZAT 0140

   
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura

    222. (1) La întocmirea raportării periodice "Credite şi avansuri, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării sau deţinute în vederea vânzării, pe tipuri de produs" se vor avea în vedere următoarele precizări:
    (a) În cazul creditelor şi avansurilor, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării sau deţinute în vederea vânzării, valoarea contabilă se raportează după tipul de produs şi sectorul contrapărţii, iar valoarea contabilă brută se raportează doar după tipul de produs.
    (b) Soldurile de încasat la vedere clasificate ca "Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere" se raportează, de asemenea, în acest formular, indiferent de modalitatea de evaluare a acestora.
    (c) Creditele şi avansurile se alocă următoarelor produse:
    i. "La vedere [la cerere] şi cu preaviz [cont curent]" include soldurile de încasat la vedere (la cerere), cu preaviz (până la sfârşitul zilei lucrătoare următoare celei în care a fost făcută cererea), conturi curente şi solduri similare care includ împrumuturile care constituie depozite overnight pentru împrumutat (împrumuturi care trebuie rambursate până la sfârşitul zilei lucrătoare următoare celei în care au fost acordate), indiferent de forma juridică a acestora. Acesta include, de asemenea, sume de "descoperit de cont" care reprezintă solduri debitoare ale conturilor curente şi rezervele minime obligatorii deţinute la banca centrală;
    ii. "Creanţe aferente cărţilor de credit" include creditele acordate fie prin intermediul cardurilor cu debit amânat, fie prin intermediul cardurilor de credit [Regulamentul BCE BSI];
    iii. "Creanţe comerciale" include creditele acordate altor debitori în baza efectelor de comerţ sau a altor documente care oferă dreptul de a primi încasările din tranzacţiile pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii. Acest element include toate tranzacţiile de factoring şi similare, cum ar fi acceptările, cumpărarea fermă de creanţe comerciale, forfetarea, scontarea, cambii, efecte de comerţ şi alte creanţe, în situaţia în care instituţia raportoare cumpără creanţele comerciale în cauză (cu şi fără recurs);
    iv. "Contracte de leasing financiar" include valoarea contabilă a creanţelor din contractele de leasing financiar. "Creanţele din contractele de leasing financiar" sunt conforme definiţiei prevăzute în IFRS 16.
    v. "Credite acordate în cadrul operaţiunilor reverse repo" include fondurile acordate în schimbul titlurilor cumpărate sau aurului cumpărat în temeiul acordurilor repo sau a celor împrumutate în temeiul acordurilor de împrumut de titluri, aşa cum sunt acestea definite la pct. 37 alin. (1) lit. (d) şi (e) din Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulerioare;
    vi. "Alte credite la termen" include soldurile debitoare cu scadenţe sau termene contractuale fixe care nu sunt incluse la alte elemente;
    vii. "Avansuri care nu reprezintă împrumuturi" include avansurile care nu pot fi clasificate ca " împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI. Acest element include, printre altele, creanţe la valoarea brută în legătură cu elementele aflate în aşteptare (cum ar fi fondurile aflate în aşteptarea plasamentului, transferului sau decontării) şi elementele în tranzit (cum ar fi cecurile şi alte forme de plată care au fost trimise în vederea încasării).
    (d) Creditele şi avansurile se clasifică în funcţie de garanţiile reale primite, după cum urmează:
    i. "Credite garantate cu bunuri imobile" include creditele garantate în mod oficial cu garanţii reale sub formă de bunuri imobile rezidenţiale sau comerciale, indiferent de rata credit/garanţie reală a acestora (cunoscută, de regulă, sub denumirea de "loan-to-value") şi de forma juridică a garanţiei;
    ii. "Alte credite garantate" include creditele şi avansurile acoperite în mod oficial de garanţii reale, indiferent de rata credit/garanţie reală a acestora (aşa-numita rată "loan-to-value" - LTV) şi de forma juridică a garanţiei, altele decât "Credite garantate cu bunuri imobile". Această garanţie reală include gajuri de titluri, numerar şi alte garanţii reale, indiferent de forma juridică a garanţiei.
    (e) Creditele şi avansurile se clasifică în funcţie de garanţia reală, indiferent de destinaţia creditului. Valoarea contabilă a creditelor şi avansurilor garantate cu mai multe tipuri de garanţii reale se clasifică şi se raportează în categoria "Credite garantate cu bunuri imobile" în situaţia în care respectivele credite sunt garantate cu garanţii reale sub formă de bunuri imobile, indiferent dacă acestea sunt garantate şi cu alte tipuri de garanţii reale.
    (f) Creditele şi avansurile se clasifică în funcţie de destinaţie după cum urmează:
    i. "Credit pentru consum" include creditele acordate în special pentru consumul personal de bunuri şi servicii [Regulamentul BCE BSI];
    ii. "Credit pentru achiziţionarea de locuinţe" include creditele acordate gospodăriilor în scopul investirii în locuinţe pentru utilizare proprie sau pentru închiriere, inclusiv în scopul construirii sau în scopul renovării locuinţelor [Regulamentul BCE BSI].
    (g) Creditele se clasifică în funcţie de modalitatea în care pot fi recuperate. Creditele de finanţare a proiectelor includ credite care prezintă caracteristicile expunerilor provenind din finanţări specializate, aşa cum sunt acestea definite la art. 147 alin. (8) din CRR.
    (2) Modelul formularului pentru această raportare periodică este următorul:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

    22. Credite şi avansuri, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării sau deţinute în vederea vânzării, pe tipuri de produs

   
- lei -
Tipuri de credite şi avansuri Cod poziţie Valoarea contabilă brută Valoarea contabilă
Bănci centrale Administraţii publice Instituţii de credit Alte societăţi financiare Societăţi nefinanciare Gospodăriile populaţiei
A B C 0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060
Pe tipuri de produs La vedere [la cerere] şi cu preaviz [cont curent] 0010
Creanţe aferente cărţilor de credit 0020
Creanţe comerciale 0030
Contracte de leasing financiar 0040
Credite acordate în cadrul operaţiunilor reverse repo 0050
Alte credite la termen 0060
Avansuri care nu reprezintă împrumuturi 0070
CREDITE ŞI AVANSURI 0080
Pe tipuri de garanţii reale din care: Credite garantate cu bunuri imobile 0090
din care: alte credite garantate 0100
Pe tipuri de destinaţie din care: credite pentru consum 0110
din care: credit pentru achiziţionarea de locuinţe 0120
Pe tipuri de subordonare din care: credite de finanţare a proiectelor 0130

   
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura

    223. (1) La întocmirea raportării periodice "Clasificarea datoriilor financiare pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor", se vor avea în vedere următoarele precizări:
    (a) Deoarece "depozitele" şi clasificarea pe tipuri de produse sunt definite în acelaşi mod ca şi în Regulamentul BCE BSI, depozitele de economii reglementate sunt clasificate în conformitate cu Regulamentul BCE BSI şi sunt distribuite în funcţie de contraparte. În particular, depozitele de economii la vedere netransferabile, care, deşi din punct de vedere legal sunt rambursabile la cerere, fac obiectul unor penalităţi şi restricţii semnificative şi au caracteristici care sunt foarte apropiate de cele ale depozitelor overnight, sunt clasificate ca depozite rambursabile după notificare.
    (b) "Titlurile de datorie emise" sunt defalcate pe următoarele tipuri de produse:
    i. "Certificate de depozit" reprezintă titluri care permit titularilor să retragă fonduri dintr-un cont;
    ii. "Titluri garantate cu active" conform articolului 4 alineatul (1) punctul (61) din CRR;
    iii. "Obligaţiuni garantate" conform articolului 129 alineatul (1) din CRR;
    iv. "Contracte hibrid" cuprind contractele cu instrumente financiare derivate incorporate, care nu sunt incluse la tipurile de produse prevăzute la subpunctele ii. şi iii. şi nu sunt clasificate ca instrumente financiare compuse convertibile conform subpunctului v;
    v. "Alte titluri de datorie emise" includ titlurile de datorie care nu au fost înregistrate la elementele anterioare, făcându-se distincţia între instrumente financiare compuse convertibile şi instrumente neconvertibile.
    (c) Coloana "Modificări cumulate ale valorii juste datorate modificărilor riscului de credit propriu" include toate modificările cumulate de valoare justă, indiferent dacă acestea sunt recunoscute în profit sau pierdere sau în alte elemente ale rezultatului global.
    (2) Modelul formularului pentru această raportare periodică este următorul:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

    23. Clasificarea datoriilor financiare pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor

   
- lei -
Cod poziţie Valoarea contabilă Modificări cumulate ale valorii juste, datorate modificărilor riscului de credit propriu
Deţinute în vederea tranzacţionării Desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Cost amortizat Contabilitatea de acoperire
A B 0010 0020 0030 0037 0040
Instrumente financiare derivate 0010
Poziţii scurte 0020
- Instrumente de capital 0030
- Titluri de datorie 0040
Depozite 0050
Bănci centrale 0060
- Conturi curente / Depozite overnight 0070
- Depozite la termen 0080
- Depozite rambursabile după notificare 0090
- Acorduri de răscumpărare 0100
Administraţii publice 0110
- Conturi curente / depozite la vedere 0120
- Depozite la termen 0130
- Depozite rambursabile după notificare 0140
- Acorduri de răscumpărare 0150
Instituţii de credit 0160
- Conturi curente / depozite la vedere 0170
- Depozite la termen 0180
- Depozite rambursabile după notificare 0190
- Acorduri de răscumpărare 0200
Alte societăţi financiare 0210
- Conturi curente / depozite la vedere 0220
- Depozite la termen 0230
- Depozite rambursabile după notificare 0240
- Acorduri de răscumpărare 0250
Societăţi nefinanciare 0260
- Conturi curente / depozite la vedere 0270
din care: Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) 0275
- Depozite la termen 0280
din care: Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) 0285
- Depozite rambursabile după notificare 0290
din care: Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) 0295
- Acorduri de răscumpărare 0300
din care: Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) 0305
Gospodării ale populaţiei 0310
- Conturi curente / depozite la vedere 0320
- Depozite la termen 0330
- Depozite rambursabile după notificare 0340
- Acorduri de răscumpărare 0350
Titluri de datorie emise 0360
Certificate de depozit 0370
Titluri garantate cu active 0380
Obligaţiuni garantate 0390
Contracte hibride 0400
Alte titluri de datorie emise 0410
Instrumente financiare compuse convertibile 0420
Neconvertibile 0430
Alte datorii financiare 0440
din care: datorii aferente operaţiunilor de leasing 0445
DATORII FINANCIARE 0450

   
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura

    224. (1) La întocmirea raportării periodice "Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente primite", se vor avea în vedere următoarele precizări:
    (a) Expunerile extrabilanţiere includ elementele extrabilanţiere enumerate în Anexa I la CRR. În cadrul acestui formular, toate expunerile extrabilanţiere, aşa cum sunt acestea enumerate în Anexa I la CRR, sunt clasificate în angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente.
    (b) Informaţiile privind angajamentele de creditare, garanţiile financiare şi alte angajamente primite includ atât angajamentele revocabile, cât şi pe cele irevocabile.
    (c) "Angajamentele de creditare" reprezintă angajamente ferme de a acorda credite conform unor termeni şi condiţii predeterminate, cu excepţia celor care sunt instrumente financiare derivate, deoarece acestea pot fi decontate net în numerar sau prin livrarea sau emiterea unui alt instrument financiar.
    Următoarele elemente din Anexa I la CRR sunt clasificate ca "Angajamente de creditare":
    i. "Depozite forward";
    ii. "Facilităţi de credit neutilizate" care includ acordurile de "creditare" sau de a furniza "facilităţi de acceptare" conform unor termeni şi condiţii predeterminate.
    (d) "Garanţiile financiare" sunt contracte care solicită emitentului să efectueze plăţi specificate pentru a rambursa deţinătorului o pierdere pe care acesta o suportă, deoarece un anumit debitor nu efectuează plata atunci când aceasta este scadentă în conformitate cu termenii iniţiali sau modificaţi ai unui instrument de datorie, inclusiv garanţii acordate pentru alte garanţii financiare. Contractele respective corespund definiţiei contractelor de garanţie financiară, prevăzute la IFRS 9.2.1(e) şi la IFRS 4.A.
    Următoarele elemente din Anexa I la CRR sunt clasificate ca "Garanţii financiare":
    i. "Garanţii având caracter de substitut de credit";
    ii. "Instrumente financiare derivate pe riscul de credit" care corespund definiţiei garanţiei financiare;
    iii. "Acreditive stand-by irevocabile cu caracter de substitut de credit".
    (e) "Alte angajamente" includ următoarele elemente din Anexa I la CRR:
    i. "Partea neplătită din acţiunile şi titlurile achitate parţial";
    ii. "Acreditive documentare emise sau confirmate";
    iii. "Elemente extrabilanţiere aferente finanţării comerţului";
    iv. "Credite documentare în cadrul cărora bunurile supuse livrării funcţionează ca garanţie reală şi alte tranzacţii care se lichidează de la sine (self-liquidating transactions)";
    v. "Garanţii şi cauţiuni" (inclusiv garanţii pentru licitaţie şi de execuţie) şi "garanţii care nu au caracter de substitut de credit";
    vi. "Garanţii pentru transport naval, angajamente vamale şi fiscale";
    vii. "Facilităţi de emisiune de efecte (NIF)" şi "Facilităţi reînnoibile de subscriere fermă (RUF)";
    viii. "Facilităţi de credit neutilizate" care cuprind acordurile de "creditare" sau de a furniza "facilitaţi de acceptare" atunci când termenii şi condiţiile nu sunt predeterminate;
    ix. "Facilităţi de credit neutilizate" care cuprind acorduri de "achiziţie de titluri" sau de "furnizare de garanţii";
    x. "Facilităţi de credit neutilizate pentru garanţii de licitaţie şi de execuţie";
    xi. "Alte elemente extrabilanţiere" din anexa I la CRR.
    (f) Conform IFRS, următoarele elemente sunt recunoscute în bilanţ şi, prin urmare, nu se raportează ca expuneri extrabilanţiere:
    i. "Instrumentele financiare derivate pe riscul de credit" care nu corespund definiţiei garanţiilor financiare sunt "instrumente financiare derivate" conform IFRS 9;
    ii. "Acceptările" sunt obligaţii ale unei instituţii de credit de a plăti la scadenţă valoarea nominală a unei cambii, care acoperă în mod normal vânzarea de bunuri. În consecinţă, acestea sunt clasificate drept "creanţe comerciale" în bilanţ;
    iii. "Efecte de comerţ andosate" care nu îndeplinesc criteriile pentru derecunoaştere conform IFRS 9;
    iv. "Tranzacţii cu recurs" care nu îndeplinesc criteriile pentru derecunoaştere conform IFRS 9;
    v. "Activele achiziţionate în baza unor contracte ferme de cumpărare la termen" sunt "instrumente financiare derivate" conform IFRS 9;
    vi. "Acorduri de vânzare de active cu posibilitate de răscumpărare, aşa cum sunt acestea definite la articolul 12 alineatele (3) şi (5) din Directiva nr. 86/635/CEE". În astfel de contracte, cesionarul are opţiunea, dar nu şi obligaţia de a returna activele la un preţ convenit în avans la o dată stabilită sau care urmează să fie stabilită. Prin urmare, contractele respective corespund definiţiei instrumentelor financiare derivate conform IFRS 9 - Anexa A.
    (g) Pentru angajamentele de creditare primite, valoarea nominală este valoarea neutilizată totală pe care o contraparte s-a angajat să o împrumute instituţiei de credit. Pentru alte angajamente primite, valoarea nominală este valoarea totală la care s-a angajat cealaltă parte la tranzacţie. Pentru garanţiile financiare primite, "cuantumul maxim al garanţiilor care poate fi luat în considerare" este valoarea maximă pe care o contraparte ar putea fi nevoită să o plătească dacă se apelează la garanţie. Atunci când o garanţie financiară primită a fost emisă de mai mulţi garanţi, valoarea garantată se raportează o singură dată în acest formular; valoarea garantată se alocă garantului care este mai relevant în ceea ce priveşte reducerea riscului de credit.
    (2) Modelul formularului pentru această raportare periodică este următorul:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

    24. Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente primite

   
- lei -
Cod poziţie Cuantumul maxim al garanţiilor care poate fi luat în considerare Valoarea nominală
A B 0010 0020
Angajamente de creditare primite 0010
Bănci centrale 0020
Administraţii publice 0030
Instituţii de credit 0040
Alte societăţi financiare 0050
Societăţi nefinanciare 0060
Gospodării ale populaţiei 0070
Garanţii financiare primite 0080
Bănci centrale 0090
Administraţii publice 0100
Instituţii de credit 0110
Alte societăţi financiare 0120
Societăţi nefinanciare 0130
Gospodării ale populaţiei 0140
Alte angajamente primite 0150
Bănci centrale 0160
Administraţii publice 0170
Instituţii de credit 0180
Alte societăţi financiare 0190
Societăţi nefinanciare 0200
Gospodării ale populaţiei 0210

   
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura

    9. Punctul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " 24. (1) Pentru scopul raportării periodice "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante", expunerile neperformante sunt expunerile enumerate la articolul 47a alin. (3) din CRR.
   (2) Pentru scopul acestui formular, expunerile depreciate sunt acele expuneri depreciate ca urmare a riscului de credit (Stadiul 3). Expunerile incluse în alte stadii de depreciere decât Stadiul 3, precum şi expunerile achiziţionate sau emise depreciate sunt considerate neperformante dacă îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate neperformante în conformitate cu prevederile articolului 47a alin. (3) din CRR.
   (3) Expunerile sunt clasificate ca neperformante pentru întreaga valoare şi fără a lua în considerare existenţa oricărui colateral. Cu referire la expunerile enumerate la articolul 47a alin. (3) lit. (a) din CRR, pragul de semnificaţie al unei expuneri se evaluează în conformitate cu prevederile articolului 178 din CRR şi cu Regulamentul delegat (UE) 2018/171 al Comisiei din 19 octombrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificaţie al obligaţiilor din credite restante.
   (4) Pentru scopul acestui formular, expunerile includ toate instrumentele de datorie (titluri de datorie, credite şi avansuri, precum şi solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere) şi toate expunerile extrabilanţiere, cu excepţia expunerilor deţinute în vederea tranzacţionării.
   (5) Instrumentele de datorie se includ în următoarele portofolii contabile: (a) instrumente de datorie evaluate la cost amortizat, (b) instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, (c) instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în conformitate cu criteriile prevăzute la alin. (17). Fiecare categorie se clasifică pe instrumente şi după contraparte.
   (6) Expunerile extrabilanţiere cuprind următoarele elemente revocabile şi irevocabile:
   (a) angajamente de creditare date;
   (b) garanţii financiare date;
   (c) alte angajamente date.
   (7) Instrumentele de datorie clasificate drept deţinute în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5 se raportează separat.
   (8) Valoarea contabilă brută a instrumentelor de datorie se raportează potrivit prevederilor pct. 17.1 alin. (6). Pentru expunerile extrabilanţiere se raportează valoarea nominală, aşa cum este aceasta definită la pct. 32 alin. (1) lit. (p) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulerioare.
   (9) Pentru scopul acestui formular, o expunere este "restantă" dacă îndeplineşte criteriile prevăzute la pct. 30 alin. (1) lit. (c) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulerioare. Pentru scopul clasificării expunerilor ca neperformante în conformitate cu prevederile articolului 47a alin. (3) lit. (a) din CRR, numărarea celor 90 de zile de întârziere la plată începe în momentul în care suma restantă, care reprezintă suma principalului, dobânzii şi comisioanelor restante, depăşeşte pragul de semnificaţie astfel cum este definit la alin. (3). Dacă partea restantă a expunerii continuă să fie semnificativă pe o perioadă de 90 de zile consecutive, expunerea trebuie clasificată ca neperformantă.
   (10) Pentru scopul acestui formular, termenul "debitor" se referă la debitor în înţelesul articolului 178 din CRR.
   (11) Expunerile clasificate ca neperformante în conformitate cu prevederile alin. (1) sunt evaluate ca neperformante fie pe o bază individuală ("abordarea pe tranzacţie"), fie prin luarea în considerare a expunerii totale faţă de un debitor dat ("abordarea pe debitor") utilizând următoarele abordări:
   (a) pentru expunerile neperformante clasificate în stare de nerambursare în conformitate cu art. 178 din CRR, abordarea utilizată este cea prevăzută la art. 178 din CRR;
   (b) pentru expunerile clasificate ca neperformante datorită deprecierii, se aplică criteriile de recunoaştere pentru depreciere conform IFRS;
   (c) pentru alte expuneri neperformante, care nu sunt clasificate nici în stare de nerambursare, nici depreciate, se aplică prevederile art. 178 din CRR aferente expunerilor în stare de nerambursare.
   (12) În situaţia în care o sucursală are expuneri bilanţiere faţă de un anumit debitor, cu restanţe mai mari de 90 de zile, iar valoarea contabilă brută a expunerilor restante reprezintă cel puţin 20% din valoarea contabilă brută a tuturor expunerilor bilanţiere faţă de debitor, toate expunerile bilanţiere şi extrabilanţiere faţă de respectivul debitor sunt considerate neperformante. Atunci când un debitor aparţine unui grup, se evaluează şi necesitatea clasificării ca expuneri neperformante a expunerilor faţă de alte entităţi din cadrul grupului, cu excepţia expunerilor afectate de evenimente izolate care nu au legătură cu solvabilitatea contrapărţii.
   (13) Se consideră că expunerile au ieşit din categoria expunerilor neperformante atunci când sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la articolul 47a alin. (4) din CRR.
   (14) Clasificarea unei expuneri neperformante ca activ imobilizat deţinut în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5 nu întrerupe clasificarea acesteia ca expunere neperformantă, în conformitate cu prevederile articolului 47a alin. (5) din CRR.
   (15) Aplicarea unor măsuri de restructurare ca urmare a dificultăţilor financiare ale debitorului, denumite, în continuare, măsuri de restructurare, în cazul unei expuneri neperformante, nu întrerupe clasificarea acesteia ca expunere neperformantă. Expunerile neperformante, care au făcut obiectul unor măsuri de restructurare, în conformitate cu prevederile pct. 40 alin. (23) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulerioare, se consideră că au ieşit din categoria expunerilor neperformante atunci când sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la articolul 47a alin. (6) din CRR.
   (16) În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (15) nu sunt îndeplinite la sfârşitul perioadei de un an menţionate la articolul 47a alin. (6) lit. (b) din CRR, expunerea continuă să fie identificată ca expunere restructurată neperformantă până când sunt îndeplinite toate condiţiile. Condiţiile se evaluează cel puţin trimestrial.
   (17) Portofoliile contabile conforme cu IFRS, prevăzute la pct. 13, se raportează în formular după cum urmează:
   (a) Poziţia "Instrumente de datorie evaluate la cost amortizat" cuprinde instrumentele de datorie incluse în portofoliul activelor financiare evaluate la cost amortizat;
   (b) Poziţia "Instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" cuprinde instrumentele de datorie incluse în portofoliul activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
   (c) Poziţia "Instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" cuprinde instrumente de datorie incluse în următoarele portofolii:
   i. "Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere";
   ii. "Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere".
   (18) Dacă IFRS prevăd desemnarea angajamentelor la valoarea justă prin profit sau pierdere, valoarea contabilă a oricărui activ, care rezultă din această desemnare şi evaluare la valoarea justă, se raportează în cadrul activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. Valoarea contabilă a oricărei datorii care rezultă din această desemnare nu se raportează în acest formular.
   (19) Următoarele tipuri de expuneri se raportează pe rânduri distincte:
   (a) Credite garantate cu bunuri imobile, astfel cum sunt definite la pct. 28 alin. (1) lit. (d) subpct. i. şi lit. (e) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulerioare;
   (b) Credite pentru consum, astfel cum sunt definite la pct. 28 alin. (1) lit. (f) subpct. i din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulerioare.
   (20) Expunerile restante se raportează separat în cadrul categoriilor de expuneri performante şi neperformante, la nivelul întregii valori a expunerii, aşa cum este aceasta definită la pct. 30 alin. (1) lit. (c) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulerioare. Expunerile care înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile, dar care nu sunt semnificative în conformitate cu art. 178 din CRR, se raportează la expuneri performante, în cadrul coloanei "Restanţe > 30 zile ≤ 90 zile".
   (21) Expunerile neperformante se raportează pe benzi de scadenţă. În cazul aplicării "abordării pe debitor" pentru clasificarea expunerilor ca neperformante, prevăzute la alin. (11), expunerile debitorului se raportează pe benzi de scadenţă în cadrul expunerilor neperformante în conformitate cu statutul individual de restanţă al acestora. Expunerile care nu sunt restante sau care înregistrează restanţe mai mici sau egale cu 90 de zile, dar care, totuşi, sunt identificate ca neperformante din cauza probabilităţii de nerambursare integrală, se raportează într-o coloană dedicată. Expunerile care prezintă atât sume restante, cât şi probabilitate de nerambursare integrală, se alocă pe benzi de scadenţă, în funcţie de numărul de zile de restanţă.
   (22) Următoarele tipuri de expuneri se raportează în coloane separate:
   (a) expunerile care sunt considerate depreciate în conformitate cu IFRS; se raportează în această coloană valoarea activelor depreciate ca urmare a riscului de credit (Stadiul 3), care nu includ activele achiziţionate sau emise depreciate;
   (b) expunerile pentru care starea de nerambursare se consideră că a avut loc în conformitate cu art. 178 din CRR;
   (c) activele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2), care nu includ activele achiziţionate sau emise depreciate;
   (d) pentru expunerile performante, activele pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială (Stadiul 1);
   (e) expunerile care sunt considerate active financiare achiziţionate sau emise depreciate la recunoaşterea iniţială în conformitate cu prevederile Anexei A la IFRS 9, inclusiv expunerile extrabilanţiere care sunt considerate depreciate la recunoaşterea iniţială;
   (f) pentru expunerile performante, valoarea deprecierii cumulate în cazul expunerilor care înregistrează restanţe mai mari de 30 de zile.
   (23) Sumele aferente poziţiei "Depreciere cumulată, modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit şi provizioane" se raportează în conformitate cu prevederile pct. 21 alin. (1) lit. B.(c) din prezentele norme metodologice şi cu prevederile pct. 27 alin. (1) lit. (b) - (d) şi pct. 32 alin. (1) lit. (e) şi (i) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulerioare.
   (24) Informaţiile cu privire la garanţiile reale deţinute şi la garanţiile financiare primite pentru expunerile performante şi neperformante se raportează separat. Sumele raportate pentru garanţiile reale primite şi garanţiile financiare primite se calculează în conformitate cu prevederile pct. 35 alin. (1) lit. A.(b) şi (d) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare. Suma valorilor raportate pentru ambele categorii trebuie limitată la valoarea contabilă sau la valoarea nominală a expunerii aferente, după deducerea provizioanelor.
   (25) Modelul formularului pentru această raportare periodică este următorul:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

    4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante

   
- lei -
Cod poziţie Valoarea contabilă brută/ Valoarea nominală
Performante Neperformante
Fără restante sau cu restanţe ≤ 30 zile Restanţe > 30 zile ≤ 90 zile Din care: Instrumente pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială (Stadiul 1) Din care: Instrumente pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2) Din care: active financiare achiziţionate sau emise depreciate Plată improbabilă, fără restanţe sau cu restanţe ≤ 90 zile Restanţe >90 zile ≤ 180 zile
A B 0010 0020 0030 0055 0056 0057 0058 0060 0070 0080
Solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere 0005
Titluri de datorie 0010
Bănci centrale 0020
Administraţii publice 0030
Instituţii de credit 0040
Alte societăţi financiare 0050
Societăţi nefinanciare 0060
Credite şi avansuri 0070
Bănci centrale 0080
Administraţii publice 0090
Instituţii de credit 0100
Alte societăţi financiare 0110
Societăţi nefinanciare 0120
Din care: Întreprinderi mici şi mijlocii 0130
Din care: Credite garantate cu bunuri imobile comerciale 0140
Gospodării ale populaţiei 0150
Din care: Credite garantate cu bunuri imobile rezidenţiale 0160
Din care: Credite pentru consum 0170
INSTRUMENTE DE DATORIE LA COST AMORTIZAT 0180
Titluri de datorie 0181
Bănci centrale 0182
Administraţii publice 0183
Instituţii de credit 0184
Alte societăţi financiare 0185
Societăţi nefinanciare 0186
Credite şi avansuri 0191
Bănci centrale 0192
Administraţii publice 0193
Instituţii de credit 0194
Alte societăţi financiare 0195
Societăţi nefinanciare 0196
Din care: Întreprinderi mici şi mijlocii 0900
Din care: Credite garantate cu bunuri imobile comerciale 0903
Gospodării ale populaţiei 0197
Din care: Credite garantate cu bunuri imobile rezidenţiale 0910
Din care: Credite pentru consum 0913
INSTRUMENTE DE DATORIE EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL 0201
Titluri de datorie 0211
Bănci centrale