Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Anexă nr. 1 din 14.aug.2020
Monitorul Oficial, Partea I 746 17.aug.2020
Intrare în vigoare la 17.aug.2020
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ale anexei "Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României" la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare

 1. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", punctul 3 "Termenul pentru depunerea raportărilor contabile semestriale", după subpunctul 3.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.11, cu următorul cuprins:
    "3.11. Prin derogare de la subpunctul 3.1, depunerea raportărilor contabile semestriale întocmite pentru data de 30.06.2020 la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează până cel târziu la data de 15.09.2020."
   2. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", punctul 4 "Informaţii privind completarea raportărilor contabile semestriale", subpunctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.1. Completarea raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VII din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, republicat, precum şi cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017, cu modificările şi completările ulterioare."
   3. Capitolul II "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit" se modifică după cum urmează:
   3.1. Formatul formularului*) de raportare contabilă semestrială cod 10 - "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie ...
   
10 - lei -
10.01 - ACTIVE CodPoziție Sold la:
începutul anului sfârșitul perioadei
A B 1 2
Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere (poz. 020 + 030 + 040) 010
Numerar 020
Solduri de numerar la bănci centrale 030
Alte depozite la vedere 040
Active financiare deținute în vederea tranzacționării (poz. 060 + 070 + 080 + 090) 050
Instrumente financiare derivate 060
Instrumente de capital 070
Titluri de datorie 080
Credite și avansuri 090
Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 097 + 098 + 099) 096
Instrumente de capital 097
Titluri de datorie 098
Credite și avansuri 099
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 120 + 130) 100
Titluri de datorie 120
Credite și avansuri 130
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (poz. 142 + 143 + 144) 141
Instrumente de capital 142
Titluri de datorie 143
Credite și avansuri 144
Active financiare evaluate la cost amortizat (poz. 182 + 183) 181
Titluri de datorie 182
Credite și avansuri 183
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 240
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 250
Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz. 261 + 262 + 263) 260
Titluri de participare contabilizate la cost 261
Titluri de participare evaluate la valoareajustă prin profit sau pierdere 262
Titluri de participare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global 263
Imobilizări corporale (poz. 280 + 290) 270
Imobilizări corporale 280
Investiții imobiliare 290
Imobilizări necorporale (poz. 310 + 320) 300
Fond comercial 310
Alte imobilizări necorporale 320
Creanțe privind impozitele (poz. 340 + 350) 330
Creanțe privind impozitul curent 340
Creanțe privind impozitul amânat 350
Alte active 360
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 370
TOTAL ACTIVE(poz. 010 + 050 + 096 + 100 + 141 + 181 + 240 + 250 + 260 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370) 380

   
10.02 - DATORII Cod Poziție Sold la:
începutul anului sfârșitul perioadei
A B 1 2
Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării (poz. 020 + 030 + 040 + 050 + 060) 010
Instrumente financiare derivate 020
Poziții scurte 030
Depozite 040
Titluri de datorie emise 050
Alte datorii financiare 060
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 080 + 090 + 100) 070
Depozite 080
Titluri de datorie emise 090
Alte datorii financiare 100
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
(poz. 120 + 130 + 140)
110
Depozite 120
Titluri de datorie emise 130
Alte datorii financiare 140
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 150
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 160
Provizioane (poz. 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230) 170
Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare 180
Alte beneficii pe termen lung pentru angajați 190
Restructurare 200
Aspecte juridice nesoluționate și litigii fiscale 210
Angajamente și garanții date 220
Alte provizioane 230
Datorii privind impozitele (poz. 250 + 260) 240
Datorii privind impozitul curent 250
Datorii privind impozitul amânat 260
Capital social rambursabil la cerere 270
Alte datorii 280
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 290
TOTAL DATORII(poz. 010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 270 + 280 + 290) 300

   
10.03 - CAPITALURI PROPRII Cod Poziție Sold la:
începutul anului sfârșitul perioadei
A B 1 2
Capital social (poz. 020 + 030) 010
Capital vărsat 020
Capital subscris nevărsat 030
Prime de capital 040
Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social (poz. 060 + 070) 050
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 060
Alte instrumente de capital emise 070
Alte capitaluri proprii 080
Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global (poz. 095 + 128) 090
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz. 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360) 095
Imobilizări corporale 100
Imobilizări necorporale 110
Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate 120
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 122
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 320
Valoarea ineficacității acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 330
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit] 340
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire] 350
Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu 360
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz. 130 + 140 + 150 + 155 + 165 + 170) 128
Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace] 130
Conversia valutară 140
Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace] 150
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 155
Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate] 165
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 170
Rezultatul reportat 190
Rezerve de reevaluare 200
Alte rezerve 210
(-) Acțiuni proprii 240
Profit sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei 250
(-) Repartizarea profitului 255
(-) Dividende interimare 260
TOTAL CAPITALURI PROPRII (poz. 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255 + 260) 300
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII 310

   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume și prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
întocmit
Numele și prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității."
   3.2. Formatul formularului*) de raportare contabilă semestrială cod 20 - "Contul de profit sau pierdere" se modifică și va avea următorul cuprins:
    "CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE la data de 30 iunie ...
   
20 - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziție Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă curentă
A B 1 2
Venituri din dobânzi (poz. 041 + 051 + 080 + 085) 010
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 041
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat 051
Venituri din dobânzi aferente altor active 080
Venituri din dobânzi aferente datoriilor 085
(Cheltuieli cu dobânzile) (poz. l20 + 140 + 145) 090
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat) 120
(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii) 140
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 145
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) 150
Venituri din dividende (poz. 191 + 192) 160
Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 191
Venituri din dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz. 193 + 194) 192
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost 193
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global 194
Venituri din taxe și comisioane 200
(Cheltuieli cu taxe și comisioane) 210
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz. 231 + 241 + 260 + 270) 220
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net 231
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la cost amortizat, net 241
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net 260
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea altor active și datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 270
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net 280
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 287
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 290
Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net 300
Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net 310
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net 330
Alte venituri din exploatare 340
(Alte cheltuieli de exploatare) 350
VENITURI TOTALE DINEXPLOATARE, NET (poz. 010-090-150 + 160 + 200-210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340-350) 355
(Cheltuieli administrative) (poz. 370 + 380) 360
(Cheltuieli cu personalul) 370
(Alte cheltuieli administrative) 380
(Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor) *) 385
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz. 400 + 410 + 420) 390
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale) 400
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare) 410
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale) 420
Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz. 426 + 427) 425
Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global, net 426
Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net 427
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane)(poz. 435 + 440 + 450) 430
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente de plată la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor) *) 435
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente și garanții date) 440
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane) 450
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) (poz. 481 + 491) 460
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) 481
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat) 491
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate) 510
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz. 530 + 540 + 550 + 560 + 570) 520
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale) 530
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor imobiliare) 540
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial) 550
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale) 560
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare) 570
Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere 580
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte 600
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (poz. 010-090-150 + 160 + 200-210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340-350-360-385-390 + 425-430­460-510-520 + 580 + 600) 610
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue) 620
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE (poz. 610-620) 630
Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare (poz. 650-660) 640
Profit sau (-) pierdere din activități 650
întrerupte înainte de impozitare
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte) 660
PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă PERIOADEI (poz. 630 + 640) 670

   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume și prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele și prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare in organismul profesional
. . . . . . . . . .

    *) Nu se completează pentru realizările aferente perioadei de raportare 01.01.2019 - 30.06.2019.

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității."
   4. Capitolul IV1 "Corespondența cu planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit" se modifică și se completează după cum urmează:
   4.1. Nota de subsol 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "1 Corespondența conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcție de specificul operațiunilor, cu respectarea conținutului conturilor prevăzute de Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, republicat."

   4.2. La punctul 1, corespondența cu planul de conturi a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10)", subformularul 10.03 - "Capitaluri proprii" se completează cu corespondența aferentă unei noi poziții, poziția 260, cu următorul cuprins:
   
Cod poziție Coloana Plan de conturi
"260 1 și 2 - 3553"

   4.3. La punctul 2, corespondența cu planul de conturi a formularului "Contul de profit sau pierdere (cod 20)" se completează cu corespondența aferentă a două noi poziții, poziția 385 și poziția 435, cu următorul cuprins:
   
Cod poziție Coloana Plan de conturi
"385 1 și 2 ex. 621
435 1 și 2 ex. 6659-ex. 7659"

   4.4. La punctul 2, corespondența cu planul de conturi a unor poziții din formularul "Contul de profit sau pierdere (cod 20)" se modifică și va avea următorul cuprins:
   
Cod poziție Coloana Plan de conturi
"360 1 și 2 6042 + 611 + 612 + 617 + ex. 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
. . . . . . . . . .
"380 1 și 2 6042 + ex. 621 + 632 + 634 + 635 +641 + ex. 649
. . . . . . . . . .
450 1 și 2 ex. 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + ex. 6659 - ex. 7651 - 7652 - 7653 - 7654 - 7655 - ex. 7659"

   5. Capitolul V "Controlul raportărilor contabile semestriale ale instituțiilor de credit" se modifică după cum urmează:
   5.1. La punctul 1, subpunctul 1.3 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "1.3. Capitaluri proprii (cod 10.03)
    010 = 020 + 030
    050 = 060 + 070
    090 = 095 + 128
    095 = 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360
    128 = 130 + 140 + 150 + 155 + 165 + 170
    300 = 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255 + 260."
   5.2. Punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "2. Contul de profit și pierdere (20)
    010 = 041 + 051 + 080 + 085
    090 = 120 + 140 + 145
    160 = 191 + 192
    192 = 193 + 194
    220 = 231 + 241 + 260 + 270
    355 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350
    360 = 370 + 380
    390 = 400 + 410 + 420
    425 = 426 + 427
    430 = 435 + 440 + 450
    460 = 481 + 491
    520 = 530 + 540 + 550 + 560 + 570
    610 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 - 360 - 385 - 390 + 425 - 430- 460 - 510 - 520 + 580 + 600
    630 = 610 - 620
    640 = 650 - 660
    670 = 630 + 640".