Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 7 din 4.aug.2020
Monitorul Oficial, Partea I 711 7.aug.2020
Intrare în vigoare la 7.aug.2020
Regulamentul nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar

Având în vedere art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 6 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Toate celelalte operaţiuni între rezidenţi care nu fac obiectul alin. (1) şi (11) pot fi efectuate în mod liber, fie în moneda naţională (leu), fie în valută. În cadrul acestor operaţiuni se includ, fără a avea caracter limitativ, operaţiunile reprezentând fluxuri financiare generate de acordarea de credite, constituirea de depozite, tranzacţiile cu titluri de valoare şi repartizarea de dividende."
   2. La capitolul II "Regimul valutar", după secţiunea a IV-a "Regimul aplicabil rezidenţilor" se introduce o nouă secţiune, secţiunea a V-a "Piaţa valutară", cuprinzând articolele 51 şi 52, cu următorul cuprins:
   
  "SECŢIUNEA a V-a Piaţa valutară

    Art. 51. - (1) Piaţa valutară cuprinde următoarele segmente:
    a) piaţa valutară interbancară pe care se efectuează tranzacţii valutare de către instituţiile de credit, precum şi de Banca Naţională a României, conform reglementărilor emise în acest sens de Banca Naţională a României;
    b) piaţa valutară a entităţilor autorizate să efectueze activităţi de schimb valutar.
    (2) Entităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) cuprind:
    a) entităţile autorizate să desfăşoare activitate de schimb valutar pentru persoanele fizice, respectiv entităţile specializate organizate sub forma caselor de schimb valutar, şi entităţile care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică şi au în obiectul de activitate operaţiuni de cumpărare de valute; şi
    b) entităţile care desfăşoară activitate de schimb valutar pe baza unor prevederi legale exprese şi au stipulate activităţile de schimb valutar în actele constitutive care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea.
    Art. 52. - Este interzisă desfăşurarea activităţii de schimb valutar de către alte entităţi decât cele prevăzute la art. 51 alin. (2)."
   3. În anexa nr. 1 "Nomenclator privind clasificarea operaţiunilor valutare" la articolul 4, punctul 4.15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.15. activitate de schimb valutar - activitate desfăşurată în calitate de cumpărător/vânzător de valute cotate şi necotate contra monedei naţionale la un curs de schimb stabilit între părţi, care se realizează prin încasarea/plata contravalorii schimbului efectuat."
   4. În anexa nr. 2 "Categorii de rezidenţi care pot efectua operaţiuni în valută", literele g) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim «lohn», pe baza contractelor de colaborare încheiate între rezidenţi şi în măsura în care colaboratorii rezidenţi sunt nominalizaţi, dacă este cazul, în autorizaţia de perfecţionare activă.
    . . . . . . . . . .
    i) persoanele juridice, pentru plăţile efectuate către furnizori şi subfurnizori, aferente bunurilor şi serviciilor care intră în componenţa produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate. Nu se includ în această categorie bunurile cumpărate de la furnizori şi subfurnizori rezidenţi, destinate comercializării la export ca atare/direct, în aceeaşi formă în care au fost cumpărate, fără ca exportatorul să fi creat valoare adăugată respectivelor bunuri."
   Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 4 august 2020.
    Nr. 7.