Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 4 din 3.iul.2020
Monitorul Oficial, Partea I 596 8.iul.2020
Intrare în vigoare la 8.iul.2020
Regulamentul nr. 4/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

Având în vedere dispoziţiile art. 31 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, în contextul circumstanţelor excepţionale create de pandemia SARS-CoV-2 şi de efectele acesteia, directe şi indirecte, asupra instituţiilor financiare nebancare, precum şi pentru a reglementa regimul fondurilor proprii în situaţii excepţionale şi bine justificate ce pot apărea pe parcursul derulării activităţii instituţiilor financiare nebancare, inclusiv ca urmare a unor situaţii de tipul celor generate de pandemia SARS-CoV-2,
    în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. Articolul 641 va avea următorul cuprins:
    "Art. 641. - Suplimentar elementelor prevăzute la art. 63 alin. (1), în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2022, la determinarea nivelului fondurilor proprii, instituţiile financiare nebancare deduc din valoarea totală a componentelor fondurilor proprii diferenţa pozitivă, aferentă categoriilor de active financiare pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, aplicabile entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, dintre (i) valoarea ajustărilor pentru pierderi aşteptate obţinute potrivit cerinţelor Standardului Internaţional de Raportare Financiară 9, determinate prin retratarea informaţiilor din evidenţele contabile ţinute potrivit dispoziţiilor Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv sumele aferente activelor financiare, care fac obiectul operaţiunilor de scoatere în afara bilanţului conform cerinţelor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, dar care continuă să fie recunoscute în bilanţ conform Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi (ii) valoarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit calculat potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012, la care se adaugă valoarea eventualelor ajustări pentru depreciere suplimentare constituite în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015. Diferenţa se determină astfel:
    a) pentru scopul determinării nivelului fondurilor proprii în perioada 1.01.2021 - 30.06.2021, diferenţa luată în calcul va fi cea aferentă datei de 31 decembrie 2019;
    b) pentru scopul determinării nivelului fondurilor proprii în perioada 1.07.2021 - 30.06.2022, diferenţa luată în calcul va fi cea aferentă datei de 31 decembrie 2020;
    c) pentru scopul determinării nivelului fondurilor proprii în perioada 1.07.2022 - 31.12.2022, diferenţa luată în calcul va fi cea aferentă datei de 31 decembrie 2021."
   2. La articolul 66, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă, într-un caz excepţional şi bine justificat, nivelul fondurilor proprii scade sub cel prevăzut la alin. (1), instituţia financiară nebancară trebuie să raporteze această situaţie fără întârziere Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, care poate acorda un termen-limită în care instituţia financiară nebancară să se conformeze la respectiva cerinţă."
   3. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:
    "ANEXA Nr. 4

    FORMULAR
de calcul şi raportare a nivelului fondurilor proprii

    Denumirea instituţiei financiare nebancare:
    Data raportării:
   
- lei -
Elemente luate în calcul Nr. rd. Valoare
Capital social subscris şi vărsat/capital de dotare 1
Prime de capital integral încasate, aferente capitalului social 2
Rezerve legale 3
Rezerve statutare sau contractuale 4
Alte rezerve constituite din profitul net 5
Rezultatul reportat reprezentând profit net nerepartizat 6
Profitul net interimar înregistrat până la data determinării nivelului fondurilor proprii, cu condiţia să fie net de orice obligaţii previzibile şi să fie verificat de persoanele cu atribuţii în domeniu din cadrul instituţiei financiare nebancare, cu respectarea principiilor şi a regulilor de contabilizare şi evaluare în vigoare aplicabile 7
Total (rd. 1 la rd. 7) 8
Sumele din profitul net al exerciţiului financiar precedent reprezentând dividende 9
Rezultatul reportat reprezentând pierdere 10
Rezultatul exerciţiului financiar curent reprezentând pierdere 11
Repartizarea profitului 12
Valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire 13
Valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale 14
Valoarea neamortizată a fondului comercial 15
Valoarea imobilizărilor necorporale în curs şi avansuri acordate pentru imobilizările necorporale 16
Acţiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social 17
Valoarea operaţiunilor efectuate în condiţii de favoare (dacă este cazul) 18
Total (rd. 9 la rd. 18) 19
Capital propriu (rd. 8 - rd. 19) 20
Rezerve şi fonduri speciale constituite potrivit reglementărilor speciale aplicabile 21
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale şi a altor reevaluări efectuate potrivit legii 22
Împrumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare, asimilate, potrivit legii, împrumuturilor subordonate 23
Alte elemente, de natura fondurilor şi/sau rezervelor, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 62 alin. (2) din regulament*) 24
Capital suplimentar (total rd. 21 la rd. 24) 25
Sume reprezentând participaţii în alte entităţi, care depăşesc 10% din capitalul social al acestora din urmă, creditele subordonate şi alte creanţe de aceeaşi natură faţă de respectivele entităţi 26
Diferenţa pozitivă, aferentă categoriilor de active financiare pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, aplicabile entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, dintre (i) valoarea ajustărilor pentru pierderi aşteptate obţinute potrivit cerinţelor Standardului Internaţional de Raportare Financiară 9, determinate prin retratarea informaţiilor din evidenţele contabile ţinute potrivit dispoziţiilor Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, inclusiv sumele aferente activelor financiare, care fac obiectul operaţiunilor de scoatere în afara bilanţului conform cerinţelor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, dar care continuă să fie recunoscute în bilanţ conform Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi (ii) valoarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit calculat potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012, la care se adaugă valoarea eventualelor ajustări pentru depreciere suplimentare constituite în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015**) 27
Fonduri proprii (rd. 20 + rd. 25 - rd. 26 - rd. 27) 28
Alte elemente care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 62 alin. (2) din regulament, din care:
- . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . .
29

    *) Defalcarea elementelor de la rd. 24.
    **) Elementul prevăzut pe rd. 27 se va avea în vedere la determinarea şi raportarea nivelului fondurilor proprii exclusiv pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2022.
   
Conducătorul instituţiei financiare nebancare,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi semnătura)
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi semnătura)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi telefonul)"
   Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 3 iulie 2020.
    Nr. 4.