Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 9 din 18.sep.2020
Monitorul Oficial, Partea I 871 24.sep.2020
Intrare în vigoare la 24.dec.2020
Regulamentul nr. 9/2020 privind administrarea riscului de decontare şi facilităţile de creditare acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS, intrare in vigoare la data de 24 decembrie 2020

 Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 404 alin. (1) şi art. 405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte:
   a) regulile de administrare a riscului de decontare aplicabile sistemelor cu decontare pe bază netă care decontează în sistemul ReGIS, dacă acestea nu dispun de reguli proprii de administrare a riscului de decontare în sistemul ReGIS, impuse de administratorul sistemului cu decontare pe bază netă şi aprobate de Banca Naţională a României;
   b) facilităţile de creditare acordate de Banca Naţională a României, în calitate de bancă centrală, participanţilor eligibili din sistemul ReGIS, în scopul fluidizării decontării în acest sistem.
   Art. 2. - În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) credit pe parcursul zilei (intraday credit) - suma de bani dată cu împrumut sub formă de credit, prin intermediul unor tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi de operare, aşa cum este stabilită prin Regulile de sistem ale ReGIS şi Regulile de sistem ale SaFIR;
   b) creditul pentru decontarea poziţiei nete debitoare - suma de bani dată cu împrumut sub formă de credit participanţilor la sistemul ReGIS în scopul decontării poziţiilor nete calculate în cadrul sistemelor de plăţi cu carduri;
   c) participant compensator - o instituţie de credit, participant la sistemul ReGIS, a cărei poziţie netă, rezultată în urma compensării realizate în cadrul unui sistem cu decontare pe bază netă, se decontează prin contul de decontare al respectivei instituţii din sistemul ReGIS;
   d) ReGIS - sistemul cu decontare pe bază brută în timp real aflat în proprietatea Băncii Naţionale a României şi operat de aceasta;
   e) SaFIR - sistemul de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare aflat în proprietatea Băncii Naţionale a României şi operat de aceasta;
   f) sistem cu decontare pe bază netă - un sistem de plăţi (inclusiv pentru carduri) sau un sistem de decontare a instrumentelor financiare în cadrul căruia se calculează poziţiile nete ale participanţilor compensatori, poziţii care se transmit Băncii Naţionale a României, în calitate de agent de decontare, în vederea înregistrării acestora în conturile de decontare din sistemul ReGIS ale participanţilor compensatori;
   g) operaţiuni de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţi permanente acordate de Banca Naţională a României - operaţiunile definite în cadrul Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare.

   CAPITOLUL II
  Regulile de administrare a riscului de decontare aplicabile sistemelor cu decontare pe bază netă care nu dispun de reguli proprii de administrare a riscului de decontare în sistemul ReGIS

   Art. 3. - (1) Participantul compensator din cadrul unui sistem cu decontare pe bază netă care nu are prevăzute reguli proprii de administrare a riscului de decontare în sistemul ReGIS are obligaţia de a constitui garanţii financiare în lei la dispoziţia Băncii Naţionale a României, în calitate de agent de decontare şi administrator de sistem, în scopul garantării decontării în sistemul ReGIS a poziţiei sale nete debitoare, calculate şi comunicate de către administratorul respectivului sistem.
   (2) Garanţiile financiare prevăzute la alin. (1) se constituite cel mai târziu în ziua decontării, iar valoarea acestora trebuie să fie cel puţin egală cu poziţia netă debitoare a participantului compensator.
   (3) Garanţiile financiare prevăzute la alin. (1) se pot constitui în următoarele forme:
   a) fonduri blocate la dispoziţia Băncii Naţionale a României în contul de decontare al participantului compensator deschis în sistemul ReGIS; şi/sau
   b) active eligibile pentru garantare, în accepţiunea prezentului regulament, imobilizate la dispoziţia Băncii Naţionale a României în contul participantului compensator deschis în sistemul SaFIR.
   (4) Activele eligibile pentru garantare prevăzute la alin. (3) lit. b) sunt reprezentate de activele eligibile pentru operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de Banca Naţională a României şi se supun aceloraşi reguli de evaluare şi de control al riscurilor.
   (5) Valoarea în lei a activelor eligibile pentru garantare prevăzute la alin. (3) lit. b) şi marja (haircut) aplicată la calculul valorii garanţiilor sunt cele utilizate în cazul operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţilor permanente acordate de aceasta, stabilite în conformitate cu Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2016 privind activele eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi acordarea de facilităţi permanente de către Banca Naţională a României. Acestea sunt puse la dispoziţia participanţilor compensatori prin intermediul mijloacelor specifice sistemului SaFIR.
   (6) Constituirea, suplimentarea, executarea şi eliberarea garanţiilor financiare constituite la dispoziţia Băncii Naţionale a României de participanţii compensatori se realizează în conformitate cu regulile sistemelor ReGIS şi SaFIR şi cu clauzele contractului standard de constituire şi executare a garanţiilor, încheiat de fiecare participant compensator cu Banca Naţională a României.
   (7) În cazul în care, la momentul procesării instrucţiunii de plată pentru decontarea poziţiilor nete, primită în ReGIS de la administratorul respectivului sistem cu decontare pe bază netă, în contul de decontare din ReGIS al participantului compensator nu există suficiente fonduri disponibile pentru decontare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, garanţiile financiare se execută, în aceeaşi zi de operare a sistemului ReGIS, în următoarea ordine:
   a) garanţiile sub formă de fonduri, prevăzute la alin. (3) lit. a), prin compensarea acestora cu valoarea obligaţiilor financiare garantate. Fondurile rezultate în urma executării garanţiilor financiare vor fi evidenţiate ca fonduri disponibile în contul de decontare din sistemul ReGIS al participantului compensator, urmând a fi utilizate de Banca Naţională a României în scopul decontării finale a instrucţiunii de plată pentru decontarea poziţiilor nete, primită în ReGIS de la administratorul respectivului sistem cu decontare pe bază netă;
   b) garanţiile sub formă de active eligibile, prevăzute la alin. (3) lit. b), prin însuşire la preţul utilizat de Banca Naţională a României pentru operaţiunile sale de piaţă monetară. Ca efect al executării, activele eligibile sunt transferate în contul Băncii Naţionale a României deschis în evidenţele sistemului SaFIR. Contul de decontare din sistemul ReGIS al participantului compensator se creditează de Banca Naţională a României cu contravaloarea garanţiilor financiare însuşite, în aceeaşi zi de operare, în vederea decontării finale a instrucţiunii de plată pentru decontarea poziţiilor nete primite în ReGIS de la administratorul respectivului sistem cu decontare pe bază netă. Cel târziu în următoarea zi de operare a sistemului ReGIS, contul de decontare se creditează cu contravaloarea rezultată din calculul marjei (haircut) aplicată la valoarea garanţiilor financiare însuşite.
   Art. 4. - (1) Administratorii sistemelor cu decontare pe bază netă care nu dispun de reguli proprii de administrare a riscului de decontare în sistemul ReGIS, altele decât sistemele de plăţi cu carduri, trebuie să se asigure că poziţiile nete debitoare transmise spre decontare în ReGIS sunt acoperite întotdeauna de garanţiile financiare constituite în prealabil de către participanţii lor compensatori la dispoziţia Băncii Naţionale a României.
   (2) În cazul sistemelor cu decontare pe bază netă de tipul sistemelor de decontare a instrumentelor financiare, administratorul de sistem va implementa următoarele reguli de administrare a riscului de decontare, cu respectarea regulilor de sistem ale ReGIS şi SaFIR şi a clauzelor din contractul de participare la sistemul ReGIS încheiat de administratorul respectivului sistem cu Banca Naţională a României:
   a) administratorul de sistem realizează calculul prealabil al poziţiilor nete ale participanţilor compensatori;
   b) administratorul de sistem interoghează sistemele ReGIS şi SaFIR, la orele prevăzute în contractul de participare încheiat cu Banca Naţională a României, cu privire la valoarea garanţiilor financiare constituite de fiecare participant compensator pentru sistemul respectiv;
   c) în cazul în care valoarea totală a garanţiilor financiare constituite de către un participant compensator este mai mică decât poziţia sa netă debitoare, administratorul de sistem comunică acestuia valoarea cu care trebuie suplimentate garanţiile; participantul compensator are la dispoziţie un interval de timp pentru această operaţiune, stabilit prin contractul de participare la sistemul ReGIS;
   d) la expirarea intervalului de timp menţionat la lit. c), administratorul de sistem interoghează din nou sistemele ReGIS şi SaFIR cu privire la noile valori ale garanţiilor financiare constituite de participanţii compensatori pentru respectivul sistem;
   e) în cazul în care, la nivelul fiecărui participant compensator, valoarea totală a garanţiilor constituite acoperă poziţia netă debitoare, administratorul de sistem iniţiază în sistemul ReGIS o instrucţiune de plată pentru decontarea poziţiilor nete;
   f) în cazul în care valoarea totală a garanţiilor financiare constituite de către un participant compensator continuă să fie mai mică decât poziţia sa netă debitoare, administratorul de sistem recalculează poziţiile nete prin excluderea unor tranzacţii, astfel încât fiecare nouă poziţie netă debitoare să fie acoperită cu garanţiile financiare constituite pentru respectiva poziţie netă debitoare, şi iniţiază instrucţiunea de plată pentru decontarea poziţiilor nete în sistemul ReGIS; pentru tranzacţiile excluse din calculul poziţiilor nete, administratorul de sistem poate iniţia instrucţiuni de plată în sistemul ReGIS, în vederea decontării pe bază brută a acestora.
   Art. 5. - În cazul sistemelor cu decontare pe bază netă de tipul sistemelor de plăţi cu carduri, administrarea riscului de decontare se aplică în următoarele etape cronologice, cu respectarea regulilor de sistem ale ReGIS şi SaFIR, a clauzelor din contractul de participare la sistemul ReGIS încheiat de administratorul respectivului sistem de plăţi şi Banca Naţională a României, precum şi a prevederilor cap. III din prezentul regulament:
   a) în cazul în care poziţia netă debitoare a unui participant compensator nu poate fi decontată din lipsa fondurilor disponibile în contul său de decontare din sistemul ReGIS, Banca Naţională a României procedează la executarea garanţiilor financiare constituite de respectivul participant compensator conform prevederilor art. 3 alin. (6) şi (7);
   b) în cazul în care poziţia netă debitoare a participantului compensator nu poate fi decontată nici după executarea garanţiilor financiare constituite la dispoziţia Băncii Naţionale a României pentru respectivul sistem, participantul procură fondurile necesare decontării fie prin apelarea la creditul pe parcursul zilei pus la dispoziţie de Banca Naţională a României, fie prin obţinerea unor credite din partea altor participanţi ai sistemului ReGIS, fie prin alte operaţiuni pe piaţa interbancară;
   c) în cazul în care, nici în urma parcurgerii etapei de la lit. b), poziţia netă debitoare a participantului compensator nu poate fi decontată, acesta apelează la facilitatea de credit pentru decontarea poziţiei nete debitoare transmise în ReGIS de sistemul de plăţi cu carduri, oferită de Banca Naţională a României.
   Art. 6. - Administratorii sistemelor cu decontare pe bază netă iniţiază instrucţiunea de plată pentru decontarea poziţiilor nete în ReGIS în conformitate cu prevederile contractului de participare la ReGIS.
   Art. 7. - Banca Naţională a României nu are obligaţia de a asigura decontarea poziţiilor nete calculate de un sistem cu decontare pe bază netă dacă administratorul respectivului sistem iniţiază instrucţiunea de plată pentru decontarea poziţiilor nete în afara intervalului orar prevăzut pentru această operaţiune în Regulile de sistem ale ReGIS şi în contractul de participare la ReGIS.

   CAPITOLUL III
  Facilităţile de creditare acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS

   Art. 8. - În scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS şi pentru limitarea riscului de decontare, Banca Naţională a României, în calitate de bancă centrală, acordă participanţilor din sistemul ReGIS următoarele facilităţi de creditare în lei:
   a) credit pe parcursul zilei (intraday credit);
   b) credit pentru decontarea poziţiei nete debitoare transmise în ReGIS de un sistem de plăţi cu carduri.

   SECŢIUNEA 1
  Facilitatea de credit pe parcursul zilei (intraday credit)

   Art. 9. - (1) Creditul pe parcursul zilei se acordă participanţilor eligibili prin intermediul tranzacţiilor de report (repo) cu decontare pe parcursul aceleiaşi zile, derulate în baza unui contract-cadru încheiat cu Banca Naţională a României, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi cu respectarea regulilor de sistem ale ReGIS şi SaFIR.
   (2) Contractul-cadru are ca obiect vânzarea unor active eligibile pentru garantare către Banca Naţională a României şi răscumpărarea acelor active, la acelaşi preţ, în cadrul aceleiaşi tranzacţii, pe parcursul aceleiaşi zile.
   (3) Contractul-cadru, precum şi activele eligibile care fac obiectul acestuia se supun prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 10. - Participanţii eligibili pentru accesarea creditului pe parcursul zilei sunt instituţiile de credit care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
   a) participă la sistemele ReGIS şi SaFIR şi nu a intervenit o suspendare din cadrul acestor sisteme;
   b) întrunesc condiţiile pentru operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de Banca Naţională a României şi nu sunt suspendate de la aceste operaţiuni.
   Art. 11. - (1) Creditul pe parcursul zilei se garantează cu aceleaşi active care sunt eligibile pentru operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de Banca Naţională a României şi se supun aceloraşi reguli de evaluare şi de control al riscurilor.
   (2) Valoarea în lei a activelor eligibile pentru garantare prevăzute la alin. (1) şi marja (haircut) aplicată la calculul valorii garanţiilor sunt aceleaşi cu cele utilizate în cazul activelor eligibile pentru operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta, stabilite în conformitate cu Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2016 privind activele eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi acordarea de facilităţi permanente de către Banca Naţională a României. Acestea sunt puse la dispoziţia participanţilor eligibili prin intermediul mijloacelor specifice sistemului SaFIR.
   Art. 12. - Creditul pe parcursul zilei se acordă fără dobândă, respectiv preţul de cumpărare este egal cu cel de răscumpărare a activelor care fac obiectul tranzacţiei de report.
   Art. 13. - (1) În cazul nerealizării răscumpărării activelor utilizate în cadrul tranzacţiei repo cu decontare pe parcursul aceleiaşi zile, participantul are posibilitatea de a solicita Băncii Naţionale a României transformarea creditului pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard. Această transformare se realizează prin novaţie, cu respectarea condiţiilor prevăzute de reglementările Băncii Naţionale a României privind operaţiunile de piaţă monetară şi facilităţile permanente acordate de banca centrală, inclusiv a celor privind participanţii eligibili pentru astfel de operaţiuni, precum şi a regulilor de sistem ale SaFIR.
   (2) Dacă, până la momentul stabilit prin regulile de sistem ale SaFIR, participantul nu apelează la transformarea creditului pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard potrivit alin. (1), în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentele respective sunt reţinute drept plată a acestor obligaţii garantate. Contravaloarea instrumentelor financiare reţinute este calculată la preţul utilizat de Banca Naţională a României în operaţiunile sale de piaţă monetară la data constituirii garanţiei.
   (3) Banca Naţională a României efectuează un calcul privind sumele datorate de fiecare parte celeilalte părţi la data de răscumpărare şi transmite participantului în următoarea zi de operare a sistemului ReGIS o informare în acest sens. Sumele datorate de Banca Naţională a României, reprezentând contravaloarea instrumentelor financiare reţinute, calculată la valoarea utilizată pentru operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României, la care se adaugă marja (haircut), după caz, utilizând cursul valutar al Băncii Naţionale a României din ziua executării, se compensează cu sumele datorate de participant reprezentând valoarea creditului pe parcursul zilei acordat participantului plus penalitatea stabilită potrivit art. 14. Banca Naţională a României debitează sau, după caz, creditează contul de decontare al participantului din ReGIS cu diferenţa dintre cele două datorii, în următoarea zi de operare a sistemului.
   Art. 14. - (1) Nerambursarea la termen de către participant a creditului pe parcursul zilei, din orice motiv, atrage răspunderea participantului şi obligarea acestuia la plata unei penalităţi, calculată prin aplicarea ratei creditului lombard plus cinci puncte procentuale, pentru o zi, la valoarea creditului acordat.
   (2) Banca Naţională a României poate decide renunţarea la penalitatea impusă în conformitate cu alin. (1) dacă participantul este împiedicat să ramburseze de disfuncţionalităţi tehnice ale sistemelor ReGIS şi SaFIR şi/sau de orice situaţie de forţă majoră. Prin disfuncţionalitate tehnică a sistemului se înţelege defecţiunea sau întreruperea în funcţionare a infrastructurii tehnice şi/sau a sistemelor informatice utilizate de ReGIS/SaFIR sau orice alt eveniment care face imposibilă executarea şi finalizarea procesării în aceeaşi zi a plăţilor.
   Art. 15. - Banca Naţională a României poate decide suspendarea sau încetarea accesului unui participant ReGIS la creditul pe parcursul zilei în oricare dintre următoarele situaţii:
   a) participantul a fost suspendat sau eliminat din ReGIS şi/sau SaFIR;
   b) participantul nu mai este eligibil pentru operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta sau a fost suspendat de la aceste operaţiuni;
   c) împotriva participantului s-a deschis o procedură de insolvenţă;
   d) participantul nu finalizează, în mod repetat, tranzacţiile repo, prin răscumpărarea activelor aferente acestora sau prin transformarea creditului pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard;
   e) din motive de prudenţialitate, în baza hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Facilitatea de credit pentru decontarea poziţiei nete debitoare transmise în ReGIS de un sistem de plăţi cu carduri

   Art. 16. - (1) În scopul administrării riscului de decontare aferent sistemelor de plăţi cu carduri, Banca Naţională a României acordă participanţilor compensatori din cadrul acestor sisteme facilitatea de credit pentru decontarea poziţiilor nete debitoare.
   (2) Participanţii compensatori eligibili pentru acordarea creditului pentru decontarea poziţiilor nete debitoare sunt instituţiile de credit care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
   a) participă la sistemul ReGIS şi la sisteme de plăţi cu carduri ai căror administratori au aranjamente cu Banca Naţională a României pentru garantarea creditelor acordate pentru decontarea poziţiilor nete ale participanţilor compensatori;
   b) au încheiat cu Banca Naţională a României contractul- cadru de credit pentru decontarea poziţiei nete debitoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
   Art. 17. - (1) Creditul pentru decontarea poziţiei nete debitoare din cadrul unui sistem de plăţi cu carduri se acordă doar dacă participantul compensator nu dispune de fondurile necesare decontării poziţiei sale nete debitoare în urma aplicării dispoziţiilor prevăzute la art. 5 lit. a) şi b).
   (2) Creditul pentru decontarea poziţiei nete debitoare din cadrul unui sistem de plăţi cu carduri se garantează de către administratorul de sistem cu, dar fără a se limita la active eligibile pentru operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României, stabilite în conformitate cu Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2016 privind activele eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi acordarea de facilităţi permanente de către Banca Naţională a României, şi/sau depozite constituite la Banca Naţională a României ori la alte persoane juridice agreate de Banca Naţională a României.
   (3) Creditul pentru decontarea poziţiei nete debitoare din cadrul unui sistem de plăţi cu carduri nu poate depăşi valoarea aferentă poziţiei nete debitoare neacoperite a participantului compensator.
   (4) Perioada de acordare a creditului pentru decontarea poziţiei nete debitoare din cadrul unui sistem de plăţi cu carduri este de 3 zile calendaristice.
   (5) Nivelul ratei dobânzii aplicat creditului pentru decontarea poziţiei nete debitoare din cadrul unui sistem de plăţi cu carduri este nivelul ratei dobânzii pentru creditul lombard stabilit de Banca Naţională a României plus 3 puncte procentuale.
   (6) Dobânda aferentă creditului pentru decontarea poziţiei nete debitoare din cadrul unui sistem de plăţi cu carduri se achită la rambursarea creditului.
   (7) În cazul în care scadenţa creditului pentru decontarea poziţiei nete debitoare din cadrul unui sistem de plăţi cu carduri este o zi în care sistemul ReGIS nu operează, rambursarea va avea loc în următoarea zi de operare a acestui sistem.
   (8) În situaţia în care garanţiile se constituie sub formă de depozite sau active eligibile, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, garanţiile se execută, în următoarea zi de operare a sistemului ReGIS, după cum urmează:
   a) garanţiile sub formă de depozite, prin compensarea acestora cu valoarea obligaţiilor financiare garantate, utilizând cursul valutar al Băncii Naţionale a României din ziua executării;
   b) garanţiile sub formă de active eligibile, prin însuşire la preţul utilizat de Banca Naţională a României pentru operaţiunile sale de piaţă monetară. Ca efect al executării, activele eligibile sunt transferate în contul Băncii Naţionale a României deschis în evidenţele sistemului SaFIR. Sumele datorate de Banca Naţională a României, reprezentând contravaloarea instrumentelor financiare reţinute, calculată la valoarea utilizată pentru operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României, la care se adaugă marja (haircut), după caz, utilizând cursul valutar al Băncii Naţionale a României din ziua executării, se compensează cu sumele datorate de participantul compensator reprezentând valoarea creditului acordat.

   CAPITOLUL IV
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 18. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Banca Naţională a României şi participanţii eligibili din sistemul ReGIS iau toate măsurile necesare pentru semnarea contractelor-cadru, în conformitate cu prevederile din anexele nr. 1 şi 2 la prezentul regulament.
   (3) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 16/2011 privind procedura de administrare a riscului de decontare şi facilităţile acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 3 noiembrie 2011, precum şi toate prevederile contrare cuprinse în alte reglementări.
   Art. 19. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 18 septembrie 2020.
    Nr. 9.
   ANEXA Nr. 1

    CONTRACT-CADRU
pentru tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

    În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2020 privind administrarea riscului de decontare şi facilităţile de creditare acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS, al Regulilor sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR, al Regulilor de sistem ale ReGIS şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare,
    între Banca Naţională a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, reprezentată de . . . . . . . . . . şi de . . . . . . . . . .,
    şi . . . . . . . . . . (denumirea instituţiei de credit), denumită în continuare instituţie de credit, cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., înregistrată la registrul comerţului cu nr. . . . . . . . . . ., cod fiscal nr. . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . . şi de . . . . . . . . . ., a intervenit prezentul contract.
   I. Obiectul contractului
    Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea unui credit pe parcursul zilei în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS, garantat cu active eligibile pentru garantare, prin
    intermediul unei tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi având ca obiect vânzarea de către instituţia de credit către Banca Naţională a României a unor active eligibile pentru garantare şi răscumpărarea acelor active, în cadrul aceleiaşi tranzacţii, la acelaşi preţ, în aceeaşi zi.
   II. Definiţii
    În sensul prezentului contract, următorii termeni au înţelesurile de mai jos:
   1. primul pas reprezintă vânzarea activelor eligibile pentru garantare într-o tranzacţie repo cu decontare în aceeaşi zi;
   2. al doilea pas reprezintă răscumpărarea activelor eligibile pentru garantare, vândute la primul pas;
   3. activele eligibile pentru garantare sunt activele eligibile pentru operaţiunile de politică monetară, aşa cum sunt acestea definite în reglementările Băncii Naţionale a României privind operaţiunile de piaţă monetară; lista activelor eligibile pentru garantare utilizate în cadrul creditului pe parcursul zilei este stabilită de către Banca Naţională a României şi pusă la dispoziţie zilnic, prin intermediul sistemului SaFIR;
   4. preţul unitar de vânzare/răscumpărare a unui instrument financiar reprezintă acel preţ la care s-au realizat vânzarea, respectiv răscumpărarea activelor eligibile pentru garantare într-o tranzacţie repo cu decontare în aceeaşi zi;
   5. marja (haircut) reprezintă diferenţa, exprimată procentual, dintre valoarea de piaţă a unui activ eligibil pentru garantare şi valoarea de piaţă ajustată la care acesta este acceptat de către Banca Naţională a României, pentru garantare; nivelul haircut-ului este stabilit de către Banca Naţională a României şi pus la dispoziţie prin intermediul sistemului SaFIR;
   6. valoarea de piaţă ajustată reprezintă acea valoare stabilită de către Banca Naţională a României, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2016 privind activele eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi acordarea de facilităţi permanente de către Banca Naţională a României, şi pusă la dispoziţie, prin intermediul sistemului SaFIR, la o anumită dată şi pentru fiecare activ eligibil pentru garantare;
   7. suma de decontat reprezintă suma de bani cu care se va credita contul instituţiei de credit în cadrul primului pas al unei tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi, respectiv contul Băncii Naţionale a României în cazul celui de-al doilea pas al tranzacţiei.
   III. Momentul încheierii tranzacţiilor repo cu decontare în aceeaşi zi
   1. O tranzacţie repo cu decontare în aceeaşi zi este acceptată de către Banca Naţională a României la momentul transmiterii instrucţiunii de către participant în sistemul SaFIR, fără a fi necesară îndeplinirea oricăror alte formalităţi privind afişarea de cotaţii sau aprobarea încheierii tranzacţiei.
   2. Pentru tranzacţiile care fac obiectul prezentului contract, lipsa oricăror formalităţi, altele decât cele specificate în prezentul contract, nu afectează validitatea tranzacţiei.
   IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor
   1. Drepturile şi obligaţiile instituţiei de credit
   1.1. Instituţia de credit are dreptul să beneficieze de credit pe parcursul zilei în urma vânzării către Banca Naţională a României, în cadrul tranzacţiilor repo, a activelor eligibile pentru garantare.
   1.2. Instituţia de credit se obligă:
   1.2.1. să iniţieze tranzacţii repo numai din contul de evidenţă a instrumentelor financiare deţinute în nume propriu, deschis în sistemul SaFIR;
   1.2.2. să iniţieze tranzacţii repo numai cu active eligibile pentru garantare şi la preţurile stabilite de către Banca Naţională a României şi comunicate prin sistemul SaFIR în intervalul orar prevăzut în regulile de sistem;
   1.2.3. să dispună, în contul de evidenţă a instrumentelor financiare deţinute în nume propriu, de cantitatea de active eligibile necesară pentru decontarea primului pas;
   1.2.4. să remită în proprietatea Băncii Naţionale a României activele eligibile pentru garantare;
   1.2.5. să dispună, în contul de decontare din sistemul ReGIS, la momentul decontării, de suma necesară decontării celui de- al doilea pas;
   1.2.6. să răscumpere de la Banca Naţională a României integral activele eligibile pentru garantare vândute la primul pas, prin plata preţului de răscumpărare, în aceeaşi zi, potrivit regulilor de sistem ale SaFIR, sau să iniţieze procedura de transformare a creditului pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard, în conformitate cu regulile de sistem ale SaFIR;
   1.3. instituţia de credit garantează că activele eligibile vândute sunt în proprietatea sa, sunt libere de sarcini şi au o scadenţă ulterioară scadenţei operaţiunii efectuate.
   2. Drepturile şi obligaţiile Băncii Naţionale a României
   2.1. Banca Naţională a României are dreptul:
   2.1.1. să primească preţul de răscumpărare a activelor;
   2.1.2. să decidă suspendarea sau încetarea accesului instituţiei de credit la creditul pe parcursul zilei în situaţiile prevăzute de art. 15 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 9/2020 privind administrarea riscului de decontare şi facilităţile de creditare acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS
   2.2. Banca Naţională a României se obligă:
   2.2.1. să pună la dispoziţia participanţilor, prin mijloacele specifice sistemului SaFIR, lista activelor eligibile pentru garantare, valoarea de piaţă ajustată şi marja (haircut) pe care Banca Naţională a României o aplică la calculul valorii garanţiilor în cadrul operaţiunilor repo;
   2.2.2. să accepte tranzacţiile repo cu decontare în aceeaşi zi iniţiate de către instituţia de credit prin instrucţiuni transmise către sistemul SaFIR, în condiţiile îndeplinirii prezentelor prevederi contractuale, respectării prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2020 privind administrarea riscului de decontare şi facilităţile de creditare acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS şi ale regulilor de sistem ale SaFIR.
   V. Orarul pentru iniţierea tranzacţiilor repo cu decontare în aceeaşi zi
    Tranzacţiile repo pe parcursul zilei pot fi iniţiate de către instituţia de credit în intervalul orar aferent serviciului "livrare contra plată", aşa cum este specificat în regulile de sistem ale SaFIR.
   VI. Preţul şi suma de decontat
   1. Preţul unitar de vânzare aferent primului pas şi preţul unitar de răscumpărare aferent celui de-al doilea pas sunt egale şi reprezintă valoarea de piaţă diminuată cu valoarea marjei (haircut), ambele comunicate de către Banca Naţională a României conform pct. 2 subpct. 2.2.1 din cap. IV, aşa cum sunt definite acestea în prezentul contract şi în regulile de sistem ale SaFIR.
   2. Suma de decontat aferentă primului pas şi, respectiv, suma de decontat aferentă celui de-al doilea pas sunt egale. Suma de decontat va fi mai mică sau egală cu produsul dintre numărul de instrumente financiare şi valoarea de piaţă, diminuată cu valoarea marjei (haircut).
   VII. Decontarea tranzacţiilor
   1. Tranzacţiile repo cu decontare în aceeaşi zi se decontează în timp real, cu respectarea principiului "livrare contra plată", în conformitate cu regulile de sistem ale SaFIR.
   2. Livrarea titlurilor de către instituţia de credit către Banca Naţională a României, respectiv de către Banca Naţională a României către instituţia de credit, conform prezentului contract, se realizează prin transferul dreptului de proprietate.
   3. În conformitate cu regulile de sistem ale SaFIR, participanţii pot stabili un termen-limită pentru decontarea celui de-al doilea pas al unei tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi, anterior momentului-limită al serviciului "livrare contra plată".
   4. Pentru o tranzacţie repo cu decontare în aceeaşi zi, pentru care s-a decontat primul pas, modificarea pe parcursul zilei a criteriilor de eligibilitate a instrumentelor financiare tranzacţionate nu afectează decontarea celui de-al doilea pas al respectivei tranzacţii repo.
   5. În cazul tranzacţiilor repo cu decontare în aceeaşi zi nu sunt permise alte operaţiuni conexe cum sunt substituţiile, apelul în marjă, modificarea scadenţei, aşa cum sunt acestea definite de regulile de sistem ale SaFIR.
   6. În cazul în care instituţia de credit care a efectuat o tranzacţie repo cu Banca Naţională a României se află în imposibilitatea realizării pasului al doilea al operaţiunii repo din cadrul creditului pe parcursul zilei, respectiva instituţie de credit poate transforma prin novaţie creditul pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard, în condiţiile prevăzute în regulile de sistem ale SaFIR.
   7. În cazul în care instituţia de credit nu îşi îndeplineşte obligaţiile de la pct. 1 subpct. 1.2.6 din cap. IV, tranzacţia repo încetează de plin drept, fără îndeplinirea unei formalităţi sau intervenţia unei părţi. Activele eligibile pentru garantare care au făcut obiectul tranzacţiei repo rămân în proprietatea Băncii Naţionale a României, fiind reţinute drept plată a acestor obligaţii.
    Contravaloarea activelor eligibile reţinute se calculează la preţul utilizat de către Banca Naţională a României în operaţiunile de piaţă monetară la data constituirii garanţiei.
    Banca Naţională a României efectuează calculul privind sumele datorate de fiecare parte celeilalte părţi la data de răscumpărare şi transmite instituţiei de credit o informare în acest sens, în ziua următoare datei scadenţei obligaţiei. Sumele datorate de o parte se compensează cu sumele datorate de cealaltă parte, astfel încât diferenţa dintre cele două datorii să fie plătită de partea care datorează mai mult, conform dispoziţiilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 9/2020 privind administrarea riscului de decontare şi facilităţile de creditare acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS.
   VIII. Penalităţi
    Neîndeplinirea de către instituţia de credit a obligaţiei de la pct. 1 subpct. 1.2.6 din cap. IV pentru tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi la închiderea zilei, din orice motiv, atrage după sine obligarea instituţiei de credit la plata unei penalităţi stabilite de către Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 9/2020 privind administrarea riscului de decontare şi facilităţile de creditare acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS.
   IX. Forţa majoră
    Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de neexecutarea în mod corespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a fost cauzată de forţa majoră şi a fost notificată celeilalte părţi în cel mai scurt timp posibil.
   X. Litigii
    Soluţionarea divergenţelor dintre părţi se va realiza pe cale amiabilă. În situaţia în care acestea nu se soluţionează pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţei judecătoreşti competente.
   XI. Dispoziţii finale
   1. Prezentul contract, precum şi activele eligibile care fac obiectul acestuia se supun prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare.
   2. Prezentul contract este guvernat de legea română. Orice modificare a cadrului de reglementare, inclusiv a modelului de contract-cadru prevăzut în acesta, şi/sau a regulilor de sistem ale ReGIS şi/sau SaFIR atrage modificarea prezentului contract- cadru în mod corespunzător.
   3. Prezentul contract intră în vigoare la data de . . . . . . . . . . .
   4. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
   
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Semnături autorizate . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(denumirea instituţiei de credit)
Semnături autorizate . . . . . . . . . .

   ANEXA Nr. 2

    CONTRACT-CADRU
de credit pentru decontarea poziţiei nete debitoare
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

    În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2020 privind administrarea riscului de decontare şi facilităţile de creditare acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS, al Regulilor de sistem ale ReGIS şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare,
    între Banca Naţională a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, reprezentată de . . . . . . . . . . şi de . . . . . . . . . .,
    şi . . . . . . . . . . (denumirea instituţiei de credit), denumită în continuare instituţie de credit, cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., înregistrată la registrul comerţului cu nr. . . . . . . . . . ., cod fiscal nr. . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . . şi de . . . . . . . . . ., a intervenit prezentul contract.
   I. Obiectul contractului
    Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea de către Banca Naţională a României a unui credit garantat, în vederea decontării finale în sistemul ReGIS a poziţiei nete debitoare a instituţiei de credit, în situaţia în care, la momentul stabilit prin regulile sistemului ReGIS, aceasta nu dispune de fondurile necesare pentru decontarea în sistemul ReGIS a poziţiei sale nete debitoare calculate de administratorul unui sistem de plăţi cu carduri.
   II. Condiţii de creditare
   1. Creditul acordat nu va depăşi valoarea aferentă poziţiei nete debitoare neacoperite a instituţiei de credit în cadrul sistemului de plăţi cu carduri.
   2. Creditul acordat de către Banca Naţională a României este garantat de către administratorul sistemului de plăţi cu carduri conform contractului încheiat între acesta şi Banca Naţională a României.
   3. Perioada de acordare a creditului este de 3 zile calendaristice.
   4. Nivelul ratei dobânzii pentru creditul acordat este acelaşi cu cel al ratei dobânzii pentru creditul lombard, afişată în ziua de acordare a creditului în paginile de contribuitor ale Băncii Naţionale a României în sistemele Reuters, Telerate, plus 3 puncte procentuale.
   5. Dobânda aferentă creditului se plăteşte odată cu rambursarea creditului.
   6. În cazul în care scadenţa creditului este o zi în care sistemul ReGIS nu operează, rambursarea va avea loc în următoarea zi de operare a acestui sistem.
   III. Drepturile şi obligaţiile părţilor
   1. Instituţia de credit are dreptul de a primi fonduri de la Banca Naţională a României în cadrul facilităţii de creditare pentru asigurarea decontării poziţiilor nete debitoare şi are obligaţia de a rambursa creditul împreună cu dobânzile aferente la termenele şi în condiţiile agreate de părţi în prezentul contract.
   2. Banca Naţională a României are obligaţia de a acorda creditul pentru decontarea poziţiei nete debitoare transmise în ReGIS de un sistem de plăţi cu carduri până la sfârşitul zilei de operare a sistemului ReGIS în care fondurile au fost necesare, precum şi dreptul la rambursarea creditului şi a dobânzilor aferente la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract.
   3. În situaţia în care instituţia de credit nu rambursează la termen şi în totalitate creditul şi dobânda aferentă, Banca Naţională a României are dreptul de a informa administratorul sistemului de plăţi cu carduri cu privire la acest aspect.
   IV. Forţa majoră
    Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de neexecutarea în mod corespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a fost cauzată de forţa majoră şi a fost notificată celeilalte părţi în cel mai scurt timp posibil.
   V. Litigii
    Soluţionarea divergenţelor dintre părţi se va realiza pe cale amiabilă. În situaţia în care acestea nu se soluţionează pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţei judecătoreşti competente.
   VI. Dispoziţii finale
   1. Prezentul contract este guvernat de legea română. Orice modificare a cadrului de reglementare, inclusiv a modelului de contract-cadru prevăzut în acesta, şi/sau a regulilor de sistem ale ReGIS atrage modificarea prezentului contract în mod corespunzător.
   2. Prezentul contract intră în vigoare la data de . . . . . . . . . . .
   3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
   
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Semnături autorizate . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(denumirea instituţiei de credit)
Semnături autorizate . . . . . . . . . .